Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pampublikong pagsasalita

13,873 views

Published on

para sa Filipino

Pampublikong pagsasalita

 1. 1. PampublikongPagsasalita<br />Inihandanina:<br />RomalynLalic at Amber Papa<br />
 2. 2. Definisyon<br /><ul><li>Ito ay pagharapsamaramingtaohabangipinararatingsakanilaangkanyangnasaisipan
 3. 3. Ito ay angpakikipagkomunikasyono pagpaparatingngideyagamitangwika at may pagkilosupangipaalamsakanilaangnangyayarisaisipanngtagapagsalita.
 4. 4. Ito ay angpagbuongtalumpati o pormalnapagbigkasngtalumpatisaharapngmaramingtao, kung saanpinakikitangispikerangkahusayansapagbigkas</li></li></ul><li><ul><li>isanganyongkomunikasyonnaangtagapagsalita ay humaharapsamalakingbilangngtagapakinig at nagsasalitatungkolsaisangpaksa.
 5. 5. Ito ay angpakikipagugnayanngmgaideyagamitangmgasalita at kilos upangmalamanngiba kung ano ay iyongisinasaisip (word net dictionary)
 6. 6. Isangsining, maaringbinuosapamamagitanngpagsasanay. </li></li></ul><li>MgaNakakaapektosaPampublikongPagsasalita<br />
 7. 7. 1. Speaker (taga-pagsalita)<br />A. Personalidad<br /> a.1 mahusaynapagbigkas at pagtawagngpansinsatagapakinig<br /> a.2 pag-ayossasarili o personal grooming a.3 saloobin<br /> B. LawakngKaalaman<br /> b.1 common sense<br /> b.2 tact<br /> b.3 good taste<br /> C. Integridad<br /> c.1 virtue<br />
 8. 8. D. Pagsasanay<br />d.1 pagsasanay<br /> d.2 kritikalnapagiisip<br /> d.3 pagdevelopngtiwalasasarili<br />E. Teknik<br /> e.1 boses<br /> e.2 pagbigkas<br /> e.3 ideyasalohikalnaparaan<br /> e.4 gesture<br /> e.5 posture<br /> e.6 facial expression<br /> e.7 epektibongpagpapahayagngsasabihin<br /> e.8 motibasyon<br /> e.9 pakikipag-usapsatakapakinig o audience contact<br />
 9. 9. 2. Audience (taga-pakinig)<br />pumilingmgataga-pakinigna may kinalamansapaksanaiyongtatalakayin. <br /> 3. Lugar <br />isarinitongmalakingaspeto kung saanmakakaapektosataga-pakinig at taga- pagsalita, tiyakinnaangiyonglugarnapagpupulungan ay komportable at walangibangmakakasagabalsapulong.<br />
 10. 10. Binanggitnina White at Henderlidersakanilangaklatna “Public Speaking” angtatlonglayuninngpagsasalitasaharapngmadlaito ay ang:<br /><ul><li>Magpabatid
 11. 11. Manghikayat
 12. 12. Manlibang</li></li></ul><li>Aspektongpampublikongpagsasalitaupangmaiwasanangtakot o kaba.<br />
 13. 13. Maaringisagawaangmgasumusunod:<br /><ul><li>Pag-eensayo
 14. 14. Magingpamilyarsamgakonteksto
 15. 15. Pisikalna Gawain</li></ul>Higitsalahat, angtakot at pangamba ay maiiwasankapagangmananalumpati ay nakakasigurosakanyangsarili at siya’yhandang-handasakanyangsasabihin.<br />
 16. 16. Sa paghahahandangisangmahusaynatalumpati, isaalang-alangangmgasumusunod:<br />Maliwanagnapaksa<br />Tiyakanglayunin<br />Nakatatawag-pansinangintroduksyon at nagbibigayitongdiwangdireksyonnapatutunguhanngtalumpati<br />Maliwanagnaipinahahayagangpaksa at layuninsatesis<br />Dapatitongnagpapakitangpruwebangpagsusuringuringmanonood<br />Angtalumpati ay may maliwanag at tiyaknapuntotungkolsatesis<br />
 17. 17. G. Anghulwaranngtalumpati ay malinaw at nauunawaan<br />H. Angwikangginamit ay maliwanag at tandisan at angkopparasapaksa<br />I. Gumagamitngmga kilos ngkatawannamakatutulongsapagpapahayagngmgakaisipan<br />J. Gumagamitngsapatnalakasngtinig, tamangpagbibigkas o artikulasyonngmgasalita at tunog<br />K. Angkongklusyon ay nagbubuodngmgapangunahingideya at nagbibigayngdiwangpagtataposngtalumpati<br />
 18. 18. EtikasaPagsasalitasaPubliko<br />
 19. 19. 1. Iwasanangpaggaya o samadalingsalita wag mangopyangibangtalumpati, malibannalang kung binigyan mo ngpagkilalaangmgasalitanahiniram mo mulasakanyangtalumpati.2.Wag magbigayngmalingimpormasyon !3.Paghandaan angarawngiyongtalumpati.4.Respetuhinangiyongsarili. Manindigansaiyongmgapaniniwala<br />
 20. 20. 5.Ikwento angbuongpangyayaringiyongpaksasatalumpatinailalahadsamadladahilmadalasangkauntingkaalaman ay magdadalasakahihiyan6.At sahuli, respetuhinangiyongmgataga-pakinig. <br />
 21. 21. References:<br /><ul><li>Retorika: Mabisa at MakabuluhangPagpapahayag. </li></ul>Casanova, Arthur et. Al. (2001)<br /><ul><li>Retorika: MasiningnaPagpapahayag.</li></ul>Arrogante, Jose A.<br /><ul><li>Public Speaking and Speech Improvement (for Filipino Students)</li></ul> Tan, Arsenia B.<br /><ul><li>http://www.speech-time.com/ethics -in-public-speaking.html
 22. 22. Dictionary.net
 23. 23. Readers Digest</li></li></ul><li>Thank you! <br />

×