SlideShare a Scribd company logo
1 of 46
Ito ay sumisimbolo sa isang
babae at isang lalaki.
Suriin ang larawan.
Matutukoy mo ba kung
ano ito?
Tinutukoy nito ang sekswalidad
ng isang tao.
Paggalang sa
Dignidad at
Sekswalidad
Rosalie R. Diaz
Guro sa EsP 10
MGA INAASAHANG KASANAYANG PAMPAGKATUTO
1. Natutukoy ang mga isyung kaugnay sa
kawalan ng paggalang sa dignidad at
sekswalidad
2. Nasusuri ang mga isyung kaugnay sa kawalan
ng paggalang sa dignidad at sekswalidad.
MGA PINAKAMAHALAGANG
KASANAYANG PAMPAGKATUTO (MELCs)
3. Napangangatwiranan na: Makatutulong sa
pagkakaroon ng posisyon tungkol sa kahalagahan ng
paggalang sa pagkatao ng tao at sa tunay na layunin
nito ang kaalaman sa mga isyung may kinalaman sa
kawalan ng paggalang sa digniidad at sekswalidad ng
tao
4. Nakagagawa ng malinaw na posisyon tungkol sa
isang isyu sa kawalan ng paggalang sa dignidad at
sekswalidad.
Kapag naririnig mo ang salitang sekswalidad,
ano agad pumapasok sa iyong isip?
sekswalidad
Sekswalidad
•ang seksuwalidad ng
tao ay kaugnay ng
kaniyang pagiging
ganap na babae o lalaki
Sekswalidad
•bagama’t nalalaman ang
kasarian ng tao mula pa
sa kaniyang pagsilang,
malaya ang kaniyang
pagtanggap at
pagganap sa kaniyang
seksuwalidad
Sekswalidad
•isang malayang pagpili at
personal na tungkulin na
ginagampanan ng tao
gamit ang kaniyang
katawan at espiritu tungo
sa kaniyang kaganapan
kaisa ang Diyos
Tanong:
• Ano kaya ang maaaring
mangyari sa isang
kabataang tulad mo kapag
hindi napamahalaan ng
maayos ang iyong
sekswalidad?
Mga Isyung
Kaugnay Sa
Kawalan Ng
Paggalang Sa
Dignidad At
Sekswalidad
Gawain 1: TUKUYIN MO!
Tukuyin ang mga isyung
may kinalaman sa
sekswalidad sa
pamamagitan ng
larawan na ipapakita.
Premarital Sex
Ang premarital sex ay
gawaing pagtatalik ng
isang babae at lalaki na
wala pa sa wastong edad o
nasa edad na subalit hindi
pa kasal.
Pornograpiya
Mula sa salitang Griyego,
“porne,” na may kahulugang
prostitute o taong nagbibigay
ng panandaliang aliw, at
“graphos” na
nangangahulugang pagsulat
o paglalarawan.
Pang-aabusong sekswal
Ang pang-aabusong seksuwal
ay maaaring paglalaro sa
maseselang bahagi ng sariling
katawan o katawan ng iba,
paggamit ng ibang bahagi ng
katawan para sa seksuwal na
gawain at sexual harassment.
Prostitusyon
sinasabing
pinakamatandang
propesyon o gawain na
nagbibigay ng
panandaliang-aliw kapalit ng
pera.
Gawain 2: SURIIN MO!
Suriin ang sumusunod na sitwasyon.
Tukuyin kung nararapat o hindi ang
pagpapasiyang ginawa ng mga tauhan sa
kuwento. Sabihin kung ito ay nararapat o
hindi nararapat. Ipaliwanag ang iyong
sagot.
Sitwasyon 1
Si Wilson ay nakatira sa kaniyang nanay at amain.
Isang araw, pumasok ang kaniyang amain sa
kuwarto niya at nagpakita ng mga malalaswang
litrato. Hindi mapakali si Wilson at hindi niya alam
ang kaniyang sasabihin. Sabi ng kaniyang
amain,“Halika rito, anong klaseng lalaki ka?”
Kinuha ni Wilson ang babasahin at ito’y kaniyang
tiningnan at nagustuhan naman niya ito.
Sitwasyon 2
Si Annie ay 15 taong gulang at miyembro ng
mahirap na pamilya. Wala na siyang interes na mag-
aral mula ng paulit-ulit siyang pagsamantalahan ng
kaniyang amain. Nakilala niya si Merly at niyaya siya
nitong umais ng kanilang bahay at magbenta ng
aliw. Sumama siya rito at nagsabing lubog na rin
naman siya sa putik kung kaya’t marapat lang na ito
ang kaniyang gawin at kikita pa siya.
Tanong:
1. Anu-ano ang mga isyung may kaugnayan
sa kawalan ng paggalang sa dignidad at
sekswalidad na nabanggit?
2. Ano ang iyong damdamin mula sa mga
isyung ito?
3. Ano ang maaari mong gawin bilang isang
kabataan upang hindi masangkot sa
parehong mga isyung may kinalaman sa
sekswalidad?
Alin sa mga sumusunod na gawain ang kaya
mong gawin?
1.Pagtula
2.Pag-awit
3.Pagguhit
4.Pag-arte
Gawain 3: BUUIN MO!
1. Pag-usapan sa inyong pangkat kung ano ang
tamang gawin sa mga sitwasyong ibibigay ng
guro. Pangatwiranan ang bawat sagot.
2. Buuin ang mga kasagutan ng bawat miyembro
ng grupo at gumawa ng isang posisyon tungkol
sa isyung nabanggit.
Gawain 3: BUUIN MO!
3. Maghandang ibahagi ito sa klase ayon sa
inyong kakayahan/hilig/interes.
4. Ang pangkat na may maayos na presentasyon
ay makatatanggap ng gantimpala gayun rin ang
pinakadisiplinadong pangkat.
Gawain 3: BUUIN MO!
1. Maysakit ang nanay mo at di siya
makapagtrabaho. Wala kayong pambili ng
gamot at pagkain. Nagugutom na ang maliliit
mong mga kapatid. Nakita ng kapitbahay
ninyong lalaki ang inyong sitwasyon. Inalok ka
niya na makipagtalik sa kaniya kapalit ng
perang pambili ng gamot at pagkain.
Gawain 3: BUUIN MO!
2. Isang araw, umuwi ang nanay mo na may kasamang lalaki.
Ipinakilala niya ito sa inyong magkakapatid bilang kaniyang
kasintahan. Sa bahay din ninyo na tumira ang lalaki. Mahal na
mahal niya ito at sinusunod lahat ng gusto nito. Binilinan kayo ng
inyong ina na sumunod at paglingkuran ang kaniyang kasintahan.
Sa isang gabing wala ang inyong ina, pumasok ang kasintahan ng
inyong ina sa iyong kuwarto at hinipuan ka sa maseselang bahagi
ng iyong katawan. Sinabi niyang huwag kang magsusumbong dahil
pag ginawa mo iyon, papatayin niya ang inyong ina.
Tanong:
• Nakatutulong ba ang
pagkakaroon ng posisyon
tungkol sa mga isyung
may kinalaman sa kawalan
ng paggalang sa dignidad
at sekswalidad ng tao?
Pangatwiranan.
Gawain 4:
Punan ng tamang salita ang mga sumusunod
na pahayag upang mabuo ang batayang
konsepto ng aralin. Gawin ito sa
pamamagitan ng isang larong pass the ball
habang umaawit ng mga pambatang awit.
Ang sekswalidad ay
nararapat na ____________
at ______________.
Ang___________________,
at ____________ ay halimbawa
ng mga isyu tungkol sa
sekswalidad.
Ang___________________,
at ____________ ay halimbawa
ng mga isyu tungkol sa
sekswalidad.
Ang mga isyung nabanggit
ay kaugnay sa kawalan ng
______________ ng dignidad at
sekswalidad ng ____________.
Ang sekswalidad ay nararapat na
pahalagahan at isabuhay.
Ang Pre-marital sex,Pornograpiya,
mga pang-aabusong seksuwal at
prostitusyon ay ang mga isyung
kaugnay sa kawalan ng paggalang
ng dignidad at sekswalidad ng tao.
Gawain 5: PAGTATAYA NG ARALIN
Tukuyin kung Tama o Mali ang mga pahayag sa
bawat pangungusap. Isulat ang iyong sagot sa
sagutang papel.
TAMA O MALI
1. Ang Pre-marital sex, Pornograpiya,
mga pang-aabusong seksuwal at
euthanasia ay ang mga isyung kaugnay
sa kawalan ng paggalang ng dignidad at
sekswalidad ng tao.
TAMA O MALI
2. Kapag ang tao ay nagiging
kasangkapan sa sekswal na
pangangailangan at pagkahumaling,
lahat ng mabuting layunin sa
pakikipagkapuwa ay maaaring matupad.
TAMA O MALI
3. Ang pakikipagtalik nang hindi kasal
ay nagpapahayag ng kawalan ng
paggalang, komitment, at dedikasyon sa
katapat na kasarian.
TAMA O MALI
4. Ang pang-aabusong seksuwal ay
maaaring paglalaro sa maseselang
bahagi ng sariling katawan o katawan
ng iba, paggamit ng ibang bahagi ng
katawan para sa seksuwal na gawain at
sexual harassment.
TAMA O MALI
5. Ang pagkakaroon ng posisyon tungkol sa
isang isyu sa kawalan ng dignidad at
seksuwalidad ay nararapat na isang
mabuting kilos, sumusunod o naaayon sa
batas, may mataas na pagpapahalaga at
paggalang sa sarili at sa iba.
“ADVOCACY CAMPAIGN”
Pumili ng isang isyung may
kinalaman sa kawalan ng
paggalang sa sekswalidad at
gumawa ng isang Advocacy
Campaign sa pamamagitan ng
isang video presentation.
Gawing gabay ang rubriks sa
paggawa ng video presentation.
COT 1 PPT.pptx
COT 1 PPT.pptx
COT 1 PPT.pptx

More Related Content

Similar to COT 1 PPT.pptx

FIL-9-ARALIN-1-TAHANAN-NG-SUGAROL-Q1.pptx
FIL-9-ARALIN-1-TAHANAN-NG-SUGAROL-Q1.pptxFIL-9-ARALIN-1-TAHANAN-NG-SUGAROL-Q1.pptx
FIL-9-ARALIN-1-TAHANAN-NG-SUGAROL-Q1.pptxarontolentino3
 
Paglalarawan ng idea_at_damdamin
Paglalarawan ng idea_at_damdaminPaglalarawan ng idea_at_damdamin
Paglalarawan ng idea_at_damdaminicgamatero
 
Modyul 14 isyung sekswalidad
Modyul 14 isyung sekswalidadModyul 14 isyung sekswalidad
Modyul 14 isyung sekswalidadliezel andilab
 
ESP 8 _Quarter 3_ARALIN 16 PAGGALANG AT PANGANGALAGA SA SEKSWALIDAD.pdf
ESP 8 _Quarter 3_ARALIN 16 PAGGALANG AT PANGANGALAGA SA SEKSWALIDAD.pdfESP 8 _Quarter 3_ARALIN 16 PAGGALANG AT PANGANGALAGA SA SEKSWALIDAD.pdf
ESP 8 _Quarter 3_ARALIN 16 PAGGALANG AT PANGANGALAGA SA SEKSWALIDAD.pdfJennifer Maico
 
WHAT IS GENDER.pptx
WHAT IS GENDER.pptxWHAT IS GENDER.pptx
WHAT IS GENDER.pptxRyan214748
 
Presentation1
Presentation1Presentation1
Presentation1abcd24_OP
 
Karahasan sa kababaihan para sa Grade-10
Karahasan sa kababaihan para sa Grade-10Karahasan sa kababaihan para sa Grade-10
Karahasan sa kababaihan para sa Grade-10Araling Panlipunan
 
Modyul 1 Iba't-ibang Kasarian.pptx
Modyul 1 Iba't-ibang Kasarian.pptxModyul 1 Iba't-ibang Kasarian.pptx
Modyul 1 Iba't-ibang Kasarian.pptxMaamJurie
 
MGA ISYUNG MORAL TUNGKOL SA SEKSUWALIDAD
MGA ISYUNG MORAL TUNGKOL SA SEKSUWALIDADMGA ISYUNG MORAL TUNGKOL SA SEKSUWALIDAD
MGA ISYUNG MORAL TUNGKOL SA SEKSUWALIDADjesus abalos
 
Ikatlong Markahan, Aralin 1: Kasarian at Gender AP 10.pptx
Ikatlong Markahan, Aralin 1: Kasarian at Gender AP 10.pptxIkatlong Markahan, Aralin 1: Kasarian at Gender AP 10.pptx
Ikatlong Markahan, Aralin 1: Kasarian at Gender AP 10.pptxJeanPaulineGavino1
 
Isyung Moral tungkol sa Seksuwalidad
Isyung Moral tungkol sa SeksuwalidadIsyung Moral tungkol sa Seksuwalidad
Isyung Moral tungkol sa SeksuwalidadMa. Hazel Forastero
 
Mga Uri ng Kasarian at Diskriminasyon sa Kakababaihan at kalalakihan
Mga Uri ng Kasarian at Diskriminasyon sa Kakababaihan at kalalakihanMga Uri ng Kasarian at Diskriminasyon sa Kakababaihan at kalalakihan
Mga Uri ng Kasarian at Diskriminasyon sa Kakababaihan at kalalakihanJamaerahArtemiz
 
Ikatlong Markahan- AP10 -Kontemporaryong Isyu
Ikatlong Markahan- AP10 -Kontemporaryong IsyuIkatlong Markahan- AP10 -Kontemporaryong Isyu
Ikatlong Markahan- AP10 -Kontemporaryong Isyugladysclyne
 
Gender-Roles-sa-Ibat-Ibang-Larangan-at-Institusyong-Panlipunan.pdf
Gender-Roles-sa-Ibat-Ibang-Larangan-at-Institusyong-Panlipunan.pdfGender-Roles-sa-Ibat-Ibang-Larangan-at-Institusyong-Panlipunan.pdf
Gender-Roles-sa-Ibat-Ibang-Larangan-at-Institusyong-Panlipunan.pdfParanLesterDocot
 

Similar to COT 1 PPT.pptx (20)

Sim EsP 10 Modyul 15
Sim EsP 10 Modyul 15Sim EsP 10 Modyul 15
Sim EsP 10 Modyul 15
 
FIL-9-ARALIN-1-TAHANAN-NG-SUGAROL-Q1.pptx
FIL-9-ARALIN-1-TAHANAN-NG-SUGAROL-Q1.pptxFIL-9-ARALIN-1-TAHANAN-NG-SUGAROL-Q1.pptx
FIL-9-ARALIN-1-TAHANAN-NG-SUGAROL-Q1.pptx
 
Paglalarawan ng idea_at_damdamin
Paglalarawan ng idea_at_damdaminPaglalarawan ng idea_at_damdamin
Paglalarawan ng idea_at_damdamin
 
10_Aralin 2_Isyung Moral.pptx
10_Aralin 2_Isyung Moral.pptx10_Aralin 2_Isyung Moral.pptx
10_Aralin 2_Isyung Moral.pptx
 
Modyul 14 isyung sekswalidad
Modyul 14 isyung sekswalidadModyul 14 isyung sekswalidad
Modyul 14 isyung sekswalidad
 
ESP 8 _Quarter 3_ARALIN 16 PAGGALANG AT PANGANGALAGA SA SEKSWALIDAD.pdf
ESP 8 _Quarter 3_ARALIN 16 PAGGALANG AT PANGANGALAGA SA SEKSWALIDAD.pdfESP 8 _Quarter 3_ARALIN 16 PAGGALANG AT PANGANGALAGA SA SEKSWALIDAD.pdf
ESP 8 _Quarter 3_ARALIN 16 PAGGALANG AT PANGANGALAGA SA SEKSWALIDAD.pdf
 
WHAT IS GENDER.pptx
WHAT IS GENDER.pptxWHAT IS GENDER.pptx
WHAT IS GENDER.pptx
 
Presentation1
Presentation1Presentation1
Presentation1
 
Karahasan sa kababaihan para sa Grade-10
Karahasan sa kababaihan para sa Grade-10Karahasan sa kababaihan para sa Grade-10
Karahasan sa kababaihan para sa Grade-10
 
Modyul 1 Iba't-ibang Kasarian.pptx
Modyul 1 Iba't-ibang Kasarian.pptxModyul 1 Iba't-ibang Kasarian.pptx
Modyul 1 Iba't-ibang Kasarian.pptx
 
yunit 7.docx
yunit 7.docxyunit 7.docx
yunit 7.docx
 
MGA ISYUNG MORAL TUNGKOL SA SEKSUWALIDAD
MGA ISYUNG MORAL TUNGKOL SA SEKSUWALIDADMGA ISYUNG MORAL TUNGKOL SA SEKSUWALIDAD
MGA ISYUNG MORAL TUNGKOL SA SEKSUWALIDAD
 
pakikipagkapuwa.pptx
pakikipagkapuwa.pptxpakikipagkapuwa.pptx
pakikipagkapuwa.pptx
 
Ikatlong Markahan, Aralin 1: Kasarian at Gender AP 10.pptx
Ikatlong Markahan, Aralin 1: Kasarian at Gender AP 10.pptxIkatlong Markahan, Aralin 1: Kasarian at Gender AP 10.pptx
Ikatlong Markahan, Aralin 1: Kasarian at Gender AP 10.pptx
 
Isyung Moral tungkol sa Seksuwalidad
Isyung Moral tungkol sa SeksuwalidadIsyung Moral tungkol sa Seksuwalidad
Isyung Moral tungkol sa Seksuwalidad
 
Mga Uri ng Kasarian at Diskriminasyon sa Kakababaihan at kalalakihan
Mga Uri ng Kasarian at Diskriminasyon sa Kakababaihan at kalalakihanMga Uri ng Kasarian at Diskriminasyon sa Kakababaihan at kalalakihan
Mga Uri ng Kasarian at Diskriminasyon sa Kakababaihan at kalalakihan
 
Ikatlong Markahan- AP10 -Kontemporaryong Isyu
Ikatlong Markahan- AP10 -Kontemporaryong IsyuIkatlong Markahan- AP10 -Kontemporaryong Isyu
Ikatlong Markahan- AP10 -Kontemporaryong Isyu
 
q3 10 ap.pptx
q3 10 ap.pptxq3 10 ap.pptx
q3 10 ap.pptx
 
Sekswalidad ng tao.pptx
Sekswalidad ng tao.pptxSekswalidad ng tao.pptx
Sekswalidad ng tao.pptx
 
Gender-Roles-sa-Ibat-Ibang-Larangan-at-Institusyong-Panlipunan.pdf
Gender-Roles-sa-Ibat-Ibang-Larangan-at-Institusyong-Panlipunan.pdfGender-Roles-sa-Ibat-Ibang-Larangan-at-Institusyong-Panlipunan.pdf
Gender-Roles-sa-Ibat-Ibang-Larangan-at-Institusyong-Panlipunan.pdf
 

Recently uploaded

Timog-Silangang Asya PILIPINAS .pptx
Timog-Silangang Asya PILIPINAS   .pptxTimog-Silangang Asya PILIPINAS   .pptx
Timog-Silangang Asya PILIPINAS .pptxjemarabermudeztaniza
 
IBAT IBANG URI NG NEGOSYO Presentation.pptx
IBAT IBANG URI NG NEGOSYO Presentation.pptxIBAT IBANG URI NG NEGOSYO Presentation.pptx
IBAT IBANG URI NG NEGOSYO Presentation.pptxjudilynmateo2
 
Quarter 4-MUSIC- Grade 3-Paggammit ng Wastong Tempo.pptx
Quarter 4-MUSIC- Grade 3-Paggammit ng Wastong Tempo.pptxQuarter 4-MUSIC- Grade 3-Paggammit ng Wastong Tempo.pptx
Quarter 4-MUSIC- Grade 3-Paggammit ng Wastong Tempo.pptxMelanieDionisio3
 
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhh
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhhAP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhh
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhhcharlyn050618
 
El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10
El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10
El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10cathyrinebuhisan2
 
Tauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nila
Tauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nilaTauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nila
Tauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nilajohnrohannebasale
 
Edukasyon sa Pagpapakatao 6_4th_week3_melc.pptx
Edukasyon sa Pagpapakatao 6_4th_week3_melc.pptxEdukasyon sa Pagpapakatao 6_4th_week3_melc.pptx
Edukasyon sa Pagpapakatao 6_4th_week3_melc.pptxMaestroSonnyTV
 
Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9
Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9
Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9IvyGraceSuarezCalipe
 
tula: Hele ng Ina sa Kaniyang Panganay ppt
tula: Hele ng Ina sa Kaniyang Panganay ppttula: Hele ng Ina sa Kaniyang Panganay ppt
tula: Hele ng Ina sa Kaniyang Panganay pptpacnisjezreel
 
Mga-kagamitan-sa-gawaing-kahoy-metal-kawayan-at-pang-elektrisidad-pptx.pptx
Mga-kagamitan-sa-gawaing-kahoy-metal-kawayan-at-pang-elektrisidad-pptx.pptxMga-kagamitan-sa-gawaing-kahoy-metal-kawayan-at-pang-elektrisidad-pptx.pptx
Mga-kagamitan-sa-gawaing-kahoy-metal-kawayan-at-pang-elektrisidad-pptx.pptxNicaGobalizaEsquilon
 
digmaan. unang digmaang pandaigdig grade 8pptx
digmaan. unang digmaang pandaigdig grade 8pptxdigmaan. unang digmaang pandaigdig grade 8pptx
digmaan. unang digmaang pandaigdig grade 8pptxSundieGraceBataan
 
Sektor ng Industriya-Ekonomiks 9-PILIPINAS
Sektor ng Industriya-Ekonomiks 9-PILIPINASSektor ng Industriya-Ekonomiks 9-PILIPINAS
Sektor ng Industriya-Ekonomiks 9-PILIPINASJamaerahArtemiz
 
PAANO-MAIBABALIK-ANG-PAGKA-PILIPINO.pptx
PAANO-MAIBABALIK-ANG-PAGKA-PILIPINO.pptxPAANO-MAIBABALIK-ANG-PAGKA-PILIPINO.pptx
PAANO-MAIBABALIK-ANG-PAGKA-PILIPINO.pptxmaryjoydoles2415
 
Aralin pangatnig kahulugan at mga halimbawa
Aralin pangatnig kahulugan at mga halimbawaAralin pangatnig kahulugan at mga halimbawa
Aralin pangatnig kahulugan at mga halimbawaChristineJaneWaquizM
 
KABANATA 1 NG FLORANTE AT LAURAAAAA.pptx
KABANATA 1 NG FLORANTE AT LAURAAAAA.pptxKABANATA 1 NG FLORANTE AT LAURAAAAA.pptx
KABANATA 1 NG FLORANTE AT LAURAAAAA.pptxRoseAnneOcampo1
 
FOURTH QUARTER REVIEWER FOR ARALING PANLIPUNAN
FOURTH QUARTER REVIEWER FOR ARALING PANLIPUNANFOURTH QUARTER REVIEWER FOR ARALING PANLIPUNAN
FOURTH QUARTER REVIEWER FOR ARALING PANLIPUNANJullianeOrtiz
 
esp9modyul15lokalatglobalna-160229072147.pptx
esp9modyul15lokalatglobalna-160229072147.pptxesp9modyul15lokalatglobalna-160229072147.pptx
esp9modyul15lokalatglobalna-160229072147.pptxVielMarvinPBerbano
 
Ang sektor ng industriya araling panlipunan 10(1).pptx
Ang sektor ng industriya araling panlipunan 10(1).pptxAng sektor ng industriya araling panlipunan 10(1).pptx
Ang sektor ng industriya araling panlipunan 10(1).pptxEduardoReyBatuigas2
 
Panunuring-Pampanitikan Sa Filipino.pptx
Panunuring-Pampanitikan Sa Filipino.pptxPanunuring-Pampanitikan Sa Filipino.pptx
Panunuring-Pampanitikan Sa Filipino.pptxJohnMarkAlarconPunta
 
ELLNA REVIEWER filipino ikatlong baitang.pptx
ELLNA REVIEWER filipino ikatlong baitang.pptxELLNA REVIEWER filipino ikatlong baitang.pptx
ELLNA REVIEWER filipino ikatlong baitang.pptxBlessGely
 

Recently uploaded (20)

Timog-Silangang Asya PILIPINAS .pptx
Timog-Silangang Asya PILIPINAS   .pptxTimog-Silangang Asya PILIPINAS   .pptx
Timog-Silangang Asya PILIPINAS .pptx
 
IBAT IBANG URI NG NEGOSYO Presentation.pptx
IBAT IBANG URI NG NEGOSYO Presentation.pptxIBAT IBANG URI NG NEGOSYO Presentation.pptx
IBAT IBANG URI NG NEGOSYO Presentation.pptx
 
Quarter 4-MUSIC- Grade 3-Paggammit ng Wastong Tempo.pptx
Quarter 4-MUSIC- Grade 3-Paggammit ng Wastong Tempo.pptxQuarter 4-MUSIC- Grade 3-Paggammit ng Wastong Tempo.pptx
Quarter 4-MUSIC- Grade 3-Paggammit ng Wastong Tempo.pptx
 
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhh
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhhAP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhh
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhh
 
El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10
El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10
El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10
 
Tauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nila
Tauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nilaTauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nila
Tauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nila
 
Edukasyon sa Pagpapakatao 6_4th_week3_melc.pptx
Edukasyon sa Pagpapakatao 6_4th_week3_melc.pptxEdukasyon sa Pagpapakatao 6_4th_week3_melc.pptx
Edukasyon sa Pagpapakatao 6_4th_week3_melc.pptx
 
Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9
Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9
Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9
 
tula: Hele ng Ina sa Kaniyang Panganay ppt
tula: Hele ng Ina sa Kaniyang Panganay ppttula: Hele ng Ina sa Kaniyang Panganay ppt
tula: Hele ng Ina sa Kaniyang Panganay ppt
 
Mga-kagamitan-sa-gawaing-kahoy-metal-kawayan-at-pang-elektrisidad-pptx.pptx
Mga-kagamitan-sa-gawaing-kahoy-metal-kawayan-at-pang-elektrisidad-pptx.pptxMga-kagamitan-sa-gawaing-kahoy-metal-kawayan-at-pang-elektrisidad-pptx.pptx
Mga-kagamitan-sa-gawaing-kahoy-metal-kawayan-at-pang-elektrisidad-pptx.pptx
 
digmaan. unang digmaang pandaigdig grade 8pptx
digmaan. unang digmaang pandaigdig grade 8pptxdigmaan. unang digmaang pandaigdig grade 8pptx
digmaan. unang digmaang pandaigdig grade 8pptx
 
Sektor ng Industriya-Ekonomiks 9-PILIPINAS
Sektor ng Industriya-Ekonomiks 9-PILIPINASSektor ng Industriya-Ekonomiks 9-PILIPINAS
Sektor ng Industriya-Ekonomiks 9-PILIPINAS
 
PAANO-MAIBABALIK-ANG-PAGKA-PILIPINO.pptx
PAANO-MAIBABALIK-ANG-PAGKA-PILIPINO.pptxPAANO-MAIBABALIK-ANG-PAGKA-PILIPINO.pptx
PAANO-MAIBABALIK-ANG-PAGKA-PILIPINO.pptx
 
Aralin pangatnig kahulugan at mga halimbawa
Aralin pangatnig kahulugan at mga halimbawaAralin pangatnig kahulugan at mga halimbawa
Aralin pangatnig kahulugan at mga halimbawa
 
KABANATA 1 NG FLORANTE AT LAURAAAAA.pptx
KABANATA 1 NG FLORANTE AT LAURAAAAA.pptxKABANATA 1 NG FLORANTE AT LAURAAAAA.pptx
KABANATA 1 NG FLORANTE AT LAURAAAAA.pptx
 
FOURTH QUARTER REVIEWER FOR ARALING PANLIPUNAN
FOURTH QUARTER REVIEWER FOR ARALING PANLIPUNANFOURTH QUARTER REVIEWER FOR ARALING PANLIPUNAN
FOURTH QUARTER REVIEWER FOR ARALING PANLIPUNAN
 
esp9modyul15lokalatglobalna-160229072147.pptx
esp9modyul15lokalatglobalna-160229072147.pptxesp9modyul15lokalatglobalna-160229072147.pptx
esp9modyul15lokalatglobalna-160229072147.pptx
 
Ang sektor ng industriya araling panlipunan 10(1).pptx
Ang sektor ng industriya araling panlipunan 10(1).pptxAng sektor ng industriya araling panlipunan 10(1).pptx
Ang sektor ng industriya araling panlipunan 10(1).pptx
 
Panunuring-Pampanitikan Sa Filipino.pptx
Panunuring-Pampanitikan Sa Filipino.pptxPanunuring-Pampanitikan Sa Filipino.pptx
Panunuring-Pampanitikan Sa Filipino.pptx
 
ELLNA REVIEWER filipino ikatlong baitang.pptx
ELLNA REVIEWER filipino ikatlong baitang.pptxELLNA REVIEWER filipino ikatlong baitang.pptx
ELLNA REVIEWER filipino ikatlong baitang.pptx
 

COT 1 PPT.pptx

 • 1.
 • 2. Ito ay sumisimbolo sa isang babae at isang lalaki. Suriin ang larawan. Matutukoy mo ba kung ano ito? Tinutukoy nito ang sekswalidad ng isang tao.
 • 4. MGA INAASAHANG KASANAYANG PAMPAGKATUTO 1. Natutukoy ang mga isyung kaugnay sa kawalan ng paggalang sa dignidad at sekswalidad 2. Nasusuri ang mga isyung kaugnay sa kawalan ng paggalang sa dignidad at sekswalidad.
 • 5. MGA PINAKAMAHALAGANG KASANAYANG PAMPAGKATUTO (MELCs) 3. Napangangatwiranan na: Makatutulong sa pagkakaroon ng posisyon tungkol sa kahalagahan ng paggalang sa pagkatao ng tao at sa tunay na layunin nito ang kaalaman sa mga isyung may kinalaman sa kawalan ng paggalang sa digniidad at sekswalidad ng tao 4. Nakagagawa ng malinaw na posisyon tungkol sa isang isyu sa kawalan ng paggalang sa dignidad at sekswalidad.
 • 6. Kapag naririnig mo ang salitang sekswalidad, ano agad pumapasok sa iyong isip? sekswalidad
 • 7. Sekswalidad •ang seksuwalidad ng tao ay kaugnay ng kaniyang pagiging ganap na babae o lalaki
 • 8. Sekswalidad •bagama’t nalalaman ang kasarian ng tao mula pa sa kaniyang pagsilang, malaya ang kaniyang pagtanggap at pagganap sa kaniyang seksuwalidad
 • 9. Sekswalidad •isang malayang pagpili at personal na tungkulin na ginagampanan ng tao gamit ang kaniyang katawan at espiritu tungo sa kaniyang kaganapan kaisa ang Diyos
 • 10. Tanong: • Ano kaya ang maaaring mangyari sa isang kabataang tulad mo kapag hindi napamahalaan ng maayos ang iyong sekswalidad?
 • 11. Mga Isyung Kaugnay Sa Kawalan Ng Paggalang Sa Dignidad At Sekswalidad
 • 12. Gawain 1: TUKUYIN MO! Tukuyin ang mga isyung may kinalaman sa sekswalidad sa pamamagitan ng larawan na ipapakita.
 • 13. Premarital Sex Ang premarital sex ay gawaing pagtatalik ng isang babae at lalaki na wala pa sa wastong edad o nasa edad na subalit hindi pa kasal.
 • 14. Pornograpiya Mula sa salitang Griyego, “porne,” na may kahulugang prostitute o taong nagbibigay ng panandaliang aliw, at “graphos” na nangangahulugang pagsulat o paglalarawan.
 • 15. Pang-aabusong sekswal Ang pang-aabusong seksuwal ay maaaring paglalaro sa maseselang bahagi ng sariling katawan o katawan ng iba, paggamit ng ibang bahagi ng katawan para sa seksuwal na gawain at sexual harassment.
 • 16. Prostitusyon sinasabing pinakamatandang propesyon o gawain na nagbibigay ng panandaliang-aliw kapalit ng pera.
 • 17. Gawain 2: SURIIN MO! Suriin ang sumusunod na sitwasyon. Tukuyin kung nararapat o hindi ang pagpapasiyang ginawa ng mga tauhan sa kuwento. Sabihin kung ito ay nararapat o hindi nararapat. Ipaliwanag ang iyong sagot.
 • 18. Sitwasyon 1 Si Wilson ay nakatira sa kaniyang nanay at amain. Isang araw, pumasok ang kaniyang amain sa kuwarto niya at nagpakita ng mga malalaswang litrato. Hindi mapakali si Wilson at hindi niya alam ang kaniyang sasabihin. Sabi ng kaniyang amain,“Halika rito, anong klaseng lalaki ka?” Kinuha ni Wilson ang babasahin at ito’y kaniyang tiningnan at nagustuhan naman niya ito.
 • 19. Sitwasyon 2 Si Annie ay 15 taong gulang at miyembro ng mahirap na pamilya. Wala na siyang interes na mag- aral mula ng paulit-ulit siyang pagsamantalahan ng kaniyang amain. Nakilala niya si Merly at niyaya siya nitong umais ng kanilang bahay at magbenta ng aliw. Sumama siya rito at nagsabing lubog na rin naman siya sa putik kung kaya’t marapat lang na ito ang kaniyang gawin at kikita pa siya.
 • 20. Tanong: 1. Anu-ano ang mga isyung may kaugnayan sa kawalan ng paggalang sa dignidad at sekswalidad na nabanggit? 2. Ano ang iyong damdamin mula sa mga isyung ito? 3. Ano ang maaari mong gawin bilang isang kabataan upang hindi masangkot sa parehong mga isyung may kinalaman sa sekswalidad?
 • 21. Alin sa mga sumusunod na gawain ang kaya mong gawin? 1.Pagtula 2.Pag-awit 3.Pagguhit 4.Pag-arte
 • 22. Gawain 3: BUUIN MO! 1. Pag-usapan sa inyong pangkat kung ano ang tamang gawin sa mga sitwasyong ibibigay ng guro. Pangatwiranan ang bawat sagot. 2. Buuin ang mga kasagutan ng bawat miyembro ng grupo at gumawa ng isang posisyon tungkol sa isyung nabanggit.
 • 23. Gawain 3: BUUIN MO! 3. Maghandang ibahagi ito sa klase ayon sa inyong kakayahan/hilig/interes. 4. Ang pangkat na may maayos na presentasyon ay makatatanggap ng gantimpala gayun rin ang pinakadisiplinadong pangkat.
 • 24. Gawain 3: BUUIN MO! 1. Maysakit ang nanay mo at di siya makapagtrabaho. Wala kayong pambili ng gamot at pagkain. Nagugutom na ang maliliit mong mga kapatid. Nakita ng kapitbahay ninyong lalaki ang inyong sitwasyon. Inalok ka niya na makipagtalik sa kaniya kapalit ng perang pambili ng gamot at pagkain.
 • 25. Gawain 3: BUUIN MO! 2. Isang araw, umuwi ang nanay mo na may kasamang lalaki. Ipinakilala niya ito sa inyong magkakapatid bilang kaniyang kasintahan. Sa bahay din ninyo na tumira ang lalaki. Mahal na mahal niya ito at sinusunod lahat ng gusto nito. Binilinan kayo ng inyong ina na sumunod at paglingkuran ang kaniyang kasintahan. Sa isang gabing wala ang inyong ina, pumasok ang kasintahan ng inyong ina sa iyong kuwarto at hinipuan ka sa maseselang bahagi ng iyong katawan. Sinabi niyang huwag kang magsusumbong dahil pag ginawa mo iyon, papatayin niya ang inyong ina.
 • 26. Tanong: • Nakatutulong ba ang pagkakaroon ng posisyon tungkol sa mga isyung may kinalaman sa kawalan ng paggalang sa dignidad at sekswalidad ng tao? Pangatwiranan.
 • 27. Gawain 4: Punan ng tamang salita ang mga sumusunod na pahayag upang mabuo ang batayang konsepto ng aralin. Gawin ito sa pamamagitan ng isang larong pass the ball habang umaawit ng mga pambatang awit.
 • 28.
 • 29. Ang sekswalidad ay nararapat na ____________ at ______________.
 • 30.
 • 31. Ang___________________, at ____________ ay halimbawa ng mga isyu tungkol sa sekswalidad.
 • 32.
 • 33. Ang___________________, at ____________ ay halimbawa ng mga isyu tungkol sa sekswalidad.
 • 34.
 • 35. Ang mga isyung nabanggit ay kaugnay sa kawalan ng ______________ ng dignidad at sekswalidad ng ____________.
 • 36. Ang sekswalidad ay nararapat na pahalagahan at isabuhay. Ang Pre-marital sex,Pornograpiya, mga pang-aabusong seksuwal at prostitusyon ay ang mga isyung kaugnay sa kawalan ng paggalang ng dignidad at sekswalidad ng tao.
 • 37. Gawain 5: PAGTATAYA NG ARALIN Tukuyin kung Tama o Mali ang mga pahayag sa bawat pangungusap. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel.
 • 38. TAMA O MALI 1. Ang Pre-marital sex, Pornograpiya, mga pang-aabusong seksuwal at euthanasia ay ang mga isyung kaugnay sa kawalan ng paggalang ng dignidad at sekswalidad ng tao.
 • 39. TAMA O MALI 2. Kapag ang tao ay nagiging kasangkapan sa sekswal na pangangailangan at pagkahumaling, lahat ng mabuting layunin sa pakikipagkapuwa ay maaaring matupad.
 • 40. TAMA O MALI 3. Ang pakikipagtalik nang hindi kasal ay nagpapahayag ng kawalan ng paggalang, komitment, at dedikasyon sa katapat na kasarian.
 • 41. TAMA O MALI 4. Ang pang-aabusong seksuwal ay maaaring paglalaro sa maseselang bahagi ng sariling katawan o katawan ng iba, paggamit ng ibang bahagi ng katawan para sa seksuwal na gawain at sexual harassment.
 • 42. TAMA O MALI 5. Ang pagkakaroon ng posisyon tungkol sa isang isyu sa kawalan ng dignidad at seksuwalidad ay nararapat na isang mabuting kilos, sumusunod o naaayon sa batas, may mataas na pagpapahalaga at paggalang sa sarili at sa iba.
 • 43. “ADVOCACY CAMPAIGN” Pumili ng isang isyung may kinalaman sa kawalan ng paggalang sa sekswalidad at gumawa ng isang Advocacy Campaign sa pamamagitan ng isang video presentation. Gawing gabay ang rubriks sa paggawa ng video presentation.