Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Holocaust

672 views

Published on

Published in: Education, Spiritual
 • I kdyz je tomu mnoho let co nejsem z Cech, celou dusí a srdcem jsem a budu vzdy z Cech , pripojuji se k podekování paní Mirky. Olga.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Rossanela,díky za Vaše prezentace.Jsem moc ráda,že jsem na slide share našla práce někoho z Čech.Mirka
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Holocaust

 1. 1. ¡ Zdá se to nereálné ! Generál Dwight D. Eisenhower Měl pravdu když vydal příkaz zaznamenat „ svědectví“ v mnoha filmech a fotografiích …
 2. 2. THE HOLOCAUST … přesně na místě, které naplánovali nacisté šest let předtím
 3. 3. To je historický fakt k zapamatování, když nejvyšší velitel spojeneckých vojsk gen. Dwight D. Eisenhower nalezl oběti koncentračních táborů, nařídil nafotit mnoho fotografií a vzal obyvatele z okolních měst do koncentračních táborů, aby viděli tu hrůzu a v některých případech také museli pohřbít mrtvé.
 4. 4. A z jakého důvodu? Vysvětlil to takto: “ Abych shromáždil co nejvíce důkazů, filmů, svědectví. Protože přijde den, kdy nějaký “ syn bestie” bude říkat, že nic takového se nikdy nestalo.”
 5. 5. “ Všechno co je potřeba aby Zlo bylo úspěšné je, aby slušný lidský tvor nic nedělal.” (Edmund Burke)
 6. 6. Nedávno „Spojené království“ vymazalo holocaust z britských školních osnov , protože to uráží muslimskou populaci věřících - kde holocaust nikdy neměl místo. Ano, Velká Británie.
 7. 7. To je zastrašující předzvěst strachu, který ovlivňuje svět, a každá země sama dovoluje, aby to bylo přenášeno dál příliš snadno. Více než 60 let uběhlo od konce druhé světové války.
 8. 8. Tento email je rozesílán jako připomínka pro celé lidstvo, na památku 6 milionů židů, 20 milionů Rusů, 10 milionů křesťanů, vězněných, zavražděných, zabitých, utlučených, upálených, ponížených ... zatímco SVĚT má jiné priority …
 9. 9. NYNÍ - víc než kdy jindy, kdy některé země prohlašují, že „holokaust je výmysl“ NYNÍ - je naléhavé připomenout světu, aby nikdy nezapomenul - NIKDY Dnešní generace za HOLOCAUST II. Světové války nemůže „ BEZ MINULOSTI NENÍ BUDOUCNOST A SVĚT NESMÍ ZAPOMENOUT“
 10. 10. Účelem tohoto emailu je, aby alespoň 40 milionů lidí po celém světě řeklo, že to četli … … a takovéto autentické záběry se jednoduše ani z naší paměti vymazat nedají !
 11. 11. Buď tím jedním v tomto “celosvětovém řetězci” který pomůže rozšířit toto svědectví po celém světě. Prosím, přelož to je-li to třeba. Potřebuješ pouze minutu ze svého času, aby jsi to poslal dál.
 12. 12. ¡ IT SEEMS IMPOSSIBLE ! GENERAL DWIGHT D. EISENHOWER WAS RIGHT WHEN HE GAVE THE ORDER TO MAKE AS MANY FILMS AND PHOTOGRAPHS TOOK PLACE EXACTLY AS PLANNED BY THE NAZIS NEARLY SIXTY YRS AGO… IT IS A HISTORICAL FACT TO REMEMBER THAT, WHEN THE SUPREME COMANDER OF THE ALLIED FORCES, GRAL. DWIGHT D. EISENHOWER FOUND THE VICTIMS OF THE CONCENTRATION CAMPS, ORDERED TO HAVE AS MANY PHOTOGRAPHS TAKEN, AND HAD THE GERMAN POPULATION OF THE SURROUNDING CITIES TAKEN TO THE CONCENTRATION CAMPS TO SEE THE HORROR, AND IN SOME CASES HAD THEM BURY THE DEAD. AND THE REASON FOR THIS ? HE EXPLAINED IT THIS WAY; ``TO COLLECT AS MUCH PROVE, FILMS, TESTIMONIES, BECAUSE THE DAY WILL COME WHEN SOME ‘SON OF A BITCH’ WILL SAY THAT THIS NEVER HAPPENED´´ ‘ ALL THAT IS NEEDED FOR EVIL TO SUCCEED IS, THAT DECENT HUMAN BEINGS DO NOTHING’. (Edmund Burke) RECENTLY ‘THE UNITED KINGDOM’ ERASED THE HOLOCAUST FROM THE BRITISH SCHOOL CURRICULUM BECAUSE IT OFFENDED ‘THE MUSLIM POPULATION BELIEFS’ THAT THE HOLOCAUST NEVER TOOK PLACE. YES, THE UNITED KINGDOM. THIS IS AN INTIMIDATING OMEN CONCERNING THE FEAR THAT IS AFFECTING THE WORLD, AND EACH COUNTRY IS ALLOWING ITSELF TO BE CARRIED AWAY TOO EASILY. MORE THAN 60 YRS HAVE PASSED SINCE THE END OF W.W. II. THIS EMAIL IS BEING SENT AS A REMINDER FOR ALL HUMANITY, IN MEMORY OF 6 MILLION JEWS, 20 MILLION RUSSIANS, 10 MILLION CHRISTIANS, PRIESTS, MURDERED, SLAUGHTERED, RAPED, BURNT, HUMILIATED, IN THE MEANTIME GERMANY AND RUSSIA HAD OTHER PRIORITIES.... NOW MORE THAN EVER, COUNTRIES SUCH AS IRAN AMONGST OTHER, DECLARE THAT ‘THE HOLOCAUST IS A MYTH’. IT IS NOW IMPERATIVE TO REMIND THE WORLD NEVER TO FORGET, EVER. THE PURPOSE OF THIS EMAIL IS TO HAVE AT LEAST 40.000.000 PEOPLE AROUND THE WORLD SAY THEY HAVE READ IT. BE IT ONE OR MORE IN THIS ‘WORLD-WIDE EMAIL CHAIN’ HELP SPREAD THIS EMAIL ALL OVER THE WORLD. PLS TRANSLATE IF NECESSARY !!!! DO NOT ERASE IT..... YOU WILL ONLY SPEND 1 MINUTE OF YOUR TIME SENDING IT. ORIGINAL

×