Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Estakada_Perseusza-Portowa_v2

638 views

Published on

Wersja poprawiona

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Estakada_Perseusza-Portowa_v2

  1. 1. 1 Śląska Inicjatywa Rowerowa / GCOP • ul. Zwycięstwa 1 / 1 • 44-100 Gliwice Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach ul. Bolesława Śmiałego 2b 44-121 Gliwice Nr pisma: 19/10 Dot.: Projektu o nazwie „Budowa estakady łączącej ul. Portową z ul. Peresusza w Gliwicach” oraz zawartych w nim rozwiązań rowerowych. 29.10.2010 Szanowni Państwo, Śląska Inicjatywa Rowerowa z uwagą przeanalizowała projekt zatytułowany „Budowa estakady łączącej ul. Portową z ul. Perseusza w Gliwicach”. W naszej ocenie większość rozwiązań zaproponowanych przez projektanta jest właściwa i powinna umożliwiać wygodne i bezpieczne korzystanie z nowej inwestycji. Gruntownej analizie poddano rozwiązania dotyczące infrastruktury rowerowej. Poniżej przedstawiamy kilka uwag i sugestii, które powinny zostać uwzględnione przy realizacji zadania. 1. Nawierzchnia Środowisko rowerowe od lat postuluje o wykonywanie nawierzchni dróg rowerowych z mas bitumicznych, a nie kostki brukowej. Ma to swoje umocowanie w komforcie i bezpieczeństwie jazdy, a dodatkowo jest rozwiązaniem tańszym w realizacji (biorąc pod uwagę budowę i utrzymanie w należytym porządku). Kontrargumentem ze strony Urzędu Miasta oraz Zarządu Dróg Miejskich jest wybór kostki brukowej ze względu na różnego rodzaju urządzenia techniczne i media umieszczone pod ich nawierzchnią. W chwili awarii kostka brukowa jest łatwiejsza w rozbiórce i ponownym ułożeniu po naprawie awarii. Lecz należy podkreślić, że projekt budowy estakady wraz z drogami dojazdowymi do niej w żadnym miejscu nie wskazuje, że pod ciągiem rowerowym będą umieszczone jakiekolwiek instalacje. Co więcej, będą one prowadzone pod chodnikiem, który w naszej ocenie powinien być wykonany z innego materiału niż droga rowerowa tj. np. kostki brukowej. Potwierdza to ryc. 1 zaczerpnięta z projektu opublikowanego na stronie Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach. Wyraźnie oznaczono, że wszelkiego rodzaju kable i rury będą poprowadzone pod częścią pieszą. Dlatego wnioskujemy, aby droga rowerowa w projekcie została wykonana z masy bitumicznej. Dodatkowo zróżnicowanie wysokości drogi rowerowej oraz chodnika poprawi bezpieczeństwo (przy założeniu, że chodnik jest nieco wyżej niż droga rowerowa). Podobne rozwiązanie z powodzeniem zostało zastosowane przy drodze rowerowej na terenie skweru Bottrop. W sytuacjach, gdy w poprzek drogi rowerowej są prowadzone instalacje podziemne to właściwym sposobem ich zabezpieczenia oraz uniknięcia konieczności niszczenia nawierzchni drogi na powierzchni jest zastosowanie różnego rodzaju kanałów i przepustów podziemnych. Instalacje podziemne nie powinny wpływać na budowę kilkusetmetrowej drogi rowerowej z kostki betonowej.
  2. 2. 2 Należy uwzględnić, że droga rowerowa w ciągu ulicy Portowej także jest wykonana z masy bitumicznej, a do projektu przebudowy drogi rowerowej w ciągu ulicy Perseusza Śląska Inicjatywa Rowerowa złożyła już stosowne pismo, którym także opowiada się za jej użyciem. 2. Brak przejścia dla pieszych W ciągu ulicy Portowej (północny kraniec projektu) przy projektowanym skrzyżowaniu z nową drogą brakuje przejścia dla pieszych (ryc. 2). Jest oznakowany jedynie przejazd dla rowerów pomimo, iż wzdłuż ulicy Portowej prowadzi ciąg pieszo-rowerowy. Brak także oznakowania pionowego, które wskaże przejście dla pieszych i przejazd dla rowerów (D-6b). Istniejące oznakowanie informuje wyłącznie o przejeździe dla rowerów (D-6a). 3. Wjazd na posesję Projekt zakłada zmianę nawierzchni wjazdu na posesję oznaczonego na ryc. 3, która ma zostać wykonana z kostki brukowej. Wyraźnie zaznaczono także krawędzie wjazdu co jest w naszej ocenie błędne zważywszy na stan obecny wjazdu, który przedstawia ryc. 4. Obecnie wjazd jest wykonany z asfaltu i wygląda na nieznaczący do obsługi pobliskiego przedsiębiorstwa. Wnioskujemy zatem, aby droga rowerowa oraz chodnik zachowały swoją ciągłość, a wjazd na posesję był przedzielony. Droga rowerowa powinna być wykonana z asfaltu, a chodnik z kostki betonowej, sam wjazd na posesję może mieć dowolną nawierzchnię. Należy bowiem pamiętać, że ilość rowerzystów podróżujących tą trasą rowerową jest znacznie większa niż ilość pojazdów korzystających z wjazdu na posesję dlatego zalecanym jest zachowanie ciągłości drogi rowerowej i chodnika bez jakichkolwiek przecięć w postaci krawężników, obniżonego wjazdu lub utworzenia go z innego rodzaju materiału. Takie rozwiązanie dodatkowo spowoduje zwiększoną czujność kierowców korzystających z wjazdu na rowerzystów i pieszych bowiem będą mieli wyraźny sygnał, który ciąg jest nadrzędny. 4. Błędne oznakowanie Droga rowerowa wytyczona w ciągu ulicy Portowej jest niepoprawnie oznakowana na wysokości przystanku (ryc. 5). Projekt zakłada, że z oby stron przystanku droga rowerowa będzie zakończona znakami C-13a/16a. Tymczasem poprawnym rozwiązaniem będzie zastąpienie wspomnianego znaku nowym o brzmieniu C-16 – C-13. Znak ten oznacza drogę pieszo-rowerową, na której piesi i rowerzyści poruszają się dowolną (najlepiej prawą) stroną drogi bez oznakowania poziomego. Takie rozwiązanie będzie adekwatne do potrzeb i prawdopodobnie do intencji projektanta, który z powodu braku miejsca uznał, że na terenie przystanku nie ma miejsca na wydzielone ciągi pieszy i rowerowy. Konsekwencją znaku 13a/16a jest sytuacja, w której rowerzysta bezprawnie wjeżdża na teren przystanku bowiem widząc ten znak powinien zjechać z chodnika. Błędnie oznakowano także południowy kraniec projektu przy ulicy Portowej. Przy drodze rowerowej zaproponowano znak C-13a/16a tymczasem w rzeczywistości droga rowerowa prowadzi dalej w kierunku centrum miasta. Znak nie powinien zostać zamontowany. Na projekcie opisane rozwiązanie nie zostało precyzyjnie oznakowane (ryc. 6) stąd nasze wątpliwości. 5. Niewłaściwa geometria drogi rowerowej Przy skrzyżowaniu wjazdu na estakadę z ulicą Portową jest niewłaściwa geometria drogi rowerowej (ryc. 7). Droga rowerowa powinna mieć możliwie jak najmniejszą ilość niepotrzebnych zakrętów, tak jak przedstawiono to na ryc. 8. W praktyce rowerzyści nie będą się stosowali do przebiegu zaproponowanego przez projektanta. Wiata w przyszłości może stanąć w zaproponowanym przez projektanta miejscu, lecz powinna być dostosowana kształtem i rozmiarem do wolnego miejsca. Przykłady takiej wiaty
  3. 3. 3 znajdują się np. przy ulicy Zwycięstwa (przystanek tramwajowy) oraz przy ulicy Śliwki w pobliżu zakładu IzoErg. Będziemy wdzięczni za uwzględnienie naszych uwag w korekcie projektu. Proponujemy także przeprowadzenie audytu rowerowego skorygowanego projektu. Jednocześnie pragniemy nadmienić, że w ramach współpracy Śląskiej Inicjatywy Rowerowej i Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach chętnie wesprzemy państwa w analizie projektów zawierających elementy infrastruktury rowerowej. Z poważaniem, Śląska Inicjatywa Rowerowa Załączniki: 1. Przekrój poprzeczny projektu wiaduktu z zaznaczoną przestrzenią dla kabli i rur pod powierzchnią chodnika. 2. Brak przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ulicy Portowej i projektowanej nowej ulicy. 3. Wjazd na posesję przy ulicy Portowej. 4. Zdjęcie wjazdu na posesję przy ulicy Portowej. 5. Niewłaściwe oznakowanie drogi rowerowej na wysokości przystanku transportu zbiorowego. 6. Niewłaściwe oznakowanie drogi rowerowej na południowym krańcu projektu. 7. Niewłaściwa geometria drogi rowerowej. 8. Sugerowana zmiana kształtu drogi rowerowej.
  4. 4. 4 ZAŁĄCZNIK Ryc. 1. Przekrój poprzeczny projektu wiaduktu z zaznaczoną przestrzenią dla kabli i rur pod powierzchnią chodnika. Opis: Kolorem niebieskim oznaczono ciąg rowerowy, a kolorem czerwonym ciąg pieszy. Źródło: Projekt „Budowa estakady łączącej ul. Portową z ul. Perseusza w Gliwicach”. Ścieżka: DokumentacjaMostyI_Rysunki ogólnePW_I_2_Przekroje_poprzeczne_594x1375mm.pdf Ryc. 2. Brak przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ulicy Portowej i projektowanej nowej ulicy. Źródło: Projekt „Budowa estakady łączącej ul. Portową z ul. Perseusza w Gliwicach”.
  5. 5. 5 Ryc. 3. Wjazd na posesję przy ulicy Portowej. Opis: Wjazd oznaczony brązowym kwadratem. Źródło: Projekt „Budowa estakady łączącej ul. Portową z ul. Perseusza w Gliwicach”. Ryc. 4. Zdjęcie wjazdu na posesję przy ulicy Portowej. Źródło: Portal internetowy www.norc.pl
  6. 6. 6 Ryc. 5. Niewłaściwe oznakowanie drogi rowerowej na wysokości przystanku transportu zbiorowego. Źródło: Projekt „Budowa estakady łączącej ul. Portową z ul. Perseusza w Gliwicach”.
  7. 7. 7 Ryc. 6. Niewłaściwe oznakowanie drogi rowerowej na południowym krańcu projektu. Źródło: Projekt „Budowa estakady łączącej ul. Portową z ul. Perseusza w Gliwicach”.
  8. 8. 8 Ryc. 7. Niewłaściwa geometria drogi rowerowej. Źródło: Projekt „Budowa estakady łączącej ul. Portową z ul. Perseusza w Gliwicach”. Ryc. 8. Sugerowana zmiana kształtu drogi rowerowej. Opis: Kolorem czerwonym oznaczono sugerowany przebieg fragmentu drogi rowerowej. Kolorem żółtym oznaczono sugerowaną korektę przebiegu chodnika. Źródło: Projekt „Budowa estakady łączącej ul. Portową z ul. Perseusza w Gliwicach”.

×