Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Avaluar els aprenentatges competencials

13,278 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Avaluar els aprenentatges competencials

 1. 1. Presa de decisions sobre l’avaluació de les competències bàsiques SABADELL maig, 2011 Com comprovarem si l’alumne és capaç de...
 2. 2. Avaluar és... <ul><li>Comprovar fins a quin punt s’han assolit els objectius previstos. </li></ul><ul><li>L’avaluació suposa: </li></ul><ul><ul><li>Obtenir informació pertinent i suficient en relació a l’objectiu que es vol comprovar </li></ul></ul><ul><ul><li>Analitzar i valorar la informació </li></ul></ul><ul><ul><li>Emetre judicis de valor </li></ul></ul><ul><ul><li>Prendre decisions de millora </li></ul></ul>
 3. 3. A partir d’una activitat d’avaluació que es realitza al centre, intentem identificar... <ul><li>Què pretén avaluar aquesta activitat? Com es comprovarà si s’ha assolit? </li></ul><ul><li>Amb quines decisions de la programació de la unitat didàctica han de correlacionar els criteris d’avaluació? </li></ul><ul><li>Les qüestions que es proposa als alumnes permeten la transferència dels aprenentatges a situacions noves a partir de problemes pràctics, quotidians, reals...? </li></ul><ul><li>Les preguntes o qüestions proposades pretenen reproduir el que s’ha après o pretenen fer pensar (interpretar, valorar, proposar...)? </li></ul><ul><li>L’avaluació dels aprenentatges competencial demana preguntes del primer tipus o del segon tipus? </li></ul><ul><li>Què ha de saber fer un alumne (estratègies) per resoldre situacions o problemes relacionats amb el món real? </li></ul><ul><li>Les proves escrites són bons instruments per avaluar les Cb? </li></ul><ul><li>L’activitat proposada permet comprovar l’assoliment d’alguns aspectes competencials? Quins? </li></ul><ul><li>Cal haver decidit abans quins aspectes competencials avaluarà la prova? Qui ho decideix? </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Prova d’avaluació (individual, escrita) </li></ul><ul><li>Escriu el nom dels elements de l’aparell respiratori </li></ul><ul><li>Relaciona les columnes: </li></ul><ul><li>> respiració > inspiració i expiració </li></ul><ul><li>> aparell respiratori > l’oxigen passa de l’aire a la sang i el diòxid de carboni de la sang a l’aire </li></ul><ul><li>> moviments respiratoris > obtenció d’oxigen per viure i elimina- ció del diòxid de carboni </li></ul><ul><li>> intercanvi de gasos > vies respiratòries i pulmons </li></ul><ul><li>3. Descriu les funcions d’inspiració i expiració </li></ul><ul><li>4. Per què respirem més vegades per minut quan correm que quan estem asseguts? </li></ul><ul><li>5. Fa dos hiverns es va parlar molt d’una malaltia anomenada Grip A. A molts països la gent utilitzava mascareta per anar pel carrer, en metro... Per què creus que es posaven mascareta? </li></ul>
 5. 5. Criteri 1 Indicador a) Identifiquen els noms de les diferents parts de l’aparell respiratori? Indicador b) Saben definir conceptes relacionats amb la funció respiratòria? Indicador c) Identifiquen les dues fases de la funció respiratòria? Criteri 2 Indicador d) Relacionen la freqüència respiratòria amb les activitats que habitualment realitza una persona? Indicador e) Interpreten una problema relacionat amb una malaltia a partir del que han après sobre la respiració? 1. QUÈ ES PRETÉN AVALUAR? Criteri 1 Saber quins són els elements de l’aparell respiratori i conèixer la funció respiratòria. Criteri 2 Aplicar els coneixements apresos sobre la respiració a la interpretació de situacions quotidianes i amb problemes relacionats amb la salut. COM ES COMPROVARÀ SI S’HA ASSOLIT?
 6. 6. 2. Amb quines decisions de la programació de la unitat didàctica han de correlacionar els criteris d’avaluació? ACTIVITATS APLICACIÓ ACTIVITATS INTRODUCCIÓ ACTIVITATS ESTRUCTURACIÓ Exercir drets i deures democràt. Analitza i interpretar fets socials Resoldre conflictes i problemes Desenvolup. habilitats socials Competència social i ciutadana Analitzar i interp. Fenòmens natur Plantejar hipòtesis Interactuar amb l’espai i l'entorn Competència Coneixement i interacció amb el món Desenvolupar pensament crític Planificar i realitzar tasques, Prendre decisions Adaptar-se al canvi i noves situac Competència d'autonomia i iniciativa personal Ident i plantejar problemes Autoavaluar-se i autoregular Plantejar-se bones preguntes Aprendre amb els altres Competència d’aprendre a aprendre Resoldre problemes estratègica. Realitzar càlculs i estimacions Expressar i comunicar-se en llenguatge matemàtic Competència matemàtica Cercar i seleccionar informació Interpretar críticament la inform. Utilitzar eines TIC Tractament informació comp. digital Desenvolupar la creativitat Expressar-se llenguatges artístics Valorar la diversitat cultural Conservar el patrimoni Competència artística i cultural ACTIVITATS EXPLORACIÓ Comprendre Comunicar Dialogar Utilitzar tipologies textuals Competència Comunicativa Ling. i audiov Criteris d'avaluació Activitats d’ensenya- ment/ aprenentatge I d’avaluació Continguts (conceptes, proce- diments i actituds Objectius didàc. (saber, saber fer, saber ser i estar) Aspectes competencials Competèn. bàsiques
 7. 7. Comprovar fins a quin punt els alumnes disposen de coneixements, habilitats i actituds i els utilitzen en la realització d’activitats diverses Comprovar fins a quin punt els alumnes transfereixen els coneixements, habilitats, actituds ... a la resolució d’altres situacions i problemes semblants als que es podran trobar a la seva vida AVALUAR CONTINGUTS AVALUAR COMPETÈNCIES Activitats que reprodueixin situacions semblants a la realitat Activitats de “paper i llapis” 3. Les qüestions que es proposa als alumnes permeten la transferència dels aprenentatges a situacions noves a partir de problemes pràctics, quotidians, reals...?
 8. 8. <ul><li>Escriu el nom dels elements de l’aparell respiratori </li></ul><ul><li>Relaciona les columnes: </li></ul><ul><li>> respiració > inspiració i expiració </li></ul><ul><li>> aparell respiratori > l’oxigen passa de l’aire a la sang i el diòxid de carboni de la sang a l’aire </li></ul><ul><li>> moviments respìratoris > obtenció d’oxigen per viure i eliminació del diòxid de carboni </li></ul><ul><li>> intercanvi de gasos > vies respiratòries i pulmons </li></ul><ul><li>3. Descriu les funcions d’inspiració i expiració </li></ul><ul><li>4. Per què respirem més vegades per minut quan correm que quan estem asseguts? </li></ul><ul><li>5. Fa dos hiverns es va parlar molt d’una malaltia anomenada Grip A. A molts països la gent utilitzava mascareta per anar pel carrer, en metro... Per què creus que es posaven mascareta? </li></ul><ul><li>6. Si t’has refredat però no has tingut febre i els pares t’han dit que podies anar a l’escola. Quines precaucions creus que has d’ adoptar per no encomanar-ho als altres? </li></ul>4. Les preguntes o qüestions proposades pretenen reproduir el que s’ha après o pretenen fer pensar (interpretar, valorar, proposar...)? 5. L’avaluació dels aprenentatges competencial demana preguntes del primer tipus o del segon tipus? (Proposeu-ne alguna de nova)
 9. 9. <ul><li>Les preguntes significatives o les bones preguntes… </li></ul><ul><li>No són reproductives del que ja se sap i no es responen només consultant la informació en el diccionari o el llibre </li></ul><ul><li>No tenen una sola o única resposta </li></ul><ul><li>No es plantegen des d’un únic punt de vista (el coneixement no és únic ni objectiu) </li></ul><ul><li>Connecten amb la necessitat d’entendre i donar sentit al món que ens envolta </li></ul><ul><ul><ul><li>Per què el món és com és? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Podria ser d´una altra manera? </li></ul></ul></ul><ul><li>Han de facilitar la interpretació de la informació per donar-li un significat propi (construcció del coneixement). </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Si l’aprenentatge de competències es </li></ul><ul><li>produeix en contextos didàctics que </li></ul><ul><li>reprodueixin situacions i problemes el </li></ul><ul><li>més propers possibles a la vida </li></ul><ul><li>real, l´avaluació de competències </li></ul><ul><li>s’ha de fer a través d´activitats </li></ul><ul><li>situades en els mateixos contextos </li></ul><ul><li>didàctics. </li></ul><ul><li>Activitats d’avaluació: contextualitzades i integrades en el procés d’aprenentatge </li></ul><ul><li>El pare d’en Toni el renya cada vegada que surt de la seva habitació i deixa el llum encès. Sovint l'encén encara que sigui de dia i no se’n recorda de tancar-lo. Per què creus que s’enfada el seu pare? </li></ul><ul><li>Com convenceríeu en Toni de la importància de tancar els llums o de tancar una aixeta quan no és necessari? </li></ul>Què es proposa avaluar el/la mestre/a amb aquesta activitat? Hàbits ActitudsValors Argumentació Gestió racional dels recursos de la Terra
 11. 11. Com podem enriquir les nostres activitats d’avaluació des de la perspectiva de l’aprenentatge competencial? Les preguntes són complexes perquè demanen relacionar variables diverses. Les preguntes interpel.len directament a l’alumne, de manera que passa a formar part de la situació o del problema i el predisposen a l´acció. Preguntes contextualitzades que demanen transferir els coneixements a la resolució de situacions o problemes nous
 12. 12. ANÀLISI DE LA SITUACIÓ Identificar i comprendre el problema o qüestió Què li passa a una planta si li talles les flors? REVISIÓ DELS ESQUEMES D'ACTUACIÓ DISPONIBLES Identificar quines actituds, habilitats, coneixements són necessaris Escollir les estratègies més adequades APLICACIÓ DELS ESQUEMES D'ACTUACIÓ Aplicar estratègies per transferir coneixements, habilitats... Comprensió i expressió escrita, reproducció de les plantes, respecte pel medi ambient Llegir i comprendre la informació, identificar i comprendre la pregunta, Relacionar la pregunta amb els coneixements treballats a classe sobre les plantes, explicar i justificar la resposta. La mare de la Marta li ha dit que quan vagi al bosc no s'han de tallar les flors, però ella no sap per què no ho ha de fer. Amb tot el que heu après sobre perquè li serveix a una planta tenir flors, com li explicaries a la Marta per què no ens hem d’emportar a casa les flors d’un bosc? <ul><li>Neus Sanmartí </li></ul>
 13. 13. <ul><li>L’avaluació de les CB demana comprovar si en una davant d’un problema o situació nova els alumnes: </li></ul><ul><ul><li>Disposen dels coneixements necessaris </li></ul></ul><ul><ul><li>Activen estratègies adequades </li></ul></ul><ul><ul><li>Arriben a solucions correctes </li></ul></ul><ul><ul><li>Prenen consciència de com ho fan </li></ul></ul>L’avaluació de l’aprenentatge competencial és complex Caldrà treballar a l’aula les Estratègies d’aprendre a aprendre
 14. 14. ACTIVITAT D’AVALUACIÓ: Els alumnes de 4t curs han anat amb els mestres al museu per fer una activitat d’educació visual i plàstica. Però no tots els alumnes saben comportar-se adequadament. Quines actuacions consideres correctes i quines no? Per què? Quin instrument d’avaluació seria el més adequat? 7. Les proves escrites són bons instruments per avaluar les Cb?
 15. 15. És un qüestionari d'autoavaluació de l'alumnat que permet de forma ràpida i fàcil efectuar una avaluació inicial. A través d'aquest instrument s'obté informació sobre la percepció que l'alumnat té del seu grau de coneixement assolit en relació als continguts que es proposen per treballar. <ul><li>Formulari KPSI </li></ul><ul><li>(Knowledge and Prior Study Inventory, Young i Tamir, 1977) </li></ul>5. Quines mesures són adequades per fer un bon ús de l'aigua a la llar? 4. Què és una depuradora? 3. Perquè l’aigua és un recurs renovable 2. Quins són els diferents estats de l'aigua 1. Descriure les diferents fases del cicle de l'aigua NO EN SÉ RES EM SONA HO SÉ HO SÉ I HO SABRIA EXPLICAR DATA AUTOAVALUACIÓ: _________
 16. 16. Ordena els passos que cal seguir per a redactar un text interpretatiu sobre l’impacte de les activitats humanes sobre aquest paisatge. Base d’orientació per a redactar un text interpretatiu sobre el paisatge humanitzat
 17. 17. <ul><li>Graella autoavaluació d’un text argumentatiu </li></ul>No Es podria completar - Quines propostes faria per resoldre el problema? - Amb quin objectiu? 4. CONCLUSIÓ - Quin és el punt de vista sobre aquest problema? - Quines són les raons que el justifiquen? - Quines són les raons dels que creuen el contrari? - Què els diria per poder-los convèncer? 3. ARGUMENTACIÓ > Tesi > Justificació >Contraargumentació - Per què les empreses es traslladen cap a països en vies de desenvolupament? - Quines conseqüències té per als països d’on marxen? I pels països on s'instal·len? > Explicació - Quin és el problema? En què consisteix? 2. INTRODUCCIÓ > Descripció <ul><li>Ha de resumir la idea principal del </li></ul><ul><li>Problema que hem discutit </li></ul>1. TITOL Si INDICADORS D'AVALUACIÓ
 18. 18. <ul><li>Rúbrica per avaluar el treball cooperatiu </li></ul>Sempre escolto amb atenció els que diuen els meus companys, i ajudo a prendre decisions Procuro escoltar amb atenció el que diuen els meus companys i aportar les meves idees. A vegades no escolto el que diuen els companys, o només faig cas als que són més amics. Sovint em distrec i deixo que els companys decideixin. Col·laboració INDIVIDUAL Sempre faig la que feina que em toca. Faig la feina que em toca, a vegades em despisto A vegades faig la feina que em toca, però m’ho han de recordar No faig la feina que em toca Responsabilita INDIVIDUAL Els problemes es discuteixen primer en el grup. Només es demana ajut quan el grup ho considera necessari. Els problemes es discuteixen primer en el grup, però també demanen després l’opinió del mestre. Els problemes es discuteixen en el grup, però a vegades prefereixen conèixer primer l’opinió del mestre. Es demana amb molta freqüència l’opinió del mestre sense haver discutit abans els problemes en el grup Autonomia en El treball EN GRUP Es participa activament en el treball, posant en comú les idees de tothom. Es participa en el treball, tot i que a vegades les idees s’escolten més o menys segons de qui siguin. Es participa en el treball, tot i que només s’escolten les idees dels més amics. Costa que tothom participi en el treball, s’està pendent d’altres coses. Posada en comú DEL GRUP Els companys es mostren respecte i fan les seves tasques amb interès. Els companys acostumen a mostrar-se respecte i fan la feina amb interès, tot i que a vegades hi ha alguna discussió Els companys a vegades no es respecten, s’enfaden o discuteixen, però posen interès en participar. Els companys no es respecten gaire, es discuteixen o no participen Participació col·laboració DEL GRUP Hem fet el treball ben fet i en el temps previst. Hem fet el treball en el temps previst, però volíem haver millorat algunes coses. No ens ha donat temps de completar el treball en el temps previst. Ens falten moltes coses Per fer, el treball ens ha quedat mitges. Acompliment De la tasca EN GRUP PUNT EXCEL·LENT 4 punts ASSOLIT 3 punts EN PROCÉS 2 punts INICI 1 punt
 19. 19. Graella d’observació sobre la participació en un debat Capta l’atenció i interès del públic amb la mirada, el to de veu, els gestos... Respon adequadament a les objeccions que li plantegen? Es capaç d’arribar a acords amb els altres? Aixeca la mà per demanar el torn de paraula? Respecta els punts de vista diferents o contraris al seu? Justifica el seu punt de vista amb raons suficients i adequades? Exposa de forma clara el seu punt de vista? MOLT BAST POC GENS
 20. 21. Instruments d’autoregulació per a l’alumnat i el professorat <ul><li>http://phobos.xtec.cat/edubib/intranet/index.php?module=Pages&func=display&pageid=12 </li></ul><ul><li>http://www.slideshare.net/nalart/instuments-davaluaci-competencials </li></ul>
 21. 22. <ul><li>Exercir drets i deures democràticament </li></ul><ul><li>Analitzar i interpretar fets i fenòmens socials </li></ul><ul><li>Resoldre conflictes i problemes socials </li></ul><ul><li>Desenvolupar habilitats socials </li></ul>Competència social i ciutadana <ul><li>Resoldre problemes amb diverses estratègies </li></ul><ul><li>Realitzar càlculs i estimacions </li></ul><ul><li>Expressar i comunicar-se en llenguatge matemàtic </li></ul><ul><li>Desenvolupar el raonament matemàtic </li></ul>Competència matemàtica <ul><li>Analitzar i interpretar fenòmens naturals </li></ul><ul><li>Plantejar hipòtesis </li></ul><ul><li>Interactuar amb l’espai i l'entorn </li></ul><ul><li>Practicar bons hàbits de salut </li></ul>Competència Coneixement i interacció amb el món físic <ul><li>Cercar i seleccionar informació </li></ul><ul><li>Interpretar i analitzar críticament la informació </li></ul><ul><li>Utilitzar eines TIC </li></ul>Tractament de la informació i competència digital <ul><li>Desenvolupar un pensament reflexiu i crític </li></ul><ul><li>Planificar i realitzar tasques, projectes </li></ul><ul><li>Prendre decisions </li></ul><ul><li>Cooperar i treballar en equip </li></ul><ul><li>Adaptar-se al canvi i a situacions noves </li></ul>Competència d’autonomia i Iniciativa personal <ul><li>Desenvolupar la capacitat creadora i estètica </li></ul><ul><li>Expressar-se a partir dels llenguatges artístics </li></ul><ul><li>Valorar la diversitat cultural </li></ul><ul><li>Contribuir a la conservació patrimoni </li></ul>Competència artística i cultural <ul><li>Identificar i plantejar problemes </li></ul><ul><li>Autoavaluar-se i autoregular-se </li></ul><ul><li>Gestionar els propis processos aprentatge </li></ul><ul><li>Plantejar-se bones preguntes </li></ul><ul><li>Aprendre amb els altres </li></ul>Competència d’aprendre a aprendre <ul><li>-Comunicar i expressar idees i emocions (oral i escrit) </li></ul><ul><li>-Comunicar amb llenguatges diversos </li></ul><ul><li>Dialogar </li></ul><ul><li>Construir textos de diversa tipologia </li></ul>Competència Comunicativa Lingüística i audiovisual 8. L’activitat proposada permet comprovar l’assoliment d’alguns aspectes competencials? Quins? COMPET. BÀSIQUES
 22. 23. <ul><li>El projecte educatiu del centre desenvolupa i concreta el currículum, els criteris metodològics, organitzatius i d’avaluació per a tota l’etapa i fixa les mesures necessàries per atendre la diversitat de l’alumnat. (article 2.1 Ordre d’avaluació) </li></ul><ul><li>Els criteris d’avaluació establerts en el projecte educatiu han de ser públics. (Art. 5 Ordre d’avaluació). </li></ul><ul><li>Els referents per a l’avaluació són l’assoliment de les competències bàsiques i els criteris d’avaluació de les àrees. (article 2.4 Ordre d’avaluació). </li></ul><ul><li>Cadascuna de les àrees contribueix al desenvolupament de diferents competències i, a la vegada, cada una de les competències bàsiques s'assolirà com a conseqüència del treball en distintes àrees. (Annex I Competències Bàsiques. (Decret 142/2007 d’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària) </li></ul>L’avaluació de les Cb en el projecte curricular del centre 9. Cal haver decidit abans quins aspectes competencials avaluarà la prova? Qui ho decideix?
 23. 24. <ul><li>L’avaluació de les competències bàsiques s’ha d’integrar en el procés d’avaluació de les àrees. </li></ul><ul><li>Per fer-ho operatiu, és important establir criteris d´avaluació coherents amb la definició d´objectius, continguts i activitats que tenen com a referent l’aprenentatge de continguts i el desenvolupament de les competències bàsiques. </li></ul><ul><li>Els criteris d’avaluació es concreten a partir d’ indicadors observables i mesurables per tal de determinar el grau d’assoliment dels aprenentatges competencials. </li></ul><ul><li>Els instruments i tècniques d’avaluació són les eines a partir de les quals obtindrem la informació. Les proves escrites en són un exemple. </li></ul><ul><li>> S’han de diversificar perquè també són diversos els estils d’aprenentatge dels alumnes. </li></ul><ul><li>> Han d’incorporar instruments i tècniques d’autoregulació </li></ul>AIXÍ DONCS... L’avaluació de les Cb en el projecte curricular del centre
 24. 25. X X X X X X X X X X X X X X Matemàt … X X X X X X X <ul><li>Exercir drets i deures democràticament </li></ul><ul><li>Resolució de conflictes i problemes socials </li></ul><ul><li>Desenvolupar habilitats socials </li></ul>Competència social i ciutadana X X X X <ul><li>Anàlisi i interpretació de fenòmens naturals </li></ul><ul><li>Plantejar hipòtesis </li></ul><ul><li>Interactuar amb l’espai i l´entorn </li></ul>Competència Coneixement i interacció amb el món X X X X X X X <ul><li>Identificar i plantejar problemes </li></ul><ul><li>Autoavaluar-se i autoregular-se </li></ul><ul><li>Plantejar-se preguntes </li></ul><ul><li>Aprendre amb els altres </li></ul>Competència d’aprendre a aprendre X X X <ul><li>Resolució de problemes </li></ul><ul><li>Realitzar càlculs i estimacions </li></ul><ul><li>Expressar i comunicar-se en llenguatge matem. </li></ul><ul><li>Raonament matemàtic </li></ul>Competència matemàtica X X X X <ul><li>Recerca i selecció d’informació </li></ul><ul><li>Interpretació i Anàlisi crítica de la informació </li></ul><ul><li>Ús d’eines TIC </li></ul>Tractament informació comp. digital X X X X X X X <ul><li>Desenvolupar la capacitat creadora i estètica </li></ul><ul><li>Expressar-se a partir dels llenguatges artístics </li></ul><ul><li>Valorar la diversitat cultural </li></ul><ul><li>Contribuir a la conservació patrimoni </li></ul>Competència artística i cultural X X X X X X <ul><li>Comprendre: Comprensió lectora </li></ul><ul><li>Comunicar: Expressar idees-emocions </li></ul><ul><li>Utilitzar diverses tipologies textuals </li></ul>Competència Comunicativa Ling. i audiov Educ. artística Coneix medi Llengua catalana Criteris avaluació Arees Competències Bàsiques
 25. 26. C. Comun. ling. C. Comun. ling. C. Interac.món físic C. Interac.món físic C. Interac.món físic C. Comun. ling. C. Aprendre a ap C. Aprendre a ap C. Autonom i inic C. Social i ciutad
 26. 27. INDICADORS CRITERIS AVALUACIÓ E.F. 5è <ul><li>Expressa ritmes a través del moviment </li></ul><ul><li>Crea ritmes, coreografies senzilles </li></ul><ul><li>Es fa entendre (accions, sentiments) quan imita o representa personatges </li></ul><ul><li>Actua sense inhibició fent expressió corporal (dansa) </li></ul><ul><li>S’integra amb els companys en jocs de dramatització i accepta el seu paper tenint en compte els altres </li></ul>ACTIVITATS D’AVALUACIÓ INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ
 27. 28. Diferenciem un criteri d’avaluació d’un indicador <ul><li>Criteri d’avaluació: </li></ul><ul><ul><li>Concreta aquell aspecte que ens permet comprovar fins a quin punt s’han assolit els objectius previstos. Per tant, d’un objectiu podem concretar més d’un criteri. </li></ul></ul><ul><ul><li>Especifica la pertinença, suficiència, adequació... de l’objectiu a assolir. </li></ul></ul><ul><li>Indicador d’avaluació: permet observar, comprovar, identificar, mesurar... el criteri establert. </li></ul><ul><li>EXEMPLE: </li></ul><ul><ul><li>Objectiu: Regular el pas de vehicles i vianants mitjançant la guàrdia urbana, els semàfors i senyals, els passos zebra... </li></ul></ul><ul><ul><li>Criteri d’avaluació: utilitzar un codi de senyals lluminoses (semàfors) </li></ul></ul><ul><ul><li>Indicador: els vianants fan cas de les indicacions: verd: poden passar, vermell: no poden passar. </li></ul></ul>
 28. 29. L’avaluació sumativa a final de curs/etapa
 29. 30. <ul><li>Idees clau: </li></ul><ul><li>L’avaluació de les Cb: avaluar continguts i avaluar competències. Transferència de coneixements, habilitats, actituds ... a la resolució d’altres situacions i problemes semblants als que es podran trobar a la seva vida. </li></ul><ul><li>Com podem enriquir les nostres activitats d’avaluació des de la perspectiva de l’aprenentatge competencial. </li></ul><ul><ul><ul><li>Les preguntes significatives </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Activitats contextualitzades i integrades en el procés d’aprenentatge </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Instruments i tècniques diversificades </li></ul></ul></ul><ul><li>La complexitat de les activitats d’avaluacio des d’una perspectiva competencial </li></ul><ul><ul><ul><li>Disposen dels coneixements necessaris </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Activen estratègies adequades </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Arriben a solucions correctes </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Prenen consciència de com ho fan </li></ul></ul></ul><ul><li>L’avaluació de les Cb ha d’estar definida en el projecte curricular de centre. Els criteris i procediments d’avaluació. </li></ul>
 30. 31. Les proves PISA i les proves d'avaluació diagnòstica d'educació primària i d‘ESO PER SABER-NE MÉS... Competència lectora: marc conceptual per a l'avaluació PISA 2009 http ://www20.gencat.cat/portal/site/Educacio/menuitem.0abe0881c305d9a1c65d3082b0c0e1a0/? vgnextoid =691e6eeb791fd110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD& vgnextchannel =691e6eeb791fd110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD& vgnextfmt = default PISA 2009. Informe español http :// www.educacion.es / cesces / actualidad /pisa-2009-informe-espanol.pdf PROVES D'AVALUACIÓ DIAGNÒSTICA, PROVES 6È PRIMÀRIA I PROVES Cb http ://phobos.xtec.cat/edubib/intranet/index.php?module=Pages&func=display&pageid=149 http:// phobos.xtec.cat / edubib /intranet/ index.php ? module =Pages& func =display& pageid =148 ANÀLISI DELS RESULTATS DE LES PROVES DE 6è I PRESA DE DECISIONS PER A LA MILLORA http:// www.slideshare.net / RoserCanals /proves-de-6-anlisi-de-resultats-i-presa-de-decisions-per-la-millora
 31. 32. En la nostra vida personal i professionals se’ns plantegen situacions i problemes... que no es resolen contestant les preguntes d'un examen
 32. 33. Si les Cb s’aprenen a través de la resolució de situacions i problemes... l’avaluació té sentit en aquests contextos.
 33. 34. <ul><li>Alonso, Mercè . (1996). Avaluar, més que posar notes. Ed. Claret. </li></ul><ul><li>Canals, R. (2009) “La evaluación competencial en el currículo de la educación primària”. Manual para Educación Primaria. Orientaciones y recursos 6-12 años. Marzo 2009. Ed. Wolters Kluwer España. </li></ul><ul><li>Casellas, E.; Jorba, J.; Quinquer, D.; Prat, A. (2000). Avaluar per millorar la comunicació i facilitar l’aprenentatge. ICE de la Universitat Autònoma de Barcelona. </li></ul><ul><li>Sanmartí, N. (2007) “Evaluar para aprender”. Barcelona, Graó. Clave n. 10 </li></ul><ul><li>Sanmartí, N. (2010) “Avaluar per aprendre”. </li></ul><ul><li>http://phobos.xtec.cat/edubib/intranet/index.php?module=P%E0gines&func=display&pageid=19 </li></ul><ul><li>Sanmartí, N. (2003) “Plantejar bones preguntes” a Aprendre ciències tot aprenent a escriure ciència . Barcelona. Ed. 62 </li></ul><ul><li>Zabala, A. i Arnau, L . (2007). “Como aprender y enseñar competencias”. Ed. Graó. </li></ul>Per aprofundir-hi...

×