Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

As paisaxes naturais e as interrelacións natureza-sociedade

1,061 views

Published on

 • Be the first to comment

As paisaxes naturais e as interrelacións natureza-sociedade

 1. 1. AS PAISAXES NATURAIS E AS INTERRELACIÓNS NATUREZA-SOCIEDADE TEMA 4
 2. 2. ESPAÑA HÚMIDA
 3. 3. ESPAÑA MEDITERRÁNEA
 4. 4. MONTAÑA
 5. 5. CANARIAS
 6. 6. A INFLUENZA DO MEDIO NA ACTIVIDADE HUMANA <ul><li>O medio natural proporciona RECURSOS ao ser humano para satisfacer as súas necesidades primarias . </li></ul>
 7. 7. 1.-O medio natural como recurso 1.1.-O relevo <ul><li>Inflúe nos asentamentos: buscan a localización máis favorable (vales, beiras das rías, costa...) </li></ul><ul><li>Intervén na actividade agraria prefiríndose as zonas chairas ás de pendente. </li></ul><ul><li>Proporciona recursos minerais e enerxéticos (primaria: carbón, metálicos e non metálicos; as concas terciarias: canteira) </li></ul><ul><li>Afecta ás comunicacións: a disposición periférica do relevo dificulta as comunicacións entre a Meseta e o litoral. As numerosas pendentes esixen obras de infraestrutura complexas. </li></ul><ul><li>Atractivo turístico como a Cidade encantada de Cuenca, formas volcánicas das Canarias. </li></ul>
 8. 8. 1.-O medio natural como recurso 1.2.-O climas <ul><li>O clima inflúe na distribución da poboación e no hábitat. A poboación evita zonas de climas adversos e as construcións de vivenda adáptanse ao clima. </li></ul><ul><li>Inflúe na agricultura. En España non resulta moi favorable o clima para a agricultura polas temperaturas extremas, polas xeadas, precipitacións escasas e irregulares. Non obstante hai zonas moi rendibles. </li></ul><ul><li>Achega fontes de enerxía renovables. Grazas á insolación recibida en gran parte do territorio que subministra enerxía térmica par uso doméstico. As precipitacións do norte favorecen caudais regulares para hidroeléctricas. </li></ul><ul><li>Intervén nas actividades terciarias pois pode ser prexudicial para o transporte pero boas para o turismo. </li></ul>
 9. 9. 1.-O medio natural como recurso 1.3.-A auga 1.3.1.-O uso da auga <ul><li>A auga é esencial para as actividades humanas por iso a poboación prefire asentamentos próximos aos recursos hídricos. E temos que diferenciar entre: </li></ul><ul><li>a)Usos consuntivos ou consumidores </li></ul><ul><li>b)Usos non consuntivos ou consumidores </li></ul>
 10. 10. 1.-O medio natural como recurso 1.3.-A auga 1.3.2.-Balance hídrico <ul><li>En España os recursos hídricos proceden das precipitacións que alimentan as augas superficiais e as subterráneas. </li></ul><ul><li>Volume total é de 346.000 hm 3 /ano pero só queda dispoñible o 32% debido á evaporación. </li></ul><ul><li>Deste volume aprovéitanse 46.000, superior á demanda de auga que é de 35.323. </li></ul><ul><li>Malia todo hai un déficit hídrico anual entorno a 3.000 e 4.000 hectómetros cúbicos, debido a: </li></ul><ul><ul><li>Irregular distribución da auga </li></ul></ul><ul><ul><li>Irregular distribución da demanda </li></ul></ul><ul><ul><li>Insuficiencia dos encoros e as perdas de auga por rega inadecuada. </li></ul></ul>
 11. 11. Comentario: Trátase do mapa de coropletas que Representa o balance hídrico anual En España, previsto, para O ano 2012 . A fonte de información Provén do Ministerio de Fomento. O mapa establece cinco intervalos EN Hm3, dos Cales catro son positivos e un deles negativos. Entendemos por Balance hídrico a aquel que Relaciona os recursos hídricos existentes Co consumo que se fai deles. En España Este balance é positivo (parágrafes do apartado b). DESCRIBIR O QUE DI O MAPA, DATOS COMUNIDADES FINALMENTE: SOLUCIÓNS PLAN HIDROLÓXICO DA CONCA PLAN HIDROLÓXICO NACIONAL PLAN AUGA TRASVASES (TEXO-SEGURA) PÓDESE FALAR DO TRASVASE BARCELONA do 2008 non levado a cabo.
 12. 12. <ul><li>Lograr o autoabastecemento hídrico. Para iso: </li></ul><ul><ul><li>Realizaranse obras hidráulicas para aumentar a dispoñibilidade hídricas (20 desalgadoras no Mediterráneo) </li></ul></ul><ul><ul><li>Mellorarase o uso da auga. Optimizar as infraestruturas. </li></ul></ul><ul><li>a)As obras para regular os recursos hídricos: </li></ul><ul><li>a.1-Ríos </li></ul><ul><ul><li>Encoros para enerxía eléctrica: destínanse a: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Os privados á produción de electricidade </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Os estatais para asegurar o abastecemento agrario, urbano e industrial. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Serven tamén para regular o caudal do río e evitar inundacións </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pero supoñen problemas: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Acumulan sedimentos </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Proporcionar regas a producións excedentarias </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Alteracións sociais. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Canles de distribución </li></ul></ul><ul><ul><li>Transvasamentos como o do Texo-Segura </li></ul></ul>1.-O medio natural como recurso 1.3.-A auga 1.3.2.-As obras hidráulicas
 13. 13. 0 0 Baleares 16966 1179 1 1 Canarias 215 12 Guadiana 74 32 Segura 457 18 Sur 235 175 Pirineo Oriental 603 66 Guadalquivir 1.370 74 Xúcar 2.679 86 Texo 3.410 111 Douro 3.671 266 Ebro 3.981 338 Norte MW NºCentrales Provincia
 14. 14. Trasvasamento Texo-Segura <ul><li>A canle de transvasamento Teixo-Segura é hoxe por hoxe, a máis importante obra de transvasamento de auga entre cuncas realizada en España. Na orixe do proxecto (que data de 1933) está a necesidade de levar auga ao sueste peninsular, en concreto ás sedentas terras de Murcia e Almería, tanto para o consumo humano como para o regadío. As obras comezaron en 1969 e duraron 10 anos. A canle parte do complexo de pantanos de regulación de encabezamento do Teixo, formado polos de Entrepeñas (874 Hm3) , Buendía (1520 Hm3) e Bolarque (33 Hm3) . </li></ul><ul><li>En total, a canle de transvasamento Teixo-Segura ten 286 km de lonxitude e unha capacidade de 33 m3/ sg. O transvasamento Teixo-Segura partiu dun erro de cálculo bastante grave. Pensábase que os recursos de auga do encabezamento do Teixo eran suficientes para transvasar ao Segura uns 300 Hm3/ano. A realidade revelouse bastante diferente ás previsións, pois xeralmente transvásase ao ano a metade do previsto, e durante os anos moi secos, nin iso. </li></ul>
 15. 15. TRASVASAMENTO: TEXO-SEGURA
 16. 16. Trasvase Texo-Segura por Albacete
 17. 18. <ul><li>Pode observarse que a capacidade dos pantanos experimentou un gran aumento en todas as concas a partir da década de 1940, especialmente entre 1940-1970, debido á política hidráulica do Estado durante eses anos, que se baseou na construción de presas. </li></ul><ul><li>A súa finalidade principal foi: </li></ul><ul><li>• paliar a escaseza de auga para o abastecemento urbano e doméstico e permitir a posta en regadío de extensas superficies de secaño. </li></ul><ul><li>• para dar resposta ao aumento das necesidades enerxéticas , xa que permiten a obtención de hidroelectricidade. • e para previr as inundacións , sobre todo naquelas zonas onde as precipitacións son irregulares e caen con gran intensidade en moi pouco tempo. </li></ul><ul><li>No volume de auga a fin de ano obsérvanse variacións duns anos a outros en todas as concas que dependen da maior ou menor hidraulicidade do ano. </li></ul><ul><li>A distribución da capacidade dos pantanos por concas mostra a primacía das concas de Texo, Guadiana e Guadalquivir. </li></ul><ul><li>No caso do Texo, explícase pola importancia do transvasamento das súas augas para o Segura, e nos de Guadiana e Guadalquivir, pola escaseza e irregularidade das precipitacións das zonas que drenan, que fai necesaria a realización de obras que aproveiten o caudal dos ríos para garantir o abastecemento. </li></ul><ul><li>Segue en relevancia a conca do Douro (onde explótanse as augas desta corrente e dos seus numerosos afluentes) e a do Ebro (grazas aos numerosos aportes das súas afluentes pirenaicos e á relativa facilidade para construír presas en súas cabeceiras). </li></ul><ul><li>Os niveis máis baixos corresponden ás cuncas dos ríos con caudal escaso e irregular (Segura e Sur), a aquelas onde as abundantes precipitacións fan menos necesario o encoramento (Perineo oriental) e a Baleares e Canarias, onde non existen ríos propiamente devanditos, senón arroios permanentes, que, no caso de Canarias, atópanse en alarmante recesión . </li></ul>
 18. 19. <ul><li>a)As obras para regular os recursos hídricos : </li></ul><ul><li>a.2-Outros recursos hídricos </li></ul><ul><li>Para regular outros recursos hídricos </li></ul><ul><ul><li>Lagos pirenaicos: aprovéitanse para enerxía eléctrica. </li></ul></ul><ul><ul><li>Acuíferos: para usos agrícolas e industriais </li></ul></ul><ul><ul><li>Desalinización: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>É un procedemento complexo e caro aínda que se abaratou. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>España ocupa o 1º lugar da UE e o 8º do mundo en desalgación. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ten 700 instalacións principalmente na zona de levante e o problema é o elevado custe e consumo enerxético e a eliminación de salmodia. </li></ul></ul></ul><ul><li>b.-Obras para mellorar a calidade da auga : Plantas potabilizadoras e depuradoras </li></ul>1.-O medio natural como recurso 1.3.-A auga 1.3.2.-As obras hidráulicas
 19. 20. Usos das augas desalgadas e evolución Desalgadora en Canarias
 20. 21. <ul><li>A finalidade da política hidráulica é: </li></ul><ul><ul><li>Regular os recursos hídricos :Lei de augas que establece que todas as augas son de dominio público estatal. </li></ul></ul><ul><ul><li>Xestionar os recursos. </li></ul></ul><ul><li>Plans Hidrolóxicos de Conca xestionadas polas CCAA </li></ul><ul><li>Plan Hidrolóxico Nacional: Progama AUGA que pretende: </li></ul><ul><ul><li>Lograr o autoabastecemento hídrico de cada conca para piso propóñense dous obxectivos: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Realizar novas obras hidráulicas para ampliar as dispoñibilidades hídricas sobre todo con novas plantas desalgadoras. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mellor aproveitamento dos recursos reparando as redes, reducindo o consumo, mellorar o regadío e reutilizar a auga. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Conseguir unha boa calidade de auga para beber para o que se mellorarán as potabilizadoras e depuradoras. </li></ul></ul><ul><ul><li>Previr inundacións e secas. </li></ul></ul><ul><ul><li>Impulsar a investigación e innovación tecnolóxica </li></ul></ul>1.-O medio natural como recurso 1.3.-A auga 1.3.3.-Política hidráulica
 21. 22. A sobreexplotación e contaminación das augas <ul><li>Sobreexplotación: aumento do consumo de auga para usos agrarios, urbanos e industriais. Aumentou a construción de obras hidráulicas que modificaron o caudal dos ríos. Foméntase, polo tanto, o aforro de auga, mellora de regadíos, reparación de fugas e reciclaxe de auga. </li></ul><ul><ul><li>Respecto aos ríos e acuíferos: delimitaranse zonas sobreexplotadas. </li></ul></ul><ul><ul><li>Respecto aos humidais: España comprométese a protexelos e púxose en marcha o Plan Estratéxico Español para a conservación e uso racional dos Humidais. </li></ul></ul><ul><li>Contaminación </li></ul><ul><ul><li>Rural polos fertilizantes e pesticidas </li></ul></ul><ul><ul><li>Industrial (velenos de metais pesados) </li></ul></ul><ul><ul><li>Urbana: vertido sen depurar as augas fecais. E os vertedoiros de lixo. </li></ul></ul>
 22. 23. <ul><li>Proporciona recursos: alimentos, materias primas, fontes enerxía </li></ul><ul><li>Contribúe: </li></ul><ul><ul><li>á protección e mellora da calidade do medio </li></ul></ul><ul><ul><li>Reduce a contaminación atmosférica </li></ul></ul><ul><ul><li>Actúa como pantalla ante o ruído </li></ul></ul><ul><ul><li>Aumenta o recursos hídricos </li></ul></ul><ul><ul><li>Reduce os riscos de inundación </li></ul></ul><ul><ul><li>Protexe ao solo </li></ul></ul><ul><ul><li>Albergan unha gran biodiversidade </li></ul></ul>1.-O medio natural como recurso 1.4.-A vexetación
 23. 24. 2.-Os riscos naturais <ul><li>Ver vídeo </li></ul>
 24. 25. 3.1.-Espazos naturais protexidos <ul><li>Lei de Parques Nacionais de 1916.O criterio de selección era: </li></ul><ul><ul><li>A beleza paisaxística do lugar </li></ul></ul><ul><li>Posteriormente tamén se determinou: </li></ul><ul><ul><li>A riqueza biolóxica (especies en perigo de extinción) </li></ul></ul><ul><li>En 1975 creouse Espazos Naturais Protexidos e en 1989 aprobouse a actual lei DE CONSERVACIÓN DE ESPAZOS NATURAIS E DA FLORA E FAUNA SILVESTRES. </li></ul>
 25. 26. Lei de Conservación De Espazos Naturais E da Flora e da Fauna Silvestres Parques Reservas Naturais Protexen ecosistemas Ou elementos Bióticos con Valor especial Monumentos Naturais Parques nacionais De relativa extensión De interese Nacional E prima sobre os Demais usos Parques naturais De menor extensión Manteñen a Explotación de recusos primarios
 26. 29. Superficie: 29434km2. Predominio de rochas ígneas E metamórficas (lousa). Relevo de bloques elevados e Afundidos: a)Franxa litoral: Rectilíneas na Costa Cantábrica; abruptas Na Costa da Morte e Capelada. Rías. b)Serras orientais: Ancares, Courel, Serra do Eixe. Formadas Na terciaria (alpina) de lousas Calcáreas, cuarcitas e granito. Excavada polos ríos. c)Serras septentrionais d) Dorsal Galega: Faladoira, Faro de Avión. e)Superficies de aplanamento: Terra Cha. f)Depresións interiores: Pontes De García Rodríguez a Verín. Son terciariais. g)Vales fluviais
 27. 34. A Limia
 28. 36. Os incendios en Galicia
 29. 37. Encoros
 30. 38. PLAN DE XESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Tratamento integral dos residuos para toda Galicia. Creación de 32 estacións de transferencia para transportar o lixo a catro plantas unha en cada provincia de tratamento e reciclaxe.

×