Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ch o 4kl-13-maj_test_klyuch

592 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

Ch o 4kl-13-maj_test_klyuch

  1. 1. М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М Л А Д Е Ж Т А И Н А У К АТ А Център за контрол и оценка на качеството на образованието _________________________________________________________________________________ ТЕСТ ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО ЗА IV КЛАС Прочети внимателно всеки въпрос и отговорù, като оградиш с кръгче само правилния отговор!1. Коя е най-източната географска област 6. Какво се отглежда в Добруджа?в България? а) розиа) Тракийска низина б) пшеницаб) Дунавска равнина в) оризв) Черноморско крайбрежие 7. Какво е забранено в защитените2. Какво представлява природното територии?образувание залив? а) храненето на животнитеа) суша, заобиколена отвсякъде от море б) говоренето на висок гласб) място, на което морето е вдадено в сушата в) свободното влизане на хорав) тясна част от сушата, свързваща острови 8. Какъв е резултатът от минната дейност3. С какъв цвят се изобразяват планините на хората?на географската картата? а) спасяват се природни съкровищаа) кафяв б) откриват се древни крепостиб) зелен в) добиват се полезни изкопаемив) син 9. Коя трудова дейност застрашава4. Коя е най-пълноводната река в южна природата в равнините?България? а) риболова) Марица б) строителствоб) Искър в) солодобивв) Места 10. Как са наричали в миналото държава с5. От името на коя наша планина много голяма територия, в която живеелипроизлиза името на Балканския хора от различни народи?полуостров? а) империяа) Родопи б) цивилизацияб) Стара планина в) републикав) Витоша
  2. 2. 11. Кой исторически източник е писмен? 17. Какви са последиците за българите ота) стенопис създаването на Екзархията?б) мозайка а) признати са за отделен народ средв) договор християните в Османската империя б) получават право да напускат границите на12. Кой български владетел пръв приема Османската империяхристиянството? в) могат да продават стоки в цялатаа) княз Борис Османска империяб) хан Крумв) цар Петър 18. За кое историческо събитие Райна Попгеоргиева е ушила знаме?13. В кой град е приета първата конституция а) Априлското въстание (1876 г.)на България? б) Руско-турската война (1877 г. -1878 г.)а) Пловдив в) Съединението (1885 г.)б) Софияв) Търново 19. На кой от изброените празници се изпълнява задължително националният14. Кой създава книжовна школа в Охрид химн на България?в края на IX век? а) Коледаа) св. Наум б) Нова годинаб) св. Климент в) Великденв) св. Ангеларий 20. За какво служи единният европейски15. Кой цар премества столицата на телефонен номер 112?България в Охрид? а) получаване на прогноза за времетоа) цар Калоян б) повикване на помощ при аварияб) цар Петър в) безплатни разговори с чужбинав) цар Самуил16. На кой ред имената са само набългарски владетели?а) Климент, Борис I, Омуртагб) Крум, Аспарух, Иван Асен IIв) Тервел, Иван Александър, Наум
  3. 3. М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М Л А Д Е Ж Т А И Н А У К АТ А Център за контрол и оценка на качеството на образованието 13 май 2010 г. ТЕСТ ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО ЗА IV КЛАС Ключ с верните отговори Задача Верен № отговор 1 в 2 б 3 а 4 а 5 б 6 б 7 в 8 в 9 б 10 а 11 в 12 а 13 в 14 б 15 в 16 б 17 а 18 а 19 б 20 б

×