Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Thanh ngu tieng anh

1,275 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Thanh ngu tieng anh

 1. 1. mercury@Updatesofts.com Ebooks Team
 2. 2. Updatesofts.com Ebook Team 1. all cats are grey in the dark (in the night) o (t c ng ) t t èn nhà ngói cũng như nhà tranh 2. cat in the pan (cat-in-the-pan) o k tr m t, k ph n b i 3. to turn cat in the pan o tr m t; thay i ý ki n (lúc lâm nguy); ph n h i 4. after rain comes fair weather (sunshine) 5. h t cơn bĩ c c t i h i thái lai 6. the cat is out the bag o i u bí m t ã b ti t l r i 7. to fight like Kilkemy cats o gi t h i l n nhau 8. in the room of... o thay th vào, vào a v ... 9. no room to swing a cat o h p b ng cái l mũi; không có ch nào mà xoay tr 10. back and belly o cái ăn cái m c 11. at the back of ones mind o trong thâm tâm, trong áy lòng 12. to be at the back of somebody o ng ng sau lưng ai; tr l c cho ai, ng h ai, làm h u thu n cho ai o u i theo sát ai 13. to be at the back of something o bi t ư c nguyên nhân sâu xa, n m ư c bí m t c a cái gì 14. to be on ones back o n m ng a o b thua, b th t b i, nàm vào hoàn c nh b t l c o m li t giư ng 15. behind ones back o làm vi c c t l c, làm vi c n s m c lưng 16. to break somebodys back o b t ai làm vi c c t l c o ánh gãy s ng lưng ai 17. to crouch ones back before somebody o lu n cúi ai, qu lu ai 18. to get (set) somebodys back up o làm cho ai n i gi n, làm cho ai phát cáu 19. to get (put, set) ones back up o n i gi n, phát cáu 20. to get to the back of something o hi u ư c th c ch t c a v n gì 21. to give (make) a back o cúi xu ng (chơi nh y c u) 22. to put ones back into something o mi t mài làm vi c gì, em h t nhi t tình ra làm vi c gì BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 1
 3. 3. Updatesofts.com Ebook Team 23. to rob ones belly to cover ones back o (xem) rob t c ng ) l y c a ngư i này cho ngư i khác; vay ch này p vào ch kia 24. to talk throught the back of ones neck o (xem) neck (t lóng) nói lung tung, nói b a bãi 25. to turn ones back upon somebody o quay lưng l i v i ai 26. with ones back against (to) the wall o lâm vào th cùng 27. there is something at the back of it o trong vi c này có i u gì u n khúc 28. to be on ones bones o túng qu n, i n ch túng qu n 29. to bred in the bones o ăn vào t n xương tu , không t y tr ư c 30. what is bred in the bone will not go (come) out of the flesh o (t c ng ) quen n t ánh ch t không ch a 31. to cast [in] a bone between... o gây m i b t hoà gi a... 32. to cut price to the bone o gi m giá hàng t i m c t i thi u 33. to feel in ones bones o c m th y ch c ch n, tin hoàn toàn 34. to have a bone in ones arm (leg) o ( ùa c t) m t nh ngư i không mu n nh c tay (không bu n c t bư c) n a 35. to have a bone in ones throat o ( ùa c t) m t không mu n nói n a; không mu n m mi ng n a 36. to keep the bone green o gi s c kho t t; gi ư c tr lâu 37. to make no bones about (of) o không do d , không ng p ng ng; không nghi ng i gì; không gi u gi m 38. to make old bones o s ng dai, s ng lâu 39. blood and iron o chính sách vũ l c tàn b o 40. blood is thicker than water o (t c ng ) m t gi t máu ào hơn ao nư c lã 41. to breed (make, stir up) bad blood between persons o gây s b t hoà gi a ngư i n v i ngư i kia 42. to drown in blood o nh n chìm trong máu 43. to freeze someones blood o (xem) freeze làm ai s h t h n 44. to get (have) ones blood up o n i nóng 45. to get someones blood up BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 2
 4. 4. Updatesofts.com Ebook Team o làm cho ai n i nóng 46. in cold blood o ch tâm có suy tính trư c o nh n tâm, l nh lùng, không ghê tay (khi gi t ngư i) 47. to make ones blood boil o (xem) boil làm cho máu sôi lên, làm gi n sôi lên 48. to make someones blood run cold o (xem) cold làm cho ai s khi p 49. you cannot get (take) blood (out of) stone o không th nào làm m i lòng k nh n tâm ư c 50. to be beyond (past) belief o không th tin ư c 51. to the best of my belief o theo s hi u bi t ch c ch n c a tôi, theo ch tôi bi t m t cách chính xác 52. it stahherst belief o khó mà tin ư c 53. to be a dog in the manger o như chó già gi xương; ích k , không mu n ai dùng n cái gì mình không c n n 54. to die a dogs death 55. to die like a dog o ch t kh , ch t s , ch t nh c nhã, ch t như m t con chó 56. dog and war o nh ng s tàn phá gi t chóc c a chi n tranh 57. every dog has his day o ai r i cũng có lúc g p v n; ai khó ba i 58. to give a dog an ill name and hang him o mu n gi t chó thì b o là chó d i; không ưa thì dưa có giòi 59. to go to the dogs o th t cơ l v n, khánh ki t, xu ng d c ((nghĩa bóng)) o sa o 60. to help a lame dog over stile o giúp ai trong lúc khó khăn 61. to leaf a dogs life o s ng m t cu c i kh như chó 62. to lead someone a dogs life o b t ai s ng m t cu c i kh c c 63. let sleeping dogs lie o (t c ng ) ng khêu g i l i nh ng chuy n ã êm th m; ng b i c t ra mà ng i 64. love me love my dog o yêu tôi thì hãy yêu c nh ng ngư i thân c a tôi 65. not even a dogs chance o không có chút may m n nào 66. not to have a word to throw at the dog BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 3
 5. 5. Updatesofts.com Ebook Team o l m lì không m mi ng nói n a l i; kiêu kỳ không thèm m mi ng nói n al i 67. to put on dog o (thông t c) làm b làm t ch, làm ra v ta ây, làm ra v ta ây quan tr ng 68. it rains cats and dogs o (xem) rain 69. to take a hair of the dog that bit you o (xem) hair (t c ng ) l y c tr c 70. to throw to the dogs o v tb i, qu ng i (cho chó) 71. a bird in the bush o i u mình không bi t; i u không ch c ch n có 72. birds of a feather o nh ng ngư i gi ng tính n t nhau, nh ng ngư i cùng m t giu c 73. birds of a feather flock together o (t c ng ) ngưu t m ngưu, mã t m mã 74. a bird in the hand o v t mình có ch c trong tay; i u mình ch c ch n 75. a bird in the hand is worth two in the bush o (t c ng ) không nên th m i b t bóng 76. bird of ill omen o ngư i mang tin x u o ngư i không may, ngư i g p v n r i 77. bird of passage o chim di trú; (nghĩa bóng) ngư i nay ây mai ó 78. bird of peace o chim hoà bình, b câu 79. to get the bird o b huýt sáo, b la ó o b u i i 80. to give someone the bird o huýt sáo ai, la ó ai o u i ai, t ng c ai i 81. to kill two birds with one stone o m t công ôi vi c 82. little bird o ngư i báo tin vô danh 83. old bird o (xem) old cáo già 84. against the hair o ngư c lông (vu t) o (nghĩa bóng) trái v i y mu n, trái ngư c 85. both of a hair o cùng m t giu c 86. to bring somebodys gray hairs to the grave 87. to bring somebodys gray hairs with (in) sorrow to the grave BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 4
 6. 6. Updatesofts.com Ebook Team o làm cho ai ch t vì bu n 88. by a hair 89. within a hair of o suýt n a, ch m t ít n a 90. to a hair o r t úng, úng hoàn toàn 91. to comb somebodys hair for him 92. to stroke somebodys hair o m ng m ai, x v ai, s a lưng ai 93. to get (take) somebody by the short hairs o (t lóng) kh ng ch ai, b t ai th nào cũng ch u 94. to hang by a hair o treo trên s i tóc 95. to keep ones hair on o (t lóng) bình tĩnh 96. to lose ones hair o r ng tóc, r ng lông o (thông t c) n i cáu, m t bình tĩnh 97. to make somebodys hair curl o làm cho ai s ng s t, làm cho ai ng c nhiên, làm cho ai kinh ng c o làm cho ai khi p s 98. not to turn a hair 99. without turning a hair o không t ra v m t nh c m t chút nào o ph t t nh, không s hãi, không nao núng 100. ones hair stands on end o tóc d ng ngư c lên (vì s hãi...) 101. to split hairs o (xem) split 102. to take a hair of the dog that bit you o (t c ng ) l y c tr c 103. hard as nails o (th d c,th thao) r n r i; sung s c; ư c t p luy n k o c ng r n; tàn nh n 104. to fligh tooball and nail o (xem) tooth 105. to hit the [right] nail on the head o (xem) hit 106. a nail in ones coffin o cái có th làm cho ngư i ta chóng ch t 107. to pay on the nail o tr ngay không l n l a 108. right as nailsarmed to the teeth o (xem) arm 109. to cast something in someones teeth o (xem) cast BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 5
 7. 7. Updatesofts.com Ebook Team 110. to escape by (with) the skin of ones teeth o may mà thoát, suýt n a thì nguy 111. to fight tooth and nail o chi n u ác li t, ánh nhau ác li t 112. to have a sweet tooth o (xem) sweet 113. in the teeth of o i l p v i, ch ng l i; b t ch p, b t c n 1. n the tooth of orders b t ch p các l nh ã ban ra 2. n the tooth of the wind ngư c gió 114. to set someones teeth on edge o (xem) edge 115. to show ones teeth o nhe răng; t v hăm do o úng l m, hoàn toàn úng 116. armed to the teeth o (xem) arm 117. to cast something in someones teeth o (xem) cast 118. to escape by (with) the skin of ones teeth o may mà thoát, suýt n a thì nguy 119. to fight tooth and nail o chi n u ác li t, ánh nhau ác li t 120. to have a sweet tooth o (xem) sweet 121. in the teeth of o i l p v i, ch ng l i; b t ch p, b t c n 1. n the tooth of orders b t ch p các l nh ã ban ra 2. n the tooth of the wind ngư c gió 122. to set someones teeth on edge o (xem) edge 123. to show ones teeth o nhe răng; t v hăm do 124. to chance ones arm o (xem) chance 125. to keep someone at arms length o (xem) length 126. to make a long arm o (xem) long 127. ones right arm o (nghĩa bóng) cánh tay ph i, ngư i giúp vi c c l c 128. to put ones out further than one can draw it back again BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 6
 8. 8. Updatesofts.com Ebook Team o làm cái gì quá áng 129. to shorten the arm of somebody o h n ch quy n l c c a ai 130. to throw oneself into the arms of somebody o tìm s che ch c a ai, tìm s b o v c a ai 131. to welcome (receive, greet) with open arms o ón ti p ân c n, ni m n 132. at someones feet o dư i trư ng ai; là c a ai o ang c u c nh ai 133. to be (stand) on ones feet o ng th ng o l i kho m nh o có công ăn vi c làm, t l p 134. to carry someone off his feet o làm cho ai ph n kh i, gây c m h ng cho ai 135. to fall on (upon) ones feet o (xem) fall 136. to find (know) the length of someones feet o bi t như c i m c a ai, n m ư c thóp c a ai 137. to have the ball at ones feet o (xem) ball 138. to have feet of clay o chân t sét d b l t , th không v ng 139. to have one food in the grave o g n t xa tr i 140. to have (put, set) ones foot on the neck of somebody o è u cư i c ai 141. to keep ones feet o (xem) feet 142. to measure anothers foot by ones own last o suy b ng ta ra b ng ngư i 143. to put ones foot down o (xem) put 144. to put ones foot in it o (xem) put 145. to put (set) someone back on his feet o ph c h i s c kho cho ai; ph c h i a v cho ai 146. to set on foot o (xem) set 147. with foat at foot o ã (ng a cái) 148. [with ones] feet foremost o b khiêng i chôn 149. to cast about o i tìm ng này, ng khác BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 7
 9. 9. Updatesofts.com Ebook Team o tìm cách, ki m c , xoay s ( làm gì) 150. to cast aside o v t i, lo i ra, b i 151. to cast away o li ng ném, quăng, v t 1. o cast away all cares v t h t nh ng n i ưu tư 152. to be cast away o (hàng h i) b m (tàu) 153. to cast back o quay l i, tr l i o (nghĩa bóng) nh c l i, h i tư ng l i 154. to cast down o v t xu ng, quăng xu ng o nhìn xu ng (m t) o làm th t v ng, làm chán n n 1. o be cast down chán n n, th t v ng 155. to cast off o lo i b , th i, v t b , t b o th (chó) o (hàng h i) th , qăng (dây...) o thai l i (mũi an) 156. to cast out o u i ra 157. to cast up o tính, c ng l i, g p l i o ng ng ( u); ngư c m t o v t lên, quăng lên, ném lên o trách móc 1. o cast something up to someone trách móc ai v vi c gì o (y h c) nôn ra, m a ra 158. to cast lott o (xem) lot 159. to cast in ones lot with somebody o cùng chia s m t s ph n v i ai 160. to cast oneself on (upon) somebodys mercy o trông lòng thương c a ai 161. to cast something in someones teeth o trách móc ai v vi c gì 162. to cast a vote o b phi u 163. the die is cast o (xem) die 164. on the chance BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 8
 10. 10. Updatesofts.com Ebook Team o may ra có th 1. ll call at his house on the chance of seeing him before he leaves home tôi s l i nhà h n may ra có th g p h n trư c khi h n i 165. the main chance o cơ h i làm giàu, cơ h i ph t 1. he capitalist always has an eye to the main chance nhà tư b n luôn luôn tìm cơ h i ph t 166. all my eye [and Betty martin] o chuy n t m phào, chuy n tào lao, chuy n bá láp, i u vô lý 167. an eye for an eye o ăn mi ng tr mi ng 168. to be all eyes o nhìn ch m ch m 169. to be up to the eyes in o ng p u (công vi c, n n n) 170. to be very much in the public eye o là ngư i có tai m t trong thiên h 171. to cast sheeps eyes o (xem) sheep 172. to catch the speakers eye o ư c ch t ch (ngh vi n) trông th y mình giơ tay và cho phát bi u 173. to clap (set) ones eyes on o nhìn 174. eyes front! o (xem) front 175. eyes left! o (quân s ) nhìn bên trái! 176. eyes right! o (quân s ) nhìn bên ph i! 177. the eye of day o m t tr i 178. to give on eye to someone o theo dõi ai; trông nom ai 179. to give an eye to someone o theo dõi ai; trông nom ai 180. to give the glad eye to somebody o (xem) glad 181. to have an eye for o có con m t tinh i v , r t tinh t 182. to have an eye to something o l y cái gì làm m c ích 183. to have an eye to everything o chú ý t ng li t ng tí 184. to have eyes at the back of ones head o có m t r t tinh, cái gì cũng nhìn th y BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 9
 11. 11. Updatesofts.com Ebook Team 185. to have ones eye well in at shooting o m t tinh b n gi i 186. his eyes arr bigger than his belly o no b ng ói con m t 187. if you had half an eye o n u anh không mù, n u anh không n n 188. in the eyes of o theo s ánh giá c a, theo con m t c a 189. in the eye of the law o ng v m t pháp lý, ng v m t lu t pháp 190. in the eye of the wind o ngư c gió 191. in the minds eye o trong trí tư ng tư ng; trong s nhìn trư c 192. to lose an eye o mù m t m t 193. to make eyes o li c m t ưa tình 194. to make someone open his eyes o làm ai tr m t nhìn (vì ng c nhiên) 195. my eye(s)! o l nh ! 196. to maked eye o m t thư ng (không c n eo kính) 197. to see eye to eye with somebody o ng ý v i ai 198. to see with half an eye o trông th y ngay 199. to throw dust in somebodys eyes o (xem) dust 200. under the eye of somebody o dư i s giám sát c a ai 201. where are your eyes? o thong manh à?, m t âu? 202. to wipe somwones eys o (t lóng) ph ng tay trên ai, i nư c trư c ai 203. with an eye to something o nh m cái gì 204. to bite the dust o bite dust and heat o gánh n ng c a cu c u tranh 1. o bear the dust and heat of the war gánh cái gánh năng c a cu c chi n tranh 205. to give the dust to somebody o (t M ,nghĩa M ) cho ai hít b i, vư t lên trư c ai 206. in the dust BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 10
 12. 12. Updatesofts.com Ebook Team o ch t, v v i cát b i 207. to shake of the dust of ones feet o t c gi n b i 208. to take somebodys dust o (t M ,nghĩa M ) hít b i c a ai, ch y sau ai 209. to throw dust in somebodys eyes o loè ai 210. to love in a cottage o ái tình và nư c lã 211. one cant get it for love or money o không có cách gì l y ư c cái ó 212. to play for love o chơi vì thích không ph i vì ti n 213. there is no love lost between them o chúng nó ghét nhau như ào t i 214. to addle ones head o (xem) addle 215. to bang (hammer knock) something into somebodys head o nh i nhét cái gì vào u ai 216. to be able to do something on ones head o (t lóng) có th làm ư c m t cái gì m t cách d dàng 217. to be head over ears in 218. to be over head and ears in o ng p lút n u n c , ng p n mang tai 1. o be head over ears in debt n n n ng p lên n t n u, n như chúa ch m 219. to be (go) off ones head o m t trí, hoá iên 220. to beat somebodys head off o ánh v u ai; ánh g c ai; ánh b i ai hoàn toàn 221. better be the head of a dog than the tail of a lion o (t c ng ) u gà còn hơn uôi trâu 222. to buy something over somebodys head o mua tranh ư c ai cái gì 223. by head and shoulders above somebody o kho hơn ai nhi u o cao l n hơn ai m t u 224. to carry (hold) ones head high o ng ng cao u 225. cant make head or tail of o không hi u u uôi ra sao 226. to cost someone his head o làm chi ai m t u 227. horse eats its head off o (xem) eat 228. to get (take) into ones head that BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 11
 13. 13. Updatesofts.com Ebook Team o nghĩ r ng, inh ninh r ng; mu n r ng 229. to fet (put) somebody (something) out of ones head o quên ai (cái gì) i, không nghĩ n ai (cái gì) n a 230. to give a horse his head o th dây cương ra cho ng a i t do tho i mái 231. to have a head on ones shoulders 232. to have [got] ones head screwed on the right way o sáng su t, có óc phán oán, có óc suy xét 233. head first (foremost) o l n ph c u xu ng trư c o (nghĩa bóng) v i vàng, h p t p 234. head and front o ngư i xư ng và lânh o (m t phong trào...) 235. head of hair o mái tóc dày c m 236. head over heels o (xem) heel 237. to keep ones head (a level head, a cool head) o gi bình tĩnh, i m tĩnh 238. to keep ones head above water o (xem) above 239. to lay (put) heads together o h i ý v i nhau, bàn b c v i nhau 240. to lose ones head o (xem) lose 241. to make head o ti n lên, ti n t i 242. to make head against o kháng c th ng l i 243. not right in ones head o gàn gàn, hâm hâm 244. old head on young shoulders o khôn ngoan trư c tu i 245. out of ones head o do mình nghĩ ra, do mình t o ra 246. to stand on ones head o (nghĩa bóng) l p d 247. to talk somebodys head off o (xem) talk 248. to talk over someones head o nói khó hi u, làm cho ai không hi u gì c 249. to turn something over in ones head o suy i tính l i cái gì trong óc, nghi n ng m cái gì trong óc 250. two heads are better than one o (t c ng ) ý ki n t p th bao gi cũng sáng su t hơn, ba ông th da b ng Gia Cát Lư ng BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 12
 14. 14. Updatesofts.com Ebook Team 251. bull in a china shop o ngư i v ng v , lóng ngóng 252. to take the bull by the horns o không s khó khăn nguy hi m 253. to coin money o (xem) coin 254. for my money o (thông t c) theo ý tôi; theo s thích c a tôi 255. to marry money o l y ch ng giàu; l y v giàu 256. money makes the mare [to] go o có ti n mua tiên cũng ư c 257. money for jam (for old rope) o (t lóng) làm chơi ăn th t 258. as pround as a cock on his own dunghill o (t c ng ) chó c y g n nhà, gà c y g n chu ng 259. old cock o c n i, ông t (g i ngư i thân) 260. that cock wont fight o cái m o ó không ăn thua; k ho ch ó không ăn thua; lý l ó không nư c gì 261. to set store by o ánh giá cao 262. to set no great store by o coi thư ng 263. store is no sore o càng nhi u c a càng t t 264. to gather roses (lifes rose) o tìm thú hư ng l c 265. life is not all roses o i không ph i hoa h ng c , i s ng không ph i lúc nào cũng sung sư ng an nhàn 266. a path strewn with roses o cu c s ng y l c thú 267. there is no rose without a thorn o (t c ng ) không có hoa h ng nào mà không có gai, không có i u gì sư ng mà không có cái kh kèm theo 268. under the rose o bí m t âm th m, kín áo, lén lút 269. as large as life o (xem) large 270. to escape with life and limb o thoát ư c an toàn 271. for ones life 272. for dear life o thoát ch t BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 13
 15. 15. Updatesofts.com Ebook Team 1. o run for dear life ch y thoát ch t 273. for the life of me 274. upon my life o dù ch t 1. cant for the life of me dù ch t tôi cũng không th nào 275. to bring to life o làm cho h i t nh 276. to come to life o h i t nh, h i sinh 277. to have the time of ones life o chưa bao gi vui thích tho i mái như th 278. high life o xã h i thư ng lưu, xã h i t ng l p trên 279. in ones life o lúc sinh th i 280. in the prime of life o lúc tu i thanh xuân 281. to see life o (xem) see 282. single life o (xem) single 283. to take someones life o gi t ai 284. to take ones own life o t t , t sát, t v n 285. to the life o truy n th n, như th t 286. alls fish that comes to his net o l n bé, to nh h n quơ t t 287. to be as drunk as a fish o say bí t 288. to be as mute as a fish o câm như h n 289. to drink like a fish o (xem) drink 290. to feed the fishes o ch t u i o b say sóng 291. like a fish out of water o (xem) water 292. to have other fish to fly o có công vi c khác quan tr ng hơn 293. he who would catch fish must not mind getting wet o mu n ăn cá ph i l i nư c, mu n ăn hét ph i ào giun BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 14
 16. 16. Updatesofts.com Ebook Team 294. neither fish, fish, not good red herring o môn ch ng ra môn, khoai ch ng ra khoai 295. never fry a fish till its caught o chưa làm vòng ch v i mong ăn th t 296. never offer to teach fish to swim o ch nên múa rìu qua m t th 297. a pretty kettle of fish o (xem) kettle 298. theres as good fish in the sea as ever came out of it o th a m a ch a chan, nhi u vô k 299. to back water o chèo ngư c 300. to be in deep water(s) o (xem) deep 301. to be in low water o (xem) low 302. to be in smooth water o vào hoàn c nh thu n l i; thu n bu m xuôi gió 303. to bring water to someones mouth o làm ai thèm ch y dãi 304. to cast (throw) ones bread upon the water(s) o làm i u t t không c n ư c tr ơn 305. to go through fire and water o (xem) fire 306. to hold water o (xem) hold 307. to keep ones head above water o (xem) above 308. like a fish out of water o như cá trên c n; l c lõng b ng trong m t môi trư ng m i l 309. to spend money like water o tiêu ti n như nư c 310. still waters run deep o (xem) deep 311. to throw cold water on o gi i gáo nư c l nh vào; làm cho n n chí 312. written in water o nh t th i (ti ng tăm); chóng b quên (thành tích) 313. to go to sea o tr thành thu th 314. to follow the sea o làm ngh thu th 315. to put to sea o ra khơi 316. half seas over o quá chén BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 15
 17. 17. Updatesofts.com Ebook Team 317. busy as a bee o h ts cb n 318. to have a bee in ones bonnet o nung n u trong óc m t ý nghĩ gì; có m t cái gì ám nh trong u 319. to have ones head full of bees; to have been in the hesd (brains) o p trong lòng nh ng m ng tư ng vi n vông 320. to put the bee on o (t M ,nghĩa M ), (t lóng) nài xin, xin l i nh i 321. to bread like rabbits o sinh sôi n y n nhanh, nhanh (như th ) 322. Weish rabbit o món bánh mì rán v i phó mát 323. hare and tortoise o kiên nh n th ng tài ba 324. more power to your elbow! o c lên n a nào! 325. to be in two minds o do d , không nh t quy t 326. to be of someones mind o ng ý ki n v i ai 1. e are all of one mind chúng tôi nh t trí v i nhau 2. am of his mind tôi ng ý v i nó 3. am not of a mind with him tôi không ng ý v i nó 327. to be out of ones mind o m t bình tĩnh 328. not to be in ones right mind o không t nh trí 329. to bear (have, keep) in mind o ghi nh ; nh , không quên 330. to give someone a piece (bit) of ones mind o nói cho ai m t tr n 331. to have a great (good) mind to o có ý mu n 1. have a good mind to visit him tôi mu n n thăm h n 332. to have hair a mind to do something o mi n cư ng làm gì; không toàn tâm toàn ý làm gì 333. to have something on ones mind o có cái gì b n tâm, có cái gì l n qu n trong tâm trí 334. not to know ones own mind o phân vân, do d 335. to make up ones mind o quy t nh, nh t nh; ành ph i coi như là không tránh ư c BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 16
 18. 18. Updatesofts.com Ebook Team 1. o make up ones mind to do something quy t nh làm vi c gì 2. o make up ones mind to some mishap ành ph i ch u m t s không may nào ó coi như là không tránh ư c 336. to pass (go) out of ones mind o b quên i 337. to put someone in mind of o nh c nh ai (cái gì) 338. to set ones mind on o (xem) set 339. to speak ones mind o nói th ng, nghĩ gì nói n y 340. to take ones mind off o không ý, không chú ý; ý ra ch khác 341. to tell someone ones mind o nói cho ai hay ý nghĩ c a mình 342. absence of mind o (xem) absence 343. frame (state) of mind o tâm tr ng 344. months mind o (xem) month 345. out of sight out of mind o (xem) sight 346. presence of mind o (xem) prresence 347. time of mind to ones mind o theo ý, như ý mu n 1. o my mind theo ý tôi 348. at the top of the tree o b c cao nh t c a ngành ngh 349. to be up a tree o (nghĩa bóng) g p khó khăn lúng túng 350. to be put to fire and sword o trong c nh nư c sôi l a b ng 351. burnt child dreads the fire o chim ph i tên s làn cây cong 352. the fat is in the fire o (xem) flat 353. to go through fire and water o ương u v i nguy hi m 354. to hang fire o (xem) hang 355. to miss fire BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 17
 19. 19. Updatesofts.com Ebook Team o (như) to hang fire o th t b i (trong vi c gì) 356. out of the frying-pan into the fire o tránh v dưa g p v d a 357. to play with fire o chơi v i l a ((nghĩa en) & (nghĩa bóng)) 358. to pour oil on fire 359. to add fuel to the fire o l a cháy thêm d u 360. to set the Thames on fire o làm nh ng vi c kinh thiên ng a 361. to set the world on fire o (t M ,nghĩa M ) thành công r c r ; l ng danh 362. to fit (put) the axe in (on) the helve o gi i quy t ư c m t v n khó khăn 363. to get the axe o (thông t c) b th i h i o b u i h c (h c sinh...) o b (b n...) b rơi 364. to hang up ones axe o rút lui kh i công vi c; t b nh ng vi c làm không mang l i k t qu gì 365. to have an axe to grind o (xem) grind 366. to lay the axe to the root of o (xem) root 367. to send the axe after the helve o li u cho n cùng; âm lao theo lao 368. to blush to the roots of ones hair o th n c m t; m t tía tai 369. roof and branch o hoàn toàn, tri t 1. o destroy root and branch phá hu hoàn toàn 370. to lay the axe to the root of o ào t n g c (cây); phá hu i, tr t n g c (cái gì) 371. to strike at the root of something o (xem) strike 372. to be all the world to o là t t c 1. He was all the world to his mother i v i m nó thì nó là t t c 373. to carry the world before one o thành công hoàn toàn và nhanh chóng 374. for all the world o (xem) for 375. for the world BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 18
 20. 20. Updatesofts.com Ebook Team o không vì b t c lý do gì, không i nào 1. would not do it for the world không i nào tôi làm cái ó 376. to the world o (t lóng) h t s c, r t m c 1. drunk to the world say bí t 2. tired to the world m t nhoài 377. to take the world as it is o i th nào thì ph i theo th 378. top of the world o (t lóng) không chê vào âu ư c, tuy t di u 379. world without end o vĩnh vi n 380. the world, the flesh and the devil o m i cái cám d con ngư i 381. would give the world for something o (xem) give 382. to beat about the bush o (xem) beat 383. good wine needs no bush o (t c ng ) h u x t nhiên hương 384. to take to the bush o tr n vào r ng i ăn cư p 385. to beat about o khua (b i...), khu y (nư c...) ( lùa ra) o (hàng h i) i vát 386. to beat down o ánh tr ng, h 1. o beat down prices ánh h giá; m c c ư c h giá o làm th t v ng, làm chán n n 1. e was thoroughly beaten down nó hoàn toàn th t v ng, nó chán n n rã r i 387. to beat in o ánh th ng; ánh v 388. to beat out o p b t ra, n n m ng ra (kim lo i...) o d p t t (ng n l a...) 389. to beat up o ánh (tr ng, kem...) o i kh p (m t vùng...) o truy lùng, theo dõi (ai...) o (quân s ) b t, m (lính) BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 19
 21. 21. Updatesofts.com Ebook Team 1. o beat up recruits m lính o (hàng h i) i vát, ch y gi t vào b o khua (b i...), khu y (nư c...) ( lùa ra) 390. to beat about the bush o nói quanh 391. to beat it o (t M ,nghĩa M ), (t lóng) ch y tr n cho nhanh 1. eat it! (t M ,nghĩa M ) cút i!, cút ngay!, xéo ngay! 392. to beat ones brains o (xem) brain 393. to beat somebody hollow (all to prices, to nothing, to ribbands, to smithereens to stricks) o hoàn toàn ánh b i ai; ánh ai tơi b i 394. to beat up the quarters of somebody o (xem) quarter 395. against the sun o ngư c chi u kim ng h 396. to hail (adore) the rising sun o khúm núm xun xoe v i th l c m i, phù th nh 397. to hold a candle to the sun o t èn gi a ban ngày (làm m t vi c th a) 398. to make hay while the sun shines o (xem) hay 399. a place in the sun o a v t t trong xã h i 400. to rise with the sun o d ys m 401. Sun of righteousness o Chúa 402. with the sun o theo chi u kim ng h 403. to cry for the moon o (xem) cry 404. to shoot the moon o (t lóng) d n nhà i trong êm t i tránh tr ti n nhà 405. once in a blue moon o r t hi m, ít khi, năm thì mư i ho 406. the man in the moon o chú cu i, ngư i mơ m ng vơ v n 407. ones bright particular star o m c tiêu mà mình d c toàn tâm toàn ý th c hi n 408. to see stars o n om óm m t 409. against time BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 20
 22. 22. Updatesofts.com Ebook Team o h t s c kh n trương; tranh th th i gian; vư t th i gian 410. at times o th nh tho ng, ôi khi, ôi lúc 411. ahead of time x ahead to be ahead of ones time o (nghĩa bóng) có nh ng tư tư ng quá c p ti n 412. behind the times o (xem) behind 413. to be born before ones time (before times) o non (tr ) o i trư c th i i 414. all the time o su t, luôn luôn, lúc nào cũng 415. between times o gi a lúc y, trong kho ng th i gian y 416. for the time being o (xem) being 417. from time to time o th nh tho ng, ôi lúc 418. to gain time o trì hoãn, kéo dài th i gian 419. in time o úng lúc; úng nh p 420. in no time o (xem) no 421. to keep good time o (xem) keep 422. to make up for lost time o l y l i th i gian ã m t 423. out of time o không úng lúc; không úng nh p 424. to pass the time of day with o chào h i (ai) 425. time of life o tu i (c a ngư i) 426. time of ones life o th i gian vui thích tho i mái ư c tr i qua 427. till the cow comes home o mãi mãi, lâu dài, vô t n 1. ll be with you till the cow comes home tôi s l i v i anh mãi mãi 428. as cross as two sticks o (xem) cross 429. in a cleft stick o vào th bí, vào th ti n lui u khó 430. to cut ones stick o (xem) cut BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 21
 23. 23. Updatesofts.com Ebook Team 431. to want the stick o mu n ph i òn 432. to be at the pains of doing something o ch u thương ch u khó làm cái gì 433. to give someone a pain in the neck o qu y r y ai, ch c t c ai 434. the Man of Sorrows o Chúa Giê-xu 435. to be a fool for ones paims o nh c mình mà ch ng nên công cán gì 436. to be a fool to... o không ra cái th gì khi em so sánh v i... 437. to be no (nobodys) fool o không ph i là ng c, không ph i là ngu d i; khôn ngoan láu 438. fools bolt is soon shot o s p h t lý s 439. to make a fool of oneself o x s như m t th ng ng c 440. to make a fool of somebody o ánh l a ai o làm cho ai hoá thanh m t th ng xu n ng c 441. man is fool or physician at thirty o ngư i khôn ngoan không c n bác sĩ 442. no fool like an old fool o già còn chơi trông b i 443. to play the fool o làm trò h o l m to o làm trò v v n, làm trò ng 444. to be sweet on (upon) somebody o ph i lòng ai, mê ai 445. to drop a brick o (t lóng) h , ph m sai l m 446. to have a brick in ones hat o (t lóng) say rư u 447. like a hundred of bricks o (thông t c) v i t t c s c m nh có th è b p ư c 448. to make bricks without straw o (xem) straw 449. bad hat o (nghĩa bóng) ngư i x u, ngư i ê ti n, ngư i không có luân thư ng o lý 450. to go round with the hat 451. to make the hat go round 452. to pass round the hat 453. to send round the hat o i quyên ti n BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 22
 24. 24. Updatesofts.com Ebook Team 454. to hang ones hat on somebody o (t M ,nghĩa M ) l thu c vào ai; bám vào ai, d a vào ai; hy v ng vào ai 455. hat in hand 456. with ones hat in ones hand o khúm núm 457. his hat covers his family o (thông t c) anh ta s ng c thân không có gia ình 458. to keep something under ones hat o gi bí m t i u gì 459. my hat! o th t à!, th à! (t ý ng c nhiên) 460. to take of ones hat to somebody o (xem) take 461. to talk through ones hat o (t lóng) huênh hoang khoác lác 462. to throw ones hat into the ring o nh n l i thách 463. under ones hat o (thông t c) h t s c bí m t, t i m t 464. theres many a slip twixt the cup and the lip o (xem) cup 465. to give someone the slip o tr n ai, l n tr n ai 466. a slip of a boy o m t c u bé m nh kh nh 467. to come to [an] anchor o th neo, b neo (tàu) 468. to lay (have) an anchor to windward o (nghĩa bóng) có nh ng bi n pháp th n tr ng; c n t c vô ưu 469. to be all tongue o ch nói thôi, nói luôn m m 470. to find ones tongue o dè d t (ngư ng ngùng, lúng túng, im l ng...) mãi m i nói 471. to give (throw) tongue o nói to o s a 472. to have lost ones tongue o r t rè ít nói 473. to have ones tongue in ones cheek o (xem) cheek 474. to have a quick (ready) tongue o lém mi ng; mau mi ng 475. to hold ones tongue o nín l ng, không nói gì 476. to keep a civil tongue in ones head o (xem) civil BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 23
 25. 25. Updatesofts.com Ebook Team 477. much tongue and little judgment o nói nhi u nghĩ ít 478. to wag ones tongue o (xem) wag 479. a tongue debate o m t cu c u kh u, m t cu c tranh lu n 480. tongue valiant o b o nói 481. what a tongue! o ăn nói l ch ! 482. to play [the] wag o tr n h c 483. to look at someone out of the tail of ones eyes o li c ai 484. to put (have) ones tail between ones legs o s c p uôi o l y làm x u h , h th n 485. to turn tail o chu n m t, quay ít ch y m t 486. to twist someones tail o qu y r y ai, làm phi n ai 487. a near go o s suýt ch t 488. all (quite) the go o (thông t c) h p th i trang 489. its no go o (thông t c) vi c y không xong âu; không làm ăn gì ư c 490. to be on the go o b n r n ho t ng o ang xu ng d c, ang suy 491. to come about o x y ra, x y n 1. ow could this come about? sao vi c ó có th x y ra ư c? o i chi u 1. he wind had come abour gió ã i chi u 492. to come across o tình c g p, b t g p, tình c th y 493. to come after o theo sau, i theo o n i dòng, n i nghi p, k nghi p, k th a 494. to come again o tr l i 495. to come against o ng ph i, va ph i BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 24
 26. 26. Updatesofts.com Ebook Team 496. to come apart (asunder) o tách ra, lìa ra, r i ra, bung ra 497. to come at o t t i, n ư c, n m ư c, th y 1. could not easily come at the document now bây gi thì tôi không d gì mà n m ư c tài li u ó 2. o come at the truth th y s th t o x vào, xông vào (t n công) 1. he dog came at me con chó x vào tôi 498. to come away o i xa, i kh i, r i kh i o lìa ra, r i ra, bung ra 499. to come back o quay l i, tr l i ( a v , quy n l i...) o ư c, nh l i o (t M ,nghĩa M ), (t lóng) áp l i, cãi l i 500. to come between o ng gi a (làm môi gi i, i u ình) o can thi p vào, xen vào 501. to come by o qua, i qua o có ư c, ki m ư c, v ư c 1. ow did you come by this document? làm sao mà anh ki m ư c tài li u này? 502. to come down o xu ng, i xu ng 1. ricces are coming down giá ang xu ng 2. oast comes down to heels áo dài xu ng t n gót o ư c truy n l i, ư c l i (phong t c, t p quán, truy n th ng...) o s p (nhà c a...) o sa sút, suy v , xu ng d c 1. o come down in the world sa sút, xu ng d c 503. to come down upon (on) o m ng nhi c, x v ; tr ng ph t 1. o come down upon (on) somebody like a cart-load of bricks m ng nhi c ai th m t ; m ng như tát nư c vào m t ai o òi ti n; òi b i thư ng 504. to come down with o xu t ti n, tr ti n, chi 505. to come forward o ng ra, xung phong BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 25
 27. 27. Updatesofts.com Ebook Team 1. o come forward as a candidate ( ng) ra ng c 506. to come in o i vào, tr vào o (th d c,th thao) v ích (ch y ua) 1. o come in third v th ba o ư c tuy n, ư c b u; lên n m quy n o vào két, nh p két, thu v (ti n) 1. oney is always coming in to him ti n vào nhà nó như nư c o lên, dâng (thu tri u); b t u (mùa) o thành m t, thành th i trang o t ra 1. o come in useful t ra là có ích; dùng ư c (vào vi c gì) 2. dont see where the joke comes in tôi không th y có cái gì (t ra) là hay ho trong câu nói ùa ó 507. to come in for o có ph n, ư c hư ng ph n 1. e will come in for most of his uncles property nó s ư c hư ng ph n l n tài s n c a ông chú nó 2. came in for 6d ph n c a tôi là 6 ng 508. to come in upon o ng t l i, ch n l i, nói ch n 509. to come into o to come into the world ra i; to come into power n m chính quy n; to come into being (existence) hình thành, ra i; to come into fashion thành m t; to come into force (effect) có hi u l c; to come into notice làm cho ph i chú ý o ư c hư ng, th a hư ng 1. o come into a property th a hư ng m t tài s n 510. to come of o do... mà ra, b i... mà ra; là k t qu c a 1. hat comes of being quick tempered cái ó là do tính khí nóng n y quá o xu t thân t 1. o come of a working family xu t thân tư m t gia ình lao ng 511. to come off o bong ra, róc ra, r i ra, b t ra o thoát kh i vòng khó khăn, xoay x xong 1. o come off victorious vư t ư c vòng khó khăn m t cách th ng l i BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 26
 28. 28. Updatesofts.com Ebook Team o ư c th c hi n, ư c hoàn thành 1. lan comes off satisfactorily k ho ch ư c th c hi n t t p o (thông t c) come off it! thôi câm m m i! thôi i, ng có nói như v y!; thôi ng có d cái gi ng y ra n a! 512. to come on o i ti p, i t i o ti n lên, t i g n 1. he enemy were coming on quân ch ang t i g n o n i lên thình lình (gió, bão), phát ra thình lình (b nh); ti n b , ti p t c phát tri n, mau l n (cây, a bé...) o ư c em ra th o lu n (v n , d lu t...) o ư c trình di n trên sân kh u o ra sân kh u (di n viên) o ra toà 1. ome on! i nào, i i!; c vi c!; c th i, ta thách y! 513. to come out o ra, i ra o ình công o vư t kh i (th thách v i ít nhi u thành công) o l ra ((nghĩa en) & (nghĩa bóng)) 1. he truth comes out s th t l ra 2. o come out against somebody ra m t ch ng l i ai o ư c xu t b n; ra (sách, báo) 1. o come out on Saturday ra ngày th b y (báo) o ư c x p (trong kỳ thi) 1. am came out first Tam thi ã ư c x p ng u o m i ra i; m i lên sân kh u l n u 514. to come over o vư t (bi n), băng ( ng...) o sang phe, theo phe 1. e has come over to us h n ã sang phe chúng tôi o choán, trùm lên (ngư i nào) 1. fear comes over me cơn s trùm lên tôi, tôi s hãi 515. to come round o i nhanh, i vòng o h i ph c (s c kho sau tr n m); h i t nh, t nh l i (sau cơn ng t, sau khi b ánh thu c mê); nguôi i, d u i (sau cơn gi n...) BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 27
 29. 29. Updatesofts.com Ebook Team o tr l i, quay l i, t i (có nh kỳ) 1. hen Spring comes round khi mùa xuân tr l i, khi xuân v o t t l i chơi 1. o come round one evening th nào cũng t t l i chơi tôi m t bu i chi u nào ó o thay i h n ý ki n, thay i h n quan i m 516. to come to o n, i n 1. o come to a decision i t i m t quy t nh 2. o come do nothing không i n âu, không i n k t qu nào 3. o come to the point i vào v n , i vào vi c 4. o come to a standstill ng ng l i; i n ch b t c o h i t nh, t nh l i; t nh trí l i; t nh ng 1. o come to ones senses t nh l i; t nh trí l i; t nh ng o th a hư ng, ư c hư ng 1. o come to ones own ư c hư ng ph n c a mình o lên t i 1. t comes to one thousand s ti n lên t i m t nghìn o (hàng h i) b neo; d ng l i (tàu) 517. to come under o rơi vào lo i, n n trong lo i o rơi vào, ch u ( nh hư ng) 518. to come up o t i g n, n g n (ai, m t nơi nào) o ư c nêu lên, ư c t ra (v n th o lu n) 1. o come up for discussion ư c nêu lên th o lu n o (t hi m,nghĩa hi m) thành m t 1. igh cillars are coming up c c n cao ang tr thành m t o lên t i, t t i, theo k p, b t k p 1. he water came up to his chin nư c lên t i c m nó 2. he performance did not come up to what we expected bu i bi u di n không ( t t i) thành công như ý chúng tôi mong i 3. came up with them just outside the town ra kh i thành ph thì tôi b t k p chúng nó BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 28
 30. 30. Updatesofts.com Ebook Team o vào i h c 519. to come upon o t n công b t thình lình, t kích o ch t g p, b t g p, ch t th y o ch t n y ra trong óc, ch t có ý nghĩ o là m t gánh n ng cho, è lên u (ai); yêu c u òi h i, b t ch u trách nhi m 1. e came upon me for damages nó b t tôi ch u trách nhi m b i thư ng cho nó 520. to come across the mind o ch t n y ra ý nghĩ 521. to come a cropper o (xem) cropper 522. come along o (thông t c) i nào; mau lên, nhanh lên 523. to come clean o thú nh n, nói h t 524. to come easy to somebody 525. to come natural to somebody o không có gì khó khăn i v i ai 526. to come home o tr v nhà, tr l i nhà o gây n tư ng, ư c hi u rõ, có hi u l c, có hi u qu ; ánh trúng, ánh trúng vào ch y u, ch m n c 1. is remark came home to them l i nh n xét c a anh ta ánh trúng vào ch y u c a h 527. to come near o n g n, suýt n a 1. o come near failing suýt n a h ng, suýt n a th t b i 528. to come of age o n tu i trư ng thành 529. come off your high horse (your perch)! o (t M ,nghĩa M ), (thông t c) ng có làm b làm t ch n a!, ng có lên râu n a! 530. come out with it! o mu n nói gì thì nói i! 531. to come right o úng (tính...) o thu x p, n tho , thu x p xong xuôi 532. to come short o không t ư c, th t b i 533. to come short of o thi u, không áp ng yêu c u 534. first come first served o n trư c thì ư c gi i quy t trư c, n trư c thì ư c ph c v trư c BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 29
 31. 31. Updatesofts.com Ebook Team 535. how come? o (t M ,nghĩa M ), (thông t c) th nào?, sao? 536. it comes hard on him o th t là m t v au cho nó 537. to show in o ưa vào, d n vào 538. to whow off o khoe khoang, phô trương (c a c i, tài năng) 539. to show out o ưa ra, d n ra 540. to show up o l ra, l m t n (ai) o (thông t c) xu t hi n, ló m t ra, xu t u l di n; có m t o (t M ,nghĩa M ), (thông t c) vư t xa, hơn nhi u 541. to show a clean pair of heels o (xem) heel 542. to show the cloven hoof o (xem) hoof 543. to show ones colours o l b n ch t c a mình; l ng phái c a mình 544. to show fight o (xem) fight 545. to show ones hands o l ý c a mình 546. to show a leg o (xem) leg 547. to show the white feather o (xem) feather 548. to bring about o làm x y ra, d n n, gây ra 549. to bring back o em tr l i, mang tr l i o làm nh l i, g i l i 550. to bring down o em xu ng, ưa xu ng, mang xuông o h xu ng, làm t t xu ng 1. o bring down the prices of goods h giá hàng hoá o h , b n rơi (máy bay, chim) o h b , làm nh c (ai) o mang l i (s tr ng ph t...) cho (ai) 1. o bring down ruin on somebody mang l i l n b i cho ai 551. to bring forth o s n ra, sinh ra, gây ra 552. to bring forward BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 30
 32. 32. Updatesofts.com Ebook Team o ưa ra, nêu ra, ra, mang ra 1. an you bring forward any proofs of what you say? anh có th ưa ra ch ng c v nh ng i u anh nói ra không? 2. ring the matter forward at the next meeting! cu c h p sau ưa v n ó ra! o (k toán) chuy n sang 553. to bring in o ưa vào, em vào, mang vào o thu; em l i (l i t c...); ưa vào (thói quen) 554. to bring off o c u 1. o bring off the passengers on a wrecked ship c u các hành khách trên chi c tàu b n n o (thông t c) ưa n thành công 555. to bring on o d n n, gây ra o làm cho ph i bàn cãi 556. to bring out o ưa ra, mang ra, em ra o nói lên o xu t b n 1. o bring out a book xu t b n m t cu n sách o làm n i b t, làm l rõ ra 1. o bring out the meaning more clearly làm n i b t nghĩa o gi i thi u (m t thi u n cho m i d các cu c chiêu ãi, khiêu vũ...) 557. to bring over o làm cho thay i l i suy nghĩ, thuy t ph c 558. to bring round o làm cho t nh l i, làm cho h i l i 1. o bring round to làm cho thay i ý ki n theo 559. to bring through o giúp vư t qua khó khăn hi m nghèo 560. to bring to o d n n, ưa n (m t tình tr ng nào); làm cho 1. o bring to terms ưa n ch tho thu n; ưa n ch ph i nh n i u ki n 2. o bring to light ưa ra ánh sáng; khám phá 3. o bring to pass làm cho x y ra 4. o bring to an end k t thúc, ch m d t BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 31
 33. 33. Updatesofts.com Ebook Team 5. o someone to his senses làm cho ai ph i th y trái, làm cho ai ph i bi t i u o (hàng h i) d ng l i, l i 561. to bring together o gom l i; nhóm l i, h p l i o k t thân (hai ngư i v i nhau) 562. to bring under o làm cho vào khuôn phép, làm cho ngoan ngoãn, làm cho vâng l i, làm cho ph c tùng 563. to bring up o em lên, mang lên, ưa ra o nuôi dư ng, giáo d c, nuôi n ng, d y d 564. to be brought up in the spirit of communism o ư c giáo d c theo tinh th n c ng s n o làm ng ng l i; ng ng l i, l i; (hàng h i) th neo o lưu ý v (v n gì); nêu (v n ) o làm cho (ai) ph i ng lên phát bi u o ưa ra toà 565. to bring down the house o làm cho c r p v tay nhi t li t 566. to bring home to o làm cho nh n th y, làm cho th y rõ, làm cho hi u 1. o bring home a truth to someone làm cho ai hi u m t s th t 567. to bring into play o phát huy 568. to bring to bear on o dùng, s d ng 1. o bring presure to bear on someone dùng s c ép i v i ai o hư ng v , chĩa v 1. o bring guns to bear on the enemy chĩa i bác v phía quân thù 569. to send away o g i i o u i di 570. to send after o cho i tìm, cho u i theo 571. to send down o cho xu ng o t m u i, u i (kh i trư ng) 572. to send for o g i t mua 1. o send for something g i t mua cái gì o nh n n, cho i tìm n, cho m i n BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 32
 34. 34. Updatesofts.com Ebook Team 1. o send for somebody nh n ai tìm n, cho ngư i m i n 2. o send for somebody nh n ai n, cho ngư i m i ai 573. to send forth o to ra, b c ra (hương thơm, mùi, khói...) o n y ra (l c non, lá...) 574. to send in o n p, giao ( ơn t ...) o ghi, ăng (tên...) 1. o send in ones name ăng tên ( kỳ thi) 575. to send off o g i i (thư, quà) phái (ai) i (công tác) o u i i, t ng kh o ti n ưa, hoan t ng 576. to send out o g i i, phân phát o to ra, b c ra (hương thơm, mùi, khói...) o n y ra 1. rees send out young leaves cây ra lá non 577. to send round o chuy n tay, chuy n vòng (v t gì) 578. to send up o làm ng d y, làm trèo lên o (t M ,nghĩa M ), (thông t c) k t án tù 579. to send coals to Newcastle o (xem) coal 580. to send flying o u i i, b t h i h ra i o làm cho l o o, ánh b t ra (b ng m t cái òn) o làm cho ch y tan tác, làm cho tan tác 581. to send packing o u i i, t ng c i 582. to send someone to Jericho o u i ai i, t ng c ai i 583. to send to Coventry o ph t l , không h p tác v i (ai) 584. to take after o gi ng 1. e takes after his uncle nó gi ng ông chú nó 585. to take along o mang theo, em theo BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 33
 35. 35. Updatesofts.com Ebook Team 1. ll take that book along with me tôi s mang theo cu n sách này v i tôi 586. to take aside o kéo ra m t ch , ưa ra m t ch nói riêng 587. to take away o mang i, l y i, em i, c t i 588. to take back o l y l i, mang v , em v 1. o take back ones words nói l i, rút lui ý ki n 589. to take down o tháo xu ng, b xu ng, h xu ng o tháo ra, d ra o ghi chép o làm nh c, s nh c o nu t khó khăn 590. to take from o gi m b t, làm y u 591. to take in o m i vào, ưa vào, d n vào, em vào (ngư i àn bà mình s ng i c nh bàn ti c) o ti p ón; nh n cho tr 1. o take in lodgers nh n khách tr o thu nh n, nh n nuôi 1. o take in an orphan nh n nuôi m t tr m côi o mua dài h n (báo chí...) o nh n (công vi c) v nhà làm 1. o take in sewing nh n khâu v nhà làm o thu nh , làm h p l i 1. o take in a dress khâu h p cái áo o g m có, bao g m o hi u, n m ư c, ánh giá úng 1. o take in a situation n m ư c tình hình o v i tin, nh m m t mà tin 1. o take in a statement nh m m t mà tin m t b n tuyên b o l a ph nh, l a g t, cho vào tròng, cho vào b y 592. to take into o ưa vào, vào, em vào 1. o take someone into ones confidence th l chuy n riêng v i ai BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 34
 36. 36. Updatesofts.com Ebook Team 2. o take it into ones head (mind) có ý nghĩ, có ý nh 593. to take off o b (mũ), c i (qu n áo); gi t ra, l y i, cu n i 1. o take off ones hat to somebody thán ph c ai o d n i, ưa i, ti n ưa (ai) 1. o take oneself off ra i, b i o nh i, xoá b , làm m t tích o nu t ch ng, n c, húp s ch o b t, gi m (giá...) o b t chư c; nh i, gi u o (th d c,th thao) gi m nh y o (hàng không) c t cánh 594. to take on o m nhi m, nh n làm, gách vác 1. o take on extra work nh n làm vi c thêm (vi c ngoài gi ) 2. o take on responsibilities m nh n trách nhi m o nh n ánh cu c, nh n l i thách 1. o take someone on at billiards nh n u bi a v i ai 2. o take on a bet nh n ánh cu c o nh n vào làm, thuê, mư n (ngư i làm...) o d n i ti p o (thông t c) choáng váng, xúc ng m nh, b kích thích; làm ho ng lên 595. to take out o ưa ra, d n ra ngoài o l y ra, rút ra; xoá s ch, t y s ch, làm m t i 1. o take out a stain xoá s ch m t v t b n 2. o take it out of rút h t s c l c (c a ai), làm (ai) m t l ; tr thù (ai) o nh n ư c, ư c c p, ư c phát (b ng, gi y phép, gi y ăng ký...) o nh n (cái gì...) bù vào; nh n s lư ng tương ương bù vào 1. s he could not get paid he took it out in goods vì nó không l y ư c ti n nên ph i l y hàng bù vào 596. to take over o chuy n, ch , ưa, d n qua ( ư ng, sông...) o ti p qu n, k t c, n i nghi p, ti p t c 1. e take over Hanoi in 1954 chúng ta ti p qu n Hà n i năm 1954 BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 35
 37. 37. Updatesofts.com Ebook Team 2. o take over the watch thay ( i) phiên gác 597. to take to o dùng n, nh c y n, c n n 1. he ship was sinking and they had to take to the boats tàu b chìm và h ph i dùng n thuy n o ch y tr n, tr n tránh 1. o take to flight b ch y, rút ch y 2. o take to the mountain tr n vào núi o b t u ham thích, b t u say mê, t p, nhi m 1. o take to drinking b t u nghi n rư u 2. o take to bad habits nhi m nh ng thói x u 3. o take to chemistry ham thích hoá h c o có c m tình, ưa, m n 1. he baby takes to her murse at once a bé m n ngay ngư i vú 2. o take to the streets xu ng ư ng (bi u tình, tu n hành...) 598. to take up o nh t, c m lên, lư m lên; ưa lên, d n lên, mang lên o cho (hành khách) lên (ô tô, xe l a) 1. he car stops to take up passengers xe l i cho hành khách lên, xe l i l y khách o ti p t c (m t công vi c b d ...) o ch n (m t ngh ); m nhi m, gánh vác (m t công vi c) o thu hút, choán, chi m (th i gian, tâm trí...) o hút, th m 1. ponges take up water b t bi n th m (hút) nư c o b t gi , tóm 1. e was taken up by the police nó b công an b t gi o (thông t c) la r y, qu m ng, trách móc o ng t l i (ai...) o c p n, xét n, bàn n (m t v n ) o hi u 1. o take up someones idea hi u ý ai o nh n, áp d ng 1. o take up a bet nh n ánh cu c BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 36
 38. 38. Updatesofts.com Ebook Team 2. o take up a challenge nh n l i thách 3. o take up a method áp d ng m t phương pháp o móc lên (m t mũi an tu t...) 1. o take up a dropped stitch móc lên m t mũi an tu t o v n ch t (ch jơ); căng (dây cáp) 599. to take up with o k t giao v i, giao thi p v i, i l i v i, thân thi t v i, chơi b i v i 600. to take aim o (xem) aim 601. to take ones chance o (xem) chance 602. to take earth o chui xu ng l ( en & bóng) 603. to take ones life in ones hand o li u m ng 604. to let by o cho i qua 605. to let down o h th p xu ng, buông thõng, b rơi 1. he lets down her hair cô ta b xoã tóc 606. to let in o cho vào, ưa vào o (t lóng) l a, b p, ánh l a 607. to let into o cho vào 1. o let someone into some place cho ai vào nơi nào o cho bi t 1. o let someone into the secret cho ai hi u bi t i u bí m t 608. to let off o tha, không tr ng ph t; ph t nh ; tha th o b n ra 1. o let off a gun n súng 2. o let off an arrow b n m t mũi tên o ch y m t, bay m t (hơi...) 609. to let on o (t lóng) mách l o, l bí m t o (t M ,nghĩa M ) gi v , làm ra v 610. to let out BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 37
 39. 39. Updatesofts.com Ebook Team o cho i ra, cho ch y thoát, l t ra ngoài, cho ch y ra ngoài 1. o let the water out of the bath-tub cho nư c b n t m ch y ra o ti t l , cho bi t 1. o let out a secret ti t l i u bí m t o n i r ng, làm cho r ng ra o cho thuê r ng rãi 611. to let out at o ánh m d , x v và ch i t c t n 612. to let up o (thông t c) d u i, b t i, y u i o (t M ,nghĩa M ) ng ng l i 613. to let alone o không nói n, b m c, không dính vào, không ng ch m n 614. to let somebody alone to do something o giao phó cho ai làm vi c gì m t mình 615. to let be o b m c, m c như v y không dính vào 1. et me be k tôi, m c tôi 616. to let blood o cho máu ch y, trích máu; c t ti t 617. let bygones be bygones o (xem) bygone 618. to let the cat out of the bag o l bí m t 619. to let somebody down gently (easity) o khoan th v i m t ngư i nào; không x v làm nh c ai 620. to let fall o b xu ng, buông xu ng, ném xu ng o nói buông, nói vô tình, nói thi u trách nhi m 1. o let fall a remark on someone buông ra m t l i nh n xét v ai o (toán h c) k (m t ư ng th ng góc) xu ng (m t c nh) 621. to let fly o b n (súng, tên l a...) o ném, văng ra, tung ra 1. o let fly a torrent of abuse văng ra nh ng tràng ch i r a 622. to let go o buông ra, th ra, b l ng ra, không nghĩ n n a 623. to let oneself go o không t kìm ư c cho tình c m lôi cu n i 624. to let somebody know o b o cho ai bi t, báo cho ai bi t BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 38
 40. 40. Updatesofts.com Ebook Team 625. to let loose o (xem) loose 626. to let loose the dogs of war o tung ra t t c các l c lư ng tàn phá c a chi n tranh 627. to let pass o b qua, không ý 628. let sleeping dogs lie o (xem) dog 629. to let slip o cho tr n thoát, b l , m t 1. o let slip an opportunity b l m t n t cơ h i 630. to lets ones tongue run away with one o nói vong m ng, nói không suy nghĩ 631. to call aside o g i ra m t ch ; kéo sang m t bên 632. to call away o g i i; m i i 633. to call back o g i l i, g i v 634. to call down o g i (ai) xu ng o (thông t c) x v , m ng nhi c th m t 635. to call forth o phát huy h t, em h t 1. o call forth ones energy em h t ngh l c 2. o call forth ones talents em h t tài năng o gây ra 1. is behaviour calls forth numerous protests thái c a anh y gây ra nhi u s ph n i o g i ra ngoài 636. to call in o thu v , òi v , l y v (ti n...) o m i n, g i n, tri u n 1. o call in the doctor m i bác sĩ n 637. to call off o g i ra ch khác 1. lease call off your dog làm ơn g i con chó anh ra ch khác o ình l i, hoãn l i, ng ng l i; b i 1. he match was called off cu c u ư c hoãn l i o làm lãng i BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 39
 41. 41. Updatesofts.com Ebook Team 1. o call off ones attention làm ãng trí 638. to call out o g i ra o g i to o g i (quân n àn áp...) o thách u gươm 639. to call together o tri u t p (m t cu c h p...) 640. to call up o g i tên o g i l i, nh c l i (m t k ni m) 1. o call up a spirit g i h n, chiêu h n o g i dây nói 1. ll call you up this evening chi u nay tôi s g i dây nói cho anh o n y ra (m t ý ki n); gây ra (m t cu c tranh lu n...) o ánh th c, g i d y o (quân s ) ng viên, g i (nh p ngũ) 641. to call away ones attention o làm cho ãng trí; làm cho không chú ý 642. to call in question o (xem) question 643. to call into being (existence) o t o ra, làm n y sinh ra 644. to call into play o (xem) play 645. to call over names o i m tên 646. to call a person names o (xem) name 647. to call somebody over the coals o (xem) coal 648. to call something ones own o (g i là) có cái gì 1. o have nothing to call ones own không có cái gì th c là c a mình 649. to call a spade a spade o (xem) spade 650. at call o s n sàng nh n l nh 651. call to arms o l nh nh p ngũ, l nh ng viên 652. no call to blush o vi c gì mà x u h BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 40
 42. 42. Updatesofts.com Ebook Team 653. close call o (xem) close 654. to get (have) a call upon something o có quy n ư c hư ng (nh n) cái gì 655. place (house) of call o nơi thư ng lui t i công tác 656. to blow the coals o thêm d u vào l a 657. to cary coals to Newcastle o (xem) carry 658. to hand (call, rake, drag) somebody over the coals o x v ai, m ng nhi c ai 659. to heap coals of fire on someones head o l y ơn tr oán, l y thi n tr ác 660. to pay someone in his own coin o ăn mi ng tr mi ng 661. suit yourself o tuỳ anh mu n làm gì thì làm 662. to dust someones coat o ánh cho ai m t tr n, s a cho ai m t tr n 663. to kilt ones coats o (văn h c) vén váy 664. it is not the gay coat that makes the gentlemen o ng l y b ngoài mà xét ngư i; m c áo cà sa không h n là sư 665. to take off ones coat o c i áo s n sàng ánh nhau 666. to take off ones coat to the work o hăm h b t tay vào vi c, s n sàng b t tay vào vi c 667. to turn ones coat o tr m t, ph n ng, ào ngũ 668. Holy Land o t thánh 669. the land of the leal o thiên ư ng 670. the land of the living o hi n t i trái t này 671. land of milk and honey o nơi này sung túc o l c phúc c a tr i o nư c Do-thái 672. land of Nod o gi c ng 673. to make the land o trông th y t li n (tàu bi n) 674. to see how the land lies o xem s th ra sao BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 41
 43. 43. Updatesofts.com Ebook Team 675. it is no use crying over spilt milk o (xem) spill 676. to be down at heels o v t gót (giày) o i giày v t gót, ăn m c nh ch nhác (ngư i) 677. to be down 678. to be down in (at) health o s c kho gi m sút 679. to be down in the mouth o u xìu, chán n n, th t v ng 680. to be down on ones luck o (xem) luck 681. down to the ground o hoàn toàn 1. hat suits me down to the ground cái ó hoàn toàn thích h p v i tôi 682. down with! o o! 1. Down with imperialism! o ch nghĩa qu c! 683. down and out o (th d c,th thao) g c không d y ư c n a, b o ván (quy n Anh) o cùng ư ng, cùng k , th t cơ l v n; thua cháy túi ( ánh b c) 684. down on the nail o ngay l p t c 685. up and down o (xem) up 686. to let go down the wind o (nghĩa bóng) v t b , b i 687. to down tools o bãi công o ng ng vi c 688. a bad workman quarrels with his tools o (xem) quarrel 689. all his geese are swans o (xem) swan 690. cant say bo to a goose o (xem) bo 691. to cook that lays the golden eggs o tham l i trư c m t 692. to be friends with 693. to keep friends with o thân v i 694. to make friend in need is a friend indeed o b n trong lúc khó khăn ho n n n m i th t là b n 695. to be on the make BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 42
 44. 44. Updatesofts.com Ebook Team o (thông t c) thích làm giàu o ang tăng, ang ti n o (t M ,nghĩa M ), (t lóng) ang tìm ngư i ăn n m v i 696. to make after o (t c ,nghĩa c ) theo u i, eo u i 697. to make against o b t l i, có h i cho 698. to make away o v i vàng ra i 699. to make away with o hu ho i, gi t, th tiêu, kh o lãng phí, phung phí o xoáy, ăn c p 700. to make back off o tr l i m t nơi nào... 701. to make off o i m t, chu n, cu n gói 702. to make off with o xoáy, ăn c p 703. to make out o t, d ng lên, l p 1. o make out a plan t k ho ch 2. o make out a list l p m t danh sách 3. o make out a cheque vi t m t t séc o xác minh, ch ng minh o hi u, gi i thích, tìm ra manh m i, n m ư c ý nghĩa, c ư c 1. cannot make out what he has wirtten tôi không th c ư c nh ng i u h n ta vi t o phân bi t, nhìn th y, nh n ra 1. o make out a figure in the distance nhìn th y m t bóng ngư i ng xa o (t M ,nghĩa M ) di n bi n, ti n tri n 1. ow are things making out? s vi c di n bi n ra sao? 704. to make over o chuy n, như ng, giao, l i 1. o make over ones all property to someone l i t t c c a c i cho ai o s a l i (cái gì) 705. to make up o làm thành, c u thành, g p thành, h p l i, gói ghém, thu vén 1. o make all things up into a bundle gói ghém t t c l i thành m t bó BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 43
 45. 45. Updatesofts.com Ebook Team o l p, d ng 1. o make up a list l p m t danh sách o b a, b a t 1. ts all a made up story ó là m t câu chuy n hoàn toàn b a t o hoá trang 1. o make up an actor hoá trang cho m t di n viên o thu x p, dàn x p, dàn hoà 1. he two friends have had a quarrel, but they will soon make it up hai ngư i b n xích mích v i nhau, nhưng r i h s dàn hoà ngay thôi o n bù, b i thư ng 1. o make some damage up to somebody b i thư ng thi t h i cho ai o b khuy t, bù, bù p 706. to make with o (t lóng) s d ng 707. to make amends for something o (xem) amends 708. to make as if 709. to make as though o làm như th , hành ng như th 710. to make beleive o (xem) beleive 711. to make bold to o (xem) bold 712. to make both ends meet o (xem) meet 713. to make free with o ti p ãi t nhiên không khách sáo 714. to make friends with o (xem) friend 715. to make fun of 716. to make game of o ùa c t, ch nh o, gi u 717. to make good o (xem) good 718. make haste! o (xem) haste 719. to make a hash of job o (xem) hash 720. to make hay while the sun shines o (xem) hay 721. to make head BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 44
 46. 46. Updatesofts.com Ebook Team o (xem) head 722. to make head against o (xem) head 723. to make headway o (xem) headway 724. to make oneself at home o t nhiên như nhà, không khách sáo 725. to make love to someone o (xem) love 726. to make little (light, nothing) of o coi thư ng, coi r , không chú ý ên, không quan tâm n 727. to make much of o (xem) much 728. to make the most of o (xem) most 729. to make mountains of molehills o (xem) molehill 730. to make ones mark o (xem) makr 731. to make merry o (xem) merry 732. to make ones mouth water o (xem) water 733. to make of mar o (xem) mar 734. to make ready o chu n b sãn sàng 735. to make room (place) for o như ng ch cho 736. to make sail o gương bu m, căng bu m 737. to make oneself scarce o l n i, tr n i 738. to make [a] shift to o (xem) shift 739. to make terms with o (xem) term 740. to make too much ado about nothing o ch ng có chuy n gì cũng làm r i lên 741. to make a tool of someone o (xem) tool 742. to make up ones mind o (xem) mind 743. to make up for lost time o (xem) time 744. to make war on BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 45
 47. 47. Updatesofts.com Ebook Team o (xem) war 745. to make water o (xem) water 746. to make way o (xem) way 747. to make way for o (xem) way 748. to do again o làm l i, làm l i l n n a 749. to do away [with] o b i, hu b , g t b , di t i, làm m t i 1. his old custom is done away with t cc y ãb b ir i 2. o do away with oneself t t 750. to do by o x s , ix 1. o as you would be done by hãy x s v i ngư i khác như anh mu n ngư i ta x s v i mình 751. to do for (thông t c) o chăm nom công vi c gia ình cho, lo vi c n i tr cho (ai) o kh i, tr kh , gi t i; phá hu , hu ho i i; làm tiêu ma i s nghi p, làm th t cơ l v n 1. He is done for h n ch t r i, h n b i r i, g n tiêu ma s nghi p r i 752. to do in (thông t c) o b t, tóm c (ai); t ng (ai) vào tù o rình mò theo dõi (ai) o kh (ai), phăng teo (ai) o làm m t l , làm ki t s c 753. to do off o b ra (mũ), c i ra (áo) o b (thói quen) 754. to do on o m c (áo) vào 755. to do over o làm l i, b t u l i o (+ with) trát, ph t, b c 756. to do up o gói, b c 1. one up in brown paper gói b ng gi y nâu gói hàng o s a l i (cái mũ, gian phòng...) o làm m t l , làm ki t s c, làm s m lưng 757. to do with o vui lòng, v a ý v i; n, ư c, ch u ư c, thu x p ư c, xoay s ư c BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 46
 48. 48. Updatesofts.com Ebook Team 1. He can do with a small house m t căn nhà nh thôi i v i chúng tôi cũng n r i; chúng tôi có th thu x p ư c v i m t căn nhà nh thôi 2. can do with another glass ( ùa c t) tôi có th làm m t c c n a cũng c ư c 758. to do without o b ư c, b qua ư c, nhin ư c, không c n n 1. He cant do without his pair of crutches anh ta không th nào b ôi n ng mà i ư c 759. to do battle o lâm chi n, ánh nhau 760. to do somebodys business o gi t ai 761. to do ones damnedest o (t lóng) làm h t s c mình 762. to do to death o gi t ch t 763. to do in the eye o (t lóng) b p, l a b p, ăn gian 764. to do someone proud o (t lóng) ph nh ai, tâng b c ai 765. to do brown o (xem) brown 766. done! o ư c ch ! ng ý ch ! 767. it isnt done! o không ai làm nh ng i u như th !, i u ó không n âu! 768. well done! o hay l m! hoan hô! 769. to have at o t n công, công kích 770. to have on o coa m c, v n m c (qu n áo...); có i, v n i (mũ...) 1. o have a hat on có i mũ 2. o have nothing on không m c cái gì, tr n tru ng 771. to have up o g i lên, tri u lên, m i lên o b t, ưa ra toà 772. had better o (xem) better 773. had rather o (như) had better 774. have done! o ng ng l i!, thôi! BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 47

×