Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2011 ch p_4kl

572 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

2011 ch p_4kl

  1. 1. М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М Л А Д Е Ж Т А И Н А У К АТ А Център за контрол и оценка на качеството на училищното образование ТЕСТ ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА ІV КЛАС 10 май 2011 г. Прочети внимателно всеки въпрос и отговори, като оградиш с кръгче само правилния отговор!1. Какво ще се случи, ако поставим в 7. Кои от небесните тела на схемата НЕчаша с вода кубче захар и кубче лед? излъчват собствена светлина?а) нито захарта, нито ледът ще се разтворятб) захарта ще се разтвори, а ледът ще се 4разтопив) захарта и ледът ще се разтворят 3 11 22. В коя група има само неживи тела?а) звезди, растения, скали 5б) хора, почва, животнив) скали, въздух, вода а) 1, 2, 3 и 4 б) 1, 3, 4 и 53. Коя група включва само животни, в) 2, 3, 4 и 5живеещи в почвата? 8. Как се нарича жизненият процес, приа) смок, гущер, змия който се създават нови организми?б) охлюв, мида, жабав) къртица, попово прасе, гол охлюв а) растеж б) хранене4. За какво служат хрилете на рибите? в) размножаванеа) за отделяне на излишната вода от тялото 9. Каква енергия използва човек приб) за извличане на кислорода, разтворен във бягане?водатав) за подпомагане движението им, като се а) мускулнаотварят и затварят б) топлинна в) светлинна5. Игликата, синчецът и теменугата сапредставители на групата на: 10. Разгледай схемата. С коя стрелка е означен процесът на преминаване наа) дърветата водата от течно в газообразно състояние?б) храститев) тревите а) 1 26. В коя група всички изброени животни б) 2са влечуги? в) 3 3 1а) змия, гущер, крокодилб) таралеж, скакалец, жабав) червей, охлюв, къртица
  2. 2. 11. Какво движение извършва моливът, 17. Как употребата на наркотици влияекойто преминава последователно през върху човешкото здраве?точките от 1 до 7? а) вреди на мозъка и цялото тяло1 3 5 7 б) помага за укрепване на здравето на човека . . . . в) не оказва влияние върху здравето на 2 4 6 човека . . .а) праволинейно 18. Кой е най-бързият начин да разделимб) криволинейно железни стружки от пясък?в) въртене а) използваме лупа б) използваме магнит12. Всяка сутрин Слънцето изгрява, а в) наливаме вода в сместавсяка вечер залязва. Коя е причината затова явление? 19. Какво се случва с коркова тапа,а) въртенето на Земята около оста й поставена в чаша с вода?б) въртенето на Земята около Слънцето а) потъва веднага на дънотов) движението на Слънцето по небето б) плава, докато се намокри, и после потъва в) плава на повърхността13. Каква работа извършва посоченият 20. Какво чуваш, когато говорятсъс стрелка орган? едновременно много деца?а) управлява всички органи а) шуми цялото тяло б) звукб) участва в дишането на в) мелодияорганизмав) осигурява движението накръвта в тялото14. В каква последователност протичапроцесът размножаване при човека?а) оплождане, образуване на зародиш, ражданеб) образуване на зародиш, оплождане, ражданев) раждане, образуване на зародиш, оплождане15. Как физическата активност и спортътвлияят върху здравето на човека?а) отслабват мускулитеб) костите стават по-чупливив) укрепват сърцето и белите дробове16. Коя от изброените дейности на човекаводи до нарушаване на равновесието вприродата?а) застрояването на морския брягб) създаването на резерватив) засаждането на дървета
  3. 3. М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М Л А Д Е Ж Т А И Н А У К АТ А Център за контрол и оценка на качеството на училищното образование 10 май 2011 г. ТЕСТ ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА IV КЛАС Ключ с верните отговори Въпрос Верен № отговор 1. б 2. в 3. в 4. б 5. в 6. а 7. в 8. в 9. а 10. а 11. б 12. а 13. а 14. а 15. в 16. а 17. а 18. б 19. в 20. а Всеки верен отговор се оценява с 1 точка.

×