Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2011 math 4kl

276 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

2011 math 4kl

  1. 1. М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М Л А Д Е Ж Т А И Н А У К АТ А Център за контрол и оценка на качеството на училищното образование1. Цифрата на десетохилядите в числото 8. Частното 57076 : 19 е:341 052 е: а) 304а) 1 б) 3004б) 4 в) 30 040в) 5 9. След пресмятането на израза 812 – 12.52. Кое от числата 40 104, 40 401 и 40 014 е се получава:най-малко? а) 4000а) 40 104 б) 752б) 40 401 в) 60в) 40 014 10. След пресмятането на израза3. Сборът 264 + 4753 е: 3949 : 11 – 3938 : 11 се получава:а) 4917 а) 0б) 5017 б) 1в) 7393 в) 114. Разликата 4058 – 3261 е: 11. Кое е неизвестното число в равенствотоа) 797 7612: = 4?б) 897 а) 30 448в) 1797 б) 193 в) 19035. Произведението на числата 3478 и 9 е: 12. На колко е равна третинката наа) 27 632 произведението на числата 240 и 9?б) 30 602в) 31 302 а) 620 б) 7206. Ако множителите са 18 и 1704, в) 6480произведението е: 13. На колко са равни 3 м и 73 см?а) 30 672 а) 373 смб) 25 672 б) 3073 смв) 15 336 в) 3730 см7. Частното 44 100 : 9 е: 14. Кое от твърденията е вярно за дадените на чертежа ъгли?а) 49 а) тъпите ъгли са дваб) 490 б) острите ъгли са двав) 4900 в) правите ъгли са два
  2. 2. 15. На чертежа правоъгълнитетриъгълници са: Cа) един Dб) двав) три A B16. Ако страната на всяко малкоквадратче от мрежата е 3 см, то лицето назатъмнения правоъгълник е:а) 15 кв. смб) 45 кв. смв) 135 кв. см17. Основата на равнобедрен триъгълнике с 5 см по-дълга от бедрото му. Акобедрото е 12 см, обиколката натриъгълника е равна на:а) 31 смб) 41 смв) 46 см18. Числото, което е 20 пъти по-малко от960, е:а) 48б) 940в) 19 20019. За новата учебна година заучилищната библиотека били доставени570 книги от български и от чуждиавтори. Книгите от чужди автори били 3пъти по-малко от общия брой. Колко сакнигите от български автори?Решението на задачата е:а) 570 – (570 : 3) = 380б) 570 – (570 – 3) = 3в) 570 : 3 = 19020. Приятелките Ани, Нели и Катяполучили по 42 точки на състезанието поматематика, а Мартин – с 19 точкиповече от всяко от момичетата. Колкоточки общо са получили Ани, Нели, Катяи Мартин?а) 61 точкиб) 149 точкив) 187 точки
  3. 3. М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М Л А Д Е Ж Т А И Н А У К АТ А Център за контрол и оценка на качеството на училищното образование 5 май 2011 г. ТЕСТ ПО МАТЕМАТИКА ЗА IV КЛАС Ключ с верните отговори Задача Верен № отговор 1 б 2 в 3 б 4 а 5 в 6 а 7 в 8 б 9 б 10 б 11 в 12 б 13 а 14 в 15 в 16 в 17 б 18 а 19 а 20 в Бележка: Всеки верен отговор се оценява с 1 точка.

×