Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
KURIKULUM S TANDARD SEKOLAH    MENENG AH      (KSSM)               1
L A TA R B E L A K A N G•Konsep KSSM telah dibentangkan dandiluluskan dalam Mesyuarat JKP Bil.2/2010 pada26 Oktober 2010•S...
MATLAMAT PENDIDIKAN KEBANGSAAN• Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu;• Melahirkan insan yang berim...
Transformasi Kurikulum Penambahbaikan kurikulum sedia ada  bagi menyediakan murid denganpengetahuan, kemahiran dan nilai...
FOKUS KURIKULUM                  Kerjaya                               Pe...
Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM)               Matlamat kurikulum menengah adalah untuk ...
Hasrat KurikulumASAS PEMBANGUNAN KURIKULUM  Insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, jasmani,           ...
8
BENTUK KSSM                           Komunikasi                     •  ...
Organisasi KSSM Menengah Rendah     Mata pelajaran           Mata pelajaran     TERAS          ...
Senarai Mata Pelajaran Menengah Rendah         KBSM                  KSSMBil.    Mata Pelajar...
Organisasi KSSM Menengah Atas  Mata Pelajaran       Pakej    Mata Pelajaran   TERAS       PENGKHUSUSA...
Sekolah Menengah AtasBil.    Mata Pelajaran Teras KSSM     Waktu 1.  Bahasa Malaysia             6 2....
BAHASA           KeusahawananNILAI MURNI                   SAINS &             ...
Kurikulum Berasaskan StandardKSSM digubal dalam bentuk Standard Kandungan danStandard Pembelajaran  Standard Kandungan  ...
Bahan Kurikulum•Dokumen Standard KurikulumBahan Sokongan Kurikulum  • Buku Teks  • Buku Panduan Pengajaran  • Buku Pand...
Penilaian       P&P• Dijalankan secara berterusan untuk mengesan perkembangan dan pencapaian murid dalam pembelaja...
TRANSFORMASI KBSM KE KSSM KBSM (1989 – 2013)                           KSSM (2014)Bentuk kuriku...
 M e n in g k a t k a n k u a lit i p e n d id ik a n m e n e n g a h a g a r le b ih r e le v a n d e n g a n c a b a...
Falsafah dan Konsep       Matlamat kurikulum menengah adalah untuk menyediakan modal insan Matlamat Kurikulum  yang...
Struktur dan Organisasi     Ilmu Pengetahuan                     Kemahiran            ...
Pentaksiran       Bertulis    Lisan     Pemerhatian KaedahPentaksiran       Anekdot  Penilaian Pr...
Terima kasih        23
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Taklimat KSSM kepada pengetua.

24,500 views

Published on

Published in: Education

Taklimat KSSM kepada pengetua.

 1. 1. KURIKULUM S TANDARD SEKOLAH MENENG AH (KSSM) 1
 2. 2. L A TA R B E L A K A N G•Konsep KSSM telah dibentangkan dandiluluskan dalam Mesyuarat JKP Bil.2/2010 pada26 Oktober 2010•Standard Kandungan bagi KSSM UntukPelaksanaan Secara Berperingkat Mulai Tahun2014 - Mesyuarat JKP Bil.3/2011 pada 9 Ogos2011
 3. 3. MATLAMAT PENDIDIKAN KEBANGSAAN• Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu;• Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketerampilan dan sejahtera;• Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan dan kemajuan negara; dan• Memberi peluang pendidikan kepada semua warga negara Malaysia
 4. 4. Transformasi Kurikulum Penambahbaikan kurikulum sedia ada bagi menyediakan murid denganpengetahuan, kemahiran dan nilai yangrelevan dengan keperluan dan cabaran abad ke-21
 5. 5. FOKUS KURIKULUM Kerjaya Pendidikan Lanjutan UMUR 15 – 16+ PENDIDIKAN MENENGAH PENGKHUSUSAN Pengkhususan , bakat dan minat, TMK & inovasi, ATAS persediaan kerjaya dan pendidikan lanjutanTINGKATAN 4 & 5 UMUR 12+ - 14+ PENDIDIKAN PRA Peningkatan pengetahuan dan kemahiran, MENENGAH RENDAH PENGKHUSUSAN perkembangan bakat dan minat, asas vokasional, TMKTINGKATAN 1, 2 & inovasi, perkembangan sahsiah, sikap dan nilai & 3 UMUR 9+ - 11+ PENDIDIKAN PERINGKAT Pengukuhan dan aplikasi 4M, kemahiran asas TMK RENDAH TAHAP II PENGUKUHAN & inovasi, perkembangan sosioemosi, kerohanian, TAHUN 4, 5 & 6 fizikal, sikap dan nilai UMUR 6+ - 8+ PENDIDIKAN Penguasaan kemahiran 4M, kemahiran asas TMK & RENDAH PERINGKAT inovasi, perkembangan sosioemosi, kerohanian, TAHAP I ASAS TAHUN 1, 2 & 3 fizikal, kognitif, sikap dan nilai UMUR 4+ - 5+ Perkembangan sosioemosi, kerohanian, fizikal, PERINGKAT kognitif dan sahsiah. Persediaan untuk pendidikan PRASEKOLAH AWAL formal dan pendedahan kepada penguasaan kemahiran 4M
 6. 6. Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) Matlamat kurikulum menengah adalah untuk menyediakan modal insan yang Matlamat menyeluruh dan seimbang, berakhlak mulia, kritis, kreatif, inovatif serta Kurikulum Menengah memiliki kemahiran insaniah bagi menghadapi cabaran abad ke-21 Hasrat Murid seimbang dari segi intelek, rohani, Warganegara Pekerja berilmu Global Player Kurikulum jasmani, emosi dan sosial bertanggungjawabFalsafah dan Konsep Tunjang Kerohanian, Perkembangan Fizikal Komunikasi Kemanusiaan Keterampilan Diri Sains & Teknologi Kurikulum Sikap dan Nilai dan Estetika INOVASI KEMAHIRAN INSANIAH TMK Kemahiran Kebolehsuaian & Fleksibel Abad ke-21 Pemikiran Kritis Inisiatif & Terarah Kendiri Literasi Maklumat Kreativiti & Inovasi Kemahiran Sosial & Antara Budaya Penyelesaian Masalah Literasi Media Produktiviti & Akauntibiliti Komunikasi & Kolaborasi Tanggungjawab & Kepimpinan Literasi TMK Komponen Ilmu Pengetahuan Kemahiran Sikap dan Nilai Pembelajaran Sains Alam Patriotisme dan Kreatif & Teknologi Maklumat EMK Bahasa Nilai Murni Keusahawanan Teknologi Sekitar Kewarganegaraan Inovatif dan KomunikasiStruktur dan Bahasa dan Pend. Jasmani dan Sains dan Matematik Teknik dan Vokasional Sains Sosial Pendidikan Islam Kesenian Organisasi Kesusasteraan Kesihatan Kurikulum Pend. Pend Pend. Pend. Bahasa Sastera Sains Math PVT TMK Sejarah Geografi Seni PJ PK Islam Moral Muzik Visual Strategi P&P Kecerdasan Pelbagai Kontekstual Belajar Cara Belajar Konstruktivisme Kajian Masa Depan Masteri InkuiriPentaksiran Kaedah Bertulis Lisan Pemerhatian Anekdot Penilaian Produk Kerja Kursus Pentaksiran
 7. 7. Hasrat KurikulumASAS PEMBANGUNAN KURIKULUM Insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, jasmani, emosi dan sosial• Falsafah Pendidikan + Berilmu Pengetahuan + Berketrampilan Kebangsaan + Percaya kepada Tuhan + Berakhlak Mulia• Dasar Pendidikan + Berkeyakinan Kebangsaan Warga Negara Bertanggung jawab + Berbudi + Bersatu padu• Wawasan 2020 + Patriotik + Adil• Kemahiran Abad ke-21 + Penyayang + Berbakti• Model Baru Ekonomi Pekerja Berilmu + Inovatif + Kreatif• Rancangan Jangka Panjang + Dahagakan Ilmu + Pencipta teknologi + Menguasai Kemahiran + Belajar Sepanjang• Perkembangan Dunia Hayat Teknologi Maklumat & Semasa Komunikasi Global Player• Teori Pembelajaran + Daya Saing + Daya Tahan + Mampu Komunikasi + Jati Diri• 4 Pillars of Education dlm. Bahasa Inggeris / Bahasa Antarabangsa• Sumber ilmu yang muktabar
 8. 8. 8
 9. 9. BENTUK KSSM Komunikasi • Penguasaan kemahiran berbahasa secara lisan dan bukan lisan semasa berinteraksi dalam kehidupan seharian serta Sains & Teknologi melengkapkan diri ke arah alam Kerohanian, Sikap kerjaya & Nilai Penguasaan ilmu Sains,Matematik dan Teknologi  Penghayatan amalan agama, sikap Pengaplikasian pengetahuan dan dan nilai murni dalam kehidupan. kemahiran sains, matematik dan  Peningkatan kepatuhan kepada teknologi secara bertanggungjawab Tuhan secara berterusan dalam dalam kehidupan harian kehidupan seharian berlandaskan sikap dan nilai dalam  Pembentukan insan berakhlak mulia, sains, matematik dan teknologi. berintegriti dan akauntabiliti INSAN SEIMBANG Perkembangan Fizikal Kemanusiaan & Estetika  Pembinaan warganegara untuk abad ke-21 Pengaplikasian pengetahuan,  Penguasaan ilmu dan kemahiran serta amalan nilai pengetahuan mengkonsepsi dalam jasmani dan kesihatan bagi mencapai kesejahteraan diri  Perkembangan kemahiran Pengaplikasian daya imaginasi, Keterampilan Diri  intelektual Penghayatan nilai asas demokrasi bakat, apresiasi, kreativiti dan inovasi dalam hasil karya.  Pembinaan Kemahiran  Pemupukan kepimpinan dan sahsiah menyelesaikan masalah diri melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum  Penghayatan nilai positif (harga diri dan keyakinan diri)  Penonjolan potensi, kemahiran yang ada pada diri dan daya kreatif  Membina perhubungan yang bermakna dengan individu dan masyarakat
 10. 10. Organisasi KSSM Menengah Rendah Mata pelajaran Mata pelajaran TERAS ELEKTIFMata pelajaran yang wajib Mata pelajaran merangkumidipelajari oleh semua murid di mata pelajaran bahasa yangsekolah kerajaan, sekolah ditawarkan oleh sekolah sebagaibantuan kerajaan dan swasta pilihan • Bahasa Arab•Bahasa Malaysia • Bahasa Cina•Bahasa Inggeris • Bahasa Tamil•Matematik • Bahasa Iban•Sains • Bahasa Kadazandusun•Sejarah • Bahasa Jepun•Pendidikan Islam/ • Bahasa Jerman Pendidikan Moral • Bahasa Perancis•Pendidikan Jasmani•Pendidikan Kesihatan•Geografi•Pendidikan Vokasional & Teknologi(PVT)•Pendidikan Kesenian (PSV+PMZ)
 11. 11. Senarai Mata Pelajaran Menengah Rendah KBSM KSSMBil. Mata Pelajaran Waktu Bil. Mata Pelajaran Waktu 1 Bahasa Malaysia 6 1 Bahasa Malaysia 6 2 Bahasa Inggeris 5 2 Bahasa Inggeris 6 3 Matematik 5 3 Matematik 54 Sains 5 4 Sains 5 5 Sejarah 3 5 Sejarah 3 Pend. Sivik Dan 6 2 Kewarganegaraan (PSK) 7 Pendidikan Islam 3+1+2 6 Pendidikan Islam 4+2 Pendidikan Moral 3 Pendidikan Moral 3 8 Geografi 3 7 Geografi 3 Pend. Jasmani & Pend. Pend. Jasmani & Pend. 9 2 8 3 Kesihatan Kesihatan10 Kemahiran Hidup Bersepadu 3 9 Pendidikan Vokasional & Teknologi 411 Pendidikan Seni Visual 212 Pendidikan Muzik 2 10 Pendidikan Kesenian (PSV&PMZ) 313 Perhimpunan 1 11 Perhimpunan 1 Jumlah Waktu Seminggu 43 Jumlah Waktu Seminggu 43 Mata Pelajaran Tambahan* 6 Mata Pelajaran Elektif* 3 Jumlah Waktu Seminggu 46 11
 12. 12. Organisasi KSSM Menengah Atas Mata Pelajaran Pakej Mata Pelajaran TERAS PENGKHUSUSAN ELEKTIF • dikategorikan• Bahasa Malaysia • Sains kepada elektif• Bahasa Inggeris Bahasa, Sains &• Matematik Matematik, •Kemanusiaan Kemanusiaan,• Sains Pengajian Islam,• Sejarah •Agama Teknikal• Pendidikan Islam/ Pendidikan Moral •Teknikal• Pendidikan Jasmani• Pendidikan Kesihatan
 13. 13. Sekolah Menengah AtasBil. Mata Pelajaran Teras KSSM Waktu 1. Bahasa Malaysia 6 2. Bahasa Inggeris 6 3. Matematik 5 4. Sains 5 5. Sejarah 3 Pendidikan Islam 46. Pendidikan Moral 37. Pend. Jasmani & Pend. Kesihatan 2 1 (perhimpunan) 8. Mata Pelajaran Elektif Murid boleh mengambil 2 – 4 mata pelajaran.
 14. 14. BAHASA KeusahawananNILAI MURNI SAINS & TEKNOLOGI INSAN SEIMBANG Berfikiran Kritis & Kreatif dan Inovatif Kreativiti dan Teknologi Maklumat Inovasi & Komunikasi PATRIOTISME PENDIDIKAN ALAM SEKITAR 14
 15. 15. Kurikulum Berasaskan StandardKSSM digubal dalam bentuk Standard Kandungan danStandard Pembelajaran Standard Kandungan Standard Pembelajaran Penyataan spesifik tentang Satu penetapan kriteria atau perkara yang murid patut indikator kualiti pembelajaran ketahui dan boleh lakukan dan pencapaian yang boleh dalam suatu tempoh diukur bagi setiap standard persekolahan merangkumi aspek kandungan. pengetahuan, kemahiran dan nilai. Contoh Standard Kandungan 15
 16. 16. Bahan Kurikulum•Dokumen Standard KurikulumBahan Sokongan Kurikulum • Buku Teks • Buku Panduan Pengajaran • Buku Panduan Kreativiti • Buku Panduan Keusahawanan • Buku Panduan TMK 16
 17. 17. Penilaian P&P• Dijalankan secara berterusan untuk mengesan perkembangan dan pencapaian murid dalam pembelajaran• Menggunakan kaedah penilaian pelbagai• Bersifat autentik dan holistik 17
 18. 18. TRANSFORMASI KBSM KE KSSM KBSM (1989 – 2013) KSSM (2014)Bentuk kurikulum berasaskan 3 Bidang: Bentuk kurikulum berasaskan 6 Tunjang:•Komunikasi •Komunikasi•Manusia & Alam Kelilingnya •Kerohanian sikap & nilai•Perkembangan Diri Individu •Kemanusiaan •Ketrampilan diri •Perkembangan fizikal dan estetika •Sains & teknologiFokus Fokus•Pendekatan bersepadu •Menekankan kemahiran abad ke-21•Penekanan nilai murni •Pendedahan awal teknikal dan vokasional•Peningkatan penggunaan bahasa •Menekankan proses berfikir dan komunikasi dalam penyelesaian masalah •Struktur semula konten selari dengan dasar transformasi negara dan trend antarabangsa •Menitikberatkan didik hibur dalam P&P •Pendekatan bersepaduOrganisasi mata pelajaran: Organisasi mata pelajaran:•Teras, Wajib, Tambahan •Teras dan ElektifBerasaskan Hasil Pembelajaran Berasaskan Standard•Satu set pencapaian objektif dalam pelbagai (Standard Kandungan & Standard Pembelajaran)kemahiran, pengetahuan dan sikap •Kualiti, ekuiti, akauntabilitimengikut aturan pencapaian yang diharap •Memastikan semua murid melepasi piawaian yang ditetapkanakan dicapai oleh murid •Penetapan ilmu, kemahiran dan nilai yang perlu diukur dengan jelas untuk tujuan meningkatkan tahap pembelajaran murid •Membolehkan pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan SekolahDokumen kurikulum: Dokumen kurikulum:•SP dan HSP •Dokumen Standard Kurikulum
 19. 19.  M e n in g k a t k a n k u a lit i p e n d id ik a n m e n e n g a h a g a r le b ih r e le v a n d e n g a n c a b a r a n m a s a k in i d a n a b a d k e - 2 1; G u r u m e m a in k a n p e r a n a n y a n g p e n t in g b a g i m e n g u p a ya k a n P & P ya n g be rke s a n; da n K e ja ya a n t r a n s f o r m a s i k u r ik u lu m m e m e r lu k a n k o m it m e n m e n y e lu r u h d a r ip a d a s e m u a p ih a k te rma s uk p e ng g ub a l d a s a r, 19
 20. 20. Falsafah dan Konsep Matlamat kurikulum menengah adalah untuk menyediakan modal insan Matlamat Kurikulum yang menyeluruh dan seimbang, berakhlak mulia, kritis, kreatif, inovatif sertaKebangsaan memiliki kemahiran insaniah bagi menghadapi cabaran abad ke-21 Hasrat Murid yang seimbang dari segi Warganegara Pekerja berilmu Global PlayerKurikulum intelek, rohani, jasmani dan emosi bertanggungjawab Tunjang Keterampilan Sains dan Perkembangan Kerohanian,Kurikulum Komunikasi Kemanusiaan Diri Teknologi Fizikal dan Estatika Sikap dan Nilai INOVASI KEMAHIRAN INSANIAHKemahiran TMKAbad ke-21 Kreativiti & Inovasi Kebolehsuaian & Fleksibel Pemikiran Kritis Inisiatif & Terarah Kendiri Literasi Maklumat & Penyelesaian Masalah Kemahiran Sosial & Antara Budaya Literasi Media Komunikasi & Kolaborasi Produktiviti & Akauntibiliti Literasi TMK Tanggungjawab & Kepimpinan
 21. 21. Struktur dan Organisasi Ilmu Pengetahuan Kemahiran Sikap dan Nilai Sains Alam Patriotisme dan Kreatif & Teknologi Maklumat Bahasa Nilai Murni Keusahawanan Teknologi Sekitar Kewarganegaraan Inovatif dan Komunikasi Bahasa dan Sains dan Teknik dan Pendidikan Pend. Jasmani Sains Sosial Kesenian Kesusasteraan Matematik Vokasional Islam dan Kesihatan Komponen Pembelajaran Pend. Pend.Bahasa Sastera EMK Sains Math PVT TMK Sejarah Geografi Pend Islam Pend. Seni PJ Visual PK Moral Muzik KurikulumKemahiran Berfikir Kecerdasan Pelbagai Kontekstual Konstrukvisme Kajian Masa Depan Masteri Inkuiri Strategi P&P
 22. 22. Pentaksiran Bertulis Lisan Pemerhatian KaedahPentaksiran Anekdot Penilaian Produk Kerja Kursus
 23. 23. Terima kasih 23

×