Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tema 8 A poboación

1,298 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Tema 8 A poboación

 1. 1. A POBOACIÓN Tema 8
 2. 2. FONTES DEMOGRÁFICAS <ul><li>A xeografía da poboación estuda as relacións entre a poboación e o espazo. Para iso apóianse noutras ciencias como é a DEMOGRAFÍA que se encarga de: </li></ul><ul><ul><li>Analizar a poboación cuantitativamente a través das fontes de informacións que son: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Censos </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Padróns municipais </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Rexistros civís </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fontes estatísticas </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Enquisas </li></ul></ul></ul>
 3. 3. FONTES DEMOGRÁFICAS Censos Padróns Municipais Rexistro Civil Outras fontes Estatísticas Enquisas
 4. 4. <ul><li>CENSOS </li></ul><ul><ul><li>É o reconto individualizado da poboación do país nun momento determinado. </li></ul></ul><ul><ul><li>Recolle datos demográficos, económicos e sociais da poboación (total, sexo, idade, estado civil…) </li></ul></ul><ul><ul><li>En España o censo realízase cada dez anos (os acabados en 1). </li></ul></ul><ul><li>PADRÓN MUNICIPAL </li></ul><ul><ul><li>É o rexistro de veciños dos termos municipais. </li></ul></ul><ul><ul><li>Recolle, tamén, datos demográficos, económicos e sociais da poboación. </li></ul></ul><ul><ul><li>Actualízase o 1 de xaneiro de cada ano. </li></ul></ul>FONTES DEMOGRÁFICAS
 5. 5. FONTES DEMOGRÁFICAS <ul><li>REXISTRO CIVIL </li></ul><ul><li>Anota nacementos, matrimonios e defuncións. </li></ul><ul><li>Con estes datos o INE elabora os libros de Movemento Natural da poboación. </li></ul>
 6. 6. FONTES DEMOGRÁFICAS <ul><li>As estatísticas </li></ul><ul><li>Enquisas </li></ul><ul><ul><li>Destacan os Anuarios Estatísticos do INE </li></ul></ul><ul><ul><li>Estatística de Variacións Residenciais </li></ul></ul><ul><ul><li>Enquisa da Poboación Activa (EPA) </li></ul></ul>
 7. 7. DISTRIBUCIÓN DA POBOACIÓN 1.-Características da distribución <ul><li>Segundo o os datos de 2008 hai en España uns 46 millóns de habitantes pero están distribuídos irregularmente. </li></ul><ul><li>Para expresar a distribución facemos uso da DENSIDADE DE POBOACIÓN que é a relación entre a poboación e os quilómetros cadrados: </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Poboación </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Dens=____________________ </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>quilómetros cadrados </li></ul></ul></ul></ul>
 8. 8. DISTRIBUCIÓN DA POBOACIÓN 1.-Características da distribución <ul><li>A densidade española foi aumentando ao longo do tempo ata situarse no 91,1 hab/km 2. </li></ul><ul><li>Pero hai fortes desequilibrios espaciais entre: </li></ul><ul><ul><li>Áreas poboacionais </li></ul></ul><ul><ul><li>Áreas de baldeiro </li></ul></ul>
 9. 9. DISTRIBUCIÓN DA POBOACIÓN: 2.-Factores explicativos da distribución <ul><li>Época preindustrial: tiveron importancia nesta época: </li></ul><ul><ul><li>Factores naturais (as maiores densidades dábanse nas zonas de relevo chairo e inverno suave, sobre todo no Mediterráneo) </li></ul></ul><ul><ul><li>Factores humanos: o descubrimento de América deulle a Castela unha gran prosperidade converténdoa na zona máis poboada da Península. No século XVII prodúcese un desprazamento da xente cara a periferia peninsular o que fai que as maiores densidades se sitúen na custe e as menores no interior. </li></ul></ul><ul><li>Época industrial: entre 1850 e 1975, agudizáronse os contrastes. Aumentaron o seu peso Madrid e as rexións periféricas tanto por crecemento natural como por instalación de actividades económicas que atraeron a poboación como a industria (País Vasco, Cataluña, Eixe do Mediterráneo) e o turismo ( no litoral Mediterráneo). </li></ul><ul><li>Época postindustrial, a partir de 1975, tenden a minguar os contrastes. A crise reduciu a atracción das áreas industrializadas e diminúen as saídas do interior á periferia e refórzanse as zonas do Ebro e Mediterráneo e Madrid. </li></ul>
 10. 10. MOVEMENTO NATURAL DA POBOACIÓN <ul><li>Natalidade </li></ul><ul><li>Fecundidade </li></ul><ul><li>Índice sintético de fecundidade </li></ul><ul><li>Mortalidade </li></ul><ul><li>Mortalidade infantil </li></ul><ul><li>Esperanza de vida </li></ul><ul><li>Crecemento natural </li></ul>
 11. 11. O MOVEMENTO NATURAL DA POBOACIÓN: 1.-Os réximes demográficos. Réximes demográficos Réxime demográfico Antigo ata principios Do século XX Transición Demográfica 1900-1975 O réxime demográfico Actual. A partir De 1975
 12. 12. É moi pequeno Alto Moi baixo. C.N 9,16 por mil en 2003, aínda que dende 1981 aumenta debido ao aventamento da poboación. As causas en xeral cambiaron: aumentan as causas cardiovasculares, o cancro, accidentes en estradas, alzheimer. Mortalidade infantil baixa. Mortalidade é diferente por: -sexos: a esperanza de vida é maior na muller que no home. -Profesións: a mortalidade é maior canto menor é a cualificación Descendeu notablemente (agás coa gripe de 1918) e a Guerra Civil. Houbo: -avances médicos (vacinas, antibióticos, emprego das clínicas nos nacementos, sanidade pública) -sanitarios, aumento do nivel de vida. Mellora da dieta. -incremento do nivel educativo e cultural: para previr e abandonar costumes nocivos. A mortalidade infantil tamén diminuíu polos progresos da pediatría. Valores elevados e oscilantes. Por: -precarias condicións de vida e médicas. -baixo nivel de vida. -dieta alimentaria escasa pola baixa produtividade agraria e desequilibrada por falta de proteínas. -enfermidades infecciosas: atraso na medicina, falta de hixiene, epidemias, guerras e malas colleitas. -Mortalidade infantil moi elevada tanto neonatal como postnatal. MORT. Afundimento da natalidade (10,5 por mil) e tamén o índice de fecundidade (1,23 fillos por muller). Acadou en 1981 o 2,1 fillos o que permite substituír a poboación e decreceu en 1998 ata 1,15. Agora recuperouse pola inmigración pois a poboación ten aínda un comportamento maltusiano, debido a : - situación económica que seguiu á crise de 1975: .paro (reduciu matrimonios e retrasounos) .precariedade dos contratos o que impide a emancipación. .a escaseza de postos de traballo a tempo parcial e de garderías. - cambio de mentalidade : menor influenza relixiosa, emprego de anticonceptivos, despenalización do aborto, incorporación da muller ao traballo, preponderancia das relacións en parella sobre as reprodutoras, formas familiares distintas. -aumento do nivel de vida e do nivel cultural : cambiou a valoración dos fillos, apréciase o seu benestar, educación así como a aspiración a melloras materiais. Descendeu de forma suave e descontinua, alternando períodos de decrecemento con outros de recuperación. -Nos anos 20 (1920-30) a prosperidade económica permitiu a recuperación da natalidade. -Entre 1930 e 1956: restableceuse o descenso, debido á crise económica de 1929 e a inestabilidade política da Segunda República, a Guerra Civil, que ocasionou subnatalidade, e á situación da postguerra durante a cal se exiliaron milleiros de persoas e houbo graves dificultades económicas debido á autarquía e ao bloqueo internacional. A política pronatalista de Franco que concedía premios á natalidade e prohibía os anticonceptivos non foi suficiente para compensar esa tendencia. -Entre 1956 e 1965 tivo unha recuperación da natalidade que se denominou baby boom posbélico, grazas ao desenvolvemento económico e ao final da autarquía. -Entre 1965 e 1975:as migracións do campo á cidade e os problemas da vivenda fixeron que se reducise de tamaño da familia. Valores elevados: -predominio dunha economía rural. Os fillos eran unha man de obra a considerar e aseguraban o porvir dos pais. -inexistencia de sistemas para controlar os nacementos. NAT. Réxime actual Transición Réxime demográfico antigo
 13. 14. O MOVEMENTO NATURAL DA POBOACIÓN: 2.-Os desequilibrios territoriais no movemento natural da poboación <ul><li>Actualmente todas as comunidades autónomas posúen baixas taxas de natalidade, mortalidade e de crecemento natural. Pero hai contrastes debido á diferente estrutura por idades. Debido a: </li></ul><ul><ul><li>A migración afecta á poboación nova e provoca envellecemento das rexións migratorias e o rexuvenecemento das inmigratorias. </li></ul></ul><ul><ul><li>Onde hai poboación nova elévase a natalidade. </li></ul></ul><ul><li>A)Comunidades con maior dinamismo demográfico: teñen natalidade máis elevada, mortalidade máis baixa e crecemento natural máis alto. </li></ul><ul><li>B)Comunidades en declive: teñen natalidade máis baixa, mortalidade máis alta e crecemento natural negativo. </li></ul>
 14. 16. OS MOVEMENTOS MIGRATORIOS <ul><li>As migracións son movementos de poboación no espazo. </li></ul><ul><li>Diferenciamos entre: </li></ul><ul><ul><li>Emigración: saída de poboación dende o seu lugar de orixe. </li></ul></ul><ul><ul><li>Inmigración: é a chegada de poboación a un lugar de destino. </li></ul></ul><ul><li>Saldo migratorio: é o balance entre a inmigración e a emigración: SM= I-E. </li></ul><ul><li>Tipos: </li></ul><ul><ul><li>Migracións interiores </li></ul></ul><ul><ul><li>Migracións exteriores </li></ul></ul>
 15. 17. OS MOVEMENTOS MIGRATORIOS 1.-Migracións interiores. 1.1.-Migracións tradicionais <ul><li>Desenvolvéronse entre o último terzo do século XIX e a crise económica de 1975. </li></ul><ul><li>Protagonizadas por campesiños (a outras áreas agrarias ou zonas industrializadas). </li></ul><ul><li>Tipos: </li></ul><ul><ul><li>Temporais: entre 1870 e 1960. Aféctalle aos campesiños e podían ser : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Desprazamentos estacionais a outras áreas rurais para realizar labores agrarias. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Desprazamentos temporais á cidade nas épocas do ano nas que o campo non daba tanto traballo. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Éxodo rural: tivo lugar entre 1900 e 1975. É unha migración entre áreas rurais e urbanas con carácter definitivo ou de longa duración. Procedían de zonas atrasadas de Galicia, interior peninsular e Andalucía oriental. Dirixíronse a áreas industriais e máis tarde turísticas. Etapas: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Primeiro terzo do XX: estivo motivado polo exceso de brazos no campo, debido á crise da filoxera nas zonas vitivinícolas e ó inicio da mecanización do campo. O éxodo viuse favorecido pola oferta de traballo nas zonas industriais. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Guerra Civil e posguerra: o éxodo estancouse. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Entre os anos 1950 e 1975: o éxodo acadou o seu maior volume por: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Crecemento demográfico </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Crise da agricultura tradicional pola mecanización. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>O auxe industrial impulsado polos Plans de Desenvolvemento </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Apoxeo do turismo. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Desde 1975: decaeu o éxodo rural a partir da crise industrial. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Actualmente: os maiores saldos migratorios corresponden a Baleares, Canarias e rexións do litoral mediterráneo, grazas ao turismo, á pequena industria... </li></ul></ul></ul><ul><li>Consecuencias: demográficas (desequilibrios de distribución e de estrutura da poboación), económicas (zonas deprimidas e en euxe),sociais (perda de identidade tradicional e mala integración) e ambientais. </li></ul>
 16. 18. OS MOVEMENTOS MIGRATORIOS 1.-Migracións interiores. 1.2.-Migracións actuais <ul><li>Dende 1975 iniciouse un novo sistema migratorio de características moi distintas. </li></ul><ul><li>A procedencia dos emigrantes xa non é maioritaria rural, senón que proveñen de municipios urbanos e de perfil diverso: novos, maiores, cualificados non cualificados. </li></ul><ul><li>Destino: </li></ul><ul><ul><li>Migracións entre comunidades ralentizáronse e continúan tendo como destino o arco mediterráneo e o Val do Ebro. </li></ul></ul><ul><ul><li>Intensificáronse as migracións dentro da propia provincia ou comunidade autónoma (Galicia Oriental a Galicia occidental) </li></ul></ul><ul><ul><li>Os municipios urbanos de maior tamaño (zonas industrializadas) perderon capacidade de atracción a favor dos medianos e pequenos. </li></ul></ul><ul><li>Tipos: </li></ul><ul><ul><li>Migracións laborais: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aféctalle aos traballadores menos cualificados de zonas en declive que se encamiñan a zonas máis dinámicas economicamente da propia provincia ou comunidade. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Traballadores cualificados que se trasladan a centros de actividade terciaria. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Podemos falar de zonas con saldo positivo, saldo alternativo positivo e negativo e saldo negativo. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Migracións residenciais: son principalmente intra-urbanas, entre cidade centro e periferia. Aféctalle aos mozos. </li></ul></ul><ul><ul><li>Migracións de retorno rural: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Protagonizadas por antigos emigrantes que regresan. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Corrente neorrural de persoas que abandonan a vida urbana. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Movementos habituais de poboación: son desprazamentos regulares: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Por cuestións laborais (movementos pendulares) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Lecer </li></ul></ul></ul>
 17. 19. OS MOVEMENTOS MIGRATORIOS 1.-Migracións interiores. Consecuencias <ul><li>As migracións laborais: acrecentan os desequilibrios demográficos e económicos entre as rexións da periferia e do interior. </li></ul><ul><li>As migracións residenciais intraurbanas causan o sobreenvellecemento das áreas urbanas centrais e incrementan a poboación na periferia que hai que dotar de servizos. </li></ul><ul><li>As migracións de retorno de emigrantes provocan o sobreenvellecemento nas zonas receptoras de xubilados. E os novos no neoruralismo facilitan o mantemento de escolas e de actividades tradicionais. </li></ul><ul><li>Os movementos pendurales ocasionan problemas de tráfico de circulación. </li></ul>
 18. 20. MOVEMENTOS MIGRATORIOS: 2.-As migracións exteriores <ul><li>Son movementos de poboación fóra das fronteiras do propio país. </li></ul><ul><li>Dende finais do XIX ata 1975, España foi un país de emigrantes. </li></ul><ul><li>Destino: </li></ul><ul><ul><li>Emigración transoceánica </li></ul></ul><ul><ul><li>Emigración a Europa </li></ul></ul>
 19. 21. MOVEMENTOS MIGRATORIOS: 2.-As migracións exteriores 2.1.-A emigración transoceánica <ul><li>Dirixiuse a América Latina e secundariamente a EE.UU, Canadá e Australia. </li></ul><ul><li>Etapas: </li></ul><ul><ul><li>Primeira etapa: auxe (finais do XIX a 1914) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Procedencia: Atlántica (galegos, asturianos e canarios) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Destino: Arxentina, Cuba e Brasil </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Causas: a estrutura agraria precaria </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sexo: emigran os homes de baixa cualificación </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Segunda etapa : decadencia (1914.1945) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Causas da decadencia: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Inseguridade </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Crise de 1929 (os países suramericanos poñen cotas anuais de inmigrantes) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Guerra Civil e postguerra </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Terceira etapa (1945-1960): segundo auxe ultramarino. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Procedencia: emigrantes de Galicia e Canarias </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Destino: Venezuela (petróleo), Arxentina e Brasil </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Perfil: homes máis cualificados </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Cuarta etapa: (dende 1960) </li></ul></ul><ul><ul><li>Descedeu a emigración transoceánica en beneficio da europea. </li></ul></ul>
 20. 22. MOVEMENTOS MIGRATORIOS: 2.-As migracións exteriores. 2.2.-Emigración a Europa <ul><li>Etapas: </li></ul><ul><ul><li>Primeira etapa: (Ata mediados do século XX): É unha emigración: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Escasa e estacional. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Procede do campo levantino </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Destino a Francia </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Perfil: agricultores, obreiros da construción, rapazas para servizo doméstico, refuxiados políticos. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Segunda etapa: (entre 1950 e 1973). Etapa de auxe pois era necesario reconstruír Europa e precisábase man de obra: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Emigrou moita xente polos excedentes poboacionais na agricultura, a insuficiencia na industrialización, o aumento do paro. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Procedían: de Galicia e Andalucía </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Destino: Francia, Alemaña e Suíza. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Perfil: poboación pouco cualificada que desempeñaban traballos moi duros. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Terceira etapa: (dende 1973) decadencia da emigración: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pola crise económica descende a emigración </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Agora trátase dunha emigración temporal e de tempada </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Repártese en Francia, Reino Unido e Alemaña. </li></ul></ul></ul>
 21. 23. MOVEMENTOS MIGRATORIOS: 2.-As migracións exteriores. Consecuencias <ul><li>Consecuencias demográficas pola diminución de ectivos de poboación e diferente distribución. </li></ul><ul><li>Consecuencias económicas: </li></ul><ul><ul><li>Positivas: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>aliviaron o forte crecemento natural e o paro. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Envío de divisas </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Negativas: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Moitos aforros foron investidos en áreas máis desenvolvidas. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Os retornados asentábanse noutras zonas para asegurarse o traballo. </li></ul></ul></ul><ul><li>Consecuencias sociais: </li></ul><ul><ul><li>Desarraigo </li></ul></ul><ul><ul><li>Penosas condicións de vida </li></ul></ul>
 22. 29. OS MOVEMENTOS MIGRATORIOS. 3.-A inmigración estranxeira. 3.1.-Características <ul><li>Nos últimos anos España converteuse nun país de inmigrantes, actualmente superan os 5,2 millóns. </li></ul><ul><ul><li>Pola situación: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nacionalizados: son españois de pleno dereito. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Legais: que obteñen o permiso de residencia e manteñen a súa nacionalidade de orixe. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ilegais. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Causas: España tiña necesidade de man de obra polo desenvolvemento de 1995, sobre todo de baixa cualificación non cubertos polos nacionais. Tamén favoreceron outras medidas como a regularización dos inmigrantes ilegais e o reagrupamento familiar. </li></ul></ul><ul><ul><li>Procedencia: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Europa (principalmente da UE e da Europa Leste) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>África (Marrocos) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>América Latina (Arxentina, Colombia, República Dominicana e Ecuador). </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Asia (China e Filipinas) </li></ul></ul></ul>
 23. 32. <ul><ul><li>Destino: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cataluña </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Madrid </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Andalucía </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Comunidade Valenciana e Canarias </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Perfil: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Os inmigrantes comunitarios son xubilados que aprecian as boas condicións climáticas do litoral mediterráneo. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Os inmigrantes extracomunitarios, normalmente mozos de baixa cualificación, trasládanse a España por motivos: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Económicos </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Políticos </li></ul></ul></ul></ul>OS MOVEMENTOS MIGRATORIOS. 3.-A inmigración estranxeira. 3.1.-Características
 24. 33. <ul><li>Demográficas pois contribuíron decisivamente ao crecemento demográfico polo aumento da natalidade. Grazas a isto evitouse o crecemento negativo. </li></ul><ul><li>Económicas: </li></ul><ul><ul><li>A inmigración achega poboación activa que desempeña tarefas duras e peor remuneradas e colabora co crecemento do PIB.Achega diñeiro ás arcas públicas por consumir en educación e sanidade.Prestan servizos domésticos que permiten incrementar a taxa de actividade das familias españolas. </li></ul></ul><ul><ul><li>A inmigración relaciónase con algúns problemas como a baixa competitividade, baixos salarios. </li></ul></ul><ul><li>Sociais </li></ul><ul><ul><li>Problemas xenófobos ou racistas </li></ul></ul><ul><ul><li>Os inmigrantes padecen condicións laborais e de vida precarias. </li></ul></ul><ul><ul><li>Acúsanse de delitos sociais e formas de vida pouco edificantes </li></ul></ul><ul><ul><li>Diferenzas culturais, lingüísticas e relixiosas que fan difícil a súa integración e poden provocar tensións </li></ul></ul>OS MOVEMENTOS MIGRATORIOS. 3.-A inmigración estranxeira. 3.2.-Consecuencias
 25. 34. OS MOVEMENTOS MIGRATORIOS. 3.-A inmigración estranxeira. 3.3.-Política inmigratoria española. Política inmigratoria Marco Europeo Medidas Política da UE Sobre asilo e inmigración Lei de Estranxería Colaboración Cos países Emisores para Controlar, tramitar Repatriacións E retornos Ordenación dos fluxos Migratorios Seleccionando os Tipos de inmigrantes Que se necesitan e Organizando a Chegada mediante convenios Impuso da Integración promovendo A súa promoción social Loita contra a Inmigración Clandestina mediante a Colaboración cos Países de orixe para iso Exércese máis control Nas aduanas. Supón un Sistema común De asilo e de Visados e a cooperación Dos países membros Regula a entrada no país, Modalidades de presenza Dereitos e liberdades Condicións de traballo
 26. 36. CRECEMENTO REAL DA POBOACIÓN <ul><li>O crecemento real da poboación obtense sumando o crecemento natural e o saldo migratorio. </li></ul><ul><li>CR=(Nacemento-Defuncións)+(Inmigrantes-Emigrantes) </li></ul><ul><li>Os ritmos en xeral foron lentos pero dende o 2001 o crecemento da poboación acelerouse pola chegada de inmigrantes. </li></ul>
 27. 37. A ESTRUTURA DA POBOACIÓN ESPAÑOLA. <ul><li>A Estrutura da poboación reflicte as características </li></ul><ul><ul><li>Composición por sexo </li></ul></ul><ul><ul><li>Composición por idade </li></ul></ul><ul><ul><li>Composición por actividade económica </li></ul></ul>
 28. 38. A ESTRUTURA DA POBOACIÓN ESPAÑOLA. 1.- Estrutura por sexo e idade. 1.1.-Estrutura por sexo <ul><li>A estrutura por sexo é a relación entre o número de homes e de mulleres que compoñen a poboación. </li></ul><ul><li>Exprésase a través das taxas de masculinidade ou de feminidade que poden calcularse para toda a poboación ou para grupos de idades. Canto máis se afaste o índice de 100 maior será o desequilibrio entre sexos. </li></ul>
 29. 39. <ul><ul><ul><ul><ul><li>Nºde homesx100 </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>Taxa de masculinidade=__________ </li></ul><ul><li>Nºde mulleres </li></ul><ul><li>Nº de mulleres x100 </li></ul><ul><li>Taxa de feminidade=_____________ </li></ul><ul><li>Nº de homes </li></ul>A ESTRUTURA DA POBOACIÓN ESPAÑOLA. 1.- Estrutura por sexo e idade. 1.1-Estrutura por sexo
 30. 40. <ul><li>Sempre nacen máis homes ca mulleres. </li></ul><ul><li>Co paso do tempo os efectivos de ambos os dous sexos iguálanse. </li></ul><ul><li>Posteriormente volve desequilibrarse a favor das mulleres, de xeito que ao final hai máis anciáns. </li></ul><ul><li>A estrutura por idade permite medir o índice de avellentamento. </li></ul><ul><li>Poboación de máis de 65 anosx 100 </li></ul><ul><li>Índice de avellentamento=___________________ </li></ul><ul><li>Poboación total </li></ul>A ESTRUTURA DA POBOACIÓN ESPAÑOLA. 1.- Estrutura por sexo e idade. 1.1.Estrutura por sexo
 31. 41. <ul><li>España ten unha estrutura por idades envellecida: </li></ul><ul><ul><li>Os mozos (0-14 anos) reduciron a súa porcentaxe dende principios de século. En 2003 eran un 14,15%. </li></ul></ul><ul><ul><li>Adultos (15-64 anos) aumentaron. En 2004 supuñan un 68,9%. </li></ul></ul><ul><ul><li>Anciáns (65 ou máis) aumentaron. O índice de envellecemento era do 16,9% en 2004. A maior proporción está no interior. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Causas do envellecemento: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>O descenso da natalidade </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>O aumento da esperanza de vida </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Consecuencias do envellecemento: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Financiamento das pensións </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Saúde: custo sanitario </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Social: dependencia </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Comunidades con maior porcentaxe </li></ul></ul><ul><ul><li>de mozos son as que amosan unha </li></ul></ul><ul><ul><li>natalidade elevada e ou as fortemente </li></ul></ul><ul><ul><li>inmigratorias como Madrid e </li></ul></ul><ul><ul><li>o litoral mediterráneo </li></ul></ul><ul><ul><li>Comunidades máis envellecidas </li></ul></ul><ul><ul><li>Son as do interior e teñen unhas </li></ul></ul><ul><ul><li>Taxas de natalidade baixas. </li></ul></ul>A ESTRUTURA DA POBOACIÓN ESPAÑOLA. 1.- Estrutura por sexo e idade. 1.2.-Estrutura por idade
 32. 47. ESTRUTURA DA POBOACIÓN ESPAÑOLA. 2.-Estrutura económica <ul><li>Poboación activa: é o conxunto de persoas de 16 anos que subministran man de obra para a produción de bens e servizos ou que están dispoñibles e fan xestións para se incorporaren ao mundo laboral. </li></ul><ul><li>Comprende: </li></ul><ul><ul><li>Poboación activa ocupada (a que traballa) </li></ul></ul><ul><ul><li>Poboación activa desocupada (a que está buscando traballo) </li></ul></ul>
 33. 48. ESTRUTURA DA POBOACIÓN ESPAÑOLA. 2.-Estrutura económica. 2.1.-Poboación activa <ul><li>Poboación inactiva é a que non ten traballo remunerado e inclúe: </li></ul><ul><ul><li>Pensionistas </li></ul></ul><ul><ul><li>Rendeiros </li></ul></ul><ul><ul><li>Estudantes </li></ul></ul><ul><ul><li>Persoas dedicadas aos labores dofogar </li></ul></ul>
 34. 49. ESTRUTURA DA POBOACIÓN ESPAÑOLA. 2.-Estrutura económica. 2.1.-Poboación activa <ul><li>É a porcentaxe de activos dunha poboación. O INE calcúlaa de tres maneiras: </li></ul><ul><ul><li>Taxa de actividade: porcentaxe de activos dunha poboación. Calcúlase multiplicando a poboación activa por cen e dividíndoa pola poboación total, poboación de 16 anos e máis ou poboación entre 16 e 65 anos. </li></ul></ul><ul><ul><li>Taxa de paro: porcentaxe de poboación activa desocupada respecto do total da poboación activa. Calcúlase multiplicando a poboación activa desocupada por cen e dividíndoa pola poboación activa. </li></ul></ul><ul><ul><li>Taxa de dependencia: é a relación entre a poboación dependente e a poboación traballadora. Calcúlase multiplicando a poboación dependente por cen e dividíndoa pola poboación en idade de traballar. </li></ul></ul>
 35. 50. <ul><li>Destácanse dous momentos: </li></ul><ul><ul><li>A)Descenso ata datas recentes: causado pola: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>emigración ao exterior que afectou á taxa de actividade masculina e a interior supuxo a perda de poboación activa feminina. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>o aumento da taxa de dependencia que se debe á: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>prolongación da escolaridade obrigatoria </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Á xeneralización da xubilación pagada </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Á anticipación da idade de xubilación nalgúns casos </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>B)Aumento da poboación activa dende 1991:pola incorporación da muller ao mundo laboral.Novos sistemas de enquisas EPA, inmigración, etc. </li></ul></ul>ESTRUTURA DA POBOACIÓN ESPAÑOLA. 2.-Estrutura económica. 2.1.-Poboación activa. 2.1.1.-Taxa de actividade
 36. 51. <ul><li>A)En función do sexo: </li></ul><ul><ul><li>A taxa masculina descendeu por: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Crise económica </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Reconversión industrial </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Xubilacións anticipadas </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hoxe en día en recuperación polos activos ocultos </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>A taxa feminina foi aumentando. A incorporación da muller ao traballo foi motivado por: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Causas ideolóxicas </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Causas demográficas (control da natalidade) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Causas económicas (terciarización) </li></ul></ul></ul><ul><li>B)En función da idade: As maiores taxas de actividade para os homes dáse entre os 25 e 54 anos e para as mulleres entre 20-24. A caída pode deberse ao abandono do traballo das mulleres por matrimonio. </li></ul><ul><li>C)En función do territorio: As taxas son elevadas en zonas de maior dinamismo económico e baixas nas zonas con poboación nova ou envellecida. </li></ul>ESTRUTURA DA POBOACIÓN ESPAÑOLA. 2.-Estrutura económica. 2.1.-Poboación activa. 2.1.1.-Taxa de actividade
 37. 53. <ul><li>É a porcentaxe de poboación activa desocupada respecto ó total da poboación activa: </li></ul>ESTRUTURA DA POBOACIÓN ESPAÑOLA. 2.-Estrutura económica. 2.1.-Poboación activa. 2.1.2.-Taxa de paro Taxa de paro= Poboación activa desocupada x100/ Poboación activa
 38. 54. <ul><li>A)Primeira etapa, ata 1973: Non foi un problema grave (non superaba o 3%) pois a presión demográfica resolvíase coa emigración e a escasa participación da muller no mundo laboral. </li></ul><ul><li>B)Segunda etapa, dende 1973 a 1985: o paro aumenta por: </li></ul><ul><ul><li>Crise económica </li></ul></ul><ul><ul><li>Reconversión industrial </li></ul></ul><ul><ul><li>Retorno dos emigrantes </li></ul></ul><ul><ul><li>Incorporación da muller ó mundo laboral </li></ul></ul><ul><ul><li>Reclamación de emprego da xeración (baby boom) </li></ul></ul><ul><li>C)Entre 1985 e 1995: O paro retrocedeu ata 1990 pola mellora da situación económica para medrar, de novo, en 1995, debido: </li></ul><ul><ul><li>á crise de principios da década </li></ul></ul><ul><li>D)Dende 1995 a 2008: a taxa de paro descendeu (10,8% en 2004) debido: </li></ul><ul><ul><li>Favorable conxuntura económica </li></ul></ul><ul><ul><li>Entrada no mercado laboral de xeracións menos numerosas. </li></ul></ul><ul><li>No 2009 aumento do paro pola situación de crise global dos países desenvolvidos. </li></ul>ESTRUTURA DA POBOACIÓN ESPAÑOLA. 2.-Estrutura económica. 2.1.-Poboación activa. 2.1.2.-Taxa de paro
 39. 55. <ul><li>Variacións da taxa do paro: </li></ul><ul><ul><li>En función da idade: forte desemprego xuvenil. </li></ul></ul><ul><ul><li>En función do sexo (maior paro feminino) </li></ul></ul><ul><ul><li>En función do nivel de instrución </li></ul></ul><ul><ul><li>En función da época do ano </li></ul></ul><ul><ul><li>En función das CC.AA </li></ul></ul>ESTRUTURA DA POBOACIÓN ESPAÑOLA. 2.-Estrutura económica. 2.1.-Poboación activa. 2.1.2.-Taxa de paro
 40. 57. ESTRUTURA DA POBOACIÓN ESPAÑOLA. 2.-Estrutura económica da poboación 2.2.-Sectores económicos: Sector primario <ul><li>A comezos do século XX: era o sector máis predominante cun 63,6%. O seu descenso posterior débese ao éxodo rural. </li></ul><ul><li>Durante a guerra civil e postguerra: recuperouse pola volta ao agro. </li></ul><ul><li>Entre 1950 e 1975: redución do sector polo éxodo rural. </li></ul><ul><li>Desde 1975: desacelérase e descende ata un 5,3%. </li></ul><ul><li>Na actualidadade, en 2008, hai un 4% </li></ul>
 41. 58. ESTRUTURA DA POBOACIÓN ESPAÑOLA. 2.-Estrutura económica da poboación 2.2.-Sectores económicos: Sector secundario <ul><li>A comezos do século XX había pouca poboación neste sector, un 16%, durante o primeiro terzo aumentou un pouco. </li></ul><ul><li>A guerra civil e posguerra: abriron unha paréntese nese crecemento debido ás destrucións de industrias, ó mantemento do retorno da poboación ao campo e ós problemas que a política autárquica motivou para a industria. </li></ul><ul><li>Na década de 1960: aumenta baseado no impulso da industria polos plans de desenvolvemento e no aumento da construción nas cidades. </li></ul><ul><li>Desde 1975: diminuíu polo trasvase de poboación ao sector terciario (30,5%). Na actualidade hai un 27,9%. </li></ul>
 42. 59. ESTRUTURA DA POBOACIÓN ESPAÑOLA. 2.-Estrutura económica da poboación 2.2.-Sectores económicos: Sector terciario <ul><li>A comezos de século: só había un 17%. </li></ul><ul><li>Foi medrando tras a Guerra Civil </li></ul><ul><li>En 2008 ocupaba a un 668,1% da poboación e vai en aumento por: </li></ul><ul><ul><li>Aumento do nivel de vida </li></ul></ul><ul><ul><li>Cambios na industria </li></ul></ul><ul><ul><li>Incremento dos servizos públicos </li></ul></ul><ul><ul><li>Incorpórase a muller no mundo laboral ocupada principalmente no sector servizos. </li></ul></ul>
 43. 61. O FUTURO DA POBOACIÓN ESPAÑOLA
 44. 62. O FUTURO DA POBOACIÓN ESPAÑOLA
 45. 65. FUTURO DA POBOACIÓN ESPAÑOLA <ul><li>Natalidade: poida recuperarse pero algúns pensan que este leve aumento é conxuntural. </li></ul><ul><li>Mortalidade: increméntase pola taxa de envellecemento. </li></ul><ul><li>Migracións: a exterior estará paralizada </li></ul><ul><li>Crecemento da poboación: increméntanse ata 2050 pola inmigración, logo descenderán. </li></ul><ul><li>Estrutura por sexo: predominan as mulleres. </li></ul><ul><li>Estrutura por idade: país envellecido. </li></ul><ul><li>Estrutura económica: a taxa medrará ata 2020 e logo diminuirá, será necesario recorrer á poboación inmigrante para manter as pensións actuais. </li></ul>
 46. 66. POBOACIÓN GALEGA <ul><li>Descenso da natalidade: 7,7 por mil en 2007. Diferenza entre Ourense e Lugo cunha taxa de 5,5 fronte á da Coruña e Pontevedra cun7 e 8 por mil. </li></ul><ul><li>Mortalidade: Descenso acusado, así a todo hai unha tendencia ao aumento polo envellecemento da poboación. As provincias do interior cun 13 por mil e as da costa é inferior. </li></ul><ul><li>Migracións: transoceánicas, a Europa e ao interior de España. </li></ul>
 47. 68. CRECEMENTO
 48. 69. ESTRUTURA SOCIO-LABORAL <ul><li>Importancia das actividades agrarias: 11% </li></ul><ul><li>Escasa ocupación na industria: 31% </li></ul><ul><li>Terciarización da poboación europea cun 52% </li></ul>

×