Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Os espazos do sector primario

1,028 views

Published on

Published in: Education, Business, Technology
 • Be the first to comment

Os espazos do sector primario

 1. 1. OS ESPAZOS DO SECTOR PRIMARIO TEMA 5
 2. 2. Espazo rural, espazo agrario, agrícola <ul><li>AGRÍCOLA: son as actividades propiamente relacionadas coa agricultura. </li></ul><ul><li>AGRARIO: fai alusión ás actividades do sector primario. </li></ul><ul><li>RURAL: é o máis amplo dos tres, incluíndo calquera actividade que se desenvolve nos espazos non urbanos. </li></ul>
 3. 3. RURAL AGRARIO AGRICULTURA
 4. 4. FACTORES FÍSICOS RELEVO CLIMA SOLOS Elevada altitude media (70% entre 200 e 1000m) Abundantes pendentes Precipitacións: Escasas e irregulares Temperaturas con Situacións extremas Calidade mediocre
 5. 5. Avances tecnolóxicos Escasa Tecnificación Especialización. Mercado Autoconsumo Destino da produción Intensiva Extensivo, rendementos baixos Aproveitamento Aumento das fincas Pequenas e grandes propiedades Tamaño das fincas Escasa e envellecida Numerosa Man de obra Agricultura actual (1960…) Agricultura Tradicional
 6. 6. Elementos da paisaxe Fincas Sistema de cultivo Pola forma Polo tamaño Polo peche regulares irregulares minifundio latifundio Gran explotación openfield bocage Variedade Auga aproveitamento Monocultivo Policultivo regadío secaño intensivo extensivo Ocupación Do solo contínuo Rotación con barbeito Rotación bienal Rotación trienal Tipo de cultivo herbáceo arbustivo
 7. 7. Organización social Propiedade Réxime de posesión Costumes sociais Privada Colectiva Individual Cooperativa Sociedade empresarial Tribo concellil Estado Directa Indirecta arrendamento parcería
 8. 8. Transformacións demográficas <ul><li>A poboación descendeu de 63,3% ao 5,3%. </li></ul><ul><li>Mínimos en Madrid e P.Vasco e superiores en Galicia, Estremadura e Andalucía. </li></ul><ul><li>CAUSAS: </li></ul><ul><ul><li>Éxodo rural por: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mecanización do campo </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Zonas industriais </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Emigración ao estranxeiro. </li></ul></ul></ul><ul><li>CONSECUENCIAS: </li></ul><ul><ul><li>Despoboamento dos pobos </li></ul></ul><ul><ul><li>Envellecemento da poboación agraria </li></ul></ul><ul><li>TENDENCIAS: </li></ul><ul><ul><li>Contínua diminución (xubilación) </li></ul></ul><ul><ul><li>Certo rexuvenecemento por agricultores novos. </li></ul></ul>
 9. 10. Transformacións no sistema de explotación, propiedade e tenencia <ul><li>Parcela/explotación </li></ul><ul><li>Diminuíu o nº de explotacións e aumentou o tamaño medio (29,2 ha) formada por varias parcelas 10. </li></ul><ul><ul><li>Dificulta a mecanización </li></ul></ul><ul><ul><li>Reduce o espazo (lindes) </li></ul></ul><ul><ul><li>Perdas de tempo dunha parcela a outra. </li></ul></ul><ul><ul><li>Agora, grazas á concentración parcelaria as parcelas son maiores. </li></ul></ul><ul><li>Propiedade: dono da terra </li></ul><ul><ul><li>Latifundio (máis de 100ha) </li></ul></ul><ul><ul><li>Minifundio (menos de 10 ha) </li></ul></ul><ul><li>Réxime de tenencia: </li></ul><ul><ul><li>Directa </li></ul></ul><ul><ul><li>Indirecta: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Parcería </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Arrendamento </li></ul></ul></ul>
 10. 12. Menos de 10 ha Máis de 100 ha Tamaño Galicia, Norte peninsular e Valencia. Andalucía, Estremadura, Castela a Mancha e Aragón Predomina 10,5% e o 523/1000 prop. 50% e o 8/1000 propietarios Superficie e propietarios Pouca competitividade Pouca modernización Explotación: directa Absentismo Cultivo extensivo Explotación indirecta: xornaleiros Problemas Minifundio Latifundio
 11. 14. Transformacións nas técnicas <ul><li>Mecanización do campo </li></ul><ul><li>Selección xenética de sementes e razas gandeiras </li></ul><ul><li>Emprego de fertilizantes químicos e produtos fitosanitarios </li></ul>
 12. 15. Poboamento <ul><li>Núcleos de poboación menores de 10000 hab. </li></ul><ul><li>Núcleos rurales os inferiores a 2000 hab. </li></ul><ul><li>HAI QUE TER EN CONTA A ACTIVIDADE PREDOMINANTE. </li></ul><ul><li>Orixe: depende de: </li></ul><ul><ul><li>Condicións naturais (relevo e auga) </li></ul></ul><ul><ul><li>Factores económicos (recursos) </li></ul></ul><ul><ul><li>Factores históricos (Reconquista) </li></ul></ul>
 13. 16. Tipos de poboamento Poboamento Disperso Poboamento concentrado Disperso absoluto Concentrado laso Disperso intercalar Lineal Apiñado
 14. 18. Hábitat rural: casas Materiais Plano Casa de pedra:Na periferia Casa de madeira: Pais Vasco Segovia e Alcarria (Guadalaxara ) Casa barro: Val do Ebro, Valencia Murcia e campiña Guadalquivir Casa Bloque Casa composta Rentes ao chan En altura
 15. 20. LEI DE CONSERVACIÓN E PROMOCIÓN DO PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO RURAL Poboamento e Hábitat rural en Galicia Tipoloxía de Poboamento rural Tipoloxía de hábitat rural Aldea pobo municipio concello comarcas Zona centro Sector oriental Zona prelitoral Entidades nucleares Entidades polinucleares Grupos compactos pola dureza Do relevo. ALDEAS PECHADAS Estrutura laxa
 16. 21. POLÍTICA AGRARIA Dende mediados Do século XIX ata A adopción Do PAC Política agraria común Sistema de propiedade Da terra: tratouse de modificar Desamortización Reforma agraria da Segunda República Coa política da colonización e extensión Do regadío Inadecuado tamaño das terras que se abordou dende Concentración parcelaria Lexislación sobre grandes propiedades Proteccionismo comercial Integración no mercado interior comunitario Problemas Elevados prezos Excedentes de produtos: cotas Esixencia dos consumidores Despoboamento Rexións prexudicadas beneficiadas Intercambios coa UE liberallizáronse Mercado exterior O libre comercio europeo
 17. 22. Usos do espazo rural Actividade agrícola Actividade gandeira Actividade forestal Novos usos Transformacións Na estrutura agrícola Produción Especialización Técnicas modernas Mecanización Pesticidas e fertilizantes Sementes seleccionadas Novas técnicas : Acolchado Cultivo en area; invernadoiros; Cultivos hidropónicos Agricultura intensiva Ampoliación do regadío vantaxes inconvenientes Diminución do barbeito cereais leguminosas Vide Oliveira Produtos hortofrutícolas Floricultura Cultivos industriais Cultirvos forraxeiros Transformacións especialización mecanización Gandería intensiva Escaseza de alimentos tamaño competencia sanidade Produción gandiera bovina ovina porcina avícola especies destino Areas produtoras produción problema Usos residenciais Usos industriais Usos turísticos Usoso recreativos
 18. 23. Usos agrarios do espazo rural: A actividade agrícola <ul><li>A agricultura tradicional baséase no: </li></ul><ul><ul><li>Policultivo </li></ul></ul><ul><ul><li>Técnicas atrasadas </li></ul></ul><ul><ul><li>Sistemas extensivos </li></ul></ul><ul><ul><li>Baixos rendementos </li></ul></ul><ul><ul><li>autoconsumo </li></ul></ul><ul><li>A agricultura actual permitiu incrementar a produción por: </li></ul><ul><ul><li>Agricultura que tende a especializarse </li></ul></ul><ul><ul><li>Incorporación de novas técnicas: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sementes seleccionadas e cultivos transxénicos </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Consumo de pesiticidas e fertilizantes </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Uso de maquinaria </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Técnicas novas: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Acolchado </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Invernadoiros </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Cultivo en area </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Cultivo hidropónico </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Agricultura intensiva </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dimiúe o barbeito </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Regadío amplíase: hainos intensivos e extensivos e no litoral mediterráneo e peninsular. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Vantaxes: económicas, sociais, demográficas e culturais. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Problemas: sobreexplotación das augas, utilización de sistemas que perden auga, conflito pola auga, alteración ambiental. </li></ul></ul></ul></ul>
 19. 27. – Subvencións a reconversión cara variedades de calidade e para o abandono nas zonas sen calidade. – Rendementos baixos e variables. – Castela A Mancha, Rioxa, Xerez, Montilla. – Consumo en fresco (uva) o elaboración de vino. Viñedo – As subvencións Comunitarias fixeron crecer a súa extensión. – Reduciuse, salvo as das lentellas, polos baixos rendementos e a difícil mecanización. – Secaños do interior peninsular, onde rotan con los cereais. – Alimentación humana ou animal. Leguminosas – Existencia de cotas. – Redución de prezos e discreto aumento dos rendementos. – En aumento Grazas as melloras técnicas, pero tende a descender. – Secaños do interior peninsular. – Arroz e millo en regadío. – En aumento grazas as melloras técnicas, pero tende a descender. – Alimentación Humana ou animal. Cereais Efectos da PAC Produción Áreas produtoras Destino Produto
 20. 28. – En aumento polo incremento da demanda gandeira. – Norte peninsular. – Regadíos del interior peninsular. – Alimentación animal. Cultivos forraxeiros – Cotas de remolacha, Algodón y tabaco. – Redución de las axudas ó xirasol. – En aumento: remolacha, tabaco e algodón; en retroceso: xirasol. – Regadíos da metade Meridional peninsular do val do Douro (remolacha). Transformación industrial (azucre, aceite, téxtiles, cigarrillos). Cultivos industriais – Ha aumentado grazas a súas favorables perspectivas exportadoras. – Levante, Andalucía, Baleares, Canarias. – Consumo en fresco ou industria conserveira. Hortofrutícolas – Cota inferior as cifras reais de produción. – Redución – Crecemento de la superficie oliveira e do número de árbores. – Campiñas andaluzas e estremeñas. – Consumo en fresco (oliva) o elaboración de aceite. Olivar Efectos da PAC Produción Áreas produtoras Destino Produto
 21. 29. Usos agrarios do espazo rural: A actividade gandeira <ul><li>A gandería tradicional baséase en: </li></ul><ul><ul><li>Na coexistencia de distintas especies gandeiras </li></ul></ul><ul><ul><li>Elevado grao de rusticidade </li></ul></ul><ul><ul><li>Técnicas atrasadas </li></ul></ul><ul><ul><li>Sistemas extensivos </li></ul></ul><ul><ul><li>Baixos rendementos </li></ul></ul><ul><li>A gandería actual caracterízase por: </li></ul><ul><ul><li>Tende a especializarse na produción de carne ou leite e isto supuxo a substitución das razas nacionais por outras estranxeiras non obstante estanse a recuperar as razas autóctonas. </li></ul></ul><ul><ul><li>Aumenta a tecnificación </li></ul></ul><ul><ul><li>Gaña terreo a gandería intensiva </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>A gandería extensiva na zona norte e penchairas asociada a razas autóctonas. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>A gandería intensiva está estabulada, está preto dos centros de consumo das cidades e vai asociada a razas estranxeiras. </li></ul></ul></ul>
 22. 31. – Excedentes de produción que ocasionan fortes caídas dos prezos. – Cataluña, Castela e León, e Aragón, en réxime intensivo. – Produción de carne e ovos. Aves – Fortes oscilacións de prezos debidas a os excedentes e ás importacións dende países comunitarios. – En réxime intensivo: en Cataluña. – En réxime extensivo: en Estremadura e Salamanca. – Consumo en fresco e chacinería. Porcino – Persistencia de explota-cións tradicionais, con ovellas vellas e de mala calidade. – Secaños do interior peninsular, en réxime transhumante, estante ou estabulado. – Produción de carne y leche. Ovino – Cotas polos excedentes comunitarios de carne y leche. – Redución do prezo. – Competencia de países comunitarios con prezos máis baratos. – Bovino de aptitude leiteira: extensivo ou mixto no norte peninsular; intensivo, nos arredores das cidades. – Bovino de aptitude cárnica: en zonas de montaña e devesas. – Produción de carne ou de leite. Bovino Problemas Áreas productoras Destino Ganado
 23. 32. <ul><li>No terreo forestal as especies principais son: </li></ul><ul><ul><li>Frondosas (faia, carballo, castiñeiro, chopo, eucalipto) </li></ul></ul><ul><ul><li>Coníferas (piñeiro resineiro e halepensis) </li></ul></ul><ul><li>Destino: </li></ul><ul><ul><li>madeira para uso nas industrias de construción e moble </li></ul></ul><ul><ul><li>Pasta de papel </li></ul></ul><ul><ul><li>Resina para disolventes </li></ul></ul><ul><ul><li>Cortiña </li></ul></ul><ul><ul><li>Cogomelos e fungos </li></ul></ul><ul><li>Áreas: provincias no norte pensinular e Soria e Cádiz. </li></ul><ul><li>Produción: a madeira aumentou pola expansión das árbores de rápido crecemento pero non é suficiente e hai que importar. Sin embargo en resinas e cortiza somos excedentarios. </li></ul><ul><li>O PAC fomenta a repoboación e a silvicultura para incrementar a produción de madeira pero tamén fomentar outros usos do bosque dende o punto de vista ambiental. </li></ul>Usos agrarios do espazo rural: A Actividade forestal
 24. 33. As paisaxes agrarias de España
 25. 34. – Agricultura: • Regadío: horticultura temperá ao aire libre, horticultura extratemperá baixo plástico e fruticultura (mediterránea e tropical). • Secaño: área prelitoral e vale do Guadalquivir: cereais, vid., oliva e amendoeira. – Gandería bovina e porcina en Cataluña, ovina nos secaños e reses bravas nas ribeiras do Guadalquivir. – Agricultura: • Secaño en páramos e campiñas, dedicado a cultivos extensivos, tradicionalmente, trigo en rotación con barbeito e leguminosas, e vide e oliva (a veces, asociadas). • Regadío nas veigas, tradicionalmente, en hortos para autoconsumo. Hoxe en día, con superficies máis amplas para plantas industriais, forraxeiras e de horto. – Gandería tradicional extensiva: vacún de carne en zonas montañosas, ovina en secaños e ovina, porcina o bovina en devesas. – Explotación forestal na Tierra Pinariega soriana. – Agricultura tradicional de policultivo (hortos, millo, pataca, cebada, centeo). Actualmente, especialización en horto e forraxeiras. – Gandería é a actividade principal, tradicionalmente extensiva en pequenas e medianas explotacións. Actualmente, tende a ser mixta e a aumentar o tamaño e a modernización. – Explotación forestal importante para moble o papel. Usos do solo: – Agrícola – Gandeiro – Forestal – Poboación tradicionalmente numerosa. – Poboamento disperso, que tende a instalarse en núcleos concentrados. – Propiedade contrastada: minifundio en hortos, mediana en Cataluña, grande en Andalucía. – Poboación tradicionalmente emigratoria. – Poboamento concentrado en pobos pequenos (vales do Douro e do Ebro) ou grandes (sur peninsular). – Propiedade agraria con contrastes: minifundio nos vales do Douro e do Ebro, e latifundio en Salamanca, Burgos, Castela A Mancha nos secaños aragoneses e estremeños. – Poboación tradicionalmente numerosa e sometida a emigración. – Poboamento disperso intercalar. – Pequenas propiedades (minifundio). Estrutura agraria: – Poboación – Poboamento – Propiedade agraria – Relevo accidentado, chan cerca da costa e algo montañoso na zona prelitoral. – Clima mediterráneo costeiro. – Relevo de páramos, outeiros e vales. – Clima mediterráneo continentalizado. – Relevo accidentado. – Clima oceánico. Medio físico – Litoral e prelitoral mediterráneo, val do Guadalquivir e Baleares. – Ambas mesetas e depresión do Ebro. – Norte e noroeste peninsular. Zona xeográfica ESP. MEDITERRÁNEA ESPAÑA INTERIOR ESPAÑA HÚMIDA
 26. 36. – O uso agrario do solo é principalmente agrícola: • No litoral: monocultivo de regadío para a exportación (plátano, tomate, pataca extratemperá), cultivos de invernadoiro (pepino, pemento, flores) e plantacións tropicais (papaia, mango, piña, aguacate). • No interior: policultivo de secaño para o autoconsumo (vide, pataca y, secundariamente, trigo). – Gandería ovina e caprina é escasa e está asociada á agricultura. – Uso da madeira dos piñeiros e do faial- breixal e laurisilva para carboneo, construción e soporte dos cultivos. – Agricultura no fondo dos vales (norte) ou en bancais e terrazas (sur). – Gandería extensiva bovina, ovina (norte) u ovina con transhumancia local (montaña mediterránea. – Aproveitamento da leña e da madeira. Usos do solo: – Agrícola – Gandeiro – Forestal – Importante retroceso da poboación rural en favor de outros sectores (terciario). – Poboamento concentrado laxo e en pobos que non solen rebaixar das 500 casas. – Contraste entre pequena propiedade das zonas medias e altas e as grandes explotacións dos regadíos costeiros. – Baixas densidades e tendencia ao despoboamento. – Poboamento tradicionalmente disperso en pequenos núcleos no fondo dos vales. Actualmente tende a concentrarse en núcleos maiores. – Predomino da pequena propiedade e montes e praderías municipais. Estrutura agraria: – Poboación – Poboamento – Propiedade agraria – Relevo volcánico accidentado. – Clima cálido todo o ano con precipitacións escasas e irregulares nas costas. – Relevo de elevada altitude e fortes pendentes. – Clima frío con precipitación nival en inverno Medio físico Illas Canarias Alta montaña Zona xeográfica CANARIAS MONTAÑA
 27. 39. As dinámicas recentes do mundo rural: Os novos usos do espazo rural <ul><li>Causas que favoreceron novos usos: </li></ul><ul><ul><li>Percepción positiva do rural: neorruralismo </li></ul></ul><ul><ul><li>Tendencia a descentralizar a residencia, produción e servizos buscando menores custos. </li></ul></ul><ul><li>Novos usos: </li></ul><ul><ul><li>Residenciais: vivendas secundarias </li></ul></ul><ul><ul><li>Usos industriais: polígonos ou parques empresariais. </li></ul></ul><ul><ul><li>Usos terciarios: grandes superficies comerciais… </li></ul></ul><ul><ul><li>Usos paisaxísticos </li></ul></ul><ul><li>Consecuencias: </li></ul><ul><ul><li>Positivas: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Distribución máis equilibrada da poboación </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Integración territorial </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Recuperación da economía rural </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Negativas: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Perda da identidade </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Degradación ambiental </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Contrastes territoriais </li></ul></ul></ul>
 28. 40. As dinámicas recentes do mundo rural: Políticas rurales <ul><li>No mundo rural español interveñen tres institucións: </li></ul><ul><ul><li>Unión Europea: formula directrices xerais (FEADER) </li></ul></ul><ul><ul><li>Estado español: a través do MARM </li></ul></ul><ul><ul><li>CC.AA elaboran programas de desenvolvemento. </li></ul></ul><ul><li>Problemas demográficos </li></ul><ul><ul><li>Diminución e envellecemento da poboación </li></ul></ul><ul><ul><li>Escasa cualificación da man de obra. </li></ul></ul><ul><li>Problemas económicos: porque hai que diversificar a actividade e non centrala na agraria fomentando a artesanía, turismo, agroturismo…Tamén é insuficiente a tecnoloxía. Procurar seguir as directrices do PAC en formación do agricultor en canto a seguridade, sanidade, benestar do animal. </li></ul><ul><li>Problemas sociais: falta de calidade de vida </li></ul><ul><li>Problemas ambientais: porque a actividade agraria xera alteracións diversas como gases, olores, acuíferos, perda de vexetación para isofoméntase a agricultura ecolóxica descontaminando os solos durante dous anos e usando fertilizantes orgánicos. Como a agricultura tende a especializarse produce unha redución da biodiversidade pois reduce as especies vexetais e animais. O despoboamento tamén é un problema xa que ameaza a superviviencia de paisaxes rurales tradicionais. </li></ul>
 29. 41. A ACTIVIDADE PESQUEIRA Destino: consumo e conserva Rexións pesqueiras Pesca desembarcada Frota Pesqueira Incorporación á UE (PPC)
 30. 43. Crise e problemas Da actividade pesqueira Os problemas dos caladoiros Problemas demográficos Problemas económicos Caladoiros nacionais Caladoiros comunitarios ASUNTO COTAS Recusos da Plataforma escasos Sobreexplotación Restricións nos caladoiros internacionais Poboación activa diminúe envellecida Frota excesiva Problemas sociais Redución Renovación Escasa diversificación Déficit de telecomuncacións Mellorar a comercialización Seguridade Sanidade calidade Problemas ambientais sobreexplotación Contaminación
 31. 44. Política pesqueira Regulación do Acceso aos caladoiros Reconversión e Axuste estrutural Política fronte ós Problemas ambientais Redución do tamaño e nº de embarcacións Traspaso de barcos A empresas pesqueiras Renovacióne modernización Concesión de axudas ás Rexións afectadas pola reconversión Desenvolvemento Do cultivo mariño Establecemento cotas Restrición de artes De pesca Recuperación Dos caladorios nacionais
 32. 45. Acuicultura <ul><li>Definición: é a cría de especies vexetais e animais acuáticas, mariñas ou de auga doce. </li></ul><ul><li>Tipos: </li></ul><ul><ul><li>Acuicultura mariña </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Extensiva: so intervén nalgunhas fases de produción como a reprodución e alimentación </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Intensiva: intervén en todo o proceso vital da especie. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Acuicultura continental </li></ul></ul><ul><li>Problemas: </li></ul><ul><ul><li>Elevados custos das instalacións </li></ul></ul><ul><ul><li>Enfermidades </li></ul></ul><ul><ul><li>Contaminación das augas. </li></ul></ul><ul><li>Solución impulsada pola UE e por España concedendo Fondos para mellorar instalacións, investigar, evitar a contaminación… </li></ul>
 33. 48.     X Quenlla X X         X   Sardiña X   X X       X Peixe Espada X         X     Palometa X X       X X   Xurel X X X     X X   Cabala   X       X X   Boqueron X   X X       X Albacora X   X X X     X Atún Palangre Cerco Anzó Curricán Almadraba Arrastre Xabelga Deriva Especie
 34. 49. Artes de pesca

×