Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tema 3 as actividades do sector primario

320 views

Published on

Tema da agricultura

Published in: Education
 • Be the first to comment

Tema 3 as actividades do sector primario

 1. 1. AS ACTIVIDADES DO SECTOR PRIMARIO Tema 3
 2. 2. 1.-As actividades agrarias • Definición de actividade agraria: –É a actividade do sector primario que extrae os recursos da terra cultivada. Tamén se inclúe a recolección. • Definición de paisaxe agraria: –É aquel territorio non urbano formado polas terras de cultivo, pastos e bosques.
 3. 3. 1.-Os espazos do sector primario Poboación dedicada á agricultura 43% Poboación dedicada a outros sectores 57%
 4. 4. 1ª etapa A agricultura apareceu no Neolítico, hai uns 10.000 anos. Ata tempo recentes, a maior parte da poboación adicábase as tarefas agrícolas.
 5. 5. 2º etapa Revolución agrícola por: 1. Cambios nas fomas de propiedade (os campesiños adquiren ou consiguen terras). 2. Cambios no traballo (rotación, mecanización, fertilizantes). 3. Aumenta a produtividade. 4. Hai máis alimentos. 5. Máis ganancias. 6. Sobra man de obra – éxodo rural- despoboación do campo.
 6. 6. 2.-Factores condicionantes da actividade agraria • 2.1.-Factores físicos – Relevo: • Altitude: dificulta a agricultura pois a temperatura descende 0,6º cada 100m e tamén aumentan as precipitacións. • Orientación das ladeiras: A ladeira de solaina é máis propicia para a agricultura pois dálle máis o sol e son máis cálidas. As vertentes máis sombrías son menos favorables. Así as ladeiras de barlovento son máis húmidas que as de sotavento. • Pendentes e desniveis: provocan a erosión do solo e dificultan a mecanización. O ser humano aprovéitaas facendo SOCALCOS
 7. 7. 2.-Os factores condicionantes da actividade agraria – Clima • Temperaturas: precísanse temperaturas mornas ou moderadas. A agricultura é inviable por debaixo dos cero graos e por riba dos 45. • Precipitacións: deben ser moderadas e regulares. • Ventos: deben ser suaves pois: – Fortalecen o talo – Dispersan as néboas – Evitan xeadas – Se son ventos fortes arrincan o froito e erosionan o solo
 8. 8. – Auga: tanto a auga superficial como subterránea é imprescindible para os seres vivos e mellora os rendementos agrarios. – Vexetación: pode mellorar o solo, proporcionándolle humus, ou empeoralo no caso de certas especies. A deforestación adoita resultar prexudicial, pois favorece a erosión do solo. – Fauna: pode danar os cultivos provocando pragas. Tamén pode ser beneficioso facilitando a polinización – Solo: achega os nutrientes. As súas características condicionan os cultivos. A fertilidade depende de: • Profundidade • Grosor dos seus compoñentes • Grao de acidez 2.-Os factores condicionantes da actividade agraria
 9. 9. • 2.2.-Factores humanos – Factores demográficos: o aumento de poboación trae como consecuencia a necesidade de aumentar a superficie agraria. – Factores sociais: • Propiedade: refírese ao dono legal da terra. Pode ser: – Privada: individual ou sociedade – Pública: cando pertence ao Estado, tribo, municipio • Réxime de posesión: – Explotación directa: cando a traballa o dono – Explotación indirecta: cédella a outros para traballala, pode ser: » Arrendamento: a cambio dunha renda » Parcería: a cambio dunha parte 2.-Factores condicionantes da actividade agraria
 10. 10. – Factores económicos: • Agricultura de subsitencia tradicional – Emprega a case o 80% da poboación. – Técnicas de cultivo tradicionais e rudimentarias, fertilizantes naturais. – Productividade: baixa, o que impide cubrir as necesidades alimentarias de toda a poboación. – Policultivo – Países subdesenvolvidos. – Gandaría extensiva. • Agricultura de mercado moderna – Emprega a menos do 5% da poboación. – Avances técnicos (maquinaria, fertilizantes, pesticidas). – Produtividade: alta, debido ós adiantos técnicos. – Países desenvolvidos. – Monocultivo – Gandaría estabulada. 2.-Factores condicionantes da actividade agraria
 11. 11. – Factores políticos: inflúen nas paisaxes agrarias con medidas como: • Fixación de prezos • Fomentar outros cultivos máis rendibles e conceder axudas • Impulsar a investigación • Plans de regadío • Concentración parcelaria que consiste en agrupar as parcelas dun propietario 2.-Factores condicionantes da actividade agraria
 12. 12. – Factores tecnolóxicos • Útiles agrícolas: poden ser tradicionais ou modernos. • Especies vexetais e animais: poden ser tradicionais ou seleccionados xeneticamente • Modificación das condicións naturais: – Nas pendentes fanse socalcos – Os animais permanecen estabulados – Fertilízase o solo – Sistemas de regadío para proporcionar auga ao solo – Aplicación do barbeito para que a terra aumente a fertilidade. 2.-Factores condicionantes da actividade agraria
 13. 13. A aplicación de modernas técnicas de cultivo, como fertilizantes, sementes, invernadoiros, solos artificiais, productos tranxénicos. Invernadoiros Son superficies de cultivo, cubertas normalmente de plástico, construídas sobre unha base de madeira ou metal. Dentro do invernadoiro é fácil modificar as temperaturas e a humidade, co que se pode cultivar en lugares difíciles. Solos artificiasis Consiste en botar unha fina capa de esterco sobre o solo e enriba unha capa de area. Require grandes investimentos de diñeiro.
 14. 14. A bioteconoloxía é a utilización de organismos vivos, ou partes dos mesmos para obter ou modificar produtos, mellorar plantas ou animais, ou a desen- volver microorganismos para fins específicos. Os cultivos transxénicos son aqueles que foron modificados xenéticamente co fin de obter novas variedades que resistan mellor as xeadas, secas ou pragas.
 15. 15. Elementos da paisaxe Fincas Sistema de cultivo Pola forma Polo tamaño Polo peche regulares irregulares minifundio latifundio Gran explotación openfield bocage Variedade Auga aproveitamento Monocultivo Policultivo regadío secaño intensivo extensivo Ocupación Do solo contínuo Rotación con barbeito Rotación bienal Rotación trienal Tipo de cultivo herbáceo arbustivo 3.-Elementos da paisaxe agrarias
 16. 16. Tamaño: Minifundio: leiras son pequenas. Suficientes para abastecer a unha familia Latifundio: as leiras son grandes con técnicas tradicionais Grandes explotacións: grandes campos de monocultivo. Sistemas de rega: - Agricultura de secaño: os cultivos so reciben auga procedente das chuvias. - Agricultura de regadío: o agricultor achega a auga que precisan as plantas a través de distintos sistemas artificiais: aspersores, goteo, inundación...A especie cultivada: Policultivo: cando nun mesmo espazo se cultivan varias especies vexetais. As parcelas son pequenas e suelen ser para o consumo familiar. Monocultivo: cando nun espazo so se cultiva unha especie vexetal. Isto significa o uso de maquinaria xa que é destinada a venda.
 17. 17. Aproveitamento das terras e rendemento: Agricultura intensiva: cando o agricultor aproveita o máximo a terra, adícalle horas de traballo e obtén un elevado rendemento por hectárea. Agricultura extensiva: as parcelas non se explotan na súa totalidade, senón que se deixa unha parte a barbeito, é dicir, sen sementar, para facilitar a recuperación da fertilidade da terra. Dase nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Parcelas abertas: son as chamadas Openfield. Non se cerran con ningún Sistema. Adoitan ser fincas grandes Parcelas pechadas: son as chamadas Bocage. Péchanse con muros de pedra, Setos, árbores, vallas… Hábitat rural. Casa campo. - Casa bloque: cando todas as dependencias están nun mesmo edificio. - Casa disociada: cando todas as dependencias están en distintos edificios.
 18. 18. • . Cando as leiras non están cerradas dan lugar a unha paisaxe que chamamos de campos abertos ou openfield. Cando as leiras están cercadas chámanse campos pechados ou bocage. VANTAXES: - Son máis fáciles de traballar. - Acceso máis fácil - Aprovéitase máis o terreo. - Son grandes campos. -INCONVENIENTES -Poden entrar animais. -Problemas e disputas de lindes. -Afectan máis os ventos. -Erosionanse máis. • VANTAXES • -Non entran animais. • -Evitan problemas de lindes. • -Protexe a terra da erosión. • INCONVENIENTES • -Encarece o cercado. • -Difícil acceso. • -Limita a extensión. • -As sombras inflúen nos cultivos. • -Fincas pequenas.
 19. 19. Openfield Bocage Tamaño fincas Grandes extensións (latifundio). Pequenas (minifundio) Clima Seco Húmidas Relevo Chairas Accidentado Rendemento Extensivo Intensivo Hábitat rural Concentrado Disperso Variedade de cultivos Monocultivo Policultivo
 20. 20.  4.-Agricultura tradicional Agricultura de rozas Agricultura (secaño) Agricultura irrigada Gandería e agricultura de zonas secas Localización Tropical/ ecuatorial.  Nas concas  dod ríos  Congo. África  e Amazonas  subsahariana.  Centroámerica  e Asia. Tropical Países  tropicais. África  subsahariana,  zonas de  América e Asia Monzónica. Leste de  China. Sueste  Asiático, Costa  Oriental e India. Zonas semiáridas Solo Pouco fértiles  (abono con  cinza) Pouco fértil (abonos  naturais) Fértil (abono natural) Pouco fértil Réxime da propiedade Colectiva Colectiva Privado Privadas Tamaño terras Minifundio Minifundio Minifundio Minifundio Tipo de cultivo Policultivo Policultivo Monocultivo Policultivo Rendemento Extensiva Extensiva Intensiva Extensivo Densidade demográfica Baixa Baixa Alta Baixa Destino da produción Subsistencia Subsistencia Subsistencia Subsistencia Métodos Cótanse as árbores,  abónase con  cinza.  Plántase. Cultivo contínuo Rotación de cultivos.  (rotación trienal  con barbeito e  gandeiría). Cultivo discontínuo Enchen o terreo cá  auga do río  mediante canles,  nesas augas  poden ir algúns  peixes que utilizan  como medio de  alimentación.Desp ois preparan o  terreo,  transplantan as  plantas, esperan, e  logo collen o arroz.  Pequenas  parcelas con  canles de rego e  dispostas en  torno á aldea. Os cultivos  superpóñense en  pisos. Cultivo contínuo
 21. 21. 5.-Agricultura dos países  desenvolvidos • Agricultura dos países novos: – Dase en América do Norte, do Sur e  Australia. – Parcelas regulares – Tamaño moi grande – Alto nivel tecnolóxico – Escasa man de obra – Produción masiva para o mercado  internacional – Propiedade en mans de agricultores  moi preparados e empresarios ou de  sociedades capitalistas. – Problemas: • Superprodución • Esgotamento do solo polo  monocultivo • Caída de prezos – Belt norteamericanos: monocultivos  especializados. – Pampa arxentina con gandería  extensiva e bovina. • Agricultura de plantación: – Dáse nas áreas de clima tropical  húmido proximas á costa de América  central e do sur. SE asiático e Golfo de  Guinea. – Parcelas de grande dimensión – Alto nivel de tecnoloxía – Abundante man de obra barata – Produción masiva para o mercado – Propiedade en grandes empresas  multinacionais – Produtos moi demandados pola  sociedade. – Problemas: • Esgotamento do solo polo monocultivo • Pragas • Caída de prezos
 22. 22. Cultivo de Secaño arbóreo
 23. 23. Campos abertos Latifundios Secaño Herbáceos
 24. 24. Cultivos de horta Regadío Intensivo Policultivo Moderna
 25. 25. Gran plantación Monocultivo Barbeito Campos abertos Secaño Agricultura moderna
 26. 26. Gandería moderna Gandería extensiva
 27. 27. Cultivo de rozas
 28. 28. Gandería de zonas secas Extensiva Subsistencia
 29. 29. Cultivo de arroz Intensivo Regadío Monocultivo Tradicional
 30. 30. Planta do arroz
 31. 31. 6.-A actividade pesqueira
 32. 32. 6.-A actividade pesqueira • A pesca é a actividade destinada a obter produtos do mar. • Practícase en caladoiros localizados en: – Plataformas continentais – Zonas percorridas por correntes mariñas frías ricas en osíxeno – Zonas onde conflúen correntes frías e cálidas pola abundancia do plancto
 33. 33. • A pesca proporciona: – Alimentos – Materias primas para a industria • Tipos: – Segundo o nivel de desenvolvemento • Artesanal • Industrial – Segundo a distancia á costa • Baixura • Altura • Gran altura 6.-A actividade pesqueira
 34. 34. • Problemas da pesca: – Sobrepesca que provoca esgotamento – Contaminación – Dificultade para acceder aos caladoiros alleos tras a ampliación a 200 millas das ZEE – Cotas de captura • Medidas e solucións – Cotas de captura – Medidas de protección contra a contaminación – Acordos entre países – Acuicultura ou cría de especies mariñas 6.-A actividade pesqueira

×