Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tema 6 Actividade Industrial

835 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Tema 6 Actividade Industrial

 1. 1. ACTIVIDADE INDUSTRIAL TEMA 6
 2. 2. Definición de industria <ul><li>A industria é a actividade que transforma as materias iprimas en produtos semielaborados ou elaborados utilizando unha fonte de enerxía. </li></ul>
 3. 3. MATERIAS PRIMAS <ul><li>Son recursos a partir dos cales se obteñen produtos elaborados ou semielaborados. </li></ul><ul><li>Tipos: </li></ul><ul><ul><li>Orgánicas: vexetais (actividade agraria e forestal), animais. </li></ul></ul><ul><ul><li>Minerais: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Metálicos: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Destínanse á industria básica e mecánica </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Produción escasa </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Non metálicos: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Destínase á construción e industria química </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>A produción incrementouse </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Localízase nas formas palezoicas e nas concas terciarias. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Rochas de canteira: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Empréganse na construción </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>A súa produción experimentou un incremento </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>España atópase entre os primeiros produtores </li></ul></ul></ul></ul>
 4. 4. Problemas da minería <ul><ul><li>España foi tradicionalmente produtora de minerais pero: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>1.-Os filóns están esgotados </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>2.-Baixa calidade </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>3.-Mineralización irregular </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>4.-Minifundismo empresarial </li></ul></ul></ul>
 5. 6. a)Minerais metálicos <ul><li>Ferro, piritas, cinc, chumbo, cobre e mercurio </li></ul>
 6. 7. b)Minerais non metálicos <ul><li>Caolín, cuarzo, espato-flúor, feldespato, sales </li></ul>
 7. 8. c)Rochas industriais <ul><li>Arxilas, arenistos, calcario, granito, mármore, sílice, xeso. </li></ul>
 8. 9. Produción <ul><li>É insuficiente para o autoabastecemento. </li></ul><ul><li>Deficitario en minerais metálicos e non metálicos. </li></ul><ul><li>Obriga a ir ao comercio exterior. </li></ul><ul><li>As rochas industriais si satisfán a demanda interna e xeran excedentes, agás a mármore, caolín, magnesita. </li></ul><ul><li>O problema non é a existencia ou non dos minerais, senón os PREZOS. </li></ul>
 9. 10. Política mineira española <ul><li>Buscan: </li></ul><ul><ul><li>Incrementar a competitividade da minería nacional. </li></ul></ul><ul><ul><li>Mellorar o medio e o hábitat mineiro. </li></ul></ul><ul><ul><li>Fomentar a investigación e o desenvolvemento tecnolóxico. </li></ul></ul><ul><ul><li>Peche de minas de mineral metálico pola existencia doutros máis rendibles fóra da UE. </li></ul></ul>
 10. 11. Fontes de enerxía
 11. 12. Ferrocarril Transporte Produción de electricidade nas centrais térmicas. Na obtención de ferro na siderúrxica. Destino Insuficiente, hai que IMPORTAR autoabastecemento Procede de trece grandes concas. Está en descenso debido: -á súa difícil explotación. -á reducción da demanda -reconversión industrial Produción -Esgotamento -Baixa calidade -Enorme custo -Minifundismo -Diminución da demanda -A entrada na UE cando se liberalizan os prezos. Problemas 1.-Na 1ª R.Industrial tivo hexemonía e aumentou a produción polo proteccionismo. 2.-Ao final da autarquía foi substituido polo petróleo e pecháronse minas. 3.-Coa crise do petróleo en 1975 de novo se impulsou o consumo. 4.-A partir de 1984 a produción descendeu polos seus problemas Balance histórico É unha rocha que se forma pola descomposición de restos vextais ao longo de millóns de anos. Tipos: antracita, lignito e hulla Orixe CARBÓN
 12. 14. Mina de As Pontes de García Rodríguez
 13. 15. Petroleiros Oleodutos Transporte Numerosos derivados e electricidade. Destino Insuficiente autoabastecemento Moi escasa en Tarragona e Burgos. Produción Flutuacións dos prezos. Problemas 1.-Auxe a partir de 1960 co auxe da industria e o emprego de petróleo como fonte de enerxía principal. 2.-A crise de 1975 fai diminuír o consumo en España. 3.-Entre 1985 e 1995 o custo do petróleo sofre altos e baixos Balance histórico É aceite mineral formado pola descomposición de organismos vexetais e animais no medio mariño. Orixe PETRÓLEO
 14. 16. Refinería en Tarragona Petróleo en Burgos
 15. 17. Buques (en estado licuado) Gasodutos Transporte Obtense o propano, butano, naftas para uso industrial, transformación en electricidade. Destino autoabastecemento Localízase no País Vasco e Huelva. Produción É insuficiente a súa produción polo que fai que se dependa do exterior (Alxeria e Libia). Incrementouse a infraestruturas con tres regasificadoras Problemas É unha fonte de recente consumo, a partir de 1969. Balance histórico É unha mistura de hidrocarburos gasosos na que predomina o metano. Alto poder calorífico, baixo prezo. Orixe GAS NATURAL
 16. 21. Produción de electricidade Produción de electricidade, medicina nuclear Destino 100% 100% autoabastecemento Metade norte salvo no Mediterráneo. En nove centrais nucleares: Almaraz en Cáceres; Trillo en Guadalaxara, Garona en Burgos; Cofrentes en Valencia; Ascó I e II e Vandellós I en Tarragona. -Estabilizada Produción Flutuacións da produción Dependencia externa do uranio e tecnoloxía. Ricsos que supón. O almacenamento dos residuos (agora na mina de Cabril en Córdoba) Alto custo de desmantelamento. Problemas Tivo gran importancia entre 1940 e 1972 pero a partir de 1976 estancouse É moi recente en España expansionouse pero dende 1984 a súa expansión paralizouse (moratoria nuclear) pola oposición popular Balance histórico Obtense da auga embalsada en presas que ao saltar fai mover unhas turbinas. Obtense pola separación de átomos pesados de uranio. Orixe HIDROELÉCTRICA NUCLEAR
 17. 23. Vandellós
 18. 24. Fontes de enerxía renovables <ul><li>O seu consumo arrinca dende a crise do petróleo. </li></ul><ul><li>Vantaxes: </li></ul><ul><ul><li>Ser inesgotables </li></ul></ul><ul><ul><li>Limpas </li></ul></ul><ul><ul><li>Posuír elevada dispersión </li></ul></ul><ul><li>Produción: ofrece condicións favorables pero o seu aproveitamento aínda é escaso. </li></ul><ul><li>Aplicación: proporcionar enerxía térmica, eléctrica ou mecánica. </li></ul>
 19. 25. Fontes de enerxía renovables <ul><li>Minicentrais hidráulicas: centrais de pouca potencia que empregan caudal de pequenos ríos. CATALUÑA E CASTELA E LEÓN. </li></ul><ul><li>Eólica: forza do vento para electricidade ou enerxía mecánica. GALICIA, NAVARRA, CASTELAS, ARAGÓN, ANDALUCÍA E CANARIAS. </li></ul><ul><li>Biomasa: de residuos biolóxicos agrícolas, gandeiros e forestais e subprodutos de industrias agroalimentarias. Proporcionan enerxía por combustión directa ou transformación en biogás ou fermentar. ANDALUCÍA, DÚAS CASTELAS. </li></ul><ul><li>Biomasa verde: cultivar plantas ricas en azucres (cereais, remolacha) ou en graxas (xirasol, colza) das que se poden obter hidrocarburantes. </li></ul><ul><li>Solar: emprega o calor e a luz do sol. Ten unha aplicación térmica e fotovoltaica: ANDALUCÍA, BALEARES E CANARIAS. </li></ul><ul><li>Xeotérmica: usa ovapor ou auga quente subterránea. Aplicase para calefacción de invernadoiros MURCIA e vivendas (OURENSE) ou para electricidade. </li></ul>
 20. 30. Escasa compe-tividade por: Dep. ext. tecn. Tamaño emp. Man de obra e sistema educat. pouco adapt. Medianas e pequenas. Parques tecno- lóxicos ou científicos . Microelectrónicatelemática, automatización, biotecnoloxía, instr. precisión... SECTORES INDUSTRIAIS PUNTA PROBLEMAS TAM. EMPR. LOCALIZACI SUBSECTORES SECTORES
 21. 31. Problemas estruturais da industria actual española <ul><li>Especialización desfavorable en sectores maduros en reconversión: metalúrxica básica e de transformación, electrodomésticos, construción naval, téxtil, coiro e calzado. </li></ul><ul><li>Sectores dinámicos: automóbil, químico, agroalimentario e construción, con forte dependencia do capital e tecnoloxía exterior. </li></ul><ul><li>Escaso desenvolvemento dos sectores punta (alta tecnoloxía) por dependencia externa en investigación e tecnoloxía, predominio de empresas pequenas e falta de adaptación da man de obra. </li></ul>
 22. 32. Estrutura e problemas da industria actual <ul><li>Aumenta a proporción de técnicos cualificados e a desregulación laboral. </li></ul><ul><li>Tamaño inadecuado das empresas: predominio de PEMES e poucas grandes empresas. </li></ul><ul><li>Investigación escasa </li></ul><ul><li>E tecnoloxía atrasada e dependente </li></ul>
 23. 33. – Factores clásicos: existencia de materias primas e fontes de enerxía, mercado de consumo, man de obra, transporte, capital, servicios á produción e política industrial favorable. Factores de localización -Sistema de produción en serie (fordismo), xunto a sistemas tradicionais. -Man de obra abundante e pouco cualificada. -Tamaño contrastado entre pequenas empresas e grandes empresas, estatais (baixo control do INI) e ligadas a holdings financeiros ou multinacionais. -Atraso tecnolóxico e dependencia técnica, financeira e enerxética. As deficiencias estruturais herdadas profundaron a crise. Estrutura -Sectores motrices na segunda metade do século XIX: siderurgia e téxtil do algodón. -Sectores motrices desde o primeiro terzo do século XX: industria básica e de consumo. Menor desenvolvemento dos bens de equipo polo atraso tecnolóxico Produción -Atraso no inicio da industrialización (deficiencias nalgunhas materias primas e fontes de enerxía, escaso espírito de empresa e capital, atraso tecnolóxico, demanda limitada e situación exterior e política industrial inadecuada). -Crecemento no primeiro terzo do século XX (auxe da minería do carbón, decadencia da exportación de minerais, incorporación dos avances da segunda revolución industrial, aumento do investimento, fomento das obras públicas, política proteccionista). -Estancamento durante a Guerra Civil e a posguerra (destrución de industrias, política autárquica limitativa das importacións de capital e de recursos). -Desenvolvemento entre 1960 e 1975 (liberalización das importacións, conxuntura externa e interna favorables ao investimento, baixo prezo da enerxía, fomento estatal). Coxuntura 1855-1975
 24. 34. -Forte intervención estatal: proteccionismo e creación de empresas públicas en sectores estratéxicos. -Política para corrixir os desequilibrios territoriais: polos de promoción e desenvolvemento, zonas e polígonos de preferente localización industrial, Grandes Áreas de Expansión Industrial e polígonos de desconxestionamento industrial. Política industrial -Nos inicios da industrialización: áreas de base extractiva (Málaga, Asturias, Cantabria e País Vasco); de base portuaria (Bilbao, Avilés, Barcelona, Valencia), e urbanas (Madrid). -Desde o primeiro terzo do século XX afiánzase a hexemonía das áreas anteriores, que concentran empresas nas grandes metrópoles. Na década de 1960 inícianse procesos de difusión de certas actividades desde o centro metropolitano cara ás periferias. -No desenvolvismo aparecen espazos industriais novos: eixos nacionais (Ebro e Mediterráneo), eixos ligados ás políticas de promoción industrial (litoral galego e Andalucía occidental) e enclaves illados. Áreas Industriais – Concentración en grandes aglomeraciones urbano-industriales. Tendencias de localización 1855-1975
 25. 35. -Reconversión dos sectores en crises: axuste da oferta á demanda, diminución da produción, redución de persoais, especialización en produtos de maior demanda e novos sistemas de organización. -Reindustrialización: diversificación industrial e creación de ZUR. Política industrial – Mantéñense as concentracións industriais herdadas, á vez que a crise estimula os procesos de difusión dalgunhas actividades Áreas Industriais – Inicio de novas tendencias de localización. Tendencias de localización – Inicio de novos factores de localización. Factores de localización -As novas tecnoloxías favorecen a flexibilización produtiva. Estrutura – Crises dos sectores maduros. Produción - Causas externas: -Encarecemento da enerxía. -Esgotamento do ciclo tecnolóxico anterior (novas tecnoloxías, novos sectores, novas esixencias da demanda e novos sistemas de produción. -Competencia de NPI - Causas internas: -Deficiencias estruturales da industria española. -Conxuntura histórica de incerteza (morte de Franco, Transición). -Consecuencias: peches de empresa, diminución da produción e dos beneficios, aumento do paro. Coxuntura Crisis (1975-1985)
 26. 36. -Diminúe a importancia dos recursos naturais, da distancia e da proximidade a mercado local. -Adquiren importancia a accesibilidade, a man de obra cualificada e, sobre todo, o acceso á innovación e á información. Factores de localización – Aumenta a proporción de técnicos cualificados e a desregulación laboral. – Tamaño inadecuado das empresas: predominio de PYMES. e poucas grandes empresas. – Investigación escasa, e tecnoloxía atrasada e dependente. Estrutura - Especialización desfavorable en sectores maduros en reconversión: metalúrxica básica e de transformación, electrodomésticos, construción naval, téxtil, coiro e calzado. -Sectores dinámicos: automóbil, químico, agroalimentario e construción, con forte dependencia do capital e tecnoloxía exterior. -Escaso desenvolvemento dos sectores punta (alta tecnoloxía) por dependencia externa en investigación e tecnoloxía, predominio de empresas pequenas e falta de adaptación da man de obra. Produción As innovacións da terceira revolución industrial, baseada nas novas tecnoloxías da información e a microelectrónica, permiten a recuperación da industria española, aínda que esta mantén territoriais e medio-ambientais . Coxuntura Actual (desde 1985)
 27. 37. - Diminución da influencia estatal: crecente apertura exterior como resultado da integración na UE e na globalización económica; privatización de empresas públicas. -Política fronte a problemas estruturais: aceleración da reconversión, apoio ás PEMES, ás concentracións e ás redes empresariais; fomento da I D e da modernización técnolóxica. -Política fronte aos desequilibrios territoriais: promoción industrial (Lei de Incentivos Rexionais e Axencias de Desenvolvemento Rexional) e fomento da industrialización endóxena (SODI e distritos industriais). -Política fronte aos problemas ambientais: desenvolvemento sustentable, protección, prevención, medidas correctoras e operacións de rehabilitación de instalacións. Política industrial -Áreas industriais desenvolvidas: espazos centrais das áreas metropolitanas de Madrid e Barcelona (afundimento de sectores maduros, concentración de innovacións e terciarización industrial). -Áreas e eixos en expansión: coroas metropolitanas (relocalización de industrias banais e instalación de empresas innovadoras); franxas periurbanas (relocalización e localización de industrias banais); eixos de desenvolvemento industrial (Ebro e Mediterráneo); e áreas rurais (industrias tradicionais, relocalizada, ou procedentes de iniciativas endóxenas). -Áreas e eixos en declive, especializadas en sectores maduros: Asturias, Cantabria. -Áreas de industrializacióninducida con enclaves illados (Aragón, Castela e León e Andalucía) e de industrialización escasa (Castela-A Mancha, Estremadura, Baleares e Canarias). Áreas Industriais – Difusión cara espazos periféricos de sectores maduros. – Concentración das sedes sociais e das industrias de novas tecnoloxías en los espazos centrais. Tendencias de localización Actual (desde 1985)

×