Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Avec 2013

328 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Avec 2013

 1. 1. Digisam och det digitalakulturarvetRolf KällmanDigisam – Samordningssekretariatet för digitalisering, digitaltbevarande och digitalt tillgängliggörande av kulturarvetAVEC 2013 Västeråsden 16 maj 2013
 2. 2. I november 2009 gav regeringen alla statligakulturarvsmyndigheter/institutioner i uppdrag attinkomma med underlag till en nationell strategi fördigitalisering av kulturarvet. Länsmuseer och ideellaorganisationer var inbjudna att svara på uppdraget.Bakgrund
 3. 3. En nationell strategi fördigitalisering av kulturarvet• I december 2011 fattade regeringen beslut om en nationell strategi förarbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggörakulturarvsmaterial och kulturarvsinformation.• Strategin spänner över alla frågor som är knutna till digitalisering, frånurval till bevarande och användning.• Fokus på de möjligheter som digitalisering ger för användning,delaktighet och medskapande och de förutsättningar som krävs för attdetta ska vara möjligt.
 4. 4. Europe 2020European Digital AgendaRådsslutsatser och rekommendationerNationella policies och agendor
 5. 5. MålKulturella verksamheter, samlingar och arkiv ska i ökadutsträckning bevaras digitalt och tillgängliggöraselektroniskt för allmänheten.Alla statliga institutioner som samlar, bevarar ochtillgängliggör kulturarvsmaterial och kulturarvsinformationska ta fram en plan för digitalisering och tillgänglighet.Målen ska nås inom fastställda ekonomiska ramar.
 6. 6. Ett flertal områden kräver samordning, vissahanteras av Digisam
 7. 7. Digisam• har som huvvuduppdrag att koordinera arbetet för attmålen för strategin ska nås under perioden 2012-2015• ska stå för kunskapsinhämtning ochkompetensuppbyggnad• ska ta fram:– underlag för rekommendationer och allmänna råd.– förslag på en samordnad digital informationshantering ochgemensamma kostnadseffektiva lösningar för digitalt bevarande.– Förslag på roll- och ansvarsfördelning• är en del av den nationella strategin för digitalisering avkulturarvet
 8. 8. Resultaten av Digisams arbete ska varaskalbara och användbara för helakulturarvsområdet
 9. 9. Alla statliga institutioner som samlar, bevararoch tillgängliggör kulturarvsmaterial ochkulturarvsinformation ska ha en plan fördigitalisering och tillgänglighet.Planer
 10. 10. Principer och begrepp
 11. 11. StyraProduceraAnvändaBevaraFölja upp
 12. 12. Infrastruktur
 13. 13. standarderformatföreskrifterallmänna rådriktlinjerrekommendationerguidelinesbest practises
 14. 14. Digitalt bevarande
 15. 15. Tillgängligt ochanvändbart
 16. 16. Länkad Öppen Data
 17. 17. Länkad Öppen Data
 18. 18. Vem säger vad?
 19. 19. §§
 20. 20. Europa
 21. 21. Bakgrund
 22. 22. Tillgängligt ochanvändbart
 23. 23. Tack för uppmärksamheten!Följ oss, delta och diskuterawww.digisam.seFacebook: Digisam.riksarkivetTwitter: @digisam_raE-post: digisam@riksarkivet.se

×