Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ทรัพยากรน้ำ

4,890 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

ทรัพยากรน้ำ

 1. 1. กลุ่ม1 ม.6/1 ทรัพยากรน้า
 2. 2. แหล่งน้้าที่มนุษย์น้ามาใช้ประโยชน์มี 3 แหล่งใหญ่ ดังนี้ 1.หยาดน้้าฟ้า <precipitation>เป็นน้้าที่ได้จากบรรยากาศ เช่น น้้าฝน น้้าค้างหิมะ ลูกเห็บ เมฆ หมอก ไอน้้า เป็นต้น 2.น้้าผิวดิน<surface water>เป็นน้้าที่ได้จากแม่น้้า ล้าคลอง ทะเลสาบ ทะเล และมหาสมุทร เป็นต้น 3.น้้าใต้ดิน<ground water>เป็นน้้าที่อยู่ใต้ระดับผิวดินที่มนุษย์ขุด และสูบขึ้นมาใช้ เช่น น้้าบ่อ และน้้าบาดาล เป็นต้น
 3. 3. ประโยชน์ของน้า + การดื่มกิน การประกอบอาหาร ช้าระร่างกาย + การเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์ ที่อยู่อาศัยของปลาและสัตว์น้้าอื่น ๆ ซึ่งคนเรา ใช้เป็นอาหาร + อุตสาหกรรม ต้องใช้น้้าในขบวนการผลิตใช้ล้างของเสียใช้หล่อ เครื่องจักรและระบายความร้อน + การท้านาเกลือโดยการระเหยน้้าเค็มจากทะเล + แหล่งพลังงาน ท้าเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าได้ + เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งที่ส้าคัญ + แหล่งท่องเที่ยวของมนุษย์
 4. 4. ปัญหาของทรัพยากรน้า 1.ปัญหาการมีน้้าน้อยเกินไป เกิดการขาดแคลนอันเป็นผลเนื่องจากการ ตัดไม้ท้าลายป่า ท้าให้ปริมาณน้้าฝนน้อยลง เกิดความแห้งแล้งเสียหายต่อพืช เพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์ 2.ปัญหาการมีน้้ามากเกินไป เป็นผลมาจากการตัดไม้มากเกินไป ท้าให้เกิด น้้าท่วมไหลบ่าในฤดูฝน สร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน
 5. 5. 3. ปัญหาน้้าเสีย - แหล่งที่มาของน้้าเสีย 1.จากธรรมชาติ เกิดจากการย่อยสลายซากพืช ซากสัตว์และ สารอินทรีย์ในแหล่งน้้าโดยจุลินทรีย์ซึ่งใช้ออกซิเจนในการย่อยสลายท้าให้ ออกซิเจนในน้้าลดลงนอกจากนี้อาจเกิดจากกระบวนการชะล้างพังทลายของดิน ท้าให้น้้าขุ่นสิ่งมีชีวิตไม่สามารถด้ารงชีวิตได้
 6. 6. 2.จากแหล่งชุมชน ได้แก่ น้้าเสียที่มาจากแหล่งที่พักอาศัยและสถาน ประกอบการต่าง ๆ เช่น โรงแรม โรงพยาบาล ร้านค้า ตลาด เป็นต้น น้้าเหล่านี้ ส่วนใหญ่จะมีสารอินทรีย์ เชื้อโรคและสารเคมีเป็นองค์ประกอบ
 7. 7. 3.จากโรงงานอุตสาหกรรม มาจากกระบวนการในการ ผลิตที่มีสารเคมีและโลหะที่ เป็นอันตรายเจอป่น เช่น สาร ปรอท ตะกั่ว แคดเมียม แมงกานีส โครเมียมและ น้้ามัน เป็นต้น น้้าจากการชะ ล้างเครื่องจักร พื้นโรงงาน เมื่อปล่อยลงสู่แม่น้้าจะมีกลิ่น เหม็นและแหล่งน้้ามีอุณหภูมิ สูง
 8. 8. 4.การเกษตรและอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ เป็นน้้าเสียที่มีการปนเปื้อนของสารเคมี วัตถุมีพิษที่ใช้ป้องกันและก้าจัด ศัตรูพืชรวมทั้งปุ๋ยเคมีอีกหลายชนิด ท้าให้สารตกค้างในน้้า อากาศ ดินเมื่อฝนตก ก็เกิดการชะล้างลงสู่แม่น้้า
 9. 9. 5.แหล่งการท้าเหมืองแร่ ต้องมีการขุดเจาะดินท้าให้เกิดตะกอนดินซึ่งจะท้าให้แหล่งน้้าขุ่นขึ้น นอกจากนี้อาจมีการปนเปื้อนของโลหะหนัก และเป็นสาเหตุท้าให้แหล่งน้้าตื้นเขิน ได้
 10. 10. มลพิษทางน้าและการจัดการ มลพิษทางน้้า <water pollution> ภาวะของน้้าที่มีมลสาร <pollutant>ปนเปื้อนในระดับที่คุณภาพน้้าเปลี่ยนไปจนสิ่งมีชีวิตไม่สามารถ ใช้ได้ การตรวจสอบมลพิษทางน้า มีดัชนีที่บ่งชี้การเกิดมลพิษ ได้แก่ อุณหภูมิ ความเป็นกรด-เบส ปริมาณ ออกซิเจนที่ละลายในน้้าหรือค่าดีโอ ค่าบีโอดี ปริมาณสารโลหะหนัก เป็นต้น
 11. 11. ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้าหรือดีโอ<dissolved oxygen : DO> ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้้าได้มาจากบรรยากาศและการสังเคราะห์ด้วยแสงของ พืชน้้า และจะแปรผกผันตามอุณหภูมิและความเข้มข้นของแร่ธาตุหากทั้งคู่นี้สูงจะท้าให้ ออกซิเจนละลายได้น้อย บีโอดี <biochemical oxygen demand : BOD> ปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ในน้้าใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้้า
 12. 12. คุณภาพน้า ค่า BOD 5 วัน (มิลลิกรัม/ลิตร) น้าบริสุทธิ์ 0 น้าสะอาดมาก 1 น้าสะอาด 2 น้าสะอาดพอประมาณ 3 น้าไม่สะอาด 5 น้าสกปรก 10 ตารางที่ 1 แสดงค่า BOD ที่เป็นตัวบ่งชีคุณภาพน้า
 13. 13. การจัดการทรัพยากรน้า 1.การปลูกจิตส้านึกการใช้น้้าอย่างมีคุณค่า 2.การวางแผนการใช้น้้า เพื่อให้มีน้้าใช้ตลอดกาล 3.การน้าน้้าที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ เช่น น้้าจากการล้างจานน้าไปรดต้นไม้ 4.การบ้าบัดน้้าเสีย + วิธีทางชีววิทยา เช่น การใช้กังหันน้้า การใช้ผักตบชวา บัว ฯลฯ + วิธีทางเคมี การเติมสารเคมีเพื่อให้เกิดปฏิกิริยา หรือตกตะกอนรวมทั้ง การฆ่าเชื้อโดยการเติมคลอรีน
 14. 14. สมาชิก นางสาวมัทนา วนพงษ์ นางสาวเกวลิน บ้ารุงศิลป์ นางสาวนันทนา มาสพเหมาะ นางสาวเกศินี แต้มสาระ นายรุ่งเรือง แก้วมณี
 15. 15. อ้างอิง http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet6/envi2/ subwater/subwater.htm http://www.krumonbs.ob.tc/html/043.html

×