Randstad ProfessionalsRapportage SelectieNaam: De heer ButterDatum: 07.03.2007Norm: HBO11. InleidingDe heer Butter heeft m...
Figuratief inzicht is nodig om effectief om te kunnen gaan met ruimtelijke relaties. Dit inzicht is vooralbelangrijk voor ...
dat hij niet zomaar genoegen neemt met informatie die al voorhanden is; hij zal meer willen wetenover achtergronden en ver...
Hij voelt zich zeker van zichzelf en zorgt ervoor dat hij de mensen leert kennen die voor hem vanbelang zijn.Sturend gedra...
8Persoonlijke effectiviteitZelfbeheersingVoor iemand met een grote mate van zelfbeheersing zijn evenwichtigheid en control...
10ResultaatgerichtheidDe heer Butter heeft een sterke behoefte aan doelgerichtheid binnen de organisatiecultuur. Hij vindt...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Assessment

340 views

Published on

assessment

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
340
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Assessment

  1. 1. Randstad ProfessionalsRapportage SelectieNaam: De heer ButterDatum: 07.03.2007Norm: HBO11. InleidingDe heer Butter heeft met betrekking tot een vacature een uitgebreide beoordeling ondergaan doorRandstad Professionals. De geschiktheid van de kandidaat met betrekking tot uw vacature is tot standgekomen op basis van een competentietest, een cultuurtest, capaciteitentests en een gestructureerdinterview. In dit rapport treft u het totale profiel van de kandidaat aan, gerelateerd aan de door u alscruciaal opgegeven criteria. Vervolgens wordt een samenvattende conclusie geschreven. Tot slotwordt een algemeen beeld geschetst en een toelichting gegeven op de relevante competenties encultuuraspecten.2. Resultaten2.1 Algemeen werk- en denkniveauOp grond van de capaciteitentests kan een oordeel worden gevormd over het algemeen werk- endenkniveau van een persoon. Het werk- en denkniveau heeft betrekking op zaken als abstract kunnendenken, kunnen leren en om kunnen gaan met nieuwe problemen. De score op de capaciteitentest isvergeleken met een normgroep van mensen met een HBO opleidingsniveau. Er zijn vijf resultatenmogelijk:Ver benedengemiddeld:De resultaten zijn ver benedengemiddeld in vergelijking tot de normgroep. De cognitieve capaciteitenzijn zwak te noemen.Benedengemiddeld:De resultaten zijn benedengemiddeld in vergelijking tot de normgroep. De cognitieve capaciteiten zijnmatig te noemen.Gemiddeld:De resultaten zijn gemiddeld in vergelijking tot de normgroep. De cognitieve capaciteiten zijnvoldoende te noemen.Bovengemiddeld:De resultaten zijn bovengemiddeld in vergelijking tot de normgroep. Dit is ruim voldoende te noemen.Ver bovengemiddeld:De resultaten zijn ver bovengemiddeld in vergelijking tot de normgroep. Er is sprake van sterkecognitieve capaciteiten.2De heer Butter heeft diverse cognitieve tests gemaakt die samen een beeld geven van zijn algemeenwerk- en denkniveau. In vergelijking met anderen komen de cognitieve capaciteiten van de heerButter als gemiddeld uit de test naar voren. Deze uitkomsten zijn indicatief voor zijn vermogen zichvlot nieuwe kennis eigen te maken en verworven kennis toe te passen op nieuwe terreinen.Het taalkundig inzicht van de heer Butter blijkt gemiddeld ontwikkeld te zijn. In vergelijking metanderen uit de gehanteerde normgroep zal het werken met taal hem tamelijk gemakkelijk afgaan.Taalkundig inzicht heeft te maken met de vaardigheid om relaties te kunnen leggen en samenhang tezien tussen begrippen. Kennis van taal speelt hierbij eveneens een rol. Taalkundig inzicht is vooralvan belang bij taken in de administratieve en communicatieve sfeer, zoals het schrijven van offertes,het opstellen van beleid en het maken van reclameteksten. Het cijfermatig inzicht van de heer Butter isin vergelijking met de normgroep ver bovengemiddeld. Dit betekent dat taken met eenrekenkundige component hem doorgaans zeer weinig moeite zullen kosten. Cijfermatig inzicht heeftonder andere te maken met het kunnen herkennen en toepassen van wetmatigheden in cijfermateriaalen het kunnen toepassen van rekenmodellen om problemen op te lossen. Dit is vooral van belangvoor taken met een financiële en administratieve basis, zoals het voeren van een boekhouding, hetvaststellen van budgetten en het analyseren van economische trends. De testresultaten wijzen uit datde heer Butter over een ver benedengemiddeld figuratief inzicht beschikt invergelijking met anderen met het onderzochte werk- en denkniveau. Naar verwachting zal het hemveel moeite kunnen kosten taken met ruimtelijke aspecten uit te voeren. Figuratief inzicht heeft temaken met het denkbeeldig kunnen draaien van en het logisch kunnen redeneren met figuren.
  2. 2. Figuratief inzicht is nodig om effectief om te kunnen gaan met ruimtelijke relaties. Dit inzicht is vooralbelangrijk voor technische en creatieve taken, zoals het maken van technische tekeningen, hetinterpreteren van stroomschemas, het begrijpen van grafieken en programmeerwerkzaamheden.De scores: Ver benedengemiddeldBenedengemiddeldGemiddeld BovengemiddeldVer bovengemiddeldAlgemeen werk- endenkniveau----De scores: Ver benedengemiddeldBenedengemiddeldGemiddeld BovengemiddeldVer bovengemiddeldTaalkundig inzicht - - - -Cijfermatig inzicht - - - -Figuratief inzicht - - - -32.2 CompetentiesDe resultaten van de competentietest geven aan in hoeverre iemand in staat is gedrag te laten ziendat nodig is om een bepaalde functie goed uit te voeren. Er zijn vier verschillende scores mogelijk,uiteenlopend van matig tot sterk:Bij 1 is de verwachting dat iemand in beperkte mate het gedrag laat zien dat bij de competentie hoorten bij 4 wordt er verwacht dat het bij de competentie behorende gedrag vaak zal worden laten zien.Per competentiegebied besproken volgt nu een uitleg en een tabel met de scores.4Prestatiegericht gedragPrestatiemotivatieIemand met een hoge prestatiemotivatie stelt zich in het werk actief op en kiest de aanpak die hetsnelst tot het beste resultaat leidt. De zorgvuldigheid wordt hierbij echter niet uit het oog verloren. Zoiemand is een betrouwbare collega en draagt op een positieve manier bij aan het resultaat. Hetpersoonlijkheidsonderzoek wijst uit dat de prestatiemotivatie van de heer Butter sterk is. Dit betekentdat hij zeer actief en efficiënt naar zijn doelen toewerkt.Daarnaast kan van hem veel inzet en een correcte opstelling verwacht worden, bijvoorbeeld in hetnakomen van afspraken.Plannen en organiserenDe competentie plannen en organiseren heeft betrekking op het vermogen om je werk goed teplannen en het ook volgens die planning te organiseren en uit te (laten) voeren. Hiervoor is naast eengestructureerde werkwijze, een zekere zorgvuldigheid en oog voor detail nodig. Verder is het niethandig als degene die plant en organiseert meer gemotiveerd wordt door afwisseling en verandering,dan door de uitdaging om een planning rond te krijgen. De heer Butter beschikt in ruime mate over depersoonlijkheidskenmerken die noodzakelijk zijn voor deze competentie, zo blijkt uit het onderzoek. Ditbetekent dat van hem een zeer gestructureerde aanpak verwacht kan worden.InitiatiefDe competentie initiatief staat niet alleen voor het in actie komen als er in de omgeving iets voorvalt,maar ook voor het uit zichzelf signaleren van knelpunten en kansen en daarop actief reageren. Eeninitiatiefrijk persoon heeft vertrouwen in het eigen oordeel, komt met vindingrijke oplossingen en weetanderen mee te krijgen in zijn of haar plannen en ideeën. Het profiel van de heer Butter beantwoordtin sterke mate aan dit beeld: hij komt uit het persoonlijkheidsonderzoek naar voren als iemand metveel initiatief. Wanneer er problemen ontstaan of als zich een mooie kans aandient, zal hij daar snelen gericht op inspringen.ProbleemoriëntatieDe competentie probleemoriëntatie heeft betrekking op alle kanten van een probleem willenonderzoeken, doorvragen als je nieuwe informatie hoort en op zoek blijven naar aanvullendeinformatie. Iemand bij wie deze competentie sterk ontwikkeld is, kun je herkennen aan het feit dat zijnof haar belangstelling en nieuwsgierigheid snel gewekt zijn. Voor zo iemand is een zekere mate vangestructureerdheid wel belangrijk, om overzicht te houden en doelgericht te blijven. Hetpersoonlijkheidsprofiel van de heer Butter beantwoordt aan dit beeld. Van hem kan verwacht worden
  3. 3. dat hij niet zomaar genoegen neemt met informatie die al voorhanden is; hij zal meer willen wetenover achtergronden en verbanden.De scores: 1 2 3 4Prestatiemotivatie - - -Plannen en organiseren - - -Initiatief - - -Probleemoriëntatie - - -5Relatiegericht gedragInlevingsvermogenDe competentie inlevingsvermogen geeft uitdrukking aan iemands bereidheid om erachter te komenwat er in anderen omgaat en de vaardigheid om daar met respect op te reageren. Iemand metinlevingsvermogen is belangstellend en vriendelijk en zegt of doet de juiste dingen op het juistemoment. Het persoonlijkheidsonderzoek wijst uit dat de heer Butter over een redelijk sterkinlevingsvermogen beschikt. Dit betekent dat hij voldoende zal begrijpen van degedachten en gevoelens van anderen, ook als die voor hem minder herkenbaar zijn. Hij zal interessein anderen tonen en rekening houden met de uitwerking van zijn gedrag op een ander.KlantgerichtheidDe competentie klantgerichtheid vereist nogal wat persoonlijkheidskenmerken. Iemand die succesvolwil zijn in de dienstverlening aan klanten moet onder meer contactgericht zijn, over voldoende socialevaardigheden beschikken en constructief blijven als er zich problemen voordoen. Ook is het belangrijkdat iemand geïnteresseerd is in wat er bij een klant speelt, hierop goed kan doorvragen, en inventief isin het bedenken van oplossingen. Uit het persoonlijkheidsonderzoek komt een sterke klantgerichtheidnaar voren. Dat betekent dat de heer Butter in zijn contacten zeer sociaal vaardig is. Verder kunnenklanten rekenen op echte belangstelling voor hun problemen en vragen en mogen zij ervan uitgaandat hij hiervoor passende oplossingen weet te bedenken.SamenwerkenOm goed te kunnen samenwerken moet iemand het plezierig en nuttig vinden om samen met anderenaan een resultaat te werken en hierover te overleggen en af te stemmen. De competentiesamenwerken vergt dus het een en ander van je contactgerichtheid en van je houding. Hetpersoonlijkheidsonderzoek wijst uit dat de heer Butter duidelijk over de eigenschappen beschikt diebelangrijk zijn voor een goede samenwerking. Hij is zeer contactgericht, watbetekent dat zijn werkplezier sterk samenhangt met de uitwisseling die hij met collegas en anderenheeft. Verder is zijn werkhouding positief; hij is zeer hulpvaardig en heeft een grote inzet.De scores: 1 2 3 4Inlevingsvermogen - - -Klantgerichtheid - - -Samenwerken - - -6Beïnvloedend gedragOvertuigingskrachtDe competentie overtuigingskracht heeft betrekking op het beïnvloeden van de mening van anderenen het verkrijgen van instemming voor voorstellen, plannen en ideeën. Uit hetpersoonlijkheidsonderzoek blijkt dat de heer Butter over veel overtuigingskracht beschikt. Dit betekentdat hij zijn argumenten goed zal weten af te stemmen op de beleving endenkwijze van anderen. Ook zal hij zijn argumenten krachtig naar voren brengen. Als anderen het nietmet hem eens zijn, zal hij daar soepel mee om kunnen gaan.OmgevingsbewustzijnIemand met een goed ontwikkeld omgevingsbewustzijn verdiept zich in wat er zich in de directe enbredere (werk)omgeving afspeelt en gedraagt zich naar de geschreven en ongeschreven regels diedaar gelden. Zo iemand beweegt zich soepel in zijn of haar werkomgeving en is handig in het leggenvan contacten, ook met mensen op sleutelposities. Uit het persoonlijkheidsonderzoek blijkt dat de heerButter goed aan dit beeld beantwoordt. Dit betekent dat hij vaak slim gebruik van zijn contacten maaktom zijn omgeving beter te leren begrijpen.RelatiebeheerIemand die goed is in relatiebeheer is op de omgeving gericht, heeft een open houding en heeft erduidelijk plezier en handigheid in, om in uiteenlopende situaties nieuwe contacten te leggen. Hij of isdus zelfverzekerd en gaat recht op zijn doel af. De heer Butter beantwoordt uitstekend aan dit profiel.Dit betekent dat hij zich in allerlei situaties open en toegankelijk opstelt en vlot in de omgang is.
  4. 4. Hij voelt zich zeker van zichzelf en zorgt ervoor dat hij de mensen leert kennen die voor hem vanbelang zijn.Sturend gedragLeiderschapVoor de competentie leiderschap zijn verschillende persoonlijkheidskenmerken van betekenis. Zo ishet belangrijk dat iemand contactgericht is en dus graag onder de mensen is. Verder moet zo iemanddoortastend en met overtuigingskracht kunnen optreden. Van iemand die de leiding heeft wordteveneens verwacht dat hij of zij stabiel is,wat wil zeggen dat die persoon onder moeilijke omstandigheden het hoofd koel houdt en zich nietdoor emoties maar door rationele overwegingen laat leiden. Het persoonlijkheidsprofiel van de heerButter beantwoordt goed aan deze kenmerken. Dit betekent dat hij waarschijnlijk zeer contactgericht isen dat zijn optreden wordt gekenmerkt doorDe scores: 1 2 3 4Overtuigingskracht - - -Omgevingsbewustzijn - - -Relatiebeheer - - -De scores: 1 2 3 4Leiderschap - - -7doortastendheid en overtuigingskracht. In onverwachte situaties waarin leiding van hem verwachtwordt zal het hem waarschijnlijk goed lukken kalm te blijven en weloverwogen beslissingen te nemen.DenkkrachtProbleemanalyseHet vermogen om problemen te analyseren wordt bijvoorbeeld aangesproken wanneer een complexprobleem moet worden begrepen en ontrafeld. Om grip op het probleem te krijgen moeten deonderdelen van het probleem logisch worden geordend en gestructureerd en moeten hoofd- enbijzaken van elkaar worden onderscheiden. Bovendien moet duidelijk worden hoe zaken met elkaarsamenhangen, wat oorzaken zijn en wat mogelijke consequenties. De specifieke redeneeronderdelenvan de cognitieve test wijzen er op, dat de heer Butter beschikt over een bovengemiddeld analytischvermogen. Dit betekent dat van hem verwacht kan worden dat hij grip op complexeproblematiek zal weten te krijgen.VisieOp basis van iemands intelligentie kan de best mogelijke voorspelling worden gedaan voor decompetentie visie. Het hangt van iemands cognitieve niveau af, of hij of zij in staat is om met eenzekere afstand naar feitelijke zaken en concrete gebeurtenissen te kijken, en overzicht te krijgen overcomplexe samenhangen, effecten en consequenties.Van iemand met een hoog intelligentieniveau mag je verwachten dat hij of zij in staat is, zaken in eenbreed perspectief te plaatsen en toekomstige mogelijkheden en kansen voor zich te zien. Zo iemandzou op basis van zijn of haar inzichten richting moeten kunnen geven aan een afdeling of heleorganisatie, een project of onderzoek, een vereniging of politieke partij etc. De gemiddelde resultatendie de heer Butter in de cognitieve test heeft behaald, geven aan dat de competentie visie bij hemredelijk sterk naar voren komt.ExpertiseMet de competentie expertise wordt iemands houding bedoeld ten aanzien van vakkennis enalgemene kennis. Als deze competentie sterk aanwezig is bij iemand, dan zie je dat die persoon eenzeer brede belangstelling heeft en steeds op zoek blijft naar nieuwe kennis. Het verbreden enverdiepen van de kennis is bij zon persoon gekoppeld aan de doelen die worden nagestreefd. Zoiemand draagt daarnaast zijn of haar kennis graag uit en deelt die gemakkelijkmet anderen. Om daadwerkelijk als expert op te treden is het wel nodig dat iemand het zelfvertrouwendaarvoor heeft.De heer Butter beschikt in sterke mate over de kenmerken van iemand met expertise, zo blijkt uit hetpersoonlijkheidsonderzoek. Dit betekent dat hij een zeer belangstellende houding heeft en ergdoelgerichtheid is. Ook is hij zelfverzekerd genoeg om in de rol van expert te kruipen en kennis over tedragen aan anderen.De scores: 1 2 3 4Probleemanalyse - - -Visie - - - Expertise - - -
  5. 5. 8Persoonlijke effectiviteitZelfbeheersingVoor iemand met een grote mate van zelfbeheersing zijn evenwichtigheid en controle over emoties engedrag kenmerkend. Zo iemand maakt een kalme indruk, ziet zaken in de juiste proporties en heeftniet snel last van stress.Ook zul je zo iemand niet snel betrappen op ongenuanceerde uitlatingen of heftige reacties alsanderen daartoe wel aanleiding geven. Het geschetste beeld is zeer van toepassing op de heerButter, zo blijkt uit het persoonlijkheidsonderzoek. Hij komt daaruit naar voren als een evenwichtigeman; voordat hij zijn kalmte verliest moet er dus heel wat gebeuren. Van hem kan bovendien verwachtworden dat hij goed zal omgaan met zaken als stress, tegenslag, meningsverschillen en kritiek.ZelfvertrouwenIemand met veel zelfvertrouwen herken je aan zijn of haar doortastende optreden. Zo iemand durft afte gaan op eigen inzichten en oordelen en weet die bovendien overtuigend te brengen. Het feit datdeze persoon ferme besluiten durft te nemen is een teken van zelfverzekerdheid. Uit hetpersoonlijkheidsonderzoek blijkt dat het profiel van de heer Butter in sterke mate overeenkomt met ditbeeld. Dit betekent dat hij een stevig vertrouwen heeft in zijn eigenoordelen. Verder kan van hem een zeer doortastend en overtuigend optreden worden verwacht,waarmee hij gemakkelijk medestanders voor zijn mening of standpunt zal krijgen.FlexibiliteitIemand die flexibel is laat zien dat hij of zij van gedrag en aanpak kan veranderen als blijkt datanderen dat wenselijk vinden of als de gekozen aanpak niet werkt. Zo iemand kan dus verschillendegedragsstijlen laten zien. Ook blijkt flexibiliteit uit de wijze waarop iemand omgaat met veranderingenen onverwachte situaties. Iemand die daar soepel mee omgaat en meebeweegt met wat er om hem ofhaar heen gebeurt laat flexibel gedrag zien. De heer Butter komt uit het persoonlijkheidsonderzoek alszeer flexibel naar voren. Hij is iemand die zich prettig voelt in een omgeving diein beweging is. Hij kan zich met meerdere dingen tegelijk bezighouden en als zich iets onverwachtsvoordoet zal hij doortastend reageren. Naar aanleiding van aanmerkingen van anderen is hij goed instaat zijn gedrag of aanpak te veranderen.OrganisatiecommitmentIemand met organisatiecommitment voelt zich verbonden met de organisatie waar hij of zij werkt en isbereid zich daarvoor in te zetten. Zo iemand is erop gericht om zijn of haar gedrag in lijn te brengenmet de prioriteiten en doelen van de organisatie; ook wanneer de eigen prioriteiten en doelen andersliggen. Het profiel van de heer Butter voldoet in sterke mate aan dit beeld. Verwacht wordt dat hij zeerloyaal is aan de organisatie waar hij werkt.De scores: 1 2 3 4Zelfbeheersing - - -Zelfvertrouwen - - -Flexibiliteit - - -Organisatiecommitment - - -92.3 CultuuroverzichtHet cultuuroverzicht geeft inzicht in de wensen en behoeften wat betreft de werkomgeving. De scoresgeven inzicht in de mate waarin men behoefte heeft aan deze cultuuraspecten. Er zijn vier scoresmogelijk:Niet nodigHet cultuuraspect wordt door de kandidaat niet belangrijk gevonden binnen de werkomgeving.Beperkt nodigHet cultuuraspect is minder belangrijk. De kandidaat zal het niet erg nodig vinden dat er in dewerkomgeving veel aandacht aan dit aspect wordt besteed.NodigDit aspect is belangrijk, er bestaat een behoefte aan dit aspect. De kandidaat zal het prettig vindenwanneer hiervoor er in de werkomgeving aandacht is.Zeer nodigHet cultuuraspect wordt erg belangrijk gevonden. De kandidaat vindt het van groot belang dat er in dewerkomgeving veel aandacht is voor dit cultuuraspect.In dit deel wordt per cultuurgebied een overzicht gegeven van de scores van de cultuuraspecten dieaan de orde zijn geweest met daaronder een uitleg van de scores.
  6. 6. 10ResultaatgerichtheidDe heer Butter heeft een sterke behoefte aan doelgerichtheid binnen de organisatiecultuur. Hij vindthet erg belangrijk dat de organisatiedoelen duidelijk en haalbaar zijn. In een organisatie waar hiervoorveel aandacht is, zal hij zich het best op zijn plaats voelen. Hij heeft een gemiddelde behoefte om ineen ambitieuze organisatie te werken. De heer Butter vindt het prettig te werken bij een organisatie diede beste wil zijn in zijn branche.MarktgerichtheidDe behoefte aan een slagvaardige organisatie is bij de heer Butter gemiddeld te noemen. Hij hecht erwaarde aan dat de organisatie pro-actief op de markt opereert. De behoefte van de heer Butter aanvernieuwingsgerichtheid in zijn werkomgeving is gemiddeld. Hij heeft een voorkeur voor eenorganisatie die op zoek is naar nieuwe mogelijkheden en die vernieuwing stimuleert.Stijl van leidinggevenDe heer Butter heeft een sterke voorkeur voor een mensgerichte stijl van leidinggeven. Hij stelt veelprijs op steun en aandacht vanuit de leiding. Een werkomgeving met een sterk mensgerichteleiderschapsstijl zal daarom goed bij hem passen. Medezeggenschap vindt de heer Butter belangrijk.Hij heeft behoefte aan inspraak. Hij krijgt graag de gelegenheid mee te denken en te beslissen. Eentaakgerichte leiderschapsstijl past bij hem, hij vindt duidelijke instructies en werkafspraken prettig.De scores: Niet nodig Beperkt nodig Nodig Zeer nodigDoelgerichtheid - - -Ambitie - - -De scores: Niet nodig Beperkt nodig Nodig Zeer nodigSlagvaardigheid - - -Vernieuwingsgerichtheid - - -De scores: Niet nodig Beperkt nodig Nodig Zeer nodigMensgerichtheid - - -Medezeggenschap - - - Taakgerichtheid - - -11BeloningDe behoefte aan een billijke beloning is bij de heer Butter gemiddeld te noemen. Hij hecht belang aaneen inzichtelijk beloning, die in verhouding is met geleverde prestaties.MedewerkersgerichtheidDe heer Butter geeft aan veel belang te hechten aan ruimte en aandacht voor persoonlijkeontwikkeling. Hij heeft een sterke voorkeur voor een werkomgeving waarin hij actief wordtgestimuleerd in zijn groei. Een organisatie die hieraan weinig aandacht besteedt, zal minder goed bijhem passen. Wat betreft zijn behoefte aan diversiteit geldt, dat hij waarde hecht aan eenwerkomgeving waar aandacht is voor de samenstelling van het personeelsbestand.Maatschappelijke betrokkenheidDe maatschappelijke betrokkenheid van de organisatie waarvoor hij werkt, vindt hij belangrijk. Hij vindthet prettig wanneer veel aandacht wordt gegeven aan maatschappelijke onderwerpen als zorg, milieuen dergelijke.De scores: Niet nodig Beperkt nodig Nodig Zeer nodigBeloning - - -De scores: Niet nodig Beperkt nodig Nodig Zeer nodigPersoonlijke ontwikkeling - - -Diversiteit - - -De scores: Niet nodig Beperkt nodig Nodig Zeer nodigMaatschappelijke betrokkenheid - - -12VeiligheidDe heer Butter heeft een voorkeur voor een competitieve werkomgeving. Aandacht voorsamenwerking vindt de heer Butter erg belangrijk. Hij voelt zich thuis in een werkomgeving waar goeden effectief wordt samengewerkt. Hij zal zich mogelijk minder prettig voelen in een organisatie waar deaandacht voor de onderlinge samenwerking beperkt is. Hij is gericht op organisaties waarbinnen openover problemen wordt gesproken. Hij hecht veel waarde aan de mogelijkheidom collegas in vertrouwen te nemen. Hij zal zich het meest op zijn gemak voelen in eenwerkomgeving waarin de mensen zich vrij voelen om hun eigen mening uit te spreken.De scores: Niet nodig Beperkt nodig Nodig Zeer nodigCompetitie - - -Samenwerking - - - Openheid - - -

×