Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
នរណាជាសេ្តចថ្ ំាសេ      ន                        ៀន          សេៅកម្ពជា       ...
កនុងរររវាលពិឃាតទី២ប ល ឹកនំទោយសទម្តចហុន-បសនទនេះរឺទប្ៅពីប្រម្ូលពនធ ជំរ ិតលួចឆក់រាន់ពីប្រជារាស្រសតបខមរ  រឺមានបតលក់ធនធានធម្មជ...
យុទសាស្រសតប្តីទកាណរឺប្គ្នន់បតសំរកលងទប្ៅននទគ្នល       ធនទយបាយររស់រណរកសប្រជាជនកម្ពុជាសំរារ់ទបាកប្បាស់និងរំភាន់បភនកអនតរ...
ប្បអទសតខេរ   េួ អេសអប់ណាស់េួ វណ្ណៈមូលធន        េួ ស ិភូមិប្បតិ ិរ ិយ                      ...
ចិតផឹកស្សាប្រម្ឹក  ត         និងទលងអាទបា៉ា ងជាម្ួយទកាើររស់គ្នត់ទ្េះទោកនន់បង៉ាត។ ទពលខាេះ មោញ់អស់ គ្នត់បតងបតលួចលុ...
សូម្បីមាន់រទណរកូន       ើត     ក៍លួចប រ ទធវើទអាយគ្នត់ទៅប្កហាយណាស់។                       ...
ឆំ២០១១ សទម្តចហនបសន បានមានប្រសាសន៍ថ្៖‹‹ទៅកនុងរររបខមរ ន      ុប្កហម្ទៅលងទប្តើយទកើតទទនាម្រងគរឺខុ ំកាន់បតទាំងអស់ហឹង!  ...
បរកកែម្)ទោយសាងទចតីយ៍ធំជាងផទេះម្នុសសធម្មតាទៅទៅទទៀត។ គ្នត់បតងបតរិតពីអតីតកាលប លមាយគ្នត់ទ ើរលក់នំអាទការតាម្សំយ៉ារផទេះយ៉ា ង  ...
យយភូ បានកាយជាទស ីទៅស្សុកបខមរប្ររ់ប្រងប្កុម្ហុន Pheapimex     ា    ាប លជាប្កុម្ហុនមានអំណាចម្ួយទៅកនុងប្រទទសកម្ពុជា។ ...
លួចលា ់បាន ូន១         អ   ើយប្តូវបានថ្ ់អលើតុំរវអោយអធាើជាប្បេនធសមមិតា                     ...
តខធនូន់ុំ១៩៨៥(On 27th December 1985, Treaty of Delimitation of National   នBorder)។     អបើតាមប្បសាសន៏របស់អលា ត ប-...
អលា ត ប-សាអរឿន     អតីតប្បធានប៉ាូលីសខ្វអហាុះបាននដនប្បសាសន៏បនា                      ែអទៀតថ្‹‹អលា ...
អងគលឹមអ   ងេ៊ឺប្គាន់តតជាសគ្ចវតាចុំេញុះត អ               គ              អ  តញអីា ៍នដនលញយអប្...
អភរវ មេ សូមបងបអូនជនរួមជាតិតខេរោនអសៀវអៅ‹‹មហាអប្គាុះជាតិតខេរ››របស់ជនរងអប្គាុះអទៀងណារ ិទធ    និងោន‹‹វ ីរបញរសតខេរអធាើេលិ ម...
ឬឯ ជនជាអន អធាើអទ     អទើបតតម ជុំ     ន់ UNTAC ចូលស្សុ       ការជួញ ូរថ្ុំអញៀនវ ិវតាន៍ ៏អ ើតជាល ណ្ៈឯ ជន អ  ...
អលា   -សញខប្ញភសាតាង ញ្ច ថ្ងៃទី៥-៦តខ     ូ   ា ញ   ា            ោន់ុំ១៩៩៧។            ...
ពីទោកងួរ-សម្បតិទៅខ័ណទួលទគ្នករាជធានីភំទពញរឺជាម្នុសសររស់ទោក        ត  ឌ        នឧតតម្ទសនីយផ្តយ៣ទ្េះទោកទៅ-សុ...
ររស់គ្នត់ចំនួន៤ឬ៥រី   ូប្កាម្ភារ់ជាម្ួយថ្ំទញៀនទហរអុីនរារ់ទតានររស់                 ជ     ន    ូ ...
ោំឧកញ៉ា ទថងរុនមា៉ា      យកមាសសុទធឬលុយម្ក ូរ ទហើយសទម្តចហុនបសនបានោក់រំរាម្ម្ិនទអាយទោកទថងរុនមា៉ា ចូលជួរជាោច់លត។     ...
ទៅកាន់ប្រទទសោណមា៉ា ក។ ការ       ឺជួញ ូរទប្រឿងទញៀនប្រទភទទហរអុីន             ូ ៉ាប្ទង់ប្ទាយធំរវាងឧកញ៉ា ទថ...
ទោកឧកញ៉ា ទថងរុនមា៉ា ខឹងសទម្តចប្កុម្ប្ពេះនទរាតតម្រណឬទធិលំងណាស់                            ាទហើយប...
រទរញ្ជតឹងរ ឹង ល់រយកនុងការយកពនធទំនិញនំចូល និងោរ់ទំនិញទរច   ជពនធ   ជាទហតុនំទអាយទោកទថងរុនមា៉ា       ពិបាករកសុីនំទ...
៣-អលា ឧ ញ៉ា    ញន-តូ៖ទោកឧកញ៉ា ហនតូ     ុ     រឺជាកូនរទងកើតររស់សទម្តចហនបសន                   ...
Who is the drug king in cambodia 19 aug2012
Who is the drug king in cambodia 19 aug2012
Who is the drug king in cambodia 19 aug2012
Who is the drug king in cambodia 19 aug2012
Who is the drug king in cambodia 19 aug2012
Who is the drug king in cambodia 19 aug2012
Who is the drug king in cambodia 19 aug2012
Who is the drug king in cambodia 19 aug2012
Who is the drug king in cambodia 19 aug2012
Who is the drug king in cambodia 19 aug2012
Who is the drug king in cambodia 19 aug2012
Who is the drug king in cambodia 19 aug2012
Who is the drug king in cambodia 19 aug2012
Who is the drug king in cambodia 19 aug2012
Who is the drug king in cambodia 19 aug2012
Who is the drug king in cambodia 19 aug2012
Who is the drug king in cambodia 19 aug2012
Who is the drug king in cambodia 19 aug2012
Who is the drug king in cambodia 19 aug2012
Who is the drug king in cambodia 19 aug2012
Who is the drug king in cambodia 19 aug2012
Who is the drug king in cambodia 19 aug2012
Who is the drug king in cambodia 19 aug2012
Who is the drug king in cambodia 19 aug2012
Who is the drug king in cambodia 19 aug2012
Who is the drug king in cambodia 19 aug2012
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Who is the drug king in cambodia 19 aug2012

907 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Who is the drug king in cambodia 19 aug2012

 1. 1. នរណាជាសេ្តចថ្ ំាសេ ន ៀន សេៅកម្ពជា ុសភាពការណទូទៅទៅកម្ពុជា៖ ៍ ប្រទទសកម្ពុជាជាប្រទទសប្ររ់ប្រងទោយរោភិបាលកុម្ុមយនីសផ្តច់ ា ត តការបររទាសភាពទៅទប្កាម្កនឹម្អាណានិរិម្យួនផ្តច់ ម្ុខយកទារណកម្ម តឃាតកម្ម និងទភរវកម្មជាឧរករណសំទរចសុរិនតររស់ទោកហូ-ជីម្ិញទៅ ៏កនុងការទលរប្តបាក់ប្រទទសកម្ពុជា និងរំបាត់ពូជសាសន៏បខមរទ ើម្បីបប្រកាយ ាប្រទទសកម្ពុជាទៅជាអាណាទខតតររស់យួន។ 1
 2. 2. កនុងរររវាលពិឃាតទី២ប ល ឹកនំទោយសទម្តចហុន-បសនទនេះរឺទប្ៅពីប្រម្ូលពនធ ជំរ ិតលួចឆក់រាន់ពីប្រជារាស្រសតបខមរ រឺមានបតលក់ធនធានធម្មជាតិប្ររ់បររយ៉ា ង រួម្ទាំងប្បាសាទរុរាណផងប រ ទ ើម្បីយកលុយទៅចិញ្ឹច ម្ទ័ពយួនជាង៦បសននក់ ប លកំពុងរងករ់ខួានទៅកនុងប្រទទសកម្ពុជានិងជួយផគត់ផគង់ឧរតថម្អាណកជនយួនជាង៥ោននក់ប លកំពុងរស់ទៅកនុង ិប្រទទសកម្ពុជា។ ចំបណកតួនទីររស់កងកំោងប្រោរ់អាវុធ ំ ម្ិនបានរំទពញភារកិចចការពារប្រជាពលរ ាបខមរទ ើយ ផទុយទៅវ ិញ ពួកទរកាយជា ាឧរករណឃាតករផ្តច់ម្ុខររស់រោភិបាលប្កុងហាណយ ៍ ត ា ូ និងកាយជា ាឧរករណឃាតករររស់សទម្តចហនបសនទៅកនុងប្ករខណបាញ់សំោរ់ប្រជា ៏ ុ ័ឌជនបខមរ វាយរង្កា្រប្រជាជនបខមរ រាន់ជំរ ិតនិងរំរាម្កំបហងរំភិតរំភ័យ កប្រជាជនបខមរបតរ៉ាុទណាេះ។ ណ កនុងនម្ខ្ំុជាអតីតទាហានទៅម្នទីរថទប្កាេះទៅកនុងកងពលអុឺ-៧០ ទប្កាយម្កប្តូវបានសទម្តចហុនបសនរញ្លខ្ំុជាប្កុម្ ូជអតថឃាតពិទសស(ទៅប្កុម្អាវទម) ទធវើការជាម្ួយពួកប្កុម្ឃាតករយួន ម ខ្ំុបតងបតនឹកទលចផារកនុងចិតតជាលំង ប លកនុងតួនទីជាកងកំោំងប្រោរ់ ា ាអាវុធ ម្ិនបានការពារប្រជាពលរ ាបខមរទទ រឺការពារបតអាណកជន ិយួន និងប្កុម្រងធំរងតូចទោរហារយបតរ៉ាុ ទណាេះ ទប្ពាេះពួកទររកលុយ ណទអាយរកស។ ទប្ៅពីទនេះរឺមានបតបាញ់សំោរ់អងគរកសគ្នឯង បាញ់សំោរ់ នសកម្មជនរកសប្រឆំង ឬអនកកបត់រកសប្រជាជនកម្ពុជា ប្ពម្ទាំងបាញ់សំោរ់ប្កុម្រងតូចរងធំប្កុម្ទោរហារយទ ើម្បីរំរិទមាត់រំបាត់ភសតុតាងទៅតាម្រញ្ជររស់សទម្តចអរគម្ហាទសនរតីទតទជាហុនបសនបតរ៉ាុទណាេះ។ ជ ណ ទប្ៅពីទនេះពួកខ្ំុមានតួនទីការពារទស ីថ្ំទញៀនទៅប្រទទសកម្ពុជា ា ន ូចជាទោកឧកញ៉ា ម្៉ាុងរ ិទធី, ទោកឧកញ៉ា ទថងរុនមា៉ា , ទោកឧកញ៉ា ហុនតូ,ទោកឧកញ៉ា រិតទម្៉ាងនិងទោកឧកញ៉ា លីយ៉ាុងផ្តត់........។ល។ ប្ពម្ទាំងការពាប្កុម្ទៅបករាយរងនិងឈ្មួញថ្ំទញៀនធម្មតា។ ន ករណបាញ់រំរិទមាត់ ីរឺទលើកបលងបតពួកទរកបត់រកស(រណករសប្រជាជនកម្ពុជា)។ 2
 3. 3. យុទសាស្រសតប្តីទកាណរឺប្គ្នន់បតសំរកលងទប្ៅននទគ្នល ធនទយបាយររស់រណរកសប្រជាជនកម្ពុជាសំរារ់ទបាកប្បាស់និងរំភាន់បភនកអនតរជាតិបតបតរ៉ាុទណាេះ ណ បតយុទធសាស្រសតសាស្រសតពិតប្បាក ររស់រណរកសប្រជាជនកម្ពុជារឺពុករលួយ ទប្រឿងទញៀន ឃាតកម្ម ទោរកម្មនិងជំនួញងងឹតទៅថ្រររមា៉ា ហវីយ៉ា ប លជាប្រភពចំណល ៍ធំរំផុតសំរារ់ ូរកលុយចិញ្ឹច ម្រកស(រណរកសប្រជាជនកម្ពុជា),ចិញ្ឹច ម្កងទ័ពយួនជាង៥បសននក់ប លរងករ់ខួនជាជនសីវ ិលទៅកនុងប្រទទសកម្ពុជា និងជួយផគត់ផគង់ ាឧរតថម្អាណកជនយួនជាង៥ោននក់ទៅកនុងប្រទទសកម្ពុជាបតរ៉ាុទណាេះ។ ិ ណ ទតើនរណារឺជាទសតចថ្ំទញៀន ៍ធំផុតទៅប្រទទសកម្ពុជា? ន ទតើទហតុអីបានជាទម្ ឹកនំរោភិបាលប្រប្ពឹតិអំទពើទុចចរ ិតយ៉ា ងទនេះ? វ ា ត១-សទម្តចអរគម្ហាទសនរតីទតទជា ហុន-បសន៖ ខ្ំុទៅោំបានទៅកនុងពិធីអងគម្ីទីង ម្ហាសននិបាតរកសទៅឆំ១៩៨៨ទៅ ន ពហុកីឡាោនទខតតកំពត សម្ម្ិតត ា ហុនបសន កនុងនទីជារ ម្ង្កានីតប្កសួង ា ការររទទស បានមានប្រសាសន៏ ថ្៖‹‹អោយខ្ញុំតមបារ ីយ៉ា ងអម៉ាចនឹង អ ើត! កាលខ្ញុំអៅអ ង ខ្ញុំអ ើរអរ ើស េ តត នទញយថ្ុំជ ់ត លចាស់ៗគាត់ជ ់ ន សល់! យ អៅលាងទឹ ហាលថ្ងៃរួចអ ើយមូរជ ់វ ិញ! ចញុះលេមតតសម័យបចចញប្ននត លនដន ល់អៅបារ ី៥៥៥អៅអ ើយ អរឿងអញីអោយខ្ញុំផ្តច់បារ ីអ ា ុះ!››។ អៅ ញងអេលអ ន ុះសមមិតា ញនតសន ញ៊ឺតបារ ី៥៥៥ អ ើយនិយយតបបេេញុះនដត់សញលប្ប ប កអោយការប្បុងប្បយ័តន។ សូមបញ្ច ់ថ្កាលជុំ ច ន់ ងទ័េយួនកាន់កាប់ 3
 4. 4. ប្បអទសតខេរ េួ អេសអប់ណាស់េួ វណ្ណៈមូលធន េួ ស ិភូមិប្បតិ ិរ ិយ កនិងេួ អន នដន អ ើយអងគការប សនិងរ ឋអោយតុំថ្លអលើវណ្ណ ៈអធន វណ្ណ ៈ មេ រ និងវណ្ណ ៈ សិ រប្ តតប៉ាញអណាុះ ណ ូអចនុះអន ត លអ ើង ល់ ុំរ ិត ុំេូលថ្នអុំណាចេ៊ឺអលើ តលងតតអន អ ុះជាអន ប្ជុះស្ស ុះជាមួយប ស ជាអន ប្ ខសត់នដនប្បវតាិតសូ ុំអទចេួ ប្បតិ ិរ ិយ និងេួ មូលធន អទើបអងគការប ស និងរ ឋអលើ តុំអ ើន និងផ្ាល់បញណ្យស ិអោយ។ ក អប្កាយេីតងែងសនទរ ថ្ចប់ សមមិតា ញន-តសនបានអៅចូលរួមទសស ការប្ប ួតបាល់ទុះ(អៅបាល់វញ ី) អមអោយសមមិតេញយលួន ាជាអៅហាយអខតា ុំេតអៅសម័យអ ា ុះ អ ើយប ទ ប់េីអងគញយអមើលបាល់ទុះបានបនាិច សមមិតា ញនតសន ៏ចូលរួមអលងបាល់ទុះរ ូត ល់ចប់អនដ៉ា ងប្ប ួតអៅអេលលាចអ ៃ ុះ។ កាលអ ុះតភន របស់សមមិតា ញនតសនអមើលអៅ ឹងថ្ខ្វ ់អប្រុះមិនទាន់នដនត វតភន សិប្មិតាលៗោ ់ ូចបចចប្នន ា អអនុះអទ អលា អៅហាយ ុំេតអ្ុះតាេញយលួននិងេណ្ៈប្បតិភូជាអប្ចើន ា េបានទុះថ្ អបអរសាទរ អប្រុះសមមិតេូត បាល់ទុះណាស់ ា េ៊ឺគាប់ចូលរ ូត គាននរណាទប់ជាប់អទ(ប្បត េ លជាអន ីឡាមិនហាន)។ខ្ុំញតតងតតតាមោនប្បវតិារបស់គាត់រ ូតម ល់បចចប្ននអនុះ។ សម្ម្ិតហនបសន មានទ្េះ ត ុ មទ ើម្រឺហុន-ណាល់ អតីតជាទោរលួចទៅប្កូចឆននទខតតកំពុងោម្,មានកំរ ិតវរបធម្៌ទរៀនថ្ក់ ម នទី៤ននវ ិទាល័យប្ពេះសីហនុទខតតកំពង់ោម្។សម្ម្ិតហុនបសនរស់កុងប្រួសារកសិករប្កប ល ត នមានជីវភាពប្កខសត់រកប្ពឹកខវេះោច ទៅទពល ងប លគ្នត់សិតកនុងវ ័យជំទង់។ ឳពុកររស់គ្នត់ ថ សមមិតា ញនតសនទ្េះហុនទនៀង រឺជាទោរលួចទគ្នរទៅស្សុក មប្កូចឆទខតតកំពង់ោម្ ម ទហើយទប្ៅពីម្ុខរររលួចទរ ទោកហនទនៀង ចូល ុ 4
 5. 5. ចិតផឹកស្សាប្រម្ឹក ត និងទលងអាទបា៉ា ងជាម្ួយទកាើររស់គ្នត់ទ្េះទោកនន់បង៉ាត។ ទពលខាេះ មោញ់អស់ គ្នត់បតងបតលួចលុយពីអកស្សីឌីរ៉ាុក ន ជាប្រពនធររស់ហុន-ទនៀង និងអនកលក់នំអាទកាតាម្សំយ៉ារផទេះកនុងភូម្ិ។ទៅទពលហុន-ទនៀង លួចលុយទៅទលងអាបា៉ា ងអស់ទធវើទអាយ នន់តង៉ាត(អវាង) និង នអនៀង ជាថ្ េូអលង ញអនកស្សីឌីរ៉ាុក អត់លុយទិញអងករ ោអបា៉ា ងជាមួយគា ញ ងជុំ ន ន ន់សអមាចឳសី នញទអាយកូនសុី ជាទហតុនំទអាយទោកហុន-ណាល់(ហុន-បសន) បតងបតទៅលួចអងករនិង មាន់អកស្សុក។ ន សូម្ីតតេួ គាត់(នន់អង៉ាតនិង ញនអនៀង)ចាស់ៗអៅអ ើយ ៍អៅតតយ ស្សីអ េងម អ អៅ ញនង ញ ិរបស់សអមាចសងឃនន់តង៉ាតត រ។ សអមាចសងឃនន់តង៉ាត ប្េុះអងគចូលចិតាតតន់ន់ស្សីអ ងៗ េខញសេីសអមាចសងឃអទេវងស ត លចូលចិតាតតន់ន់ស្សា ញីនណ្សញី និងសូប្ត ៊ឺធម៌៧ម រាតតប៉ាញអណាុះ។ ណ អលា អតងសាវងស អតីតជាប្បធានោជាធរ ្អប្េឿងអញៀនបាននដនប្បសាសន៏ថ្‹‹សអមាចសងឃរាជ អទេវងសចូលចិតន់ន់ ាស្សា ញីនណ្សញីណាស់ សូម្ីតតអៅអលើយនាអហាុះ ៍ប្េុះអងគន់ន់មួយអប្ បៗ ៊ឺប្គាន់នឹង ុំអៅអរុះត រ! ប្េុះអងគយល់ចាស់ទាុំងធម៌ប្េុះេញទធ និងយល់ ឹងអុំេីលទធិ ញមញ យនីស៍ចាស់ខ្វុំងណាស់!››។ េ ា ែ ឳអាវា៉ា ទៅស្សុកប្កូចឆ ធារ់ជាន រូទោរលួចជាម្ួយហុន-ណាល់ ម ាបានមានប្រសាសន៍ថ្‹‹កនុងចំទណាម្ប្កុម្ទោរលួចទាំងអស់ទៅប្កូចឆរឺមាន មបតអាណាល់(ហុនណាល់)ទទប លរត់ទលឿនជាងទរ ចំបណកអាទណងវ ិញ(ហុនទណង)ពូបកយកររស់រររប លលួចបានទៅលក់ទៅស្សុកទផសង››។ រ ីឯទោកតាសាទរឿន អតីតជាសាស្រសាោរយអភិធម្ម ត បានមានប្រសាសន៍ថ្៖‹‹គ្នត់ទៅោំបានថ្កនុងឆំ១៩៧០ ន គ្នត់ខឹងនឹងទោរប លទចេះលួចមាន់គ្នត់ 5
 6. 6. សូម្បីមាន់រទណរកូន ើត ក៍លួចប រ ទធវើទអាយគ្នត់ទៅប្កហាយណាស់។ តទប្ៅទធវើបស្សរឺគ្នត់ោំថ្ំជក់លក់ ន និងចិញ្ឹច ម្មាន់រនតិចរនតួចលក់ បតទោរទចេះបតលួច។ ទៅទពលទប្កាយពិធីចូលឆំបខមររួចនឆំ១៩៧០ ន ន ទោកតាសាទរឿន ម្ិនទៅទធវើបស្សទទ រងោំការ់ទោរលួចមាន់។ គ្នត់កាន់កំរិតបខវវពួនទៅកនុងទប្កាលទគ្នជិតប្ទង់មាន់ររស់គ្នត់។ ស្សារ់បតគ្នត់ទ ើញជំទង់មាក់ទសាៀកទលខាីពណប្រទផេះរត់យ៉ាងទលឿនសំទៅចូលប្ទង់មាន់គ្នត់ ន ៌គ្នត់ក៍យកកំរិតទ ញការ់ បតវាទលឿនណាស់ ប្គ្នន់បតទោកតាសាទរឿនទៅម្ិនទាន់ ល់ផង ទកមងទនេះក៏រីទការទម្មាន់គ្នត់រត់សុេះទចញពីប្ទង់ ត ទមាន់ម្កទប្ៅ។ អំណាចននកំហឹងគ្នត់រត់ទ ញតាម្ការ់ទោរលួចមាន់យ៉ាងប្រកិតទកៀកបម្នបទន បតវារត់ទលឿនទផ្តេះររង ទផ្តេះម្ិនផុតទជើងវាទាក់ររង ា ា ួលចុេះទៅទប្ៅររង ទធវើទអាយវាជុងបម្កប្តបរកលក់បភនក រឺបម្កប្តបរក វប លគ្នត់ទោលោក់បកបរររងទឈ្ើ គ្នត់ទនេះ ទៅទពលប លគ្នត់តាម្ទាន់គ្នត់ទ ើញទោរលួចមាន់ប លជាទកមងជំទង់ទនេះរឺអាណាល់(ហុន-ណាល់)កូនអាទនៀងបចរ៉ាុក(កូនហនទនៀងនិងអនកស្សីឌីរ៉ាុក), ទោកតាសាទរឿនចិតម្ិន ុ តោច់ការ់អាណាល់ទទ ទប្ពាេះគ្នត់អាណតបចរ៉ាុក(ឌីរ៉ាុក)ខំលក់នំអាទការបាន ិម្ិនប្គ្នន់នឹងអាទនៀង(ហុនទនៀង)លួចលុយយកទៅោក់អាទបា៉ា ងផង។ទោកតាសាទរឿន ក៏ទោេះបលងអាណាល់ទៅ ទហើយប្បារ់អាណាល់ថ្‹‹អញយល់បចរ៉ាុក, អញម្ិនការ់បហែង! បហែងទៅចុេះ! បហែងប្រយ័តខួ នហា! ន ា ែអនកភូម្ិទរខឹងបាត់មាន់ និងបាត់ររស់យូរទហើយ! អនកភូម្ិទររុំយូរទហើយ!!››។តាំងទពលទនេះម្កទោកតាសាទរឿន ក៍បលងទ ើញអាណាល់ទៅកនុងភូម្ិទទៀតទទ ម្ិន ឹងវារត់ទៅណា! ទប្កាយម្កទទើរ ឹកថ្អាណាល់(ហុនណាល់)រត់ចូលនប្ពមា៉ា ក់រី តសូជាម្ួយពួកបខមរប្កហម្ និងជាកូនទៅររស់ទោកជា-សុីម្ និងទហងសំរ ិន ទៅកនុងការប្ររ់ប្រង់ររស់ទោកទសា-ភឹម្។ កនុងរររបខមរប្កហម្សម្ម្ិតហុនណាល់ ត បាន ូរទ្េះម្កជាសម្ម្ិតហុនបសន ម តបានកាយជាទម្រញ្ជការកងទ័ព ា ជ មានអំណាចធំរួសម្ ទហើយទៅ 6
 7. 7. ឆំ២០១១ សទម្តចហនបសន បានមានប្រសាសន៍ថ្៖‹‹ទៅកនុងរររបខមរ ន ុប្កហម្ទៅលងទប្តើយទកើតទទនាម្រងគរឺខុ ំកាន់បតទាំងអស់ហឹង! ្ ន កុំស្ស ំជាម្ួយហុនបសន ទអាយទសាេះ!››។ ទៅទពលប លទ ើញសទម្តចហុនបសនសំោរ់ប្រជាជនបខមរតាម្អំទពើចិតតទៅឆំ១៩៩៧ និងឆំ១៩៩៨ ន ន ជាពិទសសសំោរ់រង្កា្រហវូងបាតុកម្មប លគ្នំប្ទរកសប្រឆំងទៅបខកញ្ជ ក ាឆំ១៩៩៨ ទោកតាសាទរឿន មានវរប ិសារ ីជាលំង ន ា ទោកតាបានមានប្រសាសន៏ថ្៖‹‹ទរើសិនជាគ្នត់ការ់អាណាល់ទោលទៅទពលទនេះ ប្របហលជាប្រជាពលរ ាបខមរ ម្ិនរងទុកខទទាសទវទនយ៉ា ងទនេះទទ ទនេះជាកំហុសររស់គ្នត់កាលពីឆំ១៩៧០!››។ ន សូម្រញ្ជក់ថ្ទប្កាយពីទៅឆំ១៩៩៨ ជ ន សទម្តចហុនបសន បានទជរប្រមាថសទម្តចនទរាតតម្សីហនុជាលំង ា មាយររស់គ្នត់ទ្េះទោក ត មយយឌី-រ៉ាុក ក៏បតងបតម្កឃាត់សទម្តចហនបសន ជាញឹកញរ់ទោយ ុមានប្រសាសន៏៖ ‹‹សូម្កូនកុំទជរទសតចអុី ! ទសតចជាអនកមានរុណយ! ប្រយ័តនបារណាកូន!››។ ទៅទពលសទម្តចហនបសនកំពុងប្កពុលម្ុខលំងទោយសារ ុ ាបតអនកនទយបាយប្ររ់រកសរប្ងួររប្ងួម្គ្នទធវើបាតុកម្មតវា៉ា ប្រឆំងពីលទធផល នននការទបាេះទឆតប លទចញទោយរ.ជ.រ ន ទពលទនេះមាយគ្នត់ទ្េះទោក ត មយយឌីរ៉ាុក ក៍ម្កោរ់ន និងអងវរសទម្តចហនបសន ប លៗទោយរ ំលឹក ុគ្នត់ម្ិនទអាយទជរប្រមាថសទម្តចសីហនុ ទធវើទអាយសទម្តច ហនបសន ខឹង ុសម្ប៉ា យ៉ា ងលំង ក៍បស្សករំហរោក់មាយររស់គ្នត់លំងៗថ្៖‹‹បម្៉ាឯងកុំទចេះ ា ត ាកុំម្កខវល់ទរឿងខ្ុំ! ខ្ំុទជរអាទសតច ឺកឺទនេះ ទស្សចបតខ្ំុ!››, រួចក៍ប្រទ េះនមាយគ្នត់រញទចញ ត ុ ទធវើទអាយមាយគ្នត់ ួលផ្តទប្កាយ ត ង ទប្រេះលោល៍សារ់ម្ួយរ ំទពច។ ា សទម្តចហនបសន មានវរប ិសារ ីយ៉ា ងលំង ទហើយ ុ ាយកសាកសពវមាយគ្នត់ទៅរញ្េះទៅវតតអងគរុរ ី ត ុជ (ម្ុខផទេះទៅសម្បតិតទៅអូរ 7
 8. 8. បរកកែម្)ទោយសាងទចតីយ៍ធំជាងផទេះម្នុសសធម្មតាទៅទៅទទៀត។ គ្នត់បតងបតរិតពីអតីតកាលប លមាយគ្នត់ទ ើរលក់នំអាទការតាម្សំយ៉ារផទេះយ៉ា ង តលំបាកទវទន យកលុយទិញអងករទអាយកូនសុី ចំបណឳពុកររស់គ្នត់ទ្េះហុន-ទនៀង ទចេះបតលួចលុយមាយគ្នត់យកទៅទលងអាទបា៉ា ង និងផឹក ម តស្សាសរបយជាម្ួយនន់បង៉ាត(សពវនថងជាសទម្តចសងឃ)។ ទៅទពលប លមាយ តសម្តចហុនបសនទទើរបតបចកឋានទៅ ឳពុកររស់ទ្េះហនទនៀង ម ុ ទចេះបតទរចទចញពីផទេះទៅទៅជាម្ួយសទម្តចសងឃនន់បង៉ាត ទ ើម្បីលួចទ កជាម្ួយស្សីទកមង ម្ិនបតរ៉ាុទណាេះបានសុំសទម្តចហុនបសន ណ ទរៀរចំពិធីបសនទប្ពនជាម្ួយនឹងស្សីទកមងទនេះ ទធវើទអាយសទម្តចហន-បសន ុ ខឹងយ៉ា ងលំងទហើយក៏ ាសំ ុតឳពុកគ្នត់ថ្‹‹បហែងទធវើបារបម្៉ារ៉ាុណណង ឹ បហែងម្ិនអស់ចិតតទទៀត! បម្៉ា្រ់ ទលចម្ិនទាន់ទាំងរលួយផង ម បហែងចង់យកស្សីទកមង! អញម្ិនទអាយបហែងយកទ ើយ! បហែងហានយក អញបាញ់ទោល! ចង់ ឹងសាកលទម្ើល!››។ ទៅទពលទនេះ ទោកហុន-ទនៀង ក៍ភ័យលចសទម្តចហនបសន ម្ិន ា ុហានទ កជាម្ួយស្សីទកមងទទៀតទ ើយ ជាទហតុផល់ឳកាស ល់អកស្សី ត នជឹងសុភាព ទៅយយភូ មានឱកាសចូលទកៀកទោកតាហន-ទនៀង ទៅ ុវតតរុទុម្ រហូត ល់បតទ ករួម្រកស័ជាម្ួយគ្នជាញឹកញរ់។ ទៅទពលសទម្តច នហុនបសន បាត់ខឹងនឹងឳពុកគ្នត់ ទោកហុន-ទនៀង ប លបានលង់ទសនហ៍យ៉ា ងទប្ៅជាម្ួយអនកស្សីជឹងសុភាពទៅយយភូ ក៏បតងបតប្បារ់ហុនបសនទអាយជួយទប្ជាងបប្ជងយយភូ ។ សទម្តចហនបសនប លកូនកតតញ្ូា បតង ុទធវើតាម្រណាំ ឳពុកររស់គ្នត់ទោយគ្នត់ជួយសំរល ល់ម្ុខជំនួញសពវយ៉ាង ត ួររស់យយភូ។ ទោយសារបតរុណបារម្ីណប្ពេះរាជលិងររស់ហុនទនៀង ៏ គជាទហតុទធវើទអាយអនកស្សីជឹងសុភាព ទៅ យយភូ ទទួលបានទជារជ័យកនុងម្ុខជំនួញការ់ទឈ្ើ ខុសចបរ់ររស់គ្នត់ ទប្ពាេះទោយសារបតសទម្តចហុនបសន ទយរយល់ ល់ឳពុកររស់គ្នត់។ ទោកស្សីជឹងសុភាពទៅ 8
 9. 9. យយភូ បានកាយជាទស ីទៅស្សុកបខមរប្ររ់ប្រងប្កុម្ហុន Pheapimex ា ាប លជាប្កុម្ហុនមានអំណាចម្ួយទៅកនុងប្រទទសកម្ពុជា។ តាម្រយៈ ញន-អនៀង ជាប្បុសអសន ៍យយភូ ជឹង-សុភាព(យយភូ)ជាស្សីកំណាន់ហុនទនៀងសម្បទានទឈ្ើ និងសម្បទាន ីទស កិចចប្កុម្ហុន Pheapimex ប្ររ់ប្រង ានផទ ី ៧,៤%នននផទ ីសរុរររស់ប្រទទសកម្ពជា។ ុ សូម្រញ្ជក់ យយភូ ចមានរតីរចទហើយទ្េះទៅ-ទម្៉ាង ួ ម ិត បតទ ើម្បីសំរទចទជារជ័យកនុងម្ុខជំនួញររស់គ្នត់ យយភូសុខចិតផឹតរតីទៅទ កកំ ទោកហុនទនៀងរហូត ត ល់បតទោកហុនទនៀងធាក់ខួនទឈ្ើ រាជលិងគទប្រើការបលងទកើត ា ា ទទើរយយភូ ោរ់ទផតើម្ប្ត រ់ម្កទ កជាម្ួយរតីររស់គ្នត់វ ិញ។ ទៅឆំ១៩៧៨ សម្ម្ិតហនបសន ន ត ុ ប្តូវបានរោភិបាលប្កុង ាហាណយតំរវទអាយគ្នត់យកសម្ម្ិតត ូ ូ ទងវៀង-ទីទទើ ទៅសាម្ហាង ទធវើជាប្រពនធស្សរចបរ់។ អោយសារតតសមមិតសាម-ហាង ជាប្បធានចារ ា រីយួនប្បចាុំអៅប្បអទសតខេរ និងជាស្សី ុំណាន់របស់អលា អ - ឹ ង ត លប្តូវបានប្ ងហាណ្យតតងតាុំងជាប្បធានទីបឹ ាថ្នរណ្សិរសសាមេគីសអគ្ុះ ុ ូ គជាតិ មពញជា អ ើយប ទ ប់េី ងទ័េយួនជាង២០០.០០០ ់វាយលញ ចូល្នរនតខេរអៅថ្ងៃទី២៥តខធនូន់ុំ១៩៧៨, អលា ែ ន អ - ឹ ង ទទួលបនទញអមើលការខញសប្តូវប្តួតប្តា និងប្េប់ប្េងប្បអទសតខេរចាប់េីន់ុំ១៩៧៩- ន១៩៨៩។ សាមហាង ត លជាស្សី ុំណាន់របស់អលា អ - ឹ ងូ អសនហា 9
 10. 10. លួចលា ់បាន ូន១ អ ើយប្តូវបានថ្ ់អលើតុំរវអោយអធាើជាប្បេនធសមមិតា ន ូ ញនតសន, និងតុំរវអោយសមមិតា ូ នតសន ញ អមើលតងទាុំ ូនអ ឹ ងអ្ុះ េ ញន-នដ៉ា តណ្ត ូអចនុះអ ើយ អទើបសមមិតា ញនតសនត លមិនជាអ ងជុំ េ ន់ទី១ ឬជុំ ន់ទី២អាីអទតតប្តូវបានតតងតាុំងបញណ្យស ិជារ ឋមគនាី កប្ សួងការបរអទសអៅន់ុំ១៩៧៩, ន អប្កាយម ប្តូវបានតតងតាុំងជា យរ ឋមគនាីអៅន់ុំ១៩៨៩ ន ថ្នសម័យរ ឋ មពញជា រ ូតម ល់បចចញប្នន។ អៅអេលអលា អ - ឹ ងអៅរស់នដនតួ ទីប្តួតប្តាអមើលការខញសប្តូវអលើប្បអទស មពញជា ញង ន មជាអន តុំណាងអោយប្បអទសអវៀតណាមប្តួតប្តាអលើត នសាមនារ ឋរបស់ខួែន។ សមមិតា នតសន តតងតតខ្វច ញ ែអុំណាចអលា អ - ឹ ង អ ើយមិនហានប៉ាុះរល់សមមិតសាមហាង ា(អៅបញនរា៉ា នី)អទ អ ើយសមមិតា ញន-តសន តតងតតទញ ឱកាសអោយអលា អ - ឹ ង និងសាមហាងបនាអសនហាលួចលា ់ជាមួយគា, ន អលើតលងតត រណ្សមមិតបញន-រា៉ា នី អស្ស ឃ្លនខ្វុំង អទើបសមមិតា ី ា ែ ែ នតសនហាន ញម រួម ុំអណ្ អសេសនធវៈជាមួយសមមិតបញនរា៉ា នី ា អប្បៀបបី ូចន់លួចសញី េប្តីោុំង។ ូអចនុះ សមមិតា ញន-តសន សញខចិតាអ ជាមួយស្សីចុំអរៀងអ្ុះ េ ញឹមសញវន ី រ ូត ល់បាន ូនស្សីមួយអ្ុះ េ ញន-នដ៉ា លី។ អៅអេលអ ុះអវៀតណាមបានយ អលសថ្ ញនតសនខញសសីលធម៌ប ិវតាន៍នដនប្បេនធលួចលា ់, ូអចនុះ នតសន ៍បានយ អងគ ញរ សរបស់ខួនអរៀបការជាមួយ ង ញឹមសញវន ែ ីអ ើយទីបុំផ្ញត ញនតសន ប្តូវបានអលាអ ឹ ងជួយសុំរលអោយបានតុំរវអោយ ួ ូ ញនតសនចញុះសនធិសញ្ចលញបបុំបាត់ប្េុំត ន ា អន ស្សី មសញីវន ញឹជាតិជាមួយអលា អងាៀង ូថ្ច់ អៅថ្ងៃទី២៧ 10
 11. 11. តខធនូន់ុំ១៩៨៥(On 27th December 1985, Treaty of Delimitation of National នBorder)។ អបើតាមប្បសាសន៏របស់អលា ត ប-សាអរឿន(អតីតប្បធានប៉ាូលីសខ្វ ែអហាុះ)បាននដនប្បសាសន៏អៅន់ុំ២០០៥ថ្ៈ‹‹ ន ញនតសនតតងតតខ្វចនិងអគារេ ែអលា ជុំទាវបញនរា៉ា នីខ្វុំងណាស់ ប៉ាញតនាប ទ ប់េីអលា ែ អ ឹ ង បានសាប់អៅ ែន់ុំ១៩៩០, ន ញនតសន ៏ហានទា ់ទងជាមួយនឹង ូនស្សីរបស់ខួនអ្ុះ ែ េ ញននដ៉ា លីអៅជាមួយអន ស្សី ញឹមសញវន។ ី អៅអេលត ល ញននដ៉ា លី បានអតទូរសេច័ម ប្បាប់ ញនតសនថ្អន នដ៉ា ់ ( ញឹមសញីវន) វាយ ូនអៅន់ុំ១៩៩១,អធាើ នអោយ ញនតសនខឹងខ្វុំងណាស់ ែ អ ើយ ៏អោយអងគរ ស ឹ អៅកាន់ផ្ទុះរបស់ ញឹមសញវន អៅត ្ផ្ារនដន់ោុំងទួលអគា ជិតរា៉ា រអទុះអភែើង ី ទាុំងផ្ឹងស្សា ញីនណ្សញីបអណ្រ។ អៅអេលអៅ ល់ផ្ទុះ ៊ឺ ើា ញឹមសញវន ី ប្គាន់តត ញឹមសញវន ីអបើ ទា ា ញនតសន ៍ទាញ ប ញីនណ្សញីវាយ ាល ៊ឺ ញឹមសញវន តប ី្ម ូរអស្សាចអេញមញខ ចុំតណ្ បាីរបស់ មសញវនឈរញ័រ ូច ូនសតា ញឹ ីរួចសអមាច ញនតសន អ ៀលថ្ត ងហានវាយ ូនស្សីអញផ្ងហា! ៃ អអ ើយសអមាច នតសន ញ ៍យ ូនស្សីរបស់ខួនអ្ុះ ែ េ ញននដ៉ា លីម ចិញ្ឹច មវ ិញ តតអោយសារតតខ្វចបញនរា៉ា នី ែ ៏ឧប ិចថ្ជា ូនចិញ្ឹច ម!››។ ច សអមាច ញនតសន បានយ ូនស្សីរបស់ខួន អ្ុះ ែ េ ញននដ៉ា លី ម ចិញ្ឹច មអៅផ្ទុះ របស់ខួែនរ ូត ល់ធុំអេញវ ័យ ប្ មញុំ អទើប សអមាច ញនតសន អរៀបចុំទញ ោ ់អរៀបការអោយ ញន-នដ៉ា លី ជាមួយនឹងអលា សញខ-វញទីវធ ជា ូនប្បុសរបស់ ធញ អលា សញខ-ោនជាប្បធានទី សាីការរ មគនាី។ ឋអលា សញខវញទីវធអរៀបការជាមួយអន ស្សី ធញ ន-នដ៉ា លី ញ 11
 12. 12. អលា ត ប-សាអរឿន អតីតប្បធានប៉ាូលីសខ្វអហាុះបាននដនប្បសាសន៏បនា ែអទៀតថ្‹‹អលា ជុំទាវបញនរា៉ា នី មិនតមនជាមនញសសធមេតាអទ អចុះសិល្ៈ ាច់េញណ្តាុំងេីយូ ូ សីប ូ េ៊ឺប្បុសៗចុំនួនេីរបី ់ចូលអៅ អលាជុំទាវអបា ួលទាុំងអស់គានសល់មួយអទ។ េ អេលសអមាច ញនតសនមិនអៅផ្ទុះឬចញុះអបស មេ! អលា ជុំទាវ បញនរា៉ា នី បានអតទូរសេទ័និមនាអៅប្េុះអតជេញណ្ប្េុះ ម‹‹អងគលឹមអ ង›› ជាសគ្ចវតាចុំេញុះត អ ម អរៀនធម៌ ញនង គប ទ ប់ជាមួយគា អ ន ើយអបើ ន់ ប្បយញទធអលើតប្េរួមសញិចអសេសនធវៈជាមួយគា ន រ ូត ល់ប្េុះអតជ េញណ្អងគលឹមអ ង ទន់ជងគង់អ ើរតលងចង់ រួច អទើបអលា ជុំទាវ បញន-រា៉ា នី បញ្ច ា អោយអងគរ ស ឹ ប្េុះ អតជេញណ្‹‹អងគលឹម អ ងអៅវតាចុំេញុះត អ វ ិញ!››។1-រូបោតវ នតសន, 2-អងគលមអ ញ ឹ ង សាហាយបញនរា៉ា នីចុំតណ្ អលា ម៉ាញ -បញន្ង វ ិញ ជាមគនាីប៉ាូលីសអៅ យ ោនបគ្ប ឋ កការជួញ ូរមនញសស និងការររអនីតិជនបាននដនប្បសាសន៏ថ្‹‹អៅអេលត លសអមាច នតសន រវល់នឹងសអនដធប្េ ញ ព ចារ ីស្សីប្ មញុំ េ អរៀងរាល់ថ្ងៃសីល អលា ជុំទាវបញន-រា៉ា នី ៍តតងតតអៅប្បធានអងគរ សរបស់ខួែនអ្ុះ េអៅតញល ម រួមរ ័ស ុំសានអលងត រ អ ើយជួនកាលអលា ជុំទាវបញនរា៉ា នី ៏អោយអងគរ សអបើ ឡាន ឹ អលា ជុំទាវអៅកាន់វតាចុំេញុះត អ អ ើម្ីអោយអលា សគ្ជប្េុះ គ ម អងគលឹមអ ង អប្បាុះទឹ អប្មិតអោយអលា ជុំទាវនិងរួមអសន ៏យ៉ាងសបាយសកប់សល់ជាមួយគា!››។ ក ន ប្េុះអតជេញណ្ប្េុះ ម 12
 13. 13. អងគលឹមអ ងេ៊ឺប្គាន់តតជាសគ្ចវតាចុំេញុះត អ គ អ តញអីា ៍នដនលញយអប្ចើនអនដុះជិុះសញទធតតឡាន ែ ង់ប្េីស័រ.....នដនទាុំងអងគរ សយមការររអទៀត។ ចុំតណ្ អលា សម-វ ិចិប្ត ជាអតីតអៅត សាុំងនិងជាមិតភ័ កអលា ា ញនតូ បាននដនប្បសាសន៍ថ្‹‹ជាអរៀងរាល់ថ្ងៃសីល ញនតសន តតងតតយ ស្សីប្ មញុំប្េ ចារ ី២ េ ់ ម ញតធូបថ្យោសនៈរបស់ខួែន ា រួចអ ើយ ញនតសន ៏ចាប់អផ្ាើមសអនដធប្េ ព ចារ ីរបស់ស្សីប្ មញុំទាុំងេីរ!››។ េ អៅន់ុំ១៩៩៨អនុះត ល ន សអមាច នតសន តតងតតលួចអៅអ ញជាមួយប្បេនធអងគរ សរបស់ខួែនអ្ុះ ស-សញធី េ ជាអងគរ សអៅប្ ម ងអតា ុឃ្លតេិអសសអៅប្ មោវអម ុ េ អ ើយ ញនងអេលត លសអមាច នតសន ញ ុំេញងតតអ រួមរ សយ៉ា ងសបាយជាមួយប្បេនធអលា ស-សញធី អៅតាអមអ េ ុះជួនអេលត លអលា ស-សញធី បាន ឹង អ ើយអលា ស-សញធី ៏បានសទុះចូលផ្ទុះរបស់អលា តាមទាអប្កាយសុំរញ ចូលអៅកាន់តប្េអ ា កាុំអភែើងខែីរបស់អលា បាញ់ប្តូវអរុះសអមាច នតសន មួយប្គាប់ ញ តតប្តូវបានអងគរ សសអមាច ញនតសនបាញ់អលា ស-សញធី ជាអប្ចើនប្គាប់សាប់មួយរ ុំអេច។ ែេួ អងគរ សត លការររសអមាច ញនតសន ៍បាន ឹ សអមាចអៅកាន់មនទីរអេទយកាល់តម៉ាប្តទាុំងយប់អ ើម្ីវុះកាត់យ ប្គាប់កាុំអភែើងអចញ ញនងអេលត ល ុំេញងវុះកាត់យ ប្គាប់កាុំអភែើងអចញេីអរុះទាុំងយប់អ ុះ សអមាច ញនតសន បានោ ់បញ្ចអោយទូរទូសសន៍ ា វ ិទយញនិងកាតសតទសស វ ីាទាុំងអស់ផ្សេាផ្ាយថ្សអមាច ញនតសន ុំេញងវុះអរុះអវៀន ញុះតខនងអៅមនទីរអេទយ ល់តម៉ាប្តទាុំងយប់។ ខ្ុំញមិននិយយអទអុំេីអរឿងឃ្លត មេ និងអភរវ មេអទ អប្រុះអតាបទរបស់ខញុំអនុះនដនទុំ ្ ុំខីអេ ែ ខ្ុំញសូមអលើ យ តតអរឿងថ្ុំអញៀនម ប នស្សាយជូនបងបអូនជនរួមជាតិតខេឬតតប៉ាញអណាុះ ណ ចុំតណ្ អរឿងឃ្លត មេនិង 13
 14. 14. អភរវ មេ សូមបងបអូនជនរួមជាតិតខេរោនអសៀវអៅ‹‹មហាអប្គាុះជាតិតខេរ››របស់ជនរងអប្គាុះអទៀងណារ ិទធ និងោន‹‹វ ីរបញរសតខេរអធាើេលិ មេអៅ ញងភេងងឹត›› នរបស់អលា េីន-ចាន់ោរា៉ា អៅវ ិបសាយ៖http://ki-media.blogspot.com/2012/05/khmer-heroes-sacrifice-in-dark-world-by_17.htmlhttp://ki-media.blogspot.com/2012/01/blog-post_27.html ជុំនួញថ្ុំអញៀនអៅ ញងប្បអទស មពញជា មិនតមនអទើបតតអ ើតអ ន ន ើងអ ុះអទ េ៊ឺអ ើតអ ើងតាុំងេីសម័យរ ឋ មពញជាអមែុះ អ ើយអន ត លស មេប្បយញទធអៅ ញងការជួញ ូរអប្េឿងអញៀនចិញ្ឹច មប ស ន និងចិញ្ឹច មរោភិបាល ឋោយ៉ាងយួនេ៊ឺ សអមាច ញនតសន បានចាត់ ុំលាងភ្ន ់្ររបស់ខូន ុំ ន ែនិងប្ ម ង ុំលាងប្បោប់ោវញធ ញនងជួរទាហាន និងប៉ាូលីសអៅអខតាសឹងតប្តង ុ ុំ ទ ួសអៅប្បអទសឡាវ និង្នអៅ ល់ប្បអទសភូនដ ឹ ជញ្នម ូាអខតាសឹងតប្តង ទ សាញ ទញ អៅផ្ទុះអលា ឈួរស្សញន, សណាគាររបស់ ឋអលា សញខសម្តាិ ផ្ទុះតា ា ផ្ទុះអញីនវ ីរៈជាតិ, ផ្ទុះអលា អញីនវ ិរៈចិប្ត,ផ្ទុះរបស់អលា ងផ្ល(អ្ុះអ ើមអញឹមឈញនត ញ េ ម បអូនប្បុសអញឹមឈញន ឹ ម)ជាប្បធានមនទីរ ិរញ្ាវតថញអៅអខតាសឹងតប្តង ទ អប្កាយម ប្តូវបានសអមាច ញនតសនផ្តស់ម អធាើសភ្នអៅភនុំអេញ។ ែ ប ទ ប់ម សអមាច នតសនបាន ញចាត់តាុំង ុំលាុំងអៅយ ម អោយចាត់អលា ឧតាមអសនីយនដសសញភ្ន,អលា ឧតាមអសនីយម៉ាញលរាប, អលា ឧតាមអសរនីយទាបាញ់ អលាឧតាមអសនី ប៉ាញលសាអរឿន..........ជិុះអអអ ូតទអៅ ឹ ថ្ុំអញៀនេីអខតាសឹងតប្តង ន ទម កាន់ប្ ងភនុំអេញ ុ អ ើយប ទ ប់ម ៏នដនឈេួញម យ េីទីប្ ុងភនុំអេញអៅកាន់ប្ ង ុ ញង ញង, ស រ ឋោអមរ ិ អូស្រ្សាលី ជប៉ាញន កាណាោ ាបារាុំង និងអង់អេែស.....។ល។ តតការជួញ ូរថ្ុំអញៀនជុំ ន ន់អ ុះេ៊ឺនដនល ណ្ៈជារ អុំណាចសញទធសាទជាអន អធាើ មិនតមនជនសមញ្ា ធមេតា ខ ឋ ឬ 14
 15. 15. ឬឯ ជនជាអន អធាើអទ អទើបតតម ជុំ ន់ UNTAC ចូលស្សុ ការជួញ ូរថ្ុំអញៀនវ ិវតាន៍ ៏អ ើតជាល ណ្ៈឯ ជន អ ន ខ ើយប សអផ្សងៗ ៍ចាប់អផ្ាើមអធាើជុំនួញថ្ុំអញៀនត រអ ើម្ីយ លញយចិញ្ឹច មប ស ន ូចជាប ស ញនសញីនបញិច ានដនអលា អៅសម្តាិអៅងូវជាអន រ សញីថ្ុំអញៀនជាមួយេួ ថ្តវា៉ា ន់អ ើម្ី នចិញ្ឹច មប ស អោយសារអ តញអនុះអ ើយអទើបេណ្ប សប្បជាជន មពញជាប្តូវតតផ្តច់សរថ្ស្ម ា ញនសញីនបញិច ា ូអចនុះអ ើយបានជាអលា អៅសម្តាិប្តូវបានសុំលាប់អៅអេលរ ឋប្បហារ ចាប់តាុំងេីអេលអ ុះមប ស ញនសញីនបញិច ា ៏ោច់អស ឋ ិចច និង្នអៅកាន់ការរលុំរលាយម ល់បចចញប្ននអនុះ។ អទាុះបី ុំអណ្រការជួញ ូរថ្ុំអញៀនេីមញននដនសភ្នេស មេមនដញឹ ើ នេប្េឹ េអប្េង ៏អោយ តត ៏មិនទាន់នដនចុំការោុំោអភៀន និងផ្លិតោអភៀនអទ នដនប្តឹមតតចុំការោុំ ញ្ចរបស់អលា ឧ ញ្ច៉ា ម៉ាញងរ ិទធីតតប៉ាញអណាុះ។ ា ា ណ ថ្ុំអញៀនប្បអភទ ញ្ចរបស់អលា ឧ ញ៉ា ន ា ម៉ាញងឬទធី ចុំនួន៧អតានត លអលា សខ ូ ញ ជាអនញរ ឋអលខ្វធិការថ្នប្ សួងមហាថ្ផ្ទ ម េីប សញនសញីនបញិចចាប់បានអៅន់ុំ ា ន ១៩៩៧អៅ ុំេង់តផ្ប្ ុងប្េុះសី នញ។ អលា អ ងអៅជាអន ឹ ុំ ង ុំលាង ុំ ញ្ច៧អតានរបស់អលា ឧ ញ៉ា ម៉ាញងរ ិទធី ា ប្បោប់ោវញធចាប់ផ្តល់អ ទ ុះ។ទីបុំផ្ញតប្តូវបានសអមាច ញនតសន ប្េនដនេុំរាមតាមទូរទសសន៏ថ្ ‹‹អបើចង់ចាប់អលា ឧ ញ៉ា ម៉ាញងរ ិទធី អោយរ ់ ាលរស ត ម ផ្ង!››។ ទីបុំផ្ញតអលា -សញខ ូ ប្តូវបានសុំលាប់យ៉ាងសាហាវ ញង ន អេលសអមាច ញនតសន អធាើរ ឋប្បហារទុំ លា ់សអមាចប្ មប្េុះនអរាតាមរណ្ឬទធិ ុ អចញេីតុំតណ្ង យ រ មគនាីទី១អៅ ឋ 15
 16. 16. អលា -សញខប្ញភសាតាង ញ្ច ថ្ងៃទី៥-៦តខ ូ ា ញ ា ោន់ុំ១៩៩៧។ ក នអលា សញខ ូ ជាអនញរ ឋអលខ្វធិការថ្នប្ សួងមហាថ្ផ្ទម េីេណ្ប ស ញនសញីនបញិច ា បានប្ញភសាញតាងលិខិតសាមទា ់ទងនឹង ញ្ចរអលា ា ន ាឧ ញ៉ា ម៉ាញងឬទធី។ សូម្ទម្ើលវ ិរសាយលងទប្កាម្៖http://kimedia.wordpress.com/2011/09/09/ki-media-hun-sens-crime-against-humanity/http://firstpost.com/topic/person/hun-sen-hun-sens-crime-against-humanity-video-_IH9Zh24EXw-6841-5.htmlhttp://www.youtube.com/watch?v=_IH9Zh24EXwចំបណកទោកទហងទៅ ជាអតីតប្រធានអរគសងការនររបាលរាជធានីភំទពញ ន នប លជាអនកោរ់ និងអនករកអាប្កាតទរឿងការជួញ ូរទប្រឿងទញៀនររស់ថ្ក់ ន ឹកនំជាន់ខពស់ររស់រណរកសប្រជាជនកម្ពុជា, សទម្តចហុនបសន និងររ ិវាទនេះប្តូវបានតុោការកង់រូរកាត់ទទាសទអាយជារ់រុករយៈទពលជាង៩០ឆំ។ ូ ន អៅ-សញខ្វ ុំ-ហាក់ ទហងទៅទទាេះរីជាទោកទហងទៅសថិតកនងអំរូរជនឧប្កិ ាប លបានទរៀរចំទ ើងទោយយួនកំម្ុមយនីស៍, សទម្តចហុនបសន និងរណរកសប្រជាជនកម្ពុជា។ ទោក តទហងទៅបានោរ់រ ឹរអូសយកថ្ំទញៀនទហរអុីនមានទំងន់ចំនួន៣៦រី ន ូ ៉ា ូប្កាម្ 16
 17. 17. ពីទោកងួរ-សម្បតិទៅខ័ណទួលទគ្នករាជធានីភំទពញរឺជាម្នុសសររស់ទោក ត ឌ នឧតតម្ទសនីយផ្តយ៣ទ្េះទោកទៅ-សុល ក ម និងពាក់ពនធ័នឹងទោកឧតតម្ទសនីយ២ទ្េះ ុំ-ហាក់ ម បតប្តូវបានសទម្តចហនបសន បានឃាត់ទោក ុទហង-ទៅ ហាម្ម្ិនទអាយោរ់ទោកឧតតម្ទសនីយ ុំ-ហាក់ទ ើយ និងសំោរ់ទោកងួរសម្បតតិរំរិទមាត់។ ទោយសារបតទរឿងថ្ំទញៀនទហរអុីន ន ូ ៉ាប លោរ់បានទៅទប្កាយសាោនធរម្ុខទនេះ ពាក់ពនធនឹងទោកទៅសុលជាទហតុនំទអាយទោកទៅសុល និងទោកទហងទៅផទុងគ្នទៅបប្ពកោរ នទោយកំោងទោកទហងទៅ ផទុងពទ័ធទោកទៅសុលជិត ំ បតកំោំងទោកទៅសុលផទុងព័ទពីទប្ៅម្ួយជាន់ទទៀត ធ ទីរំផុតបានការសំរលររស់ ួទោកស-ទខង ទធវើទអាយទោកទហង-ទៅ និងទោកទៅសុល ម្ិនបានបាញ់គ្នទទ។ ន តាម្សំ ីររស់ទោកបកនចំទរ ើន (ទ្េះកនុងប្កុម្មា៉ា ហវីយ៉ាទៅបកន មោវ ីត)បានមានទពាលថ្កនុងរយៈប លទោកបានកាន់តំបណងជាប្រធានអងគការឧប្កិ ជនសំ្ត់ទអស-អូ-វា៉ា ា Special Organization of Youths (ប្តូវបានសទម្តចហុនបសន, ជាសុីម្ និងជាសុផ្តរា៉ា បានរទងកើតទ ើងទប្កាយពីរ ាប្រហារ៦-៧កកកោ១៩៩៧) រណរកសប្រជាជនកម្ពុជា និងទោកហុនបសន បានោត់គ្នត់(បកនចំទរ ើន)ទអាយទ ើរតួរជាទៅបកធំ ទ ើម្បីនំទប្រឿងទញៀនទចញទៅទប្ៅប្រទទស ជាពិទសសទប្រឿងទញៀនប្រទភទទហរអុីន ូ ៉ានំទចញទៅកាន់៥៦ប្រទទសមាន ូចជាប្រទទសនថមា៉ា ទ សុី ប្រុយទណនតវា៉ា ន់ ហុងហុង កាណាោ ចប្កភពអង់ទរាស សហរ អាទម្រ ិក ារុសសី.........។ល។ ទៅទពលទោកបកនចំទរ ើន ទ ើរតួទធវើជាទៅបកទនេះ រឺរណរកសប្រជាជនកម្ពុជា និងសទម្តចហនបសន បានអនុញ្ជតិទអាយគ្នត់ ុ ាទប្រើប្បាស់ទប្រឿងទញៀនតាម្ចិតចង់ ទហើយគ្នត់អាចទផ្ើរថ្ំទហរអុីនផ្តល់ខួាន ត ន ូ ៉ា ទ 17
 18. 18. ររស់គ្នត់ចំនួន៤ឬ៥រី ូប្កាម្ភារ់ជាម្ួយថ្ំទញៀនទហរអុីនរារ់ទតានររស់ ជ ន ូ ៉ារណរកសប្រជាជនកម្ពុជា និងសទម្តចហនបសន ុ បានផងប រ។ ទប្ៅពីទោកបកនចំទរ ើន សទម្តចហុនបសនបានរកសុីថ្ំទញៀន នប្រទភទទហរអុីនចូលហុនគ្នជាម្ួយទោកឧកញ៉ា ទថងរុនមា៉ា ទៅឆំ១៩៩៧។ ូ ៉ា ន នសទម្តចហនបសន បានទប្រើលបិចពាលសុីពាលទលងទោកឧកញ៉ា ទថងរុនមា៉ា ុទសទើរអស់ចុងអស់ទ ើម្។ សទម្តចហនបសន បានរញ្ជទោកឧកញ៉ា ទថងរុនមា៉ា ុ ជទទួលខុសប្តូវកនុងការនំទចញថ្ំទញៀនទហរអុីនប លមានទំងន់ចំនួន៦៧៥០ ន ូ ៉ារី ប្កាម្ទោយផទុកទៅកនុង៥៣កុងតឺនឺ ូ នំទចញទៅកាន់ប្រទទសោណមា៉ា ក ឺ រ៉ាុបនតប្តូវបានរោភិបាល ា ប្រទទសោណមា៉ា កោរ់ និង ឺ រ ឹរអូសយកថ្ំទញៀនទហរអុីន ន ូ ៉ា ទាំងអស់ទនេះ ជាទហតុនំ ទអាយសទម្តចហនបសន ខឹង ុ សម្បរនឹងទោកឧកញ៉ា ទថង រុនមា៉ា យ៉ា ងលំងទហើយ ា សទម្តចហនបសនបានតំរវទអា ុ ូសទម្តចហុនបសន(ទឆវង)និងទោកឧកញ៉ា ទថងរុនមា៉ា យទោកឧកញ៉ា ទថង-រុនមា៉ាសងជាមាសសុទទំងន់ ៥ទតាន ម្កទអាយសទម្តចហុនបសនវ ិញ រ៉ាុបនតទោក ធឧកញ៉ា ទថង-រុនមា៉ា ទៅទីប្កុងហុងកុង ទិញមាសសុទធបានបតចំនួន ១ទតានយកទអាយសទម្តចហនបសន។ ុ សទម្តចហនបសនក៍បានរ ឹរអូសយក ុ សណាគ្នរប្រណតថ្ក់ផ្តយ៥ទ្េះ ា ិ ន ក ម Luxury hotel "Intercontinental" in Phnom Penh ររស់ឧកញ៉ា ទថង រុនមា៉ា ទៅទីប្កុងភនំទពញទធវើជាថនូររង Hotel Inter-Continental ***** 18
 19. 19. ោំឧកញ៉ា ទថងរុនមា៉ា យកមាសសុទធឬលុយម្ក ូរ ទហើយសទម្តចហុនបសនបានោក់រំរាម្ម្ិនទអាយទោកទថងរុនមា៉ា ចូលជួរជាោច់លត។ សរុរទសចកតីម្ករឺ ំទណរការចរាចរជំនួញទប្រឿងទញៀនទូទាំង ើប្រទទសកម្ពុជា ទទាេះរីទប្រើររភាពជាទៅបក ូ ឬឧកញ៉ា ក៍ទោយ ក៍ទៅបតសថិតទៅកនុងប្ករខណររស់រណរកសប្រជាជនកម្ពុជា ័ឌ និងទៅទប្កាម្រញ្ជ ជររស់ សទម្តចហុនបសន និងទោកឧកញ៉ា ហន-តូទាំងអស់ ុ ទ ើម្បីរកលុយផគត់ផង់រកស គ និងចិញ្ឹជ ម្ទ័ពយួនជាង៦បសននក់ប លរងករ់ទៅកនុងប្រទទសកម្ពុជា ប្ពម្ទាំងជួយឧរតថម្ ល់អាណកជនយួនជាង៥ោននក់ ិប លកំពុងរស់ទៅកនុងប្រទទសកម្ពុជា។http://ki-media.blogspot.com/2012/06/how-will-cambodia-be-when-le-duc-thos.htmlhttp://ki-media.blogspot.com/2012/07/who-is-bun-rany-hun-xen-by-kep-saran.htmlhttp://www.ask.com/wiki/Drugs_in_Cambodiahttp://2a.17.1243.static.theplanet.com/video/cambodia-mafia-state-and-drug-lord-en-kh-57780468២-ទោកឧកញ៉ា ទថងរុនមា៉ា ៖ ទោកឧកញ៉ា ទថងរុនមា៉ា អតីតជាជនជាតិនថ ជាន រូរជំនួញថ្ំទញៀនជាម្ួយទសតចអាទភៀន ន នសារ។ ុ ទោកមា៉ា បានកាយជាទស ីក៍ ា ាទោយសារបតទោកសំោរ់ទៅបកររស់ទោកទាំងប្រួសារ ទហើយទលរយកប្ទពយសម្បតតិនិងម្ុខជំនួញទាំងអស់។ ទីរំផុតទោកឧកញ៉ា ទថងរុនមា៉ាប្តូវបានសទម្តចហុនបសន ទប្រើលបិចពាលសុីពាល ទលរប្តបាក់ប្ទពយសម្បតតិទោកឧកញ៉ា ទថងរុនមា៉ា ទសទើរបតអស់រលីងរឺទោយសារបតករណទរឿងជំនួញថ្ំ ី នទញៀនទហរអុីនចូលហុនគ្នរវាងសទម្តចហុនបសន និងឧកញ៉ា ទថងរុនមា៉ា ូ ៉ា ន 19
 20. 20. ទៅកាន់ប្រទទសោណមា៉ា ក។ ការ ឺជួញ ូរទប្រឿងទញៀនប្រទភទទហរអុីន ូ ៉ាប្ទង់ប្ទាយធំរវាងឧកញ៉ា ទថង-រុនមា៉ានិងសទម្តចហុនបសនទៅឆំ១៩៩៧ នទធវើទអាយទោកឧកញ៉ា ទថងរុនមា៉ាបានធាក់ខួនប្ក ា ា ទីរំផុតប្តូវបានសទម្តចហុនបសន រញ្ជទអាយទោក ជTHENG-BUNMA, Mafia’s lord in Cambodia,ទវជជរណតោក់ថ្ំឧកញ៉ា ទថងរុនមា៉ា ឈ្ឺទ កម្ួយកបនាងទហើយអវីៗប្ររ់យ៉ាង ិឌ នក៍រោយគ្ននសល់។ ម សូម្រញ្ជក់ថ្ទោកឧកញ៉ា ទថង-រុនមា៉ា ជ ជាអតីតម្ហាទស ីថ្ំទញៀនទៅប្រទទសនថ ា ន ទប្កាយម្កទោកទថងរុនមា៉ា ប្តូវបានសហរ ាអាទម្រ ិកោក់រញ្លទៅកនុងរញ្ីជ បសបកបឆកររស់សហរ ាអាទម្រ ិក ូជ ជាទហតុនំទអាយរោភិបាលនថ ា ង់រទណញទោកទចញ ត ូទចនេះទោកទថងរុនមា៉ាក៍ម្កប្ជកទកានទៅប្រទទសកម្ពុជាកនុងឋានៈជាទសតចអាទភៀនទៅកនុងប្រទទសកម្ពុជា និងជាមាស់សណាគ្នរប្រណត‹‹ Intercontinental ›› ទៅភនំទពញ។ ច ា ិទោកឧកញ៉ា ទថងរុនមា៉ា រឺជាមាស់កាបសតរសមីកម្ពុជាRasmei Kampuchea ចជាសារពត៌មានមា៉ា ហវីយ៉ាធំជាងទរទៅប្រទទសបខមរប លបានទបាេះពុ ម្ផាយ ភ១៨.០០០ចបរ់កុង១នថង ន និងជាប្រូឧរជាប លរទប្ងៀនពួកទម្ ឹកនំរណរកសប្រជាជនកម្ពុជាទអាយទចេះវ ិធីរកសុីជួញ ូរទប្រឿងទញៀនប្ររ់ប្រទភទជាម្ួយពួកមា៉ា ហវីយ៥៦ប្រទទសទៅទលើពិភពទោកទ ើម្បីរកលុយចិញ្ឹជ ម្រណ ់រកសប្រជាជនកម្ពុជា ពប្ងឹងអំណាចរកសទអាយបានរ ឹងមាំ។ សូម្រញ្ជក់ថ្តាម្ការអេះអាងររស់ទោកជា-ចំទរ ើន ជ អតីតជាប្រធានអងគការ ី ូម្កពីរណរកសររស់តសូររស់ទោកតាសុឺនសាន និងសិសសនយទាហានជំនន់ទី១ ទប្កាយម្កបានកាយជាសាកលវ ិទាធិការននសាកល ាវ ិទាល័យចំទរ ើនពហុវ ិជា បានមានប្រសាសន៍ថ្‹‹ទៅម្ុនទពលរ ាប្រហារ ជ 20
 21. 21. ទោកឧកញ៉ា ទថងរុនមា៉ា ខឹងសទម្តចប្កុម្ប្ពេះនទរាតតម្រណឬទធិលំងណាស់ ាទហើយបានទាញកំទភាើងខាីបាញ់កងយនតទហាេះសទម្តចប្កុម្ប្ពេះទៅប្ពោនយនតទហាេះទពាធិចិនតុង ទហតុទនេះទហើយទទើរទោកឧកញ៉ា ទថងរុនមា៉ា ជួយឧរតថម្សទម្តចហនបសន និងរណរកសប្រជាជនកម្ពុជាជាង២៦០ោន ុោ ភ ុ ាសហរ អាទម្រ ិក ទ ើម្បីទធវើរ ាប្រហារទៅនថងទី៥-៦បខកកកោឆំ១៩៩៧ ទ ើម្បី ា នរទណញសទម្តចនទរាតតម្រណឬទធិ ត ទចញពីតំបណងនយករ ម្ង្កានីទី១ននរាជ ា តរោភិបាលអាណតតិទី១!››។ ា ទោកស្សីឧតតម្ទសនីយ អុនសុរន អតីតជាប្រធាននយកោន ធ ារង្កា្រការជួញ ូរម្នុសសនិងការពារអនីតិជន ក បានមានប្រសាសន៍ថ្៖‹‹ទោកឧកញ៉ា ទថងរុនមា៉ា ជួយរណរកសប្រជាជនកម្ពុជាក៍ពិតបម្ន បតទោកឧកញ៉ា ទថងរុនមា៉ា មានរំណងរទងកើតរកស ចង់ទធវើជានយករ ម្ង្កានីទៅ ា តប្រទទសកម្ពុជា ទហតុ ូចទនេះទហើយបានជាសទម្តចហុនបសន ោត់វ ិធានការទុរសាតទោកឧកញ៉ា ទថងរុនមា៉ា និងទលងវាទអាយទ កទងើរបលង ករួច! ទោកឧកញ៉ា ទថងរុនមា៉ា សាល់សទម្តចហនបសនទសតើងទពកទហើយ!››។ គ ុ ទោកស្សីបានមានប្រសាន៍រនតទទៀតថ្‹‹ទោកឧកញ៉ា ទថងរុនមា៉ាជួយសទម្តចហុនបសនជាង២៦០ោន ុោសហរ អាទម្រ ិកទ ើម្បីទធវើរ ាប្រហារ ា ានថង៥-៦កកកោ១៩៩៧ក៍ពិតបម្ន រ៉ាុបនតទោកឧកញ៉ា ទថងរុនមា៉ា ក៍មានរំណងសងសឹកទរឿងរុរលផ្តល់ខួ ានររស់គ្នត់ប លគ្នត់បានមានទំនស់ គ ទជាម្ួយសទម្តចប្កុម្ប្ពេះនទរាតតម្រណឬទធិ ទហើយទំនស់រវាងនទរាតតរណឬទធិនិងទោកឧកញ៉ា ទថងរុនមា៉ា ទោយសារទោកសម្រងសីជាអតីតរ ម្ង្កានីត ាប្កសួងហិរញ្ា វតថុម្កពីរណរកសហវុនសុីនរុិចប លជាម្នុសសររស់សទម្តចប្កុម្ប្ពេះនទរាតតរណឬទធិ បាន ុកោំងទរឿងសង់ផារអូឡាពិចររស់ទោក ំឧកញ៉ា ទថងរុនមា៉ា ទលើសពីទនេះទៅទទៀតទោកសម្រងសីបានោក់កំហិតនិងទលើកទឹកចិតរយកនុងការោរ់ថ្ំទញៀនររស់ទោកទថងរុនមា៉ា ត ន និងោក់ 21
 22. 22. រទរញ្ជតឹងរ ឹង ល់រយកនុងការយកពនធទំនិញនំចូល និងោរ់ទំនិញទរច ជពនធ ជាទហតុនំទអាយទោកទថងរុនមា៉ា ពិបាករកសុីនំទំនិញទរចពនធចូលទៅកនុងប្រទទសកម្ពុជា។ ទោយសារទហតុទនេះទហើយទទើរសទម្តចហុនបសន និងទោកឧកញ៉ា ទថងរុនមា៉ា ទប្រើវ ិធីរំបរករំបាក់ទោយទអាយកាបសតរសមីកម្ពុជាចុេះផាយទរឿងឳពុកទោកសម្រងសីទោយរ ំលឹកកំណាពយជំនន់សទម្តចឳថ្ ‹‹សម្សារ ីបឆកខុ ំ្ ម្ិនតូចម្ិនធំ......និងទប្រើពាកយរទញ្ច ើចថ្ឳកបត់ កូនកបត់!››, ទលើសពីទនេះទៅទទៀត ទោកឧកញ៉ា ទថងរុនមា៉ាទិញយនតទហាេះឯកជនទអាយសទម្តចនទរាតតម្រណឬទធិម្ួយ ទហើយតំរវទអាយ ូ កទោកសម្រងសី ទចញពីតំបណងរ ម្ង្កានីតប្កសួងហិរញ្ា វតថុ, ា សទម្តចនទរាតតម្រណឬទធិ សានបត កទោកសម្រងសីរ៉ាុណណង ទធវើទអាយទោកឧកញ៉ា ទថងរុនមា៉ា ម ឹបាត់ខឹង ប្ទង់យល់ប្ច ំធំទហើយ រឺទោកឧកញ៉ា ទថងរុនមា៉ា ទរើខឹងនរណាទហើយ រឺម្ិន្យបាត់ទទ!››។ ទៅទពលសទម្តចហុនបសន ទប្រើទវជជរណតប លជាជនរងករ់ខួានទធវើ ិឌការកនុងនម្ជាទវជជរណតឯកជនររស់ឧកញ៉ា ទថងរុនមា៉ា ិឌ ប្តូវបានសទម្តចហុនបសន រញ្ជទអាយោក់ថ្ំបតម្ួយម្ជុលទអាយទោកឧកញ៉ា ទថងរុនមា៉ា ជ នជាទហតុទធវើទអាយទោកឧកញ៉ា ទថងរុនមា៉ា ឈ្ឺទងើរបលងរួចទ កទលើទៅអុីអូតូមា៉ា ទិច។ កនុងទពលប លសទម្តចហនបសន រ ឹរអូសយកសណាគ្នរផ្តយ៥អុីន ុ ា កទថើកុងទឺណង់ថ្ល់ររស់ទោកឧកញ៉ា ទថងរុនមា៉ា ទធវើជាថនូរ ូរនឹងមាសសុទចំនួន៥ទតានទនេះ ធ សទម្តចហនបសន បានទអាយទោកឧកញ៉ា ហុនតូ ុកាន់ការ់។ ទោយសារបតទសាកសាយសណាគ្នរផ្តយ៥ររស់ឳពុកខាួន ត ា ក ទធវើទអាយកូនស្សីររស់ទោកឧកញ៉ា ទថងរុនមា៉ា បានពាយម្ពឹងពាក់ទោកឧកញ៉ា ហនតូ ុ ទអាយជួយទីរំផុតប្តូវបានឧកញ៉ា ហុនតូ យកទៅទ កជាម្ួយកំ រការសរបយ ទហើយទបាកលុយប លនងមានបានម្ួយចំនួនធំទទៀតទនេះទៅថ្‹‹ពាលសុពាល››។ ី 22
 23. 23. ៣-អលា ឧ ញ៉ា ញន-តូ៖ទោកឧកញ៉ា ហនតូ ុ រឺជាកូនរទងកើតររស់សទម្តចហនបសន ុ ជាម្ួយអនកស្សីជិនចំណាន។ ទោយសាបតប្កុងហាណយតំរវទអាយសទម្តចហនបសន ូ ូ ុយកសម្ម្ិតទងវៀងទីទទើ ទៅសាម្ហាងទធវើជាប្រពនធផូាវការ ត ទទើរសទម្តចហុនបសន យកកូនប្រុសជាទីស្សឡាញ់ររស់ទោកទ្េះហនតូ ប្ររល់ទៅ ម ុទអាយរងប្រុសរទងកើតទ្េះទោកហុនទណង ចិញ្ឹច ម្ហុនតូទធវើជាកូនរទងកើត។ មរចចុរបននទនេះទោកឧកញ៉ា ហុន-តូ បានកាយទៅជាទសតចអាទភៀនទៅប្រទទស ាកម្ពុជាប លទប្រឿងទញៀនររស់ទោកឧកញ៉ា ហុនតូ ប្គ្នន់បតនំទចញទៅកាន់ប្រទទសអូស្រសាលីកុ នងម្ួយឆំៗមានតំនលទឹកប្បាក់ ល់ទៅ១០០០ោន ុោ ត ន ាសហរ អាទម្រ ិក ទនេះម្ិនទាន់រិតពីការនំចូលទៅកាន់សហរ ាអាទម្រ ិក, ាកាណាោ, ចប្កភពអង់ទរាស រណារប្រទទសទៅពិភពអុឺររ និងរណារ ត ុ ៉ា តប្រទទសទផសងៗទៅជុំវ ិញពិភពទោកផង។រចចុរបននទនេះ ទោកឧកញ៉ា ហន-តូ ុ បានកាយជា ទសតចអាទភៀនទៅប្រទទស ាកម្ពុជា និងកាយទៅជាទសតចអាទភៀន ា ុនសាទី២ ទៅទវីរអាសុី។ 23

×