Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
• อัลเบิร์ต แบนดูรา เกิดที่เมืองอัลเบอร์ตา ประเทศแคนาดา ได้รับปริญญาศิลปะ
ศาตร์บันฑิต จากมหาวิทยาลัยบริติช โคลัมเบีย
• ได้...
• การเรียนรู้ของมนุษย์ส่วนมากเป็นการเรียนรู้โดยการสังเกตหรือการเลียนแบบ
เนื่องจากมนุษย์มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแดล้อมรอบๆตัวอย...
• ขั้นที่ 1 ขั้นการได้รับมาซึ่งการเรียนรู้ (Acquisition)
สิ่งเร้าหรือการรับเข้า(input) > บุคคล(person)
• ขั้นที่ 2 ขั้นการ...
• กระบวนการความเอาใจใส่ (Attention)
• กระบวนการจดจา (Retention)
• กระบวนการแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวอย่าง (Reproduction)
• กระ...
แบนดูราได้แบ่งเด็กออกเป็น 3 กลุ่ม
• กลุ่มที่ 1 ให้เห็นตัวอย่างจากตัวแบบที่มีชีวิต แสดงพฤติกรรมก้าวร้าว
• กลุ่มที่ 2 มีตัวแ...
• บ่งชี้วัตถุประสงค์ที่จะให้นักเรียนแสดงพฤติกรรม
• แสดงตัวอย่างของการกระทาหลายๆอย่าง
• ให้คาอธิบายควบคู่กันไปกับการให้ตัวอ...
• เน้นความสาคัญของการเรียนรู้แบบการสังเกตหรือเลียนแบบจากตัวแบบ ซึ่งอาจจะ
เป็นได้ทั้งตัวบุคคลจริงๆ
• การเรียนรู้โดยการสังเก...
• นางสาวเจะรูอัยดา โว๊ะ รหัส 405710001
• นางสาวฟาตีมี นอร์ รหัส 405710008
• นางสาวโนรมาลา อาแว รหัส 405710009
• นางสาวนูรม...
ทฤษฎีการเรี่ยนรู้ของแบนดูรา
ทฤษฎีการเรี่ยนรู้ของแบนดูรา
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ทฤษฎีการเรี่ยนรู้ของแบนดูรา

ทฤษฎีการเรี่ยนรู้ของแบนดูรา

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ทฤษฎีการเรี่ยนรู้ของแบนดูรา

  1. 1. • อัลเบิร์ต แบนดูรา เกิดที่เมืองอัลเบอร์ตา ประเทศแคนาดา ได้รับปริญญาศิลปะ ศาตร์บันฑิต จากมหาวิทยาลัยบริติช โคลัมเบีย • ได้รับปริญญาศิลปศาตร์มหาบันฑิตและปรัชญาดุษฎีบันฑิตทางจิตวิทยา คลีนิกจากมหาลัยไอโอวา
  2. 2. • การเรียนรู้ของมนุษย์ส่วนมากเป็นการเรียนรู้โดยการสังเกตหรือการเลียนแบบ เนื่องจากมนุษย์มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแดล้อมรอบๆตัวอยู่เสมอ เป็นกระบวนการ ทางการรู้คิดหรือพุทธปัญญา
  3. 3. • ขั้นที่ 1 ขั้นการได้รับมาซึ่งการเรียนรู้ (Acquisition) สิ่งเร้าหรือการรับเข้า(input) > บุคคล(person) • ขั้นที่ 2 ขั้นการกระทา (Performance) สิ่งเร้าหรือการรับเข้า(input) > บุคคล(person)
  4. 4. • กระบวนการความเอาใจใส่ (Attention) • กระบวนการจดจา (Retention) • กระบวนการแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวอย่าง (Reproduction) • กระบวนการการจูงใจ (Motivation)
  5. 5. แบนดูราได้แบ่งเด็กออกเป็น 3 กลุ่ม • กลุ่มที่ 1 ให้เห็นตัวอย่างจากตัวแบบที่มีชีวิต แสดงพฤติกรรมก้าวร้าว • กลุ่มที่ 2 มีตัวแบบที่ไม่แสดงพฤติกรรมก้าวร้าว • กลุ่มที่ 3 ไม่มีตัวแบบแสดงพฤติกรรมให้ดูเป็นตัวอย่าง
  6. 6. • บ่งชี้วัตถุประสงค์ที่จะให้นักเรียนแสดงพฤติกรรม • แสดงตัวอย่างของการกระทาหลายๆอย่าง • ให้คาอธิบายควบคู่กันไปกับการให้ตัวอย่างแต่ละอย่าง • ชี้แจงขั้นตอนของการเรียนรู้โดยการสังเกตแก่นักเรียน • จัดเวลาให้นักเรียนมีโอกาสที่แสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบ • เสริมแรงแก่นักเรียนที่สามารถเลียนแบบได้อย่างถูกต้อง
  7. 7. • เน้นความสาคัญของการเรียนรู้แบบการสังเกตหรือเลียนแบบจากตัวแบบ ซึ่งอาจจะ เป็นได้ทั้งตัวบุคคลจริงๆ • การเรียนรู้โดยการสังเกตประกอบด้วย 2 ขั้น คือ - ขั้นการรับมาซึ่งการเรียนรู้เป็นกระบวนการทางพุทธิปัญญา - ขั้น กระทา ตัวแบบทที่มีอิทธิพลต่อตัวพฤติกรรม
  8. 8. • นางสาวเจะรูอัยดา โว๊ะ รหัส 405710001 • นางสาวฟาตีมี นอร์ รหัส 405710008 • นางสาวโนรมาลา อาแว รหัส 405710009 • นางสาวนูรมา นิมะ รหัส 405710016 • นางสาวขัตติยา สามะ รหัส 405710022 • นางสาวนูตรียะห์ ดอเลาะ รหัส 405710025 สาขาการศึกษาปฐมวัย ห้อง 1 ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎ ยะลา

×