Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

A vida na prehistoria

899 views

Published on

Aprende as características da etapa prehistórica

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

A vida na prehistoria

 1. 1. A VIDA NA PREHISTORIATEMA 7
 2. 2. UN GRAN DESCUBRIMENTO• Os Australopitecus viviron nassabanas africanas hai uns 4,2millóns de anos. Un esqueletodescuberto en 1974 chamado Lucy,confirmou que pertencían ao grupodos homínidos e estaban na liñaevolutiva que, tras moitasramificacións, conduciría ao serhumano.• Lucy daría lugar ao primeiroHomo.• Lucy sabía gabear ás árbores, peroadoptaba ounha forma de camiñarbípede. O bipedismo supuxo ungran logo na evolución, xa quegrazas a esta capacidade odesenvolvemento do cerebro foiimportante o e rápido
 3. 3. 1.-A PREHISTORIA E AS SÚAS ETAPAS.1.1. A ciencia histórica• A Historia é a ciencia que estuda o pasado dahumanidade, é dicir, os aspectos políticos,económicos, sociais, culturais e artísticos dascivilizacións.• Os historiadores pregúntanse as causas e asconsecuencias dos feitos do pasado paracomprender mellor á sociedade.• A HISTORIA DIVÍDESE EN DÚAS ETAPAS:PREHISTORIA E A HISTORIAPROPIAMENTE DITA.
 4. 4. 1.-A PREHISTORIA E AS SÚAS ETAPAS.1.2. As etapas da prehistoria• A prehistoria abarca dende a aparición dosprimeiros homínidos: hai 4,4 millóns deanos e a invención da escritura cara o 3250antes de Cristo.• PALEOLÍTICO• NEOLÍTICO• IDADE DOS METAIS
 5. 5. 1.-A PREHISTORIA E AS SÚAS ETAPAS.1.3. As escavacións arqueolóxicas• Na Prehistoria non existendocumentos escritos, polotanto para coñecer osfeitos deste período, oshistoriadores utilizancomo fontes os restosmateriais.• Para sacalos á luz hai quefacer ESCAVACIÓNSARQUEOLÓXICAS
 6. 6. 2.ORIXE E EVOLUCIÓN DAHUMANIDADE. 2.1.-Orixe do Ser Humano• O ser humano é unha evolución dosprimates, unha serie de mamíferos queapareceron hai uns 65 millóns de anos.• A partir dos primates diferenciáronse:– Os grandes simios como o chimpancé, oorangután e o gorila.– Os homínidos: que inclúen o ser humano actuale os seus antepasados
 7. 7. 2.-ORIXE E EVOLUCIÓN DAHUMANIDADE. 2.2.- Diferenzas entre oshomínidos e os simios• Os homínidosdiferéncianse dos simiosnos trazos seguintes:– Bipedismo e a posiciónergueita.– Polgar separado da man quepermitiu coller instrumentos– Aumento do tamaño docerebro e o cranio eincrementou a súaintelixencia.• http://www.youtube.com/watch?v=g9GWtQ5iaZc
 8. 8. 2.-ORIXE E EVOLUCIÓN DA HUMANIDADE.2.3.-O proceso de hominizaciónO proceso de hominización comezou en Africa haiuns 5-8 millóns de anos.A causa puido ser un cambio climático queprovocou o paso dun medio tropical húmidocon bosque a outro de sabana máis seco edesarbolado. Isto obrigaría a certos primates,que ata entón vivían nas árbores e sealimentaban sobre todo de vexetais, adescender ao chan e buscar novos alimentos.
 9. 9. 3.-MODO DE VIDA NOPALEOLÍTICO• O paleolítico abarca dende os primeiros homínidos, hai 4,4 millóns de anos ata odescubrimento da agricultura, no 10000 a. C.• Os primeiros humanos habitaron en África en zona cálida, pero ao extenderse porEuropa e Asia, tiveron que adaptarse ao clima máis frío.• Alimentación: baseábase na recolleita de froitos, pesca e caza de animais. Era unhaeconomía depredadora.• Os instrumentos eran de pedra. Esta tallábase mallándoa con outra pedra para fabricarmachadas bifaces, puntas de frecha e coitelos.• O lume, descuberto hai 1,5 millóns de anos, foi un dos principais inventos.• A sociedade estaba formada por tribos de 20 a 30 persoas.• Vivían de forma nómade.• Habitaban en covas ou chozas construídas con troncos e ramas ou tendas fabricadas depeles.• As crenzas relixiosas centráronse na adoración das forzas da nautreza, os ritos máxicospara favorecer a caza e a fecundidade e o culto aos mortos.• As primeiras manifestacións artísticas consisten en obxectos transportables, como asestatuas femininas chamadas Venus, bastóns de mando, adornos…E pinturas rupestresrealizadas sobre paredes e os teitos rochosos.
 10. 10. 4.-O PALEOLÍTICO EN ESPAÑAE EN GALICIAA presenza humana en España é amáis antiga de Europa, comodemostran os restos do HomoAntecessor, atopado enAtapuerca (Burgos), pertenceao Homo Erectus. Máis tardefoi habitado polos neandertalese sapiens.En Galicia entraron pola depresiónde Lemos e tomaron dúasdireccións: polos Ancares e oXistral e outra polos vales doSil e Baixo Miño.• As pinturas rupestreslocalízanse en dúas zonas:– ZONA CANTÁBRICA: aspinturas realizáronse nosrecunchos de máis difícilacceso e cunha posible funciónde santuario. Representananimais illados. Cores:vermella, negra e ocre.– ZONA LEVANTINA: apintura fixéronse en abrigosrochosos. Representan escenasde caza, guerra e rituais,pintadas de formaesquemática. Cores: vermella enegra.
 11. 11. 5.-MODO DE VIDA NO NEOLÍTICO• O Neolítico apareceu cara ao 10000 antes de C., co inicio da agricultura e a gandería efinalizou no 4500 antes de cristo co comezo do traballo do metal.• Xurdiu no chamado Crecente Fértil, unha rexión que se estende entre os ríos Tigre eÉufrates ata o Nilo. Dende alí difundiuse cara Europa, China e india.• Xurdiu a agricultura e a gandería, e con iso a economía pasou a ser produtora.• A agricultura naceu ao observar que as sementes que caían aochan orixinaba, co tempo,unha nova planta , e baseouse, sobre todo, no cultivo de cereais como trigo e arroz.• A gandería xurdiu do costume de encerrar animais en cercados, apra telos como reservade carne por se escaseaba a caza.• Estes cambios coñecéronse como revolución neolítica.• Os instrumentos seguiron sendo na súa maioría de pedra, aínd que para darlles formautilizouse o pulido.• A sociedade aumentou o número dos seus membros ao mellorar a alimentación.• A vida fíxose sedentaria. Así xurdiron aldeas e poboados.• Produciuse unha especialización no traballo, é dicir, cada membro dedicábase a unhatarefa. Aumentaron as desigualdades sociais.• As crenzas relixiosas centráronse no culto aos astros; á deusa nai que aseguraba afertilidade das colleitas e do gando; e os mortos.• A manifestación máis importante foi a cerámica, pulida.
 12. 12. 6.-O MODO DE VIDA NA IDADE DOSMETAIS• Iniciuse cara o 4500 antes de C. co descubrimento da metalurxia ou técnica dotraballo dos metais e durou ata os primeiros séculos do primeiro milenio.• A metalurxia do cobre foi a primeira ténica e xurdiu nas sociedades doCrecente Fértil que fabricaban obxectos de adorno.• Logo o bronce e finalmente o ferro.• A agricultura e a gandería seguiron sendo a base da economía. Inventous e oarado.• O traballo do metal proporcionou unha grande variedade de útiles agrícolascomo sachos e fouces, armas e utensilios domésticos.• As técnicas do traballo do metal eran:– Traballo en frío– Despois utilizouse a forxa na que o metal se quentaba no lume e logo se mallaba.– Usouse a fundición.• A artesanía segiu fabricando tecidos de liño e la para os vestidos e elaboraroncerámica co invento do torno.• O comercio desenvolveuse debido á necesidade de obter metais.• Outros dous inventos foron a roda e a vela.
 13. 13. 7.-O MODO DE VIDA NA IDADEDOS METAIS• A sociedade continuou aumentando e os poboadosmedraron e convertéronse en pequenas cidades.• Agudizáronse as diferenzas sociais entre osdistintos grupos.• A finais do neolítico xurdiron as primeirasmanifestacións arquitectónicas. Coñécense conome de MONUMENTOS MEGALÍTICOS.
 14. 14. MENHIR• A súa funcióndescoñécese.• Hipóteses– Puido erguerse parafixar as almas dosmortos.– Rendir culto ao sol– Marcar un territorio• Ás veces dispúñanseen aliñamentos.
 15. 15. CROMLECH• Son varios menhiresdispostos en círculo.• Hipótese:– Puido empregarsecomo santuario paraalgún culto agrario ousolar.32
 16. 16. DOLMEN• É unha cámaraconstruída por grandespedras verticaiscubertas por outrashorizontais.• Empregouse comoenterramentocolectivo.• Algúns teñen corredor.

×