Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

4kl bel test-2008

1,202 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

4kl bel test-2008

  1. 1. М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О И Н А У К А ТА _____ ____________________________ м ж б т р д № в клас име, фамилия пол български – турски – ромски – друг (език, на който най-често се говори в семейството) ТЕСТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА ІV КЛАС Слушай внимателно текста и го запиши под диктовка. Прочети внимателно всеки въпрос. Отговори, като оградиш с кръгче само правилния отговор!1. Кое е най-подходящото заглавие на 4. Коя от изброените думи е синоним текста? на определили? а) Костенурката и заекът а) обсъждали б) На разходка б) уточнили в) Костенурката в) обяснили2. Какво преобладава в баснята? 5. Кое от изреченията най-точно а) разсъждение изразява поуката от баснята? б) описание а) Човек може да постигне всичко, като в) повествование разчита само на възможностите си. б) Често с труда си човек побеждава3. Какво е значението на думата този, който разчита само на природните пъргавина в текста? си дарби. а) работливост в) Човек може винаги да побеждава, ако б) спешност разчита на силата и бързината си. в) бързина
  2. 2. 6. Коя дума е антоним на думата висок? 12. Кое от изреченията е просто? а) дребен а) Щом звънецът иззвъня, училищният б) слаб двор се изпълни с весели деца. в) нисък б) Заекът се стресна от шума на счупеното клонче и побягна.7. В кое изречение има дума, в) През деня зимната пързалка се употребена в преносно значение? огласяше от весел детски смях. а) Майката нежно се усмихна на чедото си. 13. С какъв препинателен знак трябва б) Слънцето се подаде иззад облаците да завърши изречението? и се усмихна. Ух, колко ме стресна в) Учителят се усмихна на децата в а) точка класната стая. б) въпросителен знак в) удивителен знак8. В кой ред всички думи са глаголи? а ) писаха, пиша, писател 14. От какво литературно произведение б) четем, четеше, ще четат е откъсът? в) играят, играч, игрище „Имало едно време един рибар. Той имал жена и три деца. Всеки ден9. В кое време е глаголът играя? рибарят отивал да лови риба…” а) сегашно време а) приказка б) минало свършено време б) стихотворение в) бъдеще време в) разказ10. В кой ред съществителните имена 15. Кой е авторът на стихотворението са от женски род? „Аз съм българче”? а) картина, изложба, библиотека а) Емилиян Станев б) баща, поставка, слънце б) Иван Вазов в) луна, филм, езеро в) Дора Габе11. В кое изречение има три сказуеми? а) Момичето взе книгата, разтвори я и зачете приказката. б) Режисьорът на филма и операторът разговаряха с актьорите. в) Старецът се умори и спря за кратка почивка.
  3. 3. ИНСТРУКЦИЯ ЗА УЧИТЕЛЯ, КОЙТО ЧЕТЕ ДИКТОВКАТА Уважаеми колега, След като получите от квестора текста за диктовката,прочетете го на учениците без коментар. Четете отчетливо и снормалното за възможностите на класа темпо. След първия прочит на текста продиктувайте всяко изречение посмислови части. Когато учениците са записали целия текст, прочетете го отново,за да може всеки да си направи проверка. Пожелайте успех на учениците си! ТЕКСТ ЗА ДИКТОВКА Костенурка и заек спорели кой е по-бърз. Решили да се състезават.Те определили мястото и разстоянието и се разделили. Заекът се осланялна вродената си пъргавина и не се постарал да бяга бързо, а легнал крайпътя и заспал. Костенурката била наясно, че се движи бавно, затоватичала без почивка. Така надминала спящия заек и победила.
  4. 4. М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О И Н А У К А ТА 13 май 2008 г. ТЕСТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА ІV КЛАС Ключ с верните отговори Всеки верен отговор се оценява с 1 точка. Въпрос Верен № отговор 1. а 2. в 3. в 4. б 5. б 6. в 7. б 8. б 9. а 10. а 11. a 12. в 13. в 14. а 15. б

×