Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

CO2 prestatieladder communicatieplan 2010-2011

410 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

CO2 prestatieladder communicatieplan 2010-2011

  1. 1. CO2 prestatieladder communicatieplan 2010-2011auteurR.W. Tuinstrad.d. 30-11-2010Inhoud1 Inleiding……………………………………………………………….………………….…..12 Communicatie CO2 prestatieladder 2.1 Algemeen ......................................................................................................... 2 2.2 Doel interne communicatie ............................................................................... 2 2.3 Doel externe communicatie .............................................................................. 23 Strategie & doelgroepen 3.1 Intern gericht .................................................................................................... 3 3.2 Extern gericht ................................................................................................... 3 4 Aanpak & middelen ................................................................................................. 4 4.1 Interne communicatie ....................................................................................... 4 4.2 Planning interne communicatie ......................................................................... 4 4.3 Externe communicatie ...................................................................................... 5 4.4 Planning externe communicatie ........................................................................ 5 4.5 Organisatie & samenwerking .................................................................. ..….. 6 4.6 Financiën ................................................................................................ ..….. 6 4.7 Monitoring .............................................................................................. ..….. 6 4.8 Evaluatie ................................................................................................ ..….. 6 Bijlage: CO2 prestatieladder communicatiekalender 2010-2011oag prestatieladder communicatieplan 2010-2011_rt Pagina 1/6
  2. 2. 1 InleidingIn dit plan wordt inzicht gegeven hoe de Ooms Avenhorn Groep van plan is in 2010-2011zowel interne als externe communicatie over haar CO2 –reductiedoelstellingen vorm tegeven. Het communicatieplan voorziet in planmatige communicatie over het CO2-beleid naaralle medewerkers, onze omgeving, niet-gouvernementele organisaties (NGOs) en anderebelanghebbenden.2 Communicatie CO2 prestatieladder2.1 AlgemeenDe Marketing Manager van de Ooms Avenhorn Groep is in samenspraak met deDuurzaamheidscoördinator verantwoordelijk voor in- en externe communicatie over het CO2beleid waaronder: Het opstellen & uitvoeren van het CO2- communicatieplan Het monitoren, ontwikkelen en deelnemen aan initiatieven op het gebied van CO2- reductie2.2 Doel interne communicatieHet doel van de interne communicatie is het bewustzijn en de betrokkenheid vanmedewerkers op het gebied van CO2-reductie te vergroten en hen aan te sporen een actievebijdrage te leveren aan het reduceren van de CO2-emissie van de Ooms Avenhorn Groep enhaar werkmaatschappijen. Om de doelstellingen te halen, is het van belang dat elkemedewerker zich bewust is van zijn of haar verantwoordelijkheid en mogelijke bijdrage op ditgebied. Het terugbrengen van de CO2-uitstoot is immers mede afhankelijk van hetbevorderen van het bewustzijn onder alle medewerkers.Het doel van de interne communicatie is dan ook: Voorlichten over beleid en uitstraling Ooms Avenhorn Groep en haar werkmaatschappijen inzake duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Het actief betrekken van medewerkers bij het bereiken van de door de directie vastgestelde doelstellingen inzake energiereductie.2.3 Doel externe communicatieHet doel van de externe communicatie is het uitdragen van de maatschappelijkeverantwoordelijkheid & betrokkenheid en het onderschrijven van het beleid van OomsAvenhorn Groep op het gebied van duurzaam ondernemen en CO2-reductie. Hierbij hoortook het vergroten van het bewustzijn en de betrokkenheid van haar externe relaties, zodatook deze een actieve bijdrage kunnen leveren aan CO2-reductie. Voor Ooms AvenhornGroep gaat externe communicatie verder dan informatieverschaffing over haar CO2-beleid.Het concern wil ook initiatiefnemer zijn over het gehele spectrum van de activiteiten. Vanasfalt tot gebiedsontwikkeling, van zonnecollectoren tot duurzame verhardingsadviezen.oag prestatieladder communicatieplan 2010-2011_rt Pagina 2/6
  3. 3. 3 Strategie & doelgroepen3.1 Intern gerichtBelangrijk aandachtspunt bij de interne communicatie is het bereiken van alle medewerkers.Een groot deel van de medewerkers heeft een buitenfunctie en komt weinig of niet op eenvan de kantoorlocaties. Ook hebben zij niet allemaal even gemakkelijk toegang tot hetintraweb van Ooms Avenhorn Groep omdat ze ook thuis geen internet hebben. Medewerkersmet een buitenfunctie zijn daarom via de digitale communicatiekanalen niet altijd vlotbereikbaar. Daarnaast heeft duurzaamheid met CO2-reductie in het bijzonder, vaak eengeitenwollen sokken imago en voor veel mensen zal het onderwerp dan ook in eersteinstantie aan ze voorbij gaan.De interne communicatie is er mede op gericht om die afstand te overbruggen. Om hetgewenste "CO2 - bewustzijn" en de noodzakelijke gedragsverandering te bereiken, krijgt deinterne communicatie het karakter van een permanente interne campagne. Gelet op hetbelang van de CO2-reductie is het belangrijk dat alle medewerkers van de Ooms AvenhornGroep hier een bijdrage aan leveren. Het voltallige personeelsbestand vormt de doelgroepvan de interne communicatie: Raad van Commissarissen Algemene directie en divisie directie Medewerkers werkmaatschappijen Medewerkers stafafdelingen3.2 Extern gerichtBelangrijk is dat het streven naar CO2-reductie ook breed wordt uitgedragen, zowel binnenals buiten de organisatie. CO2-reductie zal niet alleen binnen het eigen bedrijf moetenworden behaald, maar kan en moet binnen de gehele keten worden bereikt. Alleen op dezemanier kan een optimale uitstoot reductie worden behaald. De voornaamste externedoelgroepen zijn: Publieke opdrachtgevers (overheden) Private opdrachtgevers Leveranciers grondstoffen Leveranciers diensten Onderaannemers Collega-bedrijven Deelnemingen Zusterbedrijven Niet-gouvernementele organisatiesDe insteek van de externe communicatie verschilt dus wezenlijk van de internecommunicatie. Waar bij de interne communicatie de focus vooral ligt op de bewustmaking ende betrokkenheid van de medewerkers, ligt de nadruk bij de externe communicatie vooral op: 1. het actief betrekken van toeleveranciers bij het realiseren van CO2-reducties (ketenbenadering) 2. het uitdragen van het duurzame karakter op het gebied van innovaties en oplossingen en CO2-reducties in het bijzonder. De boodschap is formeler van aard.oag prestatieladder communicatieplan 2010-2011_rt Pagina 3/6
  4. 4. 4 Aanpak & middelen4.1 Interne communicatieIn overeenstemming met de doelstellingen en strategie worden alle medewerkers periodiekgeïnformeerd over het CO2-beleid. Zij worden ten minste vier keer per jaar op de hoogtegebracht van het beleid van het bedrijf en behaalde resultaten. Alle medewerkers wordengeïnformeerd over de stand van zaken en worden waar mogelijk aangespoord een bijdragete leveren. Om de reductiedoelstellingen te halen, moeten alle medewerkers een bijdrageleveren. Daarom is het van belang de communicatie laagdrempelig te houden en mensenvoortdurend te prikkelen. Hierbij wordt grotendeels gebruik gemaakt van de bestaande endus herkenbare communicatiemiddelen. Alle medewerkers beschikken over een intrawebaccount en krijgen het personeelsblad “De Rotonde” thuisgestuurd. Bovendien ontvangenalle medewerkers ook de nieuwsbrief voor externe relaties. Dat betekent dat allemedewerkers in elk geval regelmatig een gedrukt medium ontvangen waarin aandacht aanhet CO2-beleid wordt geschonken. Naast de schriftelijke en digitale communicatiemiddelen isin het bedrijf de mondelinge kennisoverdracht van groot belang. Alle structureleoverlegvormen hebben KAM met daarmee de M van Milieu standaard op de agenda staan.Via toolbox meetings wordt het bouwplaatspersoneel nog aanvullend voorgelicht. Voorinterne communicatie zet de Ooms Avenhorn Groep de volgende communicatiemiddelen in: internet (www.ooms.nl/verantwoord ooms) (alle medewerkers) intraweb (insite/CO2 en insite/oomsgroen) (alle medewerkers) nieuwjaarsbijeenkomst (alle medewerkers) toolbox meetings (bouwplaatspersoneel) managementvergaderingen (directieleden) personeelsblad de Rotonde (alle medewerkers) managementrapportages (stuurgroep duurzaamheid) nieuwsbrief Groepswerk (alle medewerkers + externen) posters (alle medewerkers)Zie bijlage CO2 prestatieladder communicatiekalender 2010-2011 voor het completeoverzicht.4.2 Planning interne communicatieUitgangspunt is dat de communicatie parallel loopt aan de CO2-kwartaalrapportages. Dat wilzeggen, dat de communicatiemomenten telkens volgen na het afronden van een kwartaal ende daarbij behorende rapportage. Op deze manier is er bij elk communicatiemomentbeschikking over de actuele gegevens en dus de behaalde CO2-reductie. Decommunicatieplanning is uitgewerkt in de CO2-kalender, zie bijlage, welke wordtgepubliceerd op zowel intraweb als internet.oag prestatieladder communicatieplan 2010-2011_rt Pagina 4/6
  5. 5. 4.3 Externe communicatieIn overeenstemming met de doelstellingen en strategie informeert de Ooms Avenhorn Groepde externe partijen ten minste twee keer per jaar over het CO2-beleid en de CO2-reductie.Daarnaast is informatie over het CO2-beleid beschikbaar op de internetsite www.ooms.nl .Daarop is alle informatie onder een aparte menukeuze “Verantwoord Ooms > CO2prestatieladder” overzichtelijk opgenomen. Daarnaast is er gerichte, mondelinge,communicatie met een of meer doelgroepen op specifieke onderdelen van het beleid. Datkan in het kader van initiatieven, deelname aan externe werkgroepen of ter introductie vanrelevante producten.Het streven is om zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande communicatiemiddelen.Voor externe communicatie zet de Ooms Avenhorn Groep de volgende communicatie-middelen in: Internet (www.ooms.nl > Verantwoord Ooms > CO2 prestatieladder) Nieuwsbrief Groepswerk Persberichten en publicaties met een link naar de betreffende website Congressen, symposia en werkgroepen Projectexcursies Open dagen 1-op-1 overleg met Ooms medewerkersZie bijlage CO2 prestatieladder communicatiekalender 2010-2011 voor het completeoverzicht.4.3 Planning externe communicatieUitgangspunt is dat de communicatie parallel loopt aan de CO2-kwartaalrapportages. Dat wilzeggen, dat de communicatiemomenten na het afronden van een kwartaal of halfjaar en dedaarbij behorende rapportage. Op deze manier kan bij elk communicatiemoment wordenbeschikt over de actuele gegevens en dus ook over de behaalde CO2-reductie. Decommunicatieplanning is uitgewerkt in de CO2-kalender, welke wordt gepubliceerd opintraweb en internet.Net als in 2010 worden ook in 2011 de duurzame oplossingen en producten van OomsAvenhorn Groep in een aantal publicaties onder de aandacht van specifieke doelgroepengebracht, zij het in een hogere frequentie. In de bijlage vindt u de CO2 Prestatieladdercommunicatiekalender 2010-2011 waarin duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussenmiddelen, doelgroepen en boodschappen.oag prestatieladder communicatieplan 2010-2011_rt Pagina 5/6
  6. 6. 4.5 Organisatie & samenwerkingDe Marketing Manager coördineert en bespreekt alle marketingacties met de verantwoordelijkedivisiedirecteur c.q. bedrijfsleider. De betreffende divisiedirecteur c.q. bedrijfsleider draagt zorg voorde informatievoorziening richting de Marketing Manager. De Marketing Manager rapporteert aan deCO2 stuurgroep en overlegt met de Duurzaamheidscoördinator.4.6 FinanciënDe Marketing Manager coördineert en bespreekt alle marketingacties met de verantwoordelijkedivisiedirecteur c.q. bedrijfsleider. Hierbij stemt hij per werkmaatschappij af welke middelen wordeningezet. Dit wordt tot uiting gebracht in de marketingbegroting van Ooms Avenhorn Groep, waarbijonderscheid wordt gemaakt tussen groepsbrede kosten, welke via een vaste verdeelsleutel over allewerkmaatschappijen worden verdeeld, en kosten die per individuele werkmaatschappij gelden.4.7 MonitoringVia maandelijkse financiële rapportages wordt bijgehouden wat de status is van de betreffendegeplande mediamiddelen.4.8 EvaluatieDoor middel van kwalitatief onderzoek door de Marketing Manager onder de doelgroepen wordtvastgesteld wat goed werkt en wat minder goed. Deze en andere vragen worden bij het evaluerenbeantwoord. Door dit goed inzichtelijk te maken, zorg de Marketing Manager ervoor dat er in detoekomst een nog beter communicatieplan kan worden gemaakt. Met de uitkomsten van de evaluatiewordt het CO2 communicatieplan eenmaal per jaar geactualiseerd.In 2010 heeft Ooms Avenhorn Groep ervoor gekozen een beperkte selectie van offline enonline media in te schakelen om haar boodschap aan rechtstreekse doelgroepen tecommuniceren. Reden was haar doel eerst de nieuwe website www.ooms.nl online te zetten(11.11.2010) met daarin een duidelijkere profilering van de gehele organisatie en duidelijkerecommunicatie richting haar doelgroepen over o.a. haar duurzaamheidsbeleid.In 2010 waren dat een aantal publicaties & advertenties over haar duurzame oplossingen &producten in diverse vakbladen & dagbladen, gericht op een aantal specifieke doelgroepen.In 2011 wordt dit herhaald, zij het dat de frequentie zal worden verhoogd. oag prestatieladder communicatieplan 2010-2011_rt Pagina 6/6

×