Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tema 5 As actividades agrarias en Europa, España e Galicia

1,010 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Tema 5 As actividades agrarias en Europa, España e Galicia

 1. 1. As actividades agrarias e a pesca en Europa, España e Galicia Tema 5
 2. 2. Xoán o agricultor <ul><li>Xoán é un agricultor de Almería. Instalou o seu primeiro invernadoiro hai vinte anos. El explícanos que un invernadoiro é unha estrutura plana, que tenforma de túnel ou de nave inclinada, e na actualidade constrúese con tubos de ferro. Está tecida de arame que suxeita un plástico transparente. </li></ul><ul><li>Para preparar o solo primeiro lábrase e a superficie nivélase con coidado para que quede totalmente plana. A continuación,colócase unha capa de esterco de cinco ou dez centímetros de grosor que se cobre cunha capa de area grosa. Esta operación faise cada catro anos. Ao terminar, disponse unha rede de tubos para rega con goteo. </li></ul>
 3. 3. 1.-As actividades agrarias en Europa 1.1.-Características <ul><li>A poboación ocupada na agricultura é moi baixa, un 7,39% da poboación activa, non obstante hai diferenzas entre a zona leste, que presenta unha maior porcentaxe, e a zona oeste. Por exemplo, Reino Unido ten un 1,5% de poboación agrícola e Romanía un 35,5%. </li></ul><ul><li>As técnicas son modernas pero mantéñense as mesmas diferenzas entre a zona leste e oeste, sendo a leste e sur máis tradicional e a oeste máis tecnificada. </li></ul><ul><li>O tamaño das explotacións tamén varía. Hai grandes explotacións na conca de París, val do Po e do Guadalquivir; explotacións familiares na zona occidental e mediterránea e minifundistas na zona leste. </li></ul><ul><li>A produción oriéntase ao mercado. </li></ul>
 4. 4. 1.-As actividades agrarias en Europa 1.2.-Paisaxes agrarias
 5. 5. 2.-Actividades agrarias en España 2.1.-Factores das paisaxes agrarias <ul><li>Factores físicos: resultan desfavorables </li></ul><ul><ul><li>Relevo: elevada altitude media e fortes pendentes. </li></ul></ul><ul><ul><li>Clima: precipitacións escasas e irregulares e temperaturas extremas con xeadas e ondas de calor. </li></ul></ul><ul><ul><li>Solos: calidade mediocre </li></ul></ul><ul><li>Factores humanos: </li></ul><ul><ul><li>Poboación activa: 5,27% pero envellecida </li></ul></ul><ul><ul><li>Tecnoloxía agraria: modernizouse nos últimos anos. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tamaño da propiedade: contrastes entre grandes e pequenas. O 75% traballadas directamente polo propietario. </li></ul></ul><ul><ul><li>Produción agraia: especialízase nas producións de maior rendemento. </li></ul></ul>
 6. 6. <ul><li>Parcelas tenden a diminuír en número e aumentar a superficie (pola concentración parcelaria). </li></ul><ul><li>Usos do solo: </li></ul><ul><ul><li>Agricultura: céntranse en cereais e leguminosas, vide e oliveira, produtos de horta, industriais e forraxes. </li></ul></ul><ul><ul><li>Gandería: bovina, ovina, porcina e avícola. </li></ul></ul><ul><ul><li>Explotación forestal: para madeira, resinas cortiza. </li></ul></ul><ul><li>Poboamento urbano: Disperso na periferia e concentrado no interior. </li></ul><ul><li>Hábitat rural: diversos materiais construtivos, casa bloque ou composta. </li></ul>2.-Actividades agrarias en España 2.2.-Elementos das paisaxes agrarias españolas
 7. 7. 3.-As paisaxes agrarias de España
 8. 8. Gandería ovina e caprina extensiva; en Cataluña é intensiva de bovina e porcina Gandería: extensiva de ovina, porcina e bovina. É a actividade máis importante pola abundancia de pastos naturais. As áreas de montaña especialízanse en gando vacún extensivo de carne, nas zonas litorais predomina o gando vacún intensivo estabulado ou mixto. Gandería Agricultura: • Regadío: horticultura temperá ao aire libre, horticultura extratemperá baixo plástico e fructicultura (mediterránea e tropical). • Secaño: cereais, vid., oliva e amendoeira. -Secaños: cultivos extensivos dominados pola triloxía mediterránea. Cereais con rotación con barbeito, xirasol ou leguminosas. Os cereais predominan en Castela León. A vide e a oliveira en Castela a Mancha, Aragón e Estremadura. -Regadíos: nas submesetas. Cultivos intensivos de plantas industriais como o tabaco, remolacha azucreira, algodón. Limítase aos fondos dos vales e especialízase en cultivos de horta dedicados á alimentación humana como pataca e hortalizas e as plantas forraxeiras para o gando. Agricultura –– Poboamento disperso – Poboamento concentrado Poboamento disperso Poboamento – Propiedade contrastada: minifundio en hortos e grandes na de secaño. – Propiedade agraria con contrastes: minifundio nos vales do Douro e do Ebro, e latifundio en Salamanca, Bur-gos, Castela A Mancha nos secaños aragoneses e estremeños. – Pequenas propiedades (minifundio). Estructura agraria: – Propiedade agraria – Litoral e prelitoral medite-rráneo, val do Guadalquivir e Baleares. – Ambas mesetas e depresión do Ebro. – Norte e noroeste peninsular. Zona xeográfica ESP. MEDITERRÁNEA ESPAÑA INTERIOR ESPAÑA OCEÁNICA
 9. 9. Gandería ovina e caprina é escasa e está asociada á agricultura. Gandería Disperso Poboamento No litoral: monocultivo de regadío para a exportación (plátano, tomate, pataca extratemperá), cultivos de invernadoiro (pepino, pemento, flores) e plantacións tropicais (papaia, mango, piña, aguacate). No interior: policultivo de secaño para o autoconsumo (vide, pataca y, secundariamente, trigo). Agricultura Pequena propiedade nas zonas medias e grandes nas costeiras. Propiedade agraria Illas Canarias Zona xeográfica CANARIAS
 10. 10. 4.-As actividades agrarias no marco europeo 4.1.-Problemas das actividades agrarias <ul><li>Despoboamento das áreas rurales </li></ul><ul><li>Intensificación da produción que xera excedentes o que provoca que teñan que venderse a baixo prezo. </li></ul><ul><li>O medio ambiente deteriórase. </li></ul><ul><li>Empréganse prácticas agrarias que poden repercutir na saúde humana e na calidade dos alimentos. </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Para solucionar problemas agrarios os países a UE adoptaron unha política agraria común que propón os seguintes obxectivos: </li></ul><ul><ul><li>Establecer prezos xustos para agricultores e consumidores. </li></ul></ul><ul><ul><li>Conseguir unha agricultura competitiva diminuíndo os excedentes. Para iso recórrese a: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Xubilizacións anticipadas. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cotas ou topes de produción </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fomento de novos cultivos </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Extender a produción aumentando o barbeito e bosque </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Lograr unha agricultura sostible capaz de manter a poboación no espazo rural e preservar o medio ambiente. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aumento de fondos para o desenvolvemento rural </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Impulso da agricultura ecolóxica </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Axudas económicas aos agricultores que cumpran as normas ambientais, calidade e seguridade alimentaria e benestar animal. </li></ul></ul></ul>4.-As actividades agrarias no marco europeo 4.2.-A Política Agraria Común: PAC
 12. 12. 5.-O sector primario en Galicia 5.1.-A agricultura e gandería <ul><li>É unha agricultura intensiva </li></ul><ul><li>Policultivo </li></ul><ul><li>Cultivos: Forraxeiros, millo, patacas, trigo, centeo, cultivos hortícolas e viñedos. Novos produtos: flores, Kiwis ou fresas. </li></ul>
 13. 13. <ul><li>O gando bovino é o máis importante </li></ul><ul><li>Porcino </li></ul><ul><li>avícola </li></ul>5.-O sector primario en Galicia 5.1.-A agricultura e gandería
 14. 14. <ul><li>A explotación da madeira non cesa de aumentar favorecida pola repoboación de árbores de rápido crecemento como piñeiro e eucalipto. </li></ul><ul><li>Hoxe en día as especies dominantes son o carballo, eucalipto, castiñeiros e frondosas. </li></ul>5.-O sector primario en Galicia 5.2.-Explotación forestal
 15. 15. 6.-A pesca en España e Galicia 6.1.-A pesca en España <ul><li>A pesca practícase en todo o litoral peninsular pero a distribución é desigual. España ten oito rexións pesqueiras. </li></ul><ul><li>A frota pesqueira ten unha grande capacidade de pesca, ten 13693 buques e empregaba a 60958 persoas en 2006. </li></ul>
 16. 16. 6.-A pesca en España e Galicia 6.1.-A pesca en España
 17. 17. <ul><li>Problemas: </li></ul><ul><ul><li>Excesiva capacidade da frota en relación coas posibilidades de pesca tanto nos seus caladoiros como nos internacionais. </li></ul></ul><ul><ul><li>Sobreexplotación dos recursos pesqueiros </li></ul></ul><ul><ul><li>Contaminación das augas </li></ul></ul>6.-A pesca en España e Galicia 6.1.-A pesca en España
 18. 18. <ul><li>Para afrontar os problemas a Unión Europea no marco da Política Pesqueira Común establece: </li></ul><ul><ul><li>Reaxustar o tamaño da frota con xubilizacións anticipadas. </li></ul></ul><ul><ul><li>Fomentar empresas pesqueiras conxuntas con outros países. </li></ul></ul><ul><ul><li>Establecer cotas de capturas </li></ul></ul><ul><ul><li>Repoboar os caladoiros </li></ul></ul><ul><ul><li>Controlar a contaminación </li></ul></ul><ul><ul><li>Fomentar a acuicultura </li></ul></ul>6.-A pesca en España e Galicia 6.1.-A pesca en España
 19. 19. <ul><li>É a principal zona pesqueira de España. </li></ul><ul><li>Hai diversos tipos de pesca: </li></ul><ul><ul><li>Baixura </li></ul></ul><ul><ul><li>Altura </li></ul></ul><ul><li>É importante o marisqueo nas Rías Baixas. </li></ul><ul><li>A acuicultura está cobrando importancia. </li></ul>6.-A pesca en España e Galicia 6.2.-A pesca en Galicia
 20. 20. <ul><li>Problemas da pesca en Galicia: </li></ul><ul><ul><li>Acceso restrinxido aos caladoiros internacionais. </li></ul></ul><ul><ul><li>Esgotamento dos caladoiros nacionais. </li></ul></ul><ul><ul><li>Perigo de extinción pola contaminación. </li></ul></ul>6.-A pesca en España e Galicia 6.2.-A pesca en Galicia

×