Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

4kl ch o_test-2008

572 views

Published on

  • Be the first to comment

4kl ch o_test-2008

  1. 1. М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О И Н А У К А ТА _____ ____________________________ м ж б т р д № в клас име, фамилия пол български – турски – ромски – друг (език, на който най-често се говори в семейството) ТЕСТ ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО ЗА ІV КЛАС Прочети внимателно всеки въпрос. Отговори, като оградиш с кръгче самоправилния отговор!1. Какво включва правилникът за 7. В коя част на България севътрешния ред в училище? отглеждат маслодайни рози? а) график за родителските срещи а) долината на река Струма б) отсъствията на учениците б) Задбалкански котловини в) правата и задълженията на в) Софийско поле учениците 8. Водите на коя река напояват2. Как са подредени цветовете на Горнотракийската низина? българското знаме? а) Марица а) бяло, синьо, червено б) Янтра б) бяло, червено, зелено в) Искър в) бяло, зелено, червено 9. Коя природна област дели3. На коя от датите празнуваме Деня страната на северна и южна?на народните будители? а) Странджанска а) 1 ноември б) Рило-Родопска б) 6 декември в) Старопланинска в) 3 март 10. В коя от природните области4. С кой цвят на географската карта почвите са най-плодородни? се отбелязват реките? а) Дунавска равнина а) зелен б) Рило-Родопска област б) кафяв в) Старопланинска област в) син 11. Коя природна област е отбелязана5. В подножието на коя планина е на географската карта? разположен град София? а) Старопланинска област а) Рила б) Рило-Родопска област б) Витоша в) Горнотракийска низина в) Странджа6. Водите на Черно море се замърсяват най-много от: а) добива на сол б) къпането на туристите в) разливането на нефт
  2. 2. 12. Кой от паметниците е от времето 17. В кое от посочените събития на древните траки? участва Георги Бенковски? а) Казанлъшката гробница а) Априлско въстание б) Рилският манастир б) Руско-турска война в) Мадарският конник в) Покръстването на българите13. При кой от владетелите 18. С коя от държавите България границите на България достигат граничи на запад? до три морета? а) Турция а) хан Крум б) Румъния б) княз Борис в) Македония в) цар Симеон 19. На кой полуостров се намира14. Княз Борис I приема учениците на България? Кирил и Методий в България, за а) Апенински да: б) Балкански а) се хареса на съседите си в) Пиринейски б) даде писменост на своя народ в) сключи мир с Византия 20. Кой цвят на светофара показва, че може да се премине безопасно?15. Църковното движение по време на а) жълт Възраждането е за: б) зелен а) независима българска църква в) червен б) построяване на църква в Солун в) откриване на български училища16. Кой е създателят на „Рибeн буквар”? а) Васил Априлов б) Петър Берон в) Любен Каравелов
  3. 3. М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О И Н А У К А ТА 16 май 2008 г. ТЕСТ ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО ЗА IV КЛАС Ключ с верните отговори Всеки верен отговор се оценява с 1 точка. Въпрос Верен № отговор 1. в 2. в 3. а 4. в 5. б 6. в 7. б 8. а 9. в 10. а 11. б 12. а 13. в 14. б 15. а 16. б 17. а 18. в 19. б 20. б

×