Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
PROVES DE 6è d’Ed. Primària Zona Educativa de Sabadell Abril, 2011
Sumari:  <ul><li>1. Finalitats de les proves de 6è </li></ul><ul><li>2. Anàlisi de les proves </li></ul><ul><li>3. Pr...
1.  Finalitats de les proves de 6è <ul><li>Conèixer el domini per part de tot l’alumnat dels coneixements i competèncie...
<ul><li>La finalitat de l’aprenentatge de les matemàtiques és...  </li></ul><ul><li>capacitar l’alumnat perquè pugui apli...
2.1 Competència matemàtica: què avalua? (II) <ul><li>La competència matemàtica avalua estratègies cognitives de tres nive...
Presentació de resultats: Comp. Matemàtica Comparació resultats globals Catalunya-Sabadell
3.  Presentació de resultats
<ul><li>Les proves en competència lingüística en llengua catalana i castellana (i aranès) avaluen: </li></ul><ul><ul><li...
EL PAPER DE LA LLENGUA EN LA CONSTRUCCIÓ DEL CONEIXEMENT ALUMNAT a través del LLENGUATGE 3. Comunica el coneixement <ul...
<ul><li>La competència lingüística avalua la comprensió lectora i l'expressió escrita a </li></ul><ul><li>partir de proces...
3.  Presentació de resultats
3.  Presentació de resultats
 
 
 
 
4. Presa de decisions per a la millora (I) <ul><li>Una de les finalitats és formativa pretén que els centres prenguin d...
Nivell I comprensió literal d’informació Nivell II comprensió global d’un text Nivell III comprensió en contextos fami...
Nivell inicial de Competència Avaluació inicial + simple Avaluació final AVALUACIÓ FORMATIVA + complex Nivell d’assolime...
<ul><li>Cada vegada pren més importància l’avaluació externa dels aprenentatges dels alumnes </li></ul><ul><ul><li>Permet...
<ul><li>A) Resultats obtinguts en cada ítem de les proves </li></ul><ul><li>Es necessita saber el % d’alumnes que resolen...
Explicar les possibles causes per Prendre decisions per a la millora dels resultats   80% 60% 70% 40% 80% 75% 58% % d'enc...
<ul><li>Compartir l’anàlisi de resultats amb els centres de secundària on continuarà l´alumnat de 6è. </li></ul><ul><li>Co...
Conclusions: <ul><li>Els resultats obtinguts per la majoria dels nostres alumnes se situen en el nivell mitjà. </li></ul>...
<ul><li>Fer alumnes competents és un requisit de la societat de la informació i del coneixement i és responsabilitat de l’...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Proves de 6è: anàlisi de resultats i presa de decisions per la millora

2,772 views

Published on

Published in: Education
 • Bon dia Roser,http://blocs.xtec.cat/siseelvalles1516/
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Proves de 6è: anàlisi de resultats i presa de decisions per la millora

 1. 1. PROVES DE 6è d’Ed. Primària Zona Educativa de Sabadell Abril, 2011
 2. 2. Sumari: <ul><li>1. Finalitats de les proves de 6è </li></ul><ul><li>2. Anàlisi de les proves </li></ul><ul><li>3. Presentació de resultats </li></ul><ul><li>4. Presa de decisions per a la millora </li></ul><ul><ul><li>dels processos d’ensenyament-aprenentatge </li></ul></ul><ul><ul><li>dels resultats dels alumnes </li></ul></ul><ul><li>5. Coordinació primària-secundària </li></ul>
 3. 3. 1. Finalitats de les proves de 6è <ul><li>Conèixer el domini per part de tot l’alumnat dels coneixements i competències considerats bàsics al final de l’etapa d’educació primària en relació amb: </li></ul><ul><ul><li>la competència matemàtica </li></ul></ul><ul><ul><li>la competència lingüística (llengua catalana, castellana i estrangera) </li></ul></ul><ul><ul><li>a) Obtenir informació significativa i rellevant sobre la situació global de l’educació a Catalunya, per tal que l'administració pugui prendre decisions </li></ul></ul><ul><ul><li>b) Obtenir informació significativa i rellevant sobre la situació de cada centre i de cada alumne , per tal que els centres educatius puguin prendre decisions tan a nivell de primària com de secundària. </li></ul></ul>
 4. 4. <ul><li>La finalitat de l’aprenentatge de les matemàtiques és... </li></ul><ul><li>capacitar l’alumnat perquè pugui aplicar i utilitzar els conceptes, els procediments i el llenguatge matemàtic tant en les altres matèries com en la seva vida diària. </li></ul><ul><li>La prova de competència matemàtica avalua l'habilitat de l'alumnat per </li></ul><ul><ul><li>comprendre, utilitzar i relacionar els números </li></ul></ul><ul><ul><li>produir i interpretar diferents tipus d’informació matemàtica </li></ul></ul><ul><ul><li>aplicar un coneixement sobre aspectes quantitatius i espacials de la realitat </li></ul></ul><ul><ul><li>entendre i resoldre problemes i situacions relacionats amb la vida quotidiana. </li></ul></ul><ul><li>Ho fa amb ítems referits a: </li></ul><ul><ul><ul><li>Numeració i càlcul </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Espai, forma i mesura </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Relacions i canvi </li></ul></ul></ul>2.1 Competència matemàtica: Què avalua? (I)
 5. 5. 2.1 Competència matemàtica: què avalua? (II) <ul><li>La competència matemàtica avalua estratègies cognitives de tres nivells de complexitat… </li></ul><ul><ul><li>1r nivell: reproducció: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>reproducció de coneixements estudiats </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>execució de procediments rutinaris </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>aplicació de destreses tècniques i algoritmes habituals </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>realització de càlculs senzills </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>resolució de problemes en contextos familiars </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>2n nivell: connexió: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>resolució de problemes no rutinaris en contextos poc familiars </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Interpretació de les situacions plantejades, explicació de les estratègies utilitzades, dels càlculs realitzats i dels resultats obtinguts </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>3r nivell: reflexió: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>resolució de problemes complexos relacionant els coneixements adquirits de les diferents parts de la matemàtica </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>reflexió sobre els processos necessaris per a resoldre un problema </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>generalització i justificació dels resultats obtinguts. </li></ul></ul></ul>
 6. 6. Presentació de resultats: Comp. Matemàtica Comparació resultats globals Catalunya-Sabadell
 7. 7. 3. Presentació de resultats
 8. 8. <ul><li>Les proves en competència lingüística en llengua catalana i castellana (i aranès) avaluen: </li></ul><ul><ul><li>La comprensió lectora mitjançant ítems tancats que avaluen els processos d'obtenció d'informació i d'interpretació. </li></ul></ul><ul><ul><li>L' expressió escrita mitjançant ítems tancats de competència lingüística (lèxic i morfosintaxi) i mitjançant una composició escrita on s'avaluen els aspectes formals (lletra, gràfia, espais), la competència discursiva (coherència i adequació) i la competència lingüística. </li></ul></ul><ul><ul><li>L' ortografia mitjançant un dictat, en el qual s'han d'escriure paraules en uns espais buits. </li></ul></ul><ul><li>La prova de competència lingüística en llengua estrangera avalua: </li></ul><ul><ul><li>La comprensió oral de breus diàlegs i monòlegs referits a temes propis de l'entorn immediat de l'alumnat. </li></ul></ul><ul><ul><li>La comprensió lectora mitjançant ítems tancats que avaluen els processos d'obtenció informació. </li></ul></ul>2.2 Competència lingüística: Què avalua? (I)
 9. 9. EL PAPER DE LA LLENGUA EN LA CONSTRUCCIÓ DEL CONEIXEMENT ALUMNAT a través del LLENGUATGE 3. Comunica el coneixement <ul><li>Coneix i </li></ul><ul><li>es representa </li></ul>MÓN / REALITAT 2. Reelabora el coneixement
 10. 10. <ul><li>La competència lingüística avalua la comprensió lectora i l'expressió escrita a </li></ul><ul><li>partir de processos de diferent complexitat. </li></ul><ul><li>La comprensió lectora s’avalua mitjançant diferents tipologies de textos: literaris, expositius, periodístics... </li></ul><ul><li>Els processos que s´avaluen són: </li></ul><ul><ul><li>Obtenció d´informació literal del text: localitzar i extreure informació concreta en diverses parts dels text o fragments. </li></ul></ul><ul><ul><li>Interpretació del significat del text: Analitzar el text en profunditat, realitzar inferències i extreure’n les informacions no explícites </li></ul></ul><ul><li>L’expressió escrita s’avalua mitjançant preguntes tancades i obertes, la producció d´un text escrit i un dictat. </li></ul><ul><li>Els aspectes que s´avaluen són: </li></ul><ul><ul><li>Competència discursiva: ordre en l´exposició de les idees, coherència i cohesió del discurs, registre adequat a la situació comunicativa </li></ul></ul><ul><ul><li>Competència lingüística: domini del lèxic, correcció ortogràfica i adequació de les estructures morfosintàctiques. </li></ul></ul><ul><ul><li>Aspectes formals: adequació de la presentació i la grafia </li></ul></ul>2.2 Competència lingüística: Què avalua? (II)
 11. 11. 3. Presentació de resultats
 12. 12. 3. Presentació de resultats
 13. 17. 4. Presa de decisions per a la millora (I) <ul><li>Una de les finalitats és formativa pretén que els centres prenguin decisions orientades a la millora dels resultats d’aprenentatge dels alumnes , per tant, és un element de reflexió per al centre </li></ul><ul><ul><li>dels processos d’ensenyament-aprenentatge Diapositiva 22 </li></ul></ul><ul><ul><li>dels resultats dels alumnes Diapositiva 23 </li></ul></ul><ul><li>El professorat de cada centre ha de: </li></ul><ul><ul><li>Conèixer a fons les proves (finalitats, continguts, processos que avaluen, nivells de complexitat, criteris de correcció... </li></ul></ul><ul><ul><li>Analitzar els resultats (en relació a una seqüència de cursos) </li></ul></ul><ul><ul><li>Elaborar i concretar propostes de canvi : priorització de continguts i modificació de metodologies </li></ul></ul><ul><li>En el marc de la coordinació de centres de primària i de secundària per construir una línia pedagògica més continua i coherent entre ambdues etapes </li></ul>
 14. 18. Nivell I comprensió literal d’informació Nivell II comprensió global d’un text Nivell III comprensió en contextos familiars o quotidians Nivell IV comprensió en contextos poc familiars Nivell V comprensió en contextos desconeguts Nivell VI comprensió d’un o més textos a partir d’elements de fora del propi text N ivells de rendiment de la COMPETÈNCIA LECTORA PISA
 15. 19. Nivell inicial de Competència Avaluació inicial + simple Avaluació final AVALUACIÓ FORMATIVA + complex Nivell d’assoliment Competèncial Avaluació del procés d’aprenentatge
 16. 20. <ul><li>Cada vegada pren més importància l’avaluació externa dels aprenentatges dels alumnes </li></ul><ul><ul><li>Permet contrastar els resultats del centre amb els del conjunt de centres d’una mostra àmplia </li></ul></ul><ul><ul><li>Permet tenir informació sobre els aprenentatges de cadascun dels alumnes en base a estàndards </li></ul></ul><ul><li>És important que el procés de realització de les proves es faci de forma rigorosa per tal que el professorat i l’alumnat s’ho prengui seriosament. </li></ul><ul><ul><li>Centres que expliquen als alumnes que els resultats de les proves formen part de la “carta de presentació” als instituts. </li></ul></ul><ul><li>Per això molts centres comencen a considerar que els resultats de les proves externes/diagnòstiques siguin també un referent en l’avaluació de l’alumnat. </li></ul><ul><ul><li>Centres que decideixen que els resultats de les proves també formin part de l’avaluació sumativa </li></ul></ul>4. Presa de decisions per a la millora (II)
 17. 21. <ul><li>A) Resultats obtinguts en cada ítem de les proves </li></ul><ul><li>Es necessita saber el % d’alumnes que resolen cada pregunta per analitzar el </li></ul><ul><li>tipus d’errors que cometen els alumnes. </li></ul><ul><li>Perquè els alumnes han tret resultats tan baixos en determinades preguntes? Classificació de les causes: </li></ul><ul><ul><li>Determinats continguts només es tracten a 4t i no es tornen a tractar després </li></ul></ul><ul><ul><li>Es treballa la resolució de problemes però cal fer més conscients als alumnes de la estratègia de resolució de problemes. </li></ul></ul><ul><ul><li>Falta de coord. dels mestres quan en un grup tots ho saben fer i a l’altre grup no. </li></ul></ul><ul><li>Convindria fer-ho també amb els ítems ben resolts per saber perquè han sortit bé. Quines bones pràctiques hi ha al darrera? per continuar fent-les. </li></ul><ul><li>B) Actuacions per a millorar els resultats en els ítems </li></ul><ul><li>mal resolts. Planificar i temporitzar les actuacions. </li></ul><ul><li>C) Avaluar les actuacions </li></ul>4. Presa de decisions per a la millora (III) Exemplificació del procés reflexiu MEMÒRIA PLA ANUAL
 18. 22. Explicar les possibles causes per Prendre decisions per a la millora dels resultats   80% 60% 70% 40% 80% 75% 58% % d'encerts activ … activ 7 activ 6 activ 5 activ 4 activ 3 activ 1 activ 1 Prova matemàt. PROVES DE 6È
 19. 23. <ul><li>Compartir l’anàlisi de resultats amb els centres de secundària on continuarà l´alumnat de 6è. </li></ul><ul><li>Compartir el tractament que es fa de la comprensió lectora, expressió escrita, resolució de problemes… </li></ul><ul><li>Escollir quins aspectes són susceptibles de millora en el marc de la coordinació primària-secundària </li></ul>4. Presa de decisions per a la millora (IV) Coordinació primària-secundària Creació d’una comissió de treball - cap estudis/coor. pedagògic - coord cicle superior i 1r ESO - tutors 6è i 1r ESO ... proposta
 20. 24. Conclusions: <ul><li>Els resultats obtinguts per la majoria dels nostres alumnes se situen en el nivell mitjà. </li></ul><ul><li>Fent un paral·lelisme amb l’avaluació PISA, aquest estudi estableix que per tenir expectatives per sortir-se’n a la vida cal haver assolit almenys el nivell MIG. Tots els que estan per sota tindran dificultats serioses tant en l’àmbit laboral com en l’àmbit personal. </li></ul><ul><li>A partir dels resultats obtinguts ens hem de marcar dos objectius: </li></ul>aconseguir que el 25% aprox. d’estudiants que obtenen resultats del nivell baix millorin aconseguir incrementar el 25% aprox. dels estudiants de nivell alt EXCEL·LÈNCIA EQUITAT
 21. 25. <ul><li>Fer alumnes competents és un requisit de la societat de la informació i del coneixement i és responsabilitat de l’escola. </li></ul><ul><li>A l’educació obligatòria s’han de posar els fonaments que seran clau en la vida dels nois i de les noies, tant pels que continuaran estudis, com pels que aniran directament al món laboral, amb l’objectiu d’assegurar el bàsic per a tots i el màxim per a cadascú. </li></ul>MOLTES GRÀCIES !

×