Cso onderzoek zorginkoop gemeenten

660 views

Published on

Onderzoek naar zorginkoop bij gemeenten.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
660
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Cso onderzoek zorginkoop gemeenten

  1. 1. Omdat ú hoge eisen stelt. Onderzoek naarZorginkoop bij gemeenten Een bewegende markt vraagt om flexibele inzet van goed opgeleide professionals
  2. 2. De structurele veran­ De huidige ontwikkelingen in het Nederlandse zorg- stelsel vragen om een andere manier van werken. De transitie van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekostenderingen van de AWBZ (AWBZ) naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) maakt dat de in- en verkoop van zorg belang­ rijker wordt voor gemeenten en zorgaanbieders. Denaar de Wmo vragen kosten voor sociaal-maatschappelijke diensten bedra- gen 55 procent van het gemeentelijk budget. De in- koop, maar ook verkoop van dergelijke diensten is nietom een onderzoek naar te vergelijken met de inkoop van producten. Die is n ­ amelijk aan Europese aanbestedingswet- en regel­ geving verbonden.zorg­nkoop bij gemeenten. i Onderzoek Van november 2011 tot maart 2012 heeft Akkermans & Partners Support onderzoek gedaan naar de inkoop van zorg bij gemeenten. Om een beeld te schetsen van de impact van de veranderende wetgeving op publiekeAkkermans & Partners en private organisaties, heeft Akkermans & Partners Support interviews gehouden met verschillende betrok- ken partijen. In het onderzoek zijn de visies van klei-Support heeft onderzocht nere en grotere gemeenten, inkoopsamenwerkingen, zorgaanbieders in onder andere de GGZ en VV&T, b ­ elangenorganisaties en experts meegenomen.waar gemeenten en Het ­ esultaat is een beeld van de ontwikkeling die de i r ­ nkoop van zorg momenteel doormaakt.zorgaanbieders op dit Verandering van de AWBZ De extramurale begeleiding uit de AWBZ wordt onder- gebracht onder de Wmo. Hierdoor wordt verwacht datmoment staan. de ondersteuning in zelfredzaamheid en betrokken- heid van burgers lokaal georganiseerd wordt. Dit kan beter door gemeenten dan door het Rijk uitgevoerd worden. In 2013 worden gemeenten verantwoordelijk voor de nieuwe cliënten en voor de cliënten die een herindicatie nodig hebben. In 2014 gaat ook de be- staande groep cliënten die begeleiding krijgen, over naar de Wmo. Binnen deze transitie vallen ook het kortdurend verblijf en het vervoer dat verbonden is aan de begeleiding. Met de transitie van de AWBZ naar gemeenten, en overige decentralisaties als de Wet W ­ erken naar Vermogen (WWnV) en de Jeugdzorg, de wijzigingen in het Persoonsgebonden budget (PGB) en passend onder­ ijs en het scheiden van wonen en zorg, w komen er grote veranderingen af op gemeenten, zorgaan­ ieders en hun cliënten. b
  3. 3. ZorgaanbiedersMeer dan 400 verschillende gemeenten en presenteren. Het is voor de meeste zorgaanbiedersVoor de zorgaanbieders en vertegenwoordigers van nieuw om de berekening van de kostprijs van hunc­ liënten die hebben deelgenomen aan dit onderzoek1 ­ p ­ roduct, inzichtelijk te maken.is het belang van samenwerking tussen gemeenten,maar ook de samenwerking mét gemeenten groot. Uit ons onderzoek blijkt dat er een verschil is tussen de proactiviteit en assertiviteit van verschillende zorgaan-Volgens deze groep is het lastig een structurele bieders als het gaat om verkoop van zorg. Het belangc­ ommunicatiestroom met gemeenten op gang te voor het afsluiten van goede contracten met gemeen-k­ rijgen, vooral als het gaat om de inkoop van diensten. ten is voor sommige zorgaanbieders groter dan andere.Gemeenten houden vast aan de wet- en regelgeving Extramurale begeleiding levert financieel minder opomtrent aanbesteding. dan intramurale begeleiding/zorg.Aanbieders ervaren dit niet altijd positief. Er wordt Voor organisaties waarbij extramurale begeleiding eenweinig of geen contact gezocht. Vooral in aanbeste- klein percentage is van het budget, zijn relatief minderdingstrajecten en programma’s van eisen (PvE) worden commerciële inspanningen noodzakelijk dan bij orga­­maatstaven gehanteerd die eenzijdig zijn opgesteld nisaties waar dit onderdeel de grootste bron van in­(zonder gebruik te maken van de expertise van de komsten is. Het wordt daarom belangrijker om in tez­ orgaanbieder). spelen op de wensen van gemeenten. Ook het belang van netwerken en meedenken over beleid neemt toe.Klein versus grootKleinere zorgorganisaties vinden het eenvoudiger Innovatief werkenom contacten met de gemeenten te leggen en te De voorgestelde doelmatigheidskorting van 5 procentonderhouden. Redenen: kan naar verwachting tot wel 20 procent oplopen. Dit• r zijn minder gemeenten waarmee afspraken E vergt een innovatieve, maar vooral efficiëntere manier gemaakt moeten worden. van werken.• De afstand is minder groot. In de gevoerde gesprekken werd vaak genoemd dat ge-• nformele relaties en contacten zorgen voor een I meenten en zorgaanbieders processen anders moeten groter draagvlak en een ‘gun-factor’. inrichten. Het één op één overnemen van de contractenGrote partijen die met meer dan honderd gemeenten en werkwijzen tussen zorgkantoor en zorgaanbieder,zaken doen, missen deze informele communicatie- met daarop een efficiencykorting, zou afbreuk­ isico rstroom. Zij staan verder van de gemeenten af. kunnen hebben op de kwaliteit van zorg. Zorgaanbieder en gemeente kunnen samen kansen ­ reëren door het cContractmanagement anders inrichten van zorg en zorg­ roducten, waardoor pHet sluiten van contracten met zorgkantoren werkt de kwaliteit en de tevredenheid van de cliënt nieta­ nders dan het contracteren van gemeenten. Niet v ­ erloren gaat.a­ lleen is de financieringsstructuur anders, ook hetp­ olitieke speelveld is een nieuw terrein voor zorg aan-biedende partijen. Dit vraagt om een andere (klant)­benadering. Voor een aantal organisaties resulteertdit in het wijzigen van hun bedrijfsstructuur en het Uitdagingen voor zorgaanbiedersaantrekken van personeel met andere vaardigheden ­ • Veel) Nieuwe samenwerkingspartners (en aanvullende kennis. • econtracteerd worden en blijven GCommercialiseringDe verkoop van zorg is een relatief nieuw fenomeen • ommercieel en innovatief denken Cvoor zorgaanbieders binnen het AWBZ-segment. Finan-ciering van zorg vond altijd plaats op basis van budget. • oede productdefinitie en presentatie van GBij de Wmo-financiering moet marktwerking ervoor het onderscheidend vermogenzorgen dat zorgaanbieders zich commerciëler opstellenen hun onderscheidend vermogen kunnen definiëren1) In totaal hebben 20 zorgaanbieders en 4 cliëntvertegenwoordigende organisaties deelgenomen aan dit onderzoek.
  4. 4. GemeentenVormgeven van lokaal beleid stand komt, met als voornaamste reden de verschillenOnduidelijkheid is de grootste uitdaging binnen deze in politieke kleur of beleid. Duidelijk voordeel hebbenveranderingen, zo blijkt uit reacties van de verschil- de gemeenten die al een samenwerkingsverband heb-lende gemeentelijke organisaties2 die hebben mee­ ben. Samenwerking tussen gemeenten zorgt voor eengedaan met dit onderzoek. Gemeenten weten niet betere en efficiëntere afstemming van diensten. Daar-precies wat er op hen af gaat komen. De wet- en regel- naast kan het gemeenschappelijk aanleveren van datageving en budgettering (financiering) is nog onvol- (urenregistratie), contractbeheer en verantwoordingdoende inzichtelijk. In het eerste kwartaal van 2012 i ­ nteressant schaalvoordeel opleveren.was het voor veel gemeenten nog niet duidelijk overhoeveel en welke ­ liënten het nu precies gaat. Ook is c Gemeentelijke inkoopcontracten of aanbestedings­nog onduidelijk welke en hoeveel ‘zorgproducten’ er documenten worden veelal opgesteld door een jurist,naar gemeenten overgaan. Dit resulteert in een af- een inkoper en een inhoudsdeskundige. Het betrek-wachtende houding bij een aantal gemeenten. Door ken van zorg aanbiedende partijen bij het opstellengebrek aan besluit­ orming van de centrale overheid v van het programma van eisen wordt de laatste tijden gebrek aan informatie over de cliënt en het zorg- meer gedaan, maar zeker niet door alle gemeenten.product, wordt in een aantal gemeenten nog weinig Slechts in enkele gevallen wordt contact gezocht metbeleid vormgegeven. cliënten/burgers, bijvoorbeeld door het betrekken van de Wmo-Raad.Waar staan gemeenten nu?Tijdens bijeenkomsten3 in januari en februari 2012bleek dat van de aanwezige gemeenten een laag per-centage de eerste fase van het stappenplan van hettransitiebureau4 volledig heeft afgerond. Dit wil niet Grootste uitdagingen voor gemeentenzeggen dat er niet al een start gemaakt is met devolgende fase. In de voorbereiding van gemeenten zit • okaal beleid moet nog vormgegeven worden Lveel verschil. Er wordt contact gezocht met huidige entoekomstige aanbieders, en met de zorgkantoren die • Veel) Nieuwe samenwerkingspartners (op dit moment de regie voeren over de extramuraleb­ egeleiding in de AWBZ. Er zijn ook gemeenten die • ontractering Cdeze slag nog niet hebben gemaakt.Innovatie en integraliteitDe doelmatigheidskorting vraagt ook van gemeenteneen innovatieve en efficiënte werkwijze. De drie tran­sities bieden de mogelijkheid processen anders in terichten. Integrale gevalsbenadering, verandering vanaanbod gestuurd naar vraag gestuurd werken zet debeweging in naar meer maatwerk en dit leidt tot eenefficiencyslag.ContractmanagementDoor de transitie sluiten gemeenten ook contracten afmet nieuwe partijen. Het gaat dan om een nog naderte bepalen product en vaak ook over een groot aantalnieuwe partijen. Veel van de zorg aanbiedende partijenwerken voorbij de gemeentegrenzen. Hierdoor is hetbelang van een homogeen beleid, en samen­ erking wtussen gemeenten enorm toegenomen. Uit ons onder-zoek blijkt dat deze samenwerking niet altijd goed tot2) In totaal hebben 11 gemeenten en 4 organisaties waarin minimaal 8 gemeenten samenwerken meegewerkt aan dit onderzoek. 3) Regiobijeenkomsten PIANOo, Bijeenkomst bestuurders en wethouders IBMN.4) www.invoeringWmo.nl/stappenplan/stappenplan.html
  5. 5. De gemeentelijke zorginkoperHet belang van goede zorginkoop neemt toe. Naaraanleiding van dit onderzoek ziet Akkermans Part- De meest genoemde eigenschappen waarover eenners Support een toenemende vraag ontstaan naar gemeentelijke zorginkoper moet beschikken. Hiermeemarktfitte professionals die binnen het gemeentelijk kan hij goed bewegen in de veranderende markt.domein zorg kunnen inkopen. Dat is geen gewoneinkoop, die normaal gezien wordt als middel om eenbijdrage te ­ everen aan beleidsdoelstellingen als doel­ l Helicopterviewmatigheid, duurzaamheid, innovatie, social return Overzicht van het speelveld, het politiekeen besparing. De verantwoordelijkheid van goede zorg landschap, het te voeren beleid, de invloedvoor de burger vergt specifieke kennis en andere van de te maken keuzes, van het werkveld eneigenschappen dan de inkoop van bijvoorbeeld lan- de actoren daarin. En inzicht in de belevings-taarnpalen. Alle geïnterviewde personen zijn van wereld van de cliënt.mening dat de eisen voor succesvolle zorginkoop in detoekomst toenemen. Nieuwe vormen en methodiekenvan inkopen, zoals ­ estuurlijk Aanbesteden5, spelen B Creativiteithier al op in. Out of the box-denken en over grenzen van eigen vak of afdeling kunnen kijken. Markt­Akkermans Partners Support is van mening dat gericht denken is hierbij onoverkomelijk.g­ emeentelijke zorginkopers zich niet alleen moetenrichten op procesbegeleiding en -bewaking. Zij moe-ten ook betrokken zijn bij de inhoud, het proces van Procestechnische deskundigheidvoorbereiding en het contractbeheer. Het gemeentelijke zorginkoopproces vindt plaats via aanbestedingen, subsidies, contrac-Met kennis van de markt, de cliënt en de huidige ten en onderhandelingen. Kennis hiervan iso­ ntwikkelingen in het werkveld, in combinatie met belangrijk, en is (in de praktijk) te leren.vaktechnische inkoopkennis, kan zorginkoop naareen hoger niveau getild worden. Inkoop en goede af-spraken maken tussen gemeenten en zorgaanbieders Sensitiviteitvalt of staat met een goede verstandhouding. Dwars- Netwerken en verbanden weten te leggen,verbanden tussen sociaal-maatschappelijke diensten i ­ nzicht hebben in belangen en behoeftenwerken versterkend bij zorginkopers met kennis van van meerdere partijen.de markt en haar mogelijkheden. Communicatie Een vertaling kunnen maken van politieke keuzes naar praktische effecten en van beleids­ C o n c l u si e visie naar heldere, toetsbare beleidsdoelen. Juiste vragen weten te stellen en doorvragen, Het anders inkopen van zorg vergt veel van de onderhandelen, samenwerken. kwaliteiten en eigenschappen van gemeente- lijke inkopers. Ze dienen goed op de hoogte te zijn van het zorgdomein. Kennis van de zorg- Omgevingsbewustzijn markt, een stevig netwerk en het onderhou- Op de hoogte zijn van actuele ontwikkelingen, den van relaties geldt als minimumeis. Maar ook in aanverwante werkgebieden. Het kun- ook meedenken in beleidsvorming, doorvra- nen verplaatsen in de cliënt, de organisatie gen en politieke sensitiviteit zijn capaciteiten en het politieke speelveld. Begrip van politieke die de gemeentelijke zorginkoper absoluut en maatschappelijke invloeden. dient te hebben.5) www.pianoo.nl/sites/default/files/documents/documents/bestuurllijkaanbesteden-waarkomthetvandaanmaghetwatishetenwaargaathetheen.pdf
  6. 6. Akkermans Partners SupportAkkermans Partners Support biedt met het TalentDevelopment Program Healthcare, een fullservice Akkermans Partners Support beschikt overc­ oncept voor werving, selectie, opleiding en invulling g ­ ekwalificeerde en talentvolle professionals,van vacatures (voor detachering, met mogelijkheid tot voor detachering en voor deta-vast oplossingen.overname) voor zorginkopers en zorgverkopers. De ruim 350 hbo’ers en academici en 50 mbo+- professionals werven we zelf, leiden we op enAkkermans Partners Support is al meer dan tien jaar coachen we in hun persoonlijke ontwikkeling.een betrouwbare partner voor detachering en interimmanagement. Akkermans Partners Support is preferred supplier van vrijwel alle grote financiële dienst­ erleners vBinnen het aandachtsgebied zorg, richt Akkermans die zich richten op zorg en inkomen, pensioenenPartners Support zich op tijdelijke ondersteuning en en hypotheken.piekopvang binnen administratieve en financiëlep­ rocessen bij zorgverzekeraars, zorgkantoren, zorg­ Zoekt u de beste professionals? U vindt ze bijaanbieders en gemeenten. A ­ kkermans Partners Support! Bel voor een a ­ fspraak en wij vertellen u in een persoonlijkOnze medewerkers kenmerken zich door hun onder­ g ­ esprek graag wat wij voor u kunnen betekenen.nemerszin, mentaliteit en up-to-date kennis. Meerw­ eten? Neem contact op met New Business Account­manager Steven Horsch via (035) 699 11 66. Met dank aan alle organisaties die deelgenomen hebben aan dit onderzoek. Akkermans Partners Support Gooimeer 6-35, 1411 DD Naarden Tel. (035) 699 11 66 support@akkermanssupport.nl Omdat ú hoge eisen stelt. www.akkermanssupport-zorg.nl

×