Hart voor Huizen
Kies voor een duurzaam en waarde(n)vol Huizen
Verkiezingsprogramma SGP Huizen 2010-2014
Inhoudsopgave
Inleiding

4

1
Burger en bestuur
Dienstverlening en voorlichting
Personeel en organisatie
Communicatie met ...
Kinderopvang
Leerlingvervoer
Volwasseneneducatie

14
14
14

7
Cultuur, recreatie en sport
Cultuur
Muziek
Bibliotheek
Cultu...
Inleiding
De SGP is een partij die haar politieke visie baseert op de Bijbel en op daarop
gegronde gereformeerde belijdeni...
1

Burger en bestuur
Het bestuur is er voor de burger en niet de burger voor het bestuur. De burger
kiest niet voor niets ...
2

Toekomstvisie
Strategische Visie SGP
In overheidsland is nog niet uitgekristalliseerd hoe het Gooi er precies zal komen...
3

Veiligheid
Veiligheid is een basisbehoefte van mensen. De gemeente draagt hierin een grote
verantwoordelijkheid. Allere...
overleg met de politie, dat voorkomen wordt dat noodzakelijke taken als gevolg
hiervan niet meer uitgevoerd worden. Commun...
Verslaving
Het gebruik van drugs en het overmatige gebruik van alcohol moet krachtig
worden bestreden. In verband hiermee ...
4

Mobiliteit
Bereikbaarheid
Een belangrijk punt voor de toekomstige ontwikkeling van Huizen is de
bereikbaarheid, vooral ...
5

Lokale economie
Werken is waardevol. Niet alleen voor het inkomen, maar ook voor contacten.
Wie werkt, vereenzaamt door...
Arbeid en rust
Voor het goed kunnen presteren in een samenleving is een goede afstemming
tussen de Bijbelse principes van ...
6

Educatie
Het belang van kwalitatief goed onderwijs kan moeilijk worden overschat. De rol
van de gemeenten - het creëren...
Peuterspeelzalen
Peuterspeelzalen kunnen, omdat de educatieve waarden daarbij voorop staan en
de thuissituatie niet wordt ...
7

Cultuur, recreatie en sport
De SGP ziet als hoofddoel van de cultuuropdracht, zoals de Bijbel ons leert, de eer
van God...
Recreatie
In de huidige jachtige en prestatiegerichte maatschappij is ontspanning belangrijk
voor een gezond tegenwicht. D...
8

Zorg en welzijn
In de samenleving die de SGP voorstaat, moet aandacht zijn voor mensen die
extra ondersteuning nodig he...
open oog te hebben voor de nadelige effecten van de versobering van de AWBZ.
De SGP bepleit een gemeentelijk vangnet voor ...
meergeneratiegezinnen verdienen de aandacht. De SGP vindt het een goede zaak
dat bejaardencentra zich in toenemende mate o...
9

Leefomgeving
Wij behoren zorgvuldig om te gaan met de natuur. Gods goede schepping
moeten we bouwen én bewaren. Een sch...
Openbaar groen
De SGP heeft veel aandacht voor de ontwikkeling van groenvoorziening in de
wijken. Naast het tegengaan van ...
10

Ruimtelijke ordening en
wonen
Een goed woon-, werk- en leefklimaat is in ieders belang. Grondbeleid is een
belangrijk ...
Duurzaam bouwen
Voor bedrijventerreinen geldt als uitgangspunt dat zowel bij de inrichting van de
openbare ruimte als bij ...
11

Financiën
Om beleid daadwerkelijk uit te voeren, zijn voldoende financiële middelen nodig.
De gemeente verkrijgt deze ...
Reserves en voorzieningen
De vorming en instandhouding van reserves is van belang voor de betaalbaarheid
en beheersbaarhei...
12

Kandidatenlijst SGP Huizen

1. Rob Bource ( 50, getrouwd, zes kinderen) is al vele jaren intensief
bij het werk van de...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Verkiezingsprogramma sgp huizen 2010 2014

336 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
336
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Verkiezingsprogramma sgp huizen 2010 2014

 1. 1. Hart voor Huizen Kies voor een duurzaam en waarde(n)vol Huizen Verkiezingsprogramma SGP Huizen 2010-2014
 2. 2. Inhoudsopgave Inleiding 4 1 Burger en bestuur Dienstverlening en voorlichting Personeel en organisatie Communicatie met de burger 5 5 5 5 2 Toekomstvisie Strategische Visie SGP De identiteit van Huizen De uitstraling van Huizen De groei van Huizen Samenwerkingsverbanden 6 6 6 6 6 6 3 Veiligheid Integraal Veiligheidsbeleid Politie Buurtbeheer Handhaving Rampenbestrijding Horeca Verslaving Bordeelbeleid 7 7 7 8 8 8 8 9 9 4 Mobiliteit Bereikbaarheid Parkeren Fietsverbindingen Openbaar vervoer 10 10 10 10 10 5 Lokale economie Welvaart en welzijn Werkgelegenheid Geen werk? Financiële ondersteuning Schuldhulpverlening Arbeid en rust Huizen Winkelstad Promotie Huizen 11 11 11 11 11 11 12 12 12 6 Educatie Onderwijs algemeen Huisvesting onderwijs Schoolmaatschappelijk werk en schoolbegeleiding De brede school Peuterspeelzalen 13 13 13 13 13 14 www.sgphuizen.nl 2
 3. 3. Kinderopvang Leerlingvervoer Volwasseneneducatie 14 14 14 7 Cultuur, recreatie en sport Cultuur Muziek Bibliotheek Cultureel erfgoed Recreatie Sport Toerisme 15 15 15 15 15 16 16 16 8 Zorg en welzijn Minimabeleid Wet Maatschappelijke Ondersteuning Gezondheidszorg Kinderopvang Jeugdbeleid Jongerenwerk Ouderenzorg Subsidies 17 17 17 17 18 18 18 18 19 9 Leefomgeving Afvalstoffenbeleid Milieu en klimaatbeleid Milieuzorg Openbaar groen Speelplaatsenplan Stralingsrisico´s Water Wegen, straten pleinen en openbare verlichting 20 20 20 20 21 21 21 21 21 10 Ruimtelijke ordening en wonen Bestemmingsplannen Grondverwerving Opvangtaak Duurzaam bouwen Woningbouw Begraafbeleid 22 22 22 22 23 23 23 11 Financiën Gezond financieel beleid Profijtbeginsel Gemeentelijke belastingen Subsidies Reserves en voorzieningen Maatschappelijk rendement 24 24 24 24 24 25 25 12 Kandidatenlijst SGP Huizen 26 www.sgphuizen.nl 3
 4. 4. Inleiding De SGP is een partij die haar politieke visie baseert op de Bijbel en op daarop gegronde gereformeerde belijdenisgeschriften. De Heilige Schrift normeert het leven. Schrift Gebonden Politiek, dat is wat de partij voorstaat. Politiek bedrijven is kiezen. Natuurlijk, op landelijk niveau kiest de overheid. Vaak hebben gemeenten daarop geen invloed en moeten ze alleen maar uitvoeren wat Den Haag opdraagt. Maar als er plaatselijk iets te kiezen valt, heeft de SGP een duidelijke mening: • • • • • • • Behouden van christelijke waarden. Beschikbaarheid betaalbare woningen. Handhaven van zondagsrust. Huizen, een veilige gemeente. Logische en efficiënte verkeersafwikkeling. Samenwerken met kerken. Zorg voor elke burger toegankelijk. Naast bovenstaande hoofdpunten vindt u in dit verkiezingsprogramma een praktische vertaling van een visie die door de Bijbel bepaald wordt, toegespitst op de situatie in Huizen. Kenmerkend voor de politiek van de SGP zijn: 1. Burger en bestuur: de SGP wil betrouwbaar politiek bedrijven. 2. Toekomstvisie: de SGP wil in samenwerking met andere confessionele partijen en de kerken trachten die (christelijke) identiteit in Huizen gestalte te geven. 3. Veiligheid: de SGP bepleit consequent handhaven. 4. Mobiliteit: de SGP staat voor bereikbaarheid, van het centrum maar ook van het bedrijventerrein. 5. Lokale economie: de SGP verzet zich tegen de 24-uurs economie en bepleit een ruimhartig sociaal beleid. 6. Educatie: de SGP vraagt aandacht voor identiteit in het onderwijs. 7. Cultuur, recreatie en sport: de SGP hecht waarde aan cultureel erfgoed; ze wijst zondagssport en sportverdwazing af. 8. Zorg en welzijn: de SGP vraagt dringend aandacht voor de naaste. 9. Leefomgeving: de SGP investeert in duurzaamheid. 10. Ruimtelijke ordening en wonen: de SGP streeft een evenwichtig woningaanbod na. 11. Financiën: de SGP zoekt de balans tussen voorzieningen en belastingen. Mee eens? Aarzel niet en steun de SGP! Stem voor Schrift Gebonden Politiek. www.sgphuizen.nl 4
 5. 5. 1 Burger en bestuur Het bestuur is er voor de burger en niet de burger voor het bestuur. De burger kiest niet voor niets de gemeenteraad. Raadsleden vertegenwoordigen de burgers in het bestuur van de gemeente en behartigen hun belangen. Dienstverlening en voorlichting De gemeente dient zich in te zetten voor een optimale en professionele dienstverlening aan de burgers. Dit betekent bijvoorbeeld dat ingediende klachten, verzoeken, e.d. correct, discreet en tijdig worden afgehandeld. Dit kan alleen als de gemeente enerzijds kritisch is op haar eigen taken en anderzijds een doorzichtige en laagdrempelige uitstraling heeft. De SGP wil zich er voor inzetten om alle afhandelingen die via internet kunnen plaatsvinden ook daadwerkelijk via dit medium te laten afwikkelen. Sinds een aantal jaren is het overheidsbeleid gericht op het verminderen van de regeldruk en vergroten van de eigen verantwoordelijkheid van burgers, instellingen, bedrijven en gemeenten. Vergunningstelsels worden zoveel als mogelijk vervangen door algemene regels en gedetailleerde gedragsvoorschriften door algemene zorgplichten. Hierdoor ontstaat er meer bewegingsvrijheid voor de burgers. De voorlichting aan de burgers moet helder en eerlijk zijn. Is dit niet het geval, dan verliezen de burgers het vertrouwen in de overheid en kan er onrust ontstaan. Personeel en organisatie Als werkgever dient het gemeentebestuur zorg te dragen voor een personeelsbeleid, dat erop gericht is de medewerkers professioneel en gemotiveerd hun werk te laten doen. Hierbij staan burgergeoriënteerdheid en oplossingsgerichtheid centraal. De organisatie dient daarnaast ook ruimte te bieden aan de (arbeids)gehandicapte medemens. Het personeel dient loyaal het wettige overheidsgezag te aanvaarden en te helpen handhaven. Waar echter dit wettige gezag in strijd mocht zijn of komen met Gods Wet, geldt dat ieder mens God meer moet gehoorzamen dan menselijke wetten en vorderingen. Als op grond hiervan gewetensnood ontstaat, moet principieel bezwaard personeel van bedoelde werkzaamheden of verplichtingen gevrijwaard kunnen worden. Van het personeel of van sollicitanten wordt geen zondagsarbeid gevraagd. Gewetensbezwaren tegen het verrichten van bepaalde handelingen – bijvoorbeeld het voltrekken van een 'huwelijk' tussen personen van hetzelfde geslacht – mogen geen selectiecriterium zijn bij het aannemen van nieuw personeel of bij promotiecriteria die gelden voor zittende werknemers. Communicatie met de burger De communicatie met burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven bij de beleidsvorming is heel belangrijk. De burger moet zich serieus genomen voelen en goede initiatieven vanuit de burgers moeten ondersteund worden. Daarom is het noodzakelijk dat tijdig draagvlak wordt verkregen en burgers kunnen bijdragen aan de kwaliteit en effectiviteit van het beleid en het bestuur. Uitgangspunt is wel dat in de democratisch gekozen gemeenteraad de uiteindelijke besluitvorming plaatsvindt. www.sgphuizen.nl 5
 6. 6. 2 Toekomstvisie Strategische Visie SGP In overheidsland is nog niet uitgekristalliseerd hoe het Gooi er precies zal komen uit te zien. De SGP streeft naar behoud van zelfstandigheid. Huizen heeft voldoende potentieel om zich verder te ontwikkelen en veronderstelt dat bij een herindeling van het Gooi ook grenswijziging zal plaatsvinden, waardoor nieuw verkregen ruimten benut kunnen worden. Te denken valt aan naast de gemeente gelegen gebied waar woningen gebouwd kunnen worden en industrie en handel kunnen worden uitgebreid. De identiteit van Huizen Huizen is door aanwijzing als groeigemeente haar voormalige christelijke identiteit grotendeels kwijtgeraakt. Voor zover mogelijk wil de SGP in samenwerking met andere confessionele partijen en de kerken toch trachten die (christelijke) identiteit binnen de burgerlijke gemeente gestalte te geven. Wat betreft de SGP zijn wezenlijke aspecten van deze identiteit: het behoud van de centrale plaats van de kerk in Huizen, het behoud van het eigene van Huizen, het behoud van de betrokken omgangswijze van de bevolking en respect voor de historisch gegroeide verscheidenheid van levensbeschouwingen. De uitstraling van Huizen De SGP pleit voor een stad (dorp) met een menselijke maat, waarin geïnvesteerd wordt in de kwaliteit van wonen, werken, winkelen en cultuur. Tenzij de gemeente Huizen ook in oppervlakte groeit, worden door de SGP geen opzienbare veranderingen verwacht. Men mag desondanks, onder regie van de gemeente, op een actieve ontwikkeling van kunst en cultuur rekenen. Ook op het vlak van de sociale voorzieningen is de gemeente regisseur, maar met een sterke eigen verantwoordelijkheid van de burger. De SGP onderschrijft dit en staat positief tegenover een verdere sociale en culturele ontwikkeling, mits Bijbels genormeerd. De SGP zal de ontwikkeling van commerciële cultuur echter niet stimuleren. Het past niet in de traditie en de cultuurbehoefte van Huizen om actief op zoek te gaan naar populaire commerciële culturele voorzieningen. De groei van Huizen Huizen moet voor de SGP niet groeien om het groeien, maar om zich te kunnen blijven ontwikkelen. De SGP wil in elk geval waken voor verlies van, maar zich ook sterk maken voor de kwaliteit van de leefbaarheid en dat niet door een te grote verdichting van de bebouwing. In de discussie over de groei van Huizen is het hierboven geschetste kader voor de SGP richtinggevend. Samenwerkingsverbanden De SGP wil geen middelen beschikbaar stellen voor uitwisseling met partnergemeenten in het buitenland. Regionale samenwerking is daarentegen wel nodig om de dienstverlening van de gemeente goed tot haar recht te laten komen. Hierbij hoort een goed evenwicht tussen lokale en regionale belangen binnen een samenwerkingsverband. Richtlijn hierbij is: wat lokaal kan, moet lokaal. www.sgphuizen.nl 6
 7. 7. 3 Veiligheid Veiligheid is een basisbehoefte van mensen. De gemeente draagt hierin een grote verantwoordelijkheid. Allereerst in het zoveel mogelijk voorkomen van onveilige situaties. Dan gaat het bijvoorbeeld om de brandveiligheid van gebouwen, maar ook om de sociale veiligheid in buurten en wijken. Daarnaast is de gemeente medeverantwoordelijk voor het tegengaan van onveiligheid en de zorg voor mensen en dieren die hulp nodig hebben. Goed toegeruste hulpdiensten zijn hierbij van groot belang. Daartegenover heeft de burger ook een eigen verantwoordelijkheid en een verantwoordelijkheid tegenover de medeburger. Sociale controle komt de veiligheid op straat ten goede. Integraal Veiligheidsbeleid De openbare ruimte moeten wij met elkaar delen. Het handhaven van de openbare orde is dan ook een collectieve verantwoordelijkheid en vraagt van iedereen daaraan een bijdrage. Er zullen afspraken gemaakt moeten worden om overlastgevende situaties zo veel als mogelijk is te voorkomen. Kernbegrippen voor de SGP zijn daarbij ‘respect voor elkaar, respect voor ieders eigendommen en respect voor onze omgeving’. Een plezierig woon-, werk- en leefklimaat vraagt om een veilige leefomgeving. Er kan voor de SGP geen sprake zijn van het gedogen van situaties die veiligheidsrisico’s met zich meebrengen. De gemeente heeft als bevoegd gezag de regie bij het formuleren van een integraal veiligheidsbeleid waarbij nauw samengewerkt wordt met politie, brandweer, reddingsbrigade/KNRM, buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s), huisartsen, inspectiediensten en anderen. Het gaat om een breed terrein, van problemen achter de voordeur (huiselijk geweld, kindermishandeling e.d.) tot vervoer gevaarlijke stoffen, wateroverlast en rampenbestrijding. De (jaarlijkse) beleidsprioriteiten worden bepaald aan de hand van actuele en objectieve cijfers uit de politiemonitor en inspectierapporten. Aan de hand van de gemeentelijke monitor wordt een top tien van ‘kleine’ ergernissen opgesteld, die als basis dient voor het takenpakket van de boa’s. Naast hun preventieve taak moeten de boa’s ook repressief kunnen optreden. De SGP wil dat er zonodig extra budget beschikbaar gesteld wordt om meer boa’s in dienst te kunnen nemen, indien de leefbaarheid en de veiligheid daartoe aanleiding geeft. Politie Handhaving van de openbare orde en bescherming van de burger zijn kerntaken van de overheid. Een wezenlijke bijdrage hieraan wordt geleverd door de politie. De SGP vindt dat de politie over voldoende goede middelen moet kunnen beschikken. De bestrijding van criminaliteit - ook van de 'kleine criminaliteit' – moet blijvende aandacht hebben. Deelname aan Bureau HALT, waardoor alternatieve straffen snel kunnen opgelegd en uitgevoerd worden, moet worden voortgezet. Het aantal surveillance-uren van politieagenten moet maximaal zijn en met name op piekuren dienen agenten beschikbaar te zijn. Bij het aanpakken van wangedrag, zoals van graffitispuiters wordt zoveel mogelijk samengewerkt met de ouders of verzorgers. Uitgangspunt dient te zijn dat de schade op de daders verhaald wordt. Tegen geweld op straat en horecaoverlast wordt niet alleen repressief, maar ook preventief opgetreden. De politie zal zich meer gaan concentreren op haar kerntaken. Het gemeentebestuur zorgt ervoor, in www.sgphuizen.nl 7
 8. 8. overleg met de politie, dat voorkomen wordt dat noodzakelijke taken als gevolg hiervan niet meer uitgevoerd worden. Communicatie naar de burger over deze gewijzigde taakverdeling is belangrijk om te voorkomen dat een verkeerd beeld ontstaat over de inzet van de politie. De wijkagent en de buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) spelen een belangrijke rol, vooral op wijkniveau. Hun inzet en zichtbaarheid op dit niveau moeten worden vergroot. Buurtbeheer De buurt is dicht bij de burger. In het kader van het veiligheidsbeleid vindt de SGP het dan ook belangrijk de buurt in te schakelen. Zaken als buurtbeheer, buurtpreventie, buurtbemiddeling en de buurtvaders spelen daarbij een eigen rol. Blijvend moet hier aandacht voor zijn en dienen daarvoor middelen te worden ingezet. Handhaving Hoewel gelukkig maar een klein percentage van de jeugd echt problemen veroorzaakt, wordt ‘jeugdoverlast’ al een aantal jaren als ‘probleem’ genoemd. Samenscholing en groepsvorming werkt vaak drempelverlagend (‘stoer gedrag vertonen’) en wordt als bedreigend ervaren. De SGP vindt dat er stevig en corrigerend opgetreden moet worden tegen overlast, vandalisme en criminaliteit door jongeren. In goed overleg met de jongeren dienen verantwoorde alternatieven gezocht te worden om in groepsverband bij elkaar te kunnen zijn. Rampenbestrijding Huizen mag zich gelukkig prijzen met haar Brandweerkorps, dat met veel inzet en gedrevenheid haar taken uitvoert. De SGP heeft daar veel waardering voor. Ook het reddings- en hulpverleningswerk van de KNRM en de reddingsbrigade mag worden genoemd. De aandacht voor rampenbestrijding mag niet verslappen. De hulpdiensten dienen op hun taak berekend te zijn. Dit vergt regelmatig grootscheeps oefenen. De duur van aanrij-tijden voor politie, brandweer en ambulance moet van tijd tot tijd (ook in de spits) beoordeeld worden ten opzichte van landelijke dan wel regionaal of plaatselijk vastgestelde normen. De gemeente moet daarbij voldoen aan haar (regionale) verplichtingen en afspraken. Er moet aandacht zijn voor een evenwichtige balans tussen nut en noodzaak, tussen baten en lasten. Het gemeentebestuur dient streng toe te zien op de naleving van de gemeentelijke veiligheidseisen in bedrijven, horecagelegenheden en andere gebouwen waarin zich een grote concentratie personen kan ophouden. Hoewel de gemeentelijke overheid hierin zeker een taak heeft, dient in de voorlichting beklemtoond te worden dat de verantwoordelijkheid voor het treffen van veiligheidsmaatregelen en het naleven ervan in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de ondernemer is. Horeca De horeca heeft een sociale en economische functie. Echter, vooral de nachthoreca brengt overlast met zich mee. De naleving van afspraken moet regelmatig onder de loep worden genomen om overlast tegen te gaan en op de naleving ervan moet nauwlettend worden toegezien. De openingstijden dienen beperkt te worden en in ieder geval zodanig te zijn dat de zondag niet in het geding komt. Het surveilleren door de politie dient in stand gehouden te worden. Via bestemmingsplannen dient avond- en nachthoreca, waar mogelijk, geweerd te worden. www.sgphuizen.nl 8
 9. 9. Verslaving Het gebruik van drugs en het overmatige gebruik van alcohol moet krachtig worden bestreden. In verband hiermee is nauwlettend toezicht op nachthoreca, buurthuizen, het jongerencentrum, hangplekken e.d. nodig. De gemeentelijke overheid dient kansspelen en gokautomaten zoveel mogelijk te weren. Drugsgebruik en -verkooppunten dienen met alle wettelijke middelen tegengegaan te worden. De beperkte mogelijkheden die bijvoorbeeld de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) in dit kader biedt, dienen in elk geval maximaal benut te worden. Bordeelbeleid De SGP staat een beleid voor waarbij geen ruimte geboden wordt voor een bordeel. Hoewel de gemeenteraad besloten heeft maximaal 1 bordeel in de gemeente toe te laten, blijft het van belang alert te zijn op mogelijkheden om het bestaande bordeel zo snel mogelijk te sluiten. De SGP wil ter bevordering van een veilige leefomgeving: ‘Lik op stuk beleid’ (taakstraffen via Bureau Halt, straatverbod e.d.). Aanleg van verkeersveilige routes voor kinderen en ouders. Knelpunten aanpakken door het aanpassen van (voorrangssituaties bij) fiets- en voetgangersoversteekplaatsen. Activiteiten die de zondagsrust verstoren weren. Afspraken maken met de politie om locaties met een verhoogd risico extra te controleren. Zichtbare politiesurveillance en bij onveilige situaties inzet van camerabeveiliging. Bij vergunningverlening aan evenementen, manifestaties, feesten, en dergelijke zijn de aspecten ‘orde en geluidsoverlast’ van groot belang. Bij een dergelijke vergunningverlening moeten hiertoe strikte voorwaarden worden opgenomen. Godslasterlijke of onzedelijke reclame-uitingen voorkomen. Handhaving van rust en orde in de nabijheid van plaatsen, waar kerkelijke bijeenkomsten worden gehouden. Het afwijzen van het verlenen van vergunningen voor activiteiten op zondag. Intensieve aanpak zwerfvuil / verwijdering graffiti. Particuliere initiatieven stimuleren op het gebied van buurtbeheer, buurtpreventie, burenhulp en conflictbemiddeling. Periodieke controle van gebruiksvergunningen. Stimulering van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Voorkomen van ‘enge plekken’, zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Straatverlichting, een open aanplant en voldoende onderhoud van het openbaar groen kunnen daar een positieve bijdrage aan leveren. www.sgphuizen.nl 9
 10. 10. 4 Mobiliteit Bereikbaarheid Een belangrijk punt voor de toekomstige ontwikkeling van Huizen is de bereikbaarheid, vooral van het centrum en het bedrijventerrein. De SGP is tegen een verdere doortrekking van de Randweg Midden, namelijk een Randweg West. Een verdere doortrekking van de Randweg naar de Crailoseweg veroorzaakt door de verstopping van het verkeer op de A1 de aantrekking van niet lokaal verkeer. De toch al schaarse natuur en het woongenot van degenen die aan de rand van de gemeente wonen worden ernstig aangetast. Openbare voorzieningen, kerken en scholen dienen goed bereikbaar te zijn en te blijven. Vooral de verkeersveiligheid rond scholen verdient blijvend de aandacht. Bij de aanleg en het beheer van wegen, fiets- en voetpaden moet rekening gehouden worden met ouderen, kinderen en (visueel) gehandicapten. De nog steeds toenemende mobiliteit vraagt niet alleen om passende parkeermaatregelen maar ook om stimulering van milieuvriendelijk fietsgebruik resp. van (hoogwaardig) openbaar vervoer. Parkeren Binnen de centrumring en in de nabijheid van buurt winkelcentra dient gezorgd te worden voor voldoende parkeervoorzieningen. Het gemeentebestuur ziet er op toe dat er voldoende parkeerplaatsen voor invaliden zijn in de directe omgeving van de voorzieningen. Fietsverbindingen De SGP vindt niet alleen het onderhouden van goede fietsverbindingen belangrijk, maar streeft ook naar het uitbreiden van het netwerk van goede fietsverbindingen door middel van vrijliggende fietspaden. In het centrum dient voldoende gelegenheid te zijn voor het veilig stallen van fietsen. Openbaar vervoer De SGP vindt dat de kwaliteit en toegankelijkheid van het openbaar vervoer gehandhaafd moet blijven. In overleg met de provincies Noord-Holland, Utrecht en (nu nog) Flevoland wil de SGP actief meedenken over varianten als lightrailopties; dit ondanks het feit dat de SGP voorkeur heeft voor een NS-verbinding. De SGP wil zich inzetten voor: (Hoogwaardig) openbaar vervoer (goede bus of lightrailverbindingen). Afstemming van de werkzaamheden, zodat overlast tot een minimum beperkt wordt. Het oplossen van de parkeerproblematiek - in overleg met bewoners - in bestaande woonwijken (extra parkeervakken). Verkeersbeleid dat rekening houdt met ouderen, gehandicapten, hulpdiensten en kleine kinderen. Voldoende en veilige fietsenstallingen bij scholen, bushaltes, winkelcentra en openbare gebouwen. www.sgphuizen.nl 10
 11. 11. 5 Lokale economie Werken is waardevol. Niet alleen voor het inkomen, maar ook voor contacten. Wie werkt, vereenzaamt doorgaans niet. Daarom staat werken op nummer 1. De SGP is van mening dat iedereen zelf verantwoordelijk is voor zijn of haar inkomen. Wanneer iemand niet kan werken is de taak van de overheid zorg te dragen voor een sociaal vangnet. Dit sociaal vangnet heeft als doel te stimuleren zo snel mogelijk weer (gedeeltelijk) te gaan participeren in het arbeidproces. Welvaart en welzijn Het economische handelen wordt vaak gezien als doel op zich. Er wordt dan gestreefd naar een zo optimaal mogelijke welvaart voor de burgers. Voor wat betreft de SGP staat niet de welvaart, maar het welzijn, zowel het geestelijke als lichamelijke, op de eerste plaats. Werkgelegenheid Het gemeentebestuur dient zich optimaal in te spannen voor voldoende werkgelegenheid, vooral voor kostwinners. Daarom dient de gemeente nauwe contacten te onderhouden met de Huizer werkgevers en zorg te dragen voor een optimaal vestigingsbeleid. De SGP vindt dat er in ieder geval ruimte moet zijn voor Huizer bedrijven die willen uitbreiden. De SGP vindt het belangrijk dat er een goede afstemming van vraag en aanbod in de werkgelegenheid is, die gerelateerd is aan de eigen beroepsbevolking. Zo kan tevens woonwerkverkeer beperkt worden. Geen werk? De rijksoverheid kent de gemeente twee budgetten toe: een werkdeel en een inkomensdeel. De SGP vindt dat het budget voor werk optimaal aangewend moet worden. Als de inspanningen onder het werkdeel renderen, zal het inkomensdeel niet helemaal benut (hoeven te) worden. De SGP vindt dat bespaard geld op dit programma voor sociale doelen bestemd moet blijven. Financiële ondersteuning Wie niet kan werken, verdient financiële ondersteuning. De gemeente moet zich houden aan landelijke richtlijnen, maar kan ook zelf iets doen. De SGP voert een pleidooi om alle wettelijke mogelijkheden te benutten. Inkomensondersteunende maatregelen zijn voor burgers onder bepaalde voorwaarden mogelijk. De SGP wil zich inspannen om het niet-gebruik van lokale tegemoetkomingen terug te dringen. Schuldhulpverlening Schuldhulpverlening is een gemeentelijke taak. De SGP vindt dat voorkomen beter is dan genezen. Belangrijk is wel, verschil te maken tussen schulden en schulden: wie zelf verantwoordelijk is voor zijn schuld moet anders ‘aangepakt’ worden dan wie er niets aan kan doen. De SGP laat er geen misverstand over bestaan: wie misbruik maakt van de regelingen moet passend gestraft worden en dient terug te betalen. www.sgphuizen.nl 11
 12. 12. Arbeid en rust Voor het goed kunnen presteren in een samenleving is een goede afstemming tussen de Bijbelse principes van rust en arbeid een vereiste. Uitgangspunt van beleid voor de SGP is het vierde gebod van de Tien Geboden, waarin bevolen wordt de zondag te heiligen en te vieren als rustdag. Binnen dat beleid is er geen ruimte voor een verdere doorwerking van een 24-uurs economie en een openstelling van winkels e.d. op de zondag. Huizen Winkelstad Binnen de hiervoor gestelde kaders is de SGP voorstander van een verdere uitbreiding en optimalisatie van de winkelfunctie die Huizen heeft voor de regio. Ter bevordering van het winkelgenot zal in de nieuwe centrumplannen grote aandacht gegeven moeten worden aan de verkeersdoorstroming en de parkeergelegenheid. Daarnaast dient er blijvend aandacht te zijn voor het grote belang van de winkelcentra voor de eerste levensbehoeften in de woonwijken. Deze centra bevorderen in combinatie met andere wijkvoorzieningen bovendien de sociale samenhang, de contacten en daarmee de veiligheid en leefbaarheid van de wijken. Promotie Huizen De promotie en acquisitie van Huizen dient niet gericht te zijn op algemene doelen als vergroting van de naamsbekendheid en imagebuilding. Evenmin wordt gedacht aan een brede promotie door middel van sponsoring van sportactiviteiten of dergelijke. De SGP staat een actieve en doelgerichte benadering van gewenste branches voor ogen. De SGP kiest voor: Afwijzing van een 7 x 24-uurseconomie. Ambtshalve kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Burgers die onvoldoende financieel besef tonen begeleiden. Geld vrijmaken voor scholing, omscholing en re-integreren. Het oplossen van infrastructurele knelpunten of knelpunten met betrekking tot het arbeidsmarktpotentieel. Kansarmen een participatiebaan aanbieden. Niet-gebruik van lokale tegemoetkomingen terugdringen. Volledige winkelsluiting op zondagen. www.sgphuizen.nl 12
 13. 13. 6 Educatie Het belang van kwalitatief goed onderwijs kan moeilijk worden overschat. De rol van de gemeenten - het creëren van optimale randvoorwaarden hiertoe - is beperkt, maar niet onbelangrijk. Immers, zaken als huisvesting, lokaal onderwijsbeleid en leerlingenvervoer vallen onder verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur. Onderwijs algemeen Het onderwijs dient er op gericht te zijn de mens in staat te stellen de hem door God geschonken gaven te ontwikkelen. Het uitgangspunt van de SGP is dat het onderwijs in onze gemeente in overeenstemming moet zijn met de Bijbel, het Woord van God. De overdracht van Bijbelse waarden en normen dient een wezenlijk onderdeel van het onderwijs te zijn. De SGP beschouwt het als een taak van de overheid om het christelijk onderwijs te stimuleren en te bevorderen. Voor elk kind is het belangrijk om de inhoud van de Bijbel te kennen en daarom moet Bijbelgetrouw onderwijs ook bij het openbaar onderwijs bevorderd worden. In het kader van het lokale onderwijsbeleid dient de gemeentelijke overheid constructief overleg met de schoolbesturen te voeren. De identiteit van de school moet ook in dit verband gerespecteerd en gewaarborgd worden. De SGP is van mening dat de gemeente het recht, dat scholen om redenen van identiteit een stringent toelatingsbeleid voeren, moet erkennen en respecteren. Het gemeentelijke beleid is er mede op gericht dat de Nederlandse taal voertaal is binnen het allochtone gezin. Huisvesting onderwijs De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van het onderwijs. De schoolgebouwen in heel de gemeente dienen te voldoen aan hoge kwaliteitseisen, zowel naar functionaliteit met het oog op de onderwijspraktijk als naar de kwaliteit van de staat van onderhoud. Het gemeentebestuur houdt rekening met het levensbeschouwelijke karakter en de identiteit van de school, indien het gebruik maakt van zijn vorderingsrecht ten behoeve van verhuur voor ander educatief en sociaal-cultureel gebruik van leegstaande (delen van) schoolgebouwen. Schoolmaatschappelijk werk en schoolbegeleiding Gezien de toenemende problematiek onder kinderen van de basisschool moet het schoolmaatschappelijk werk voldoende aandacht krijgen. In het belang van de leerlingen vindt de SGP dat de gemeente de omslag van het financieringsstelsel nauw moet volgen en indien nodig blijvend financieel moet bijdragen aan schoolbegeleiding. Ook moet de gemeente oog hebben voor de toegankelijkheid van landelijk werkende schoolbegeleidingsdiensten die passen bij de identiteit van de school. Scholen dienen vrij te zijn in de keuze voor schoolbegeleidingsdiensten. De brede school De SGP vindt dat de brede school een goed instrument kan zijn voor het bestrijden van achterstanden en het bevorderen van sociale vaardigheden. De SGP ziet geen taak weggelegd voor de brede school als een verkapte vorm van kinderopvang. www.sgphuizen.nl 13
 14. 14. Peuterspeelzalen Peuterspeelzalen kunnen, omdat de educatieve waarden daarbij voorop staan en de thuissituatie niet wordt ingeruild, op de steun van de SGP rekenen. Peuterspeelzalen bieden de mogelijkheid peuters te laten spelen met leeftijdgenootjes. Tevens kunnen de peuterspeelzalen een rol vervullen bij het vroegtijdig signaleren en bestrijden van ontwikkelingsachterstanden (bijvoorbeeld door logopedie). Hoewel peuterspeelzalen dus een nuttige functie kunnen vervullen, vindt de SGP dat de realisatie en instandhouding van de peuterspeelzalen vooral aan het particuliere initiatief moet worden overgelaten. Uitgangspunt is dat een kostendekkend tarief wordt gehanteerd. Peuterspeelzalen mogen in geen geval gaan fungeren als een verkapte vorm van kinderopvang. Ook de gastouderopvang kan, in zoverre de gemeentelijke politiek daaraan een bijdrage kan leveren, op onze ondersteuning rekenen. Kinderopvang Ondanks alle stimuleringsmaatregelen door de landelijke overheid blijft de SGP van mening dat kinderopvang geen primaire overheidstaak is. Als gevolg van de toegenomen welvaart en van de wens om van de toegenomen welvaart te genieten, is het werken door beide ouders ingeburgerd. Voor de SGP blijft het uitgangspunt dat de kinderen thuis een ‘thuis’ hebben. Dat is bijzonder waardevol en niet direct in geld uit te drukken. Onze opvatting dat de eerste levensjaren cruciaal zijn voor de verdere ontwikkeling van een kind, wordt door wetenschappers steeds vaker bevestigd. Daarbij komt dat de Bijbel ons voorhoudt dat aan de opvoeding van onze kinderen naar Bijbelse normen en waarden een zegen verbonden is voor de samenleving van het hele volk. Omdat kinderopvang vanuit financieel-economisch motief niet afgestemd is op de behoeften van het kind maar op de behoeften van de ouders, zijn wij geen voorstander van deze opvangmogelijkheden. Wanneer deze motieven niet spelen en er dus sprake is van een sociaal-economische noodzaak dan pleiten wij voor financiële ondersteuning op basis van een vouchersysteem1, omdat dit ruimte biedt voor identiteitgebonden kinderopvang. De SGP stelt zich terughoudend op waar het de voor- en buitenschoolse opvang betreft. Leerlingvervoer Kinderen kunnen niet altijd zelf naar school. Ze volgen soms bijzonder onderwijs buiten Huizen of de school ligt verder weg omdat specialistisch onderwijs noodzakelijk is. Deze kinderen moeten gebruik kunnen maken van door of namens de gemeente verzorgd leerlingenvervoer. Een (gehele of gedeeltelijke) tegemoetkoming in de kosten is op zijn plaats. Volwasseneneducatie De SGP is voorstander van het bevorderen van volwasseneneducatie, waardoor de mogelijkheden voor de arbeidsreïntegratie worden vergroot. Bovendien kan volwasseneneducatie in het kader van de inburgering van allochtonen een belangrijk punt zijn. Dat geldt evenzeer de bestrijding van het analfabetisme onder autochtonen. De educatie van volwassenen moet vooral beroepsgericht zijn. 1 Met een vouchersysteem krijgen gezinnen zelf het geld en kunnen daardoor zelf een opvang kiezen. www.sgphuizen.nl 14
 15. 15. 7 Cultuur, recreatie en sport De SGP ziet als hoofddoel van de cultuuropdracht, zoals de Bijbel ons leert, de eer van God en het welzijn van de naaste. Deze visie geeft ook richting aan de invulling van cultuur, recreatie en sport. Het karakter van de lokale samenleving geeft vaak herkenning en heeft een samenbindende functie. Mensen willen zichzelf kunnen zijn en de eigenheid ook delen met elkaar. De SGP wil een samenleving, en niet een naast-elkaar-leving. Cultuur en cultuurhistorie kunnen hierin een belangrijke rol spelen, evenals het verantwoord samen recreëren en sporten. Cultuur De SGP vindt dat culturele vorming een waardevol deel van het leven kan zijn. De SGP staat er positief tegenover wanneer mensen de hun gegeven gaven en talenten ontplooien, mits deze niet in strijd zijn met de uitgangspunten van Gods Woord. Het bezig zijn met kunst en cultuur is in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van de burger zelf. Muziek Muziekeducatie is van belang voor het leren waarderen van goede muziek, zeker nu allerlei vormen van popmuziek de trend zetten. De SGP staat dan ook positief tegenover subsidiëring van muziekscholen. Bibliotheek De SGP is voorstander van het bevorderen van een goede leescultuur onder jong en oud. De openbare bibliotheek vervult daarbij een belangrijke rol. Bovendien krijgt de bibliotheek in het huidige informatietijdperk meer en meer de functie van ‘informatiemakelaar’. Het aanschafbeleid van de openbare bibliotheek dient gericht te zijn op boeken en informatiedragers met een verantwoorde strekking. Boeken met een aanstootgevende, godslasterlijke, zedenkwetsende en gezagsondermijnende strekking en ander onverantwoord materiaal dienen te worden geweerd. De internetcomputers in de bibliotheken moeten voorzien zijn van een filter. De openbare bibliotheek dient op zondag gesloten te blijven. Cultureel erfgoed De SGP is een warm voorstander van het behoud van een culturele erfenis van roerende en onroerende monumenten, van beeldbepalende panden, evenals van archieven en beeldmateriaal. De gemeente dient het verval of de sloop van monumentale panden zo veel mogelijk te voorkomen en het geven van passende en verantwoorde eigentijdse functies aan oude gebouwen te stimuleren. Ten aanzien van de monumentenzorg moet de gemeente een actief beleid voeren. De SGP plaatst daarbij wel de kanttekening dat niet alleen op de monumentale aspecten gelet wordt, maar ook op de economische belangen van de eigenaar. Bescherming van het culturele erfgoed is goed, maar bij elke beslissing hierover moet een nuchtere afweging van belangen plaatsvinden. Wat betreft de conservering van roerende goederen hecht de SGP veel waarde aan het plaatselijke museum en de educatieve functie daarvan. Het museum dient laagdrempelig en ruim toegankelijk te zijn, zonder dat daarbij de zondagsrust in het geding komt. De toegang voor groepen van de plaatselijke scholen moet gratis zijn. www.sgphuizen.nl 15
 16. 16. Recreatie In de huidige jachtige en prestatiegerichte maatschappij is ontspanning belangrijk voor een gezond tegenwicht. De overheid heeft hierbij een aanvullende en voorwaardenscheppende rol, die zich vooral richt op recreatiemogelijkheden in de openbare ruimte, zoals fietspaden, de havens, wandelroutes en vismogelijkheden. Verder pleit de SGP voor een evenwichtige spreiding van veilige speelvoorzieningen voor kinderen, en jongeren en omwonenden betrekken bij de ontwikkeling ervan. De gemeentelijke overheid moet duidelijke randvoorwaarden aan de recreatie stellen ter voorkoming van onnodige aantasting van de natuur. Sport Sport is in de opvatting van de SGP een vorm van ontspanning. Dat betekent dat in de sport niet de mens en zijn of haar prestaties centraal mogen staan. De gemeentelijke overheid dient waar mogelijk te voorkomen dat Gods dag door sport ontheiligd wordt. De beoefenaars zullen zelf ook mede zorg moeten dragen voor de financiële instandhouding. De SGP is voorstander van het meervoudig gebruik van nieuwe en bestaande sportvoorzieningen, bijvoorbeeld door scholen en sportverenigingen. Buurt-Onderwijs-Sport-projecten (BOS) kunnen bijdragen aan de sociale samenhang in de gemeente en de gezondheid van jongeren en ouderen en kunnen daarom op onze steun rekenen. Bij de locatiekeuze dient rekening gehouden te worden met potentiële overlast van geluid, verkeer e.d. De SGP vindt het dan ook een goede zaak dat voor de sportvoorzieningen het profijtbeginsel wordt toegepast. Daarbij dienen de diverse takken van sport op gelijke wijze behandeld te worden. Toerisme Behalve recreatiemogelijkheden voor de eigen inwoners zijn ook goede faciliteiten nodig ter ondersteuning van het toerisme. De SGP pleit voor aantrekkelijke toeristische voorzieningen, maar nadrukkelijk met behoud van het eigen karakter en de zondagsrust. Een toeristisch beleidsplan dient daartoe opgesteld te worden. De SGP kiest voor: Door kennismakingsprogramma’s voor sport kinderen en jongeren stimuleren tot meer bewegen. Bij deze kennismakingsprogramma’s ook aandacht besteden aan ‘fair play’: stimuleren van sportief gedrag en ontmoedigen van sportverdwazing. Ontmoedigen en beperken van alcoholgebruik in sportkantines. Recreatievoorzieningen die passen bij het karakter van de gemeente en de zondagsrust niet aantasten. Sport mogelijk maken door behoud of realisatie van goede faciliteiten en accommodaties. Deze faciliteiten moeten ook beschikbaar zijn voor sportbeoefening door burgers buiten de georganiseerde verenigingen om. Sportaanbod beter toegankelijk maken voor ouderen en gehandicapten. www.sgphuizen.nl 16
 17. 17. 8 Zorg en welzijn In de samenleving die de SGP voorstaat, moet aandacht zijn voor mensen die extra ondersteuning nodig hebben. Bescherming van de zwakken in de samenleving behoort tot de taak van de overheid, al neemt dat de eigen verantwoordelijkheid van het individu niet weg. Wij onderschrijven het ‘work first’ principe als uitgangspunt, uitgezonderd voor alleenstaande ouders van jonge kinderen. Particulier initiatief en het dragen van eigen verantwoordelijkheid zijn voor ons uitgangspunt. Zij die daartoe niet zelfstandig in staat zijn, hebben recht op hulp. De gemeente Huizen kent gelukkig heel veel vrijwilligersorganisaties die elk op hun terrein een bijdrage leveren aan de verhoging van de kwaliteit van de leefbaarheid in ons dorp. Dit moet worden gekoesterd. De SGP is voorstander van een huisartsenpost binnen de gemeente. Als zich hiertoe mogelijkheden voordoen, dan zal de SGP zich inzetten om een dergelijk centrum te realiseren. Minimabeleid Met inachtneming van de eigen verantwoordelijkheden van het gezin, de familie en de kerk heeft de gemeentelijke overheid tot taak ervoor te zorgen dat financieel zwakke burgers op verantwoorde wijze in hun noodzakelijke levensbehoeften kunnen voorzien. De armoedeproblemen worden echter niet opgelost door zonder meer de beschikbare middelen voor het minimabeleid te verhogen. Nadrukkelijk moet worden gekeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid en bestaande voorzieningen dienen optimaal gebruikt te worden, voordat tot uitbreiding wordt overgegaan. De mogelijkheden tot het voeren van een lokaal minimabeleid zijn beperkt. Van die beperkte mogelijkheden moet de plaatselijke overheid maximaal gebruik maken. Enerzijds moet voorkomen worden dat de minima nog verder in een isolement terecht komen, anderzijds moet er een prikkel blijven bestaan om actief in de maatschappij te gaan participeren. De overheid treedt actief in contact met de diaconieën van de plaatselijke kerken om in goede samenwerking daar waar (financiële) nood is, deze zoveel mogelijk te lenigen. Het gemeentebestuur draagt er zorg voor dat de Gemeentelijke Sociale Dienst (GSD) op een goede wijze uitvoering geeft aan de sociale voorzieningen. Wet Maatschappelijke Ondersteuning De SGP vindt het een goede zaak dat de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) uitgaat van de principes van burenhulp en mantelzorg. Het vrijwilligerswerk dat in dit kader plaats vindt, verdient de steun van de gemeentelijke overheid. Ook de functie van de kerkelijke diaconie mag niet uit het oog worden verloren en een goede communicatie tussen de diverse partijen is van belang. Bij de uitvoering van de in de WMO geregelde verplichtingen voor de gemeente dient het uitgangspunt te zijn dat elke burger het recht heeft die zorg te kiezen, die qua identiteit bij hem past, ook wanneer deze zorg niet binnen de grenzen van de gemeente kan worden geboden. De SGP is voorstander van een ruimhartig voorzieningenbeleid dat mensen in staat stelt zo lang mogelijk een volwaardige plaats in de maatschappij in te nemen Gezondheidszorg De binnen de gemeente functionerende gezondheids- en zorgvoorzieningen dienen ook voor mindervaliden goed bereikbaar te zijn. De gemeente dient een www.sgphuizen.nl 17
 18. 18. open oog te hebben voor de nadelige effecten van de versobering van de AWBZ. De SGP bepleit een gemeentelijk vangnet voor psychosociale patiënten voor wie de bekostiging van ambulante zorg en begeleiding is stopgezet. In het kader van het jeugdgezondheidsbeleid verdienen maatregelen gericht op het voorkomen en bestrijden van drugs-, alcohol-, gok-, rook- en internetverslaving blijvende aandacht. Gezond bewegen dient gestimuleerd te worden. Dit geldt zowel voor jongeren en ouderen als voor mensen met een beperking. Voor de laatstgenoemde doelgroep dient onderzocht te worden welke mogelijkheden sportverenigingen en door de gemeente gesubsidieerde zwembaden kunnen bieden. Kinderopvang Ouders dienen hun eerste prioriteit te leggen bij het opvoeden van hun kinderen. Als ter voorziening in de eerste levensbehoeften de opvoedende taak in het gedrang komt, verleent de gemeente waar nodig en mogelijk hulp. Bijstandsmoeders en alleenstaande ouders met opgroeiende kinderen verdienen daarbij extra aandacht. De overheid oefent in geen geval dwang of drang uit tot deelname aan het arbeidsproces. Als opvang van kinderen buiten het gezin om medische of sociale redenen noodzakelijk is, dient de gemeente bereid te zijn om in samenwerking met andere instanties naar een oplossing te zoeken, indien nodig ondersteund door een financiële bijdrage. In andere gevallen wordt geen steun verleend aan kinderopvang. Bij peuterspeelzalen spelen veelal andere motieven een rol dan bij kinderopvang. Zij kunnen voor bijvoorbeeld taalzwakke peuters een nuttige ondersteunende functie vervullen in de voorschoolse periode. De SGP is van mening dat het stichten en instandhouden van peuterspeelzalen geen taken van de gemeentelijke overheid zijn en aan het particuliere initiatief moeten worden overgelaten. Jeugdbeleid De primaire verantwoordelijkheid voor de jeugd ligt bij de ouders. Zij kunnen daarbij de hulp van instellingen, zoals de reguliere hulpverlening, kerk of school inroepen. Het gemeentebestuur heeft een stimulerende rol bij de organisatie van dit vangnet, bij het wegnemen van eventuele knelpunten en bij het voorkomen dat mensen tussen wal en schip vallen. Voor onze jeugd dienen er voldoende speel-, trap- en crossveldjes aangelegd te worden. Het onderhoud daarvan mag geen sluitpost op de begroting zijn. Bij de locatiekeuze en inrichting van deze voorzieningen dient zo veel mogelijk rekening te worden gehouden met het voorkomen van overlast door hangjongeren. Jongerenwerk De SGP is van mening dat te subsidiëren jeugdactiviteiten zich vooral moeten richten op het bieden van Bijbels verantwoorde alternatieven voor rondhangende en zich vervelende jeugd. De SGP staat daarom bijvoorbeeld positief tegenover huiswerkbegeleiding, creatieve cursussen of andere verantwoorde recreatieve activiteiten. De buurthuizen dienen hierbij een centrale rol te hebben. Ouderenzorg Het beleid van de gemeente dient erop gericht te zijn om ouderen zolang mogelijk zelfstandig te laten blijven wonen. Thuiszorg, maaltijdvoorziening, alarmering, maar ook voorlichting over voeding, beweging, veiligheid, etc. zijn diensten die de gemeentelijke overheid dient te stimuleren. Mogelijkheden tot huisvesting van www.sgphuizen.nl 18
 19. 19. meergeneratiegezinnen verdienen de aandacht. De SGP vindt het een goede zaak dat bejaardencentra zich in toenemende mate ontwikkelen tot zorgcentra voor ouderen. Gelet op de ontwikkelingen op het gebied van euthanasie zal de SGP op gemeentelijk niveau alles in het werk stellen om de identiteit van christelijke verpleeghuizen en zorginstellingen te behouden en zo mogelijk te versterken. Subsidies Particuliere organisaties die voorlichting over hulp geven of deze daadwerkelijk verlenen dienen gesteund te worden. Het mag niet zo zijn dat christelijke organisaties met een algemeen doel om hun christelijke grondslag subsidie onthouden wordt. De SGP bepleit om in de subsidievoorwaarden waar nuttig en nodig een koppeling aan te brengen met speerpunten uit andere beleidsvelden. De SGP kiest voor: Goede ondersteuning aan mantelzorgers en vrijwilligers. Waardering kenbaar maken door het beschikbaar stellen van geld voor een jaarlijks presentje. Bovendien streven naar het vergoeden van kosten van cursussen om het kwaliteitsniveau van de mantelzorgers en vrijwilligers (in de zorg) op peil te houden. In geval van bijzondere bijstand, (langdurigheids) toeslagen, armoedebestrijding en schuldhulpverlening een actief en ruimhartig gemeentelijk beleid. Jongeren pas met een diploma het onderwijs laten verlaten (startkwalificatie); hierbij vervullen leerplicht en jongerenloket (voor voortijdige schoolverlaters) een belangrijke rol. Optimale keuzevrijheid garanderen, zodat burgers hulp kunnen kiezen die bij hen past. Het persoonsgebonden budget is hiertoe een goed middel. Opvoedkundige problemen van leerlingen vroeg signaleren en hulp bieden via schoolmaatschappelijk werk, zorgadviesteams en zonodig een gezinscoach. Stimulerende maatregelen om onderlinge betrokkenheid - binnen familie, kerk en maatschappelijke verbanden - te (helpen) verbeteren. Voldoende en adequate psychosociale hulp verlenen via algemeen maatschappelijk werk; hierbij bepleit de SGP ruimte en respect voor de levensovertuiging van de hulpvrager. Voorlichtingsactiviteiten op scholen door ‘ervaringsdeskundigen’ ter voorkoming van drugs-, alcohol-, gok-, rook- en internetverslaving. Zorg, hulpverlening en gehandicapten(zorg) verdienen prioriteit binnen de Wmo – hierop dient niet te worden bezuinigd. Zorgdragen voor een sluitende zorgketen om dakloosheid (zoveel mogelijk) te voorkomen, overmatig alcohol- en drugsgebruik terug te dringen en overlast door verslaving, huiselijk geweld e.d. te verminderen. www.sgphuizen.nl 19
 20. 20. 9 Leefomgeving Wij behoren zorgvuldig om te gaan met de natuur. Gods goede schepping moeten we bouwen én bewaren. Een schoon milieu, waaronder ook het openbaar groen valt met het water, moet onze aandacht hebben. Hier geldt het rentmeesterschap bij uitstek. Hoofdlijnen zijn bijvoorbeeld het investeren in duurzame energiebronnen en het duurzaam inrichten en onderhouden van de (leef)omgeving. Afvalstoffenbeleid Afvalstoffenbeleid is belangrijk om verloedering van de openbare ruimte tegen te gaan. Vanzelfsprekend is er goed toezicht op de naleving van de regels. Burgers en bedrijven moeten zich bewust worden van de geweldige productie van afval. Om te voorkomen dat de afvalstroom onbeheersbaar wordt, heeft vermindering daarvan prioriteit. Verder is het belangrijk dat de afvalinzameling kosteneffectief georganiseerd wordt, zodat de afvalstoffenheffing zo beperkt mogelijk blijft. De mogelijkheden van nieuwe inzamelingsmethoden dienen serieus onderzocht te worden. De SGP hecht daarbij veel waarde aan een grote betrokkenheid en motivatie van de burgers. Milieu en klimaatbeleid Milieubeleid vraagt om een integraal plan. In een dergelijk beleidsplan komen kwaliteit van de openbare ruimte, duurzaamheid, geluid en licht aan de orde. De SGP vindt dat de gemeente zelf ook het goede voorbeeld dient te geven in zaken als energiebesparing en CO2-reductie. De SGP erkent de stijgende vraag naar energie en de eindigheid van fossiele energiebronnen op aarde. Vanuit het oogpunt van rentmeesterschap wil zij daarom een actieve bijdrage leveren aan energiebesparingen en het toepassen van rendabele duurzame energiebronnen. Milieuzorg De mens is door God als rentmeester over de aarde aangesteld. De aandacht voor het milieu mag daarom niet verslappen. Daartoe is een verantwoord milieubeleid noodzakelijk. De gemeente heeft daarbij een voorbeeldfunctie, maar een intensieve betrokkenheid van bedrijfsleven en burgers is onmisbaar. Onze leefomgeving is van groot belang voor de leefbaarheid en de volksgezondheid. Het effect van milieubelastende activiteiten is veelal indirect en pas in de toekomst merkbaar. De huidige generatie heeft daarom de roeping om als rentmeester Gods schepping op verantwoorde wijze te bouwen en te bewaren. Zo kan voorkomen worden dat toekomstige generaties belast worden met een milieuprobleem van hun ouders. Het is een belangrijke taak van de gemeentelijke overheid verontreinigingen en andere onverantwoorde milieubelasting tegen te gaan. Het gemeentebestuur heeft daarom de taak de burgers te wijzen op hun verantwoordelijkheid en het milieubesef bij de burgers te bevorderen, onder meer door het stimuleren van milieueducatie. Overigens is nuchterheid op zijn plaats. De SGP veroordeelt alle activistische en militante pogingen om naar milieubehoud te streven. Het beleid dient zakelijk te worden beoordeeld op het totaaleffect. Het gaat om het vinden van een duurzame balans tussen de verschillende onderdelen van het milieu enerzijds en de economische en sociale belangen zoals mobiliteit, werkgelegenheid en wonen anderzijds. www.sgphuizen.nl 20
 21. 21. Openbaar groen De SGP heeft veel aandacht voor de ontwikkeling van groenvoorziening in de wijken. Naast het tegengaan van de opwarming van de aarde heeft massief groen als groot voordeel dat het verontreinigde lucht absorbeert. De SGP vindt een goed kwaliteitsniveau van het groen belangrijk, mede omdat groen sterk beeldbepalend is. Om deze redenen zijn wij dan ook tegen de aanleg van de Randweg-West. Speelplaatsenplan Via een speelplaatsenplan kunnen speelterreinen en speeltoestellen op een evenwichtig wijze over de gemeente spreiden, rekening houdend met de diverse doelgroepen (leeftijden). Volgens de SGP verdient het aanbeveling om in een dergelijk plan rekening te houden met geografische ontwikkelingen in de gemeente. Stralingsrisico´s Alhoewel de gezondheidsrisico´s van GSM- en UMTS-antennes nog onduidelijk zijn, is de SGP van mening dat het gemeentebestuur een terughoudend beleid behoort te voeren. De SGP is voor duidelijke regelgeving over het plaatsen van deze masten. Een goede communicatie tussen gemeente en burgers is van groot belang. Water Water wordt een steeds belangrijker onderwerp van gemeentelijk beleid. De overheid is verplicht een waterplan op te stellen. Watersystemen en problemen van wateroverlast of verdroging houden doorgaans niet op bij een gemeentegrens. De SGP is daarom van mening dat overleg met het waterschap en de omliggende gemeenten noodzakelijk is. Wegen, straten pleinen en openbare verlichting Reconstructie van of groot onderhoud aan wegen, straten, (fiets)paden en trottoirs moet worden aangegrepen om de veiligheid te vergroten. Ook zal daarbij gelijktijdig de groenvoorziening en zo mogelijk de rioolrenovatie betrokken worden. de zogenoemde kabelleggers aansprakelijk te stellen voor het uitvoeren van De SGP kiest voor: ondeugdelijke herstelwerkzaamheden nadat de kabels zijn gelegd Aandacht voor de veiligheidsbeleving van burgers bij de inrichting en het onderhoud van groenvoorzieningen. Bij de keuze van verhardingsmaterialen moet vermindering van de geluidsbelasting een hoge prioriteit hebben. Kabelleggers aansprakelijk stellen voor het uitvoeren van ondeugdelijke herstelwerkzaamheden nadat de kabels zijn gelegd. Lichtbeleid opstellen waarin aandacht wordt besteed aan sociale veiligheid, duurzaamheid, verkeersveiligheid en onderhoud / exploitatiekosten. Speeltoestellen ook geschikt voor minder valide kinderen. Veiligheid van speelplaatsen bevorderen en misbruik door hangjongeren voorkomen. www.sgphuizen.nl 21
 22. 22. 10 Ruimtelijke ordening en wonen Een goed woon-, werk- en leefklimaat is in ieders belang. Grondbeleid is een belangrijk middel om sturing te geven aan het gewenste ruimtelijk beleid. Voor de SGP is het begrip rentmeesterschap de centrale norm voor de omgang met en inrichting van de leefomgeving. Het gaat dan om een zorgvuldig beheer van de schepping, die door God aan ons is toevertrouwd. Het ruimtelijke beleid staat zelf ten dienste van de opdracht aan de mens om als rentmeester de aarde op een verantwoorde wijze te beheren. De overheid ziet toe dat de ruimtelijke ontwikkeling niet ten koste gaat van de levensvoorwaarden voor mensen, dieren en planten. Bestemmingsplannen De bevoegdheid van de gemeente op het gebied van de ruimtelijke ordening komt vooral tot uitdrukking in de opstelling en vaststelling van bestemmingsplannen. Bij het opstellen van de plannen moet een integrale afweging plaats hebben van alle betrokken belangen. Aanpassing van bestemmingsplannen dient dus in goed overleg plaats te vinden met bewoners, omwonenden en bedrijven zodat draagvlak wordt verkregen. Het gemeentebestuur dient er voor te zorgen dat de diverse ruimtelijke plannen actueel zijn en blijven. De SGP vindt dat nadrukkelijk de mogelijkheden bekeken moeten worden om voldoende huisvesting voor de plaatselijke bevolking te realiseren. Daarom hecht de SGP er aan dat periodiek (telkens aan het begin van een raadsperiode) een onderzoek naar de lokale woonbehoefte wordt uitgevoerd. Dat komt het ruimtelijk beleid, maar evenzeer de burger ten goede. Bestemmingsplannen dienen flexibel en globaal van opzet te zijn. Door middel van vrijstellings- en wijzigingsbevoegdheden kan maatwerk geleverd worden ten aanzien van individuele wensen van de burgers. Hiermee is het ook mogelijk burgers daadwerkelijk bij de invulling van hun woonomgeving te betrekken. Grondverwerving Uitgangspunt is dat bezit van gronden gerespecteerd wordt en dat verwerving langs minnelijke weg dient plaats te vinden. Indien het algemene belang het persoonlijke belang duidelijk overstijgt dan kan onteigening overwogen worden. Terughoudendheid, zorgvuldigheid, redelijkheid en billijkheid zijn in dit kader belangrijke trefwoorden om tot de juiste keuzes te kunnen komen. Dit betekent dat de grond altijd tegen marktconforme prijs verkregen zal moeten worden. Opvangtaak Als Huizen geen gebiedsuitbreiding krijgt, is haar grondgebied bijna volgebouwd. De SGP kiest voor een gematigde groei van Huizen, die primair gericht is op de opvang van de eigen bevolkingsgroei. Dat neemt niet weg dat in regionaal verband nadere afspraken gemaakt zullen moeten worden, want het zou onjuist zijn om de woningbehoefte op andere gemeenten af te wentelen. Het te ontwikkelen volkshuisvestingsplan dient expliciet aandacht te besteden aan deze problematiek. www.sgphuizen.nl 22
 23. 23. Duurzaam bouwen Voor bedrijventerreinen geldt als uitgangspunt dat zowel bij de inrichting van de openbare ruimte als bij de realisering of vernieuwing van bedrijfspanden duurzaamheid centraal staat. Intensief ruimtegebruik is noodzakelijk, alleen al gezien de beperkt beschikbare oppervlakte van het bedrijventerrein in Huizen. Duurzaamheid is ook van belang voor de oudere wijken. Om die zoveel mogelijk te bevorderen ziet de gemeente er op toe dat er voldoende onderhoud aan zowel de woningen als de openbare ruimte plaatsvindt. Woningbouw Waar mogelijk wordt inbreiding gerealiseerd, bijvoorbeeld door bestaande bedrijven in woonwijken uit te plaatsen naar bedrijventerreinen. Er dient meer gedifferentieerd gebouwd te worden, waarbij woningbouw ten behoeve van gezinnen en mensen met een laag inkomen blijvend aandacht krijgt. Specifieke aandacht dient geschonken te worden aan de jong gehuwde starters op de koopwoningmarkt met één kostwinner. Wijkopbouw met aandacht voor levensloopbestendig wonen, zoals op dit moment al in realisatie, vindt de SGP een goede zaak. Instrumenten als maatschappelijk gebonden eigendom, startersleningen, huurkoopregelingen en andere middelen moeten worden ingezet om ook onder de lagere inkomensklasse het eigen woningbezit te bevorderen. Begraafbeleid Het gemeentebestuur zorgt voor voldoende en gepaste gelegenheid voor het begraven van de overledenen. Uit overwegingen van piëteit probeert de SGP het ruimen van graven tegen te gaan, dan wel zo lang mogelijk uit te stellen. De hoogte van de tarieven mag geen belemmering zijn om onze gestorvenen in de eigen gemeente te begraven. De SGP wijst crematie en alle andere rituelen af die strijdig zijn met Gods Woord. Begraven mag in geen geval duurder zijn dan cremeren. De gemeente dient een beleid te voeren dat er op gericht is dat er altijd voldoende ruimte is om de overledenen op een begraafplaats binnen Huizen te kunnen begraven. De SGP kiest voor: Aanleggen van voldoende stallingsmogelijkheden voor fietsen. Begrafenistarieven die maximaal kostendekkend zijn. Behoefte aan en aanbod van woningen voor (grote) gezinnen inventariseren. Evenwicht in het woningaanbod: sociaal, middelduur en duur. Gratis parkeren in en om het centrum. www.sgphuizen.nl 23
 24. 24. 11 Financiën Om beleid daadwerkelijk uit te voeren, zijn voldoende financiële middelen nodig. De gemeente verkrijgt deze middelen van het Rijk of via eigen belastingheffing. In alle gevallen gaat het om geld van de burger. Elke euro telt. Transparant, gezond en verantwoord financieel beleid is voor de SGP het uitgangspunt. Gezond financieel beleid Uitgangspunt voor het financiële beleid moet zijn dat jaarlijks een sluitende meerjarenbegroting aan de raad ter vaststelling wordt aangeboden, zonder dat gemeentelijke belastingen en heffingen onnodig verhoogd worden. Versobering van de overheidsuitgaven dient daarbij een wezenlijk beleidsinstrument te zijn, zonder dat dit ten koste gaat van de gemeentelijke kernfuncties rondom gezag en zorg. Bezuinigingen mogen evenmin ten koste gaan van de veiligheid binnen de gemeente Huizen. Afvalstoffen-, rioolheffing en andere leges dienen kostendekkend te zijn. Profijtbeginsel De SGP streeft naar een verdergaande doorvoering van het profijtbeginsel. Wie profiteert van een voorziening betaalt. Door doorvoering van het profijtbeginsel kan de algemene belastingdruk (OZB) beperkt blijven. Bovendien vergroot het de keuzemogelijkheid voor de burger en wordt de eigen verantwoordelijkheid voor de keus al dan niet deel te nemen aan allerlei niet-noodzakelijke activiteiten vergroot. Gemeentelijke belastingen Naast de uitkering die de gemeente krijgt van het Rijk (uitkering Gemeentefonds) heft de gemeente ook belastingen. Een belangrijk deel daarvan is de onroerende zaakbelasting (OZB). Voor de SGP blijft het uitgangspunt dat jaarlijks verhogen van de OZB-tarieven met meer dan het inflatiepercentage voor alsnog niet acceptabel is. Alleen wanneer bezuinigingen of heroverwegingen in het voorgenomen beleid geen oplossing bieden, wordt het een bespreekbaar onderwerp. De lokale belastingdruk kan door het maken van gerichte keuzes beperkt blijven. Het gaat in hoofdzaak om een evenwicht tussen de voorzieningen voor de burgers en de te heffen belasting én draagkracht van de inwoners. Subsidies Met de subsidiëring van tal van activiteiten heeft de overheid een grote invloed op de maatschappelijke ontwikkeling. De SGP vindt het mede daarom belangrijk dat de te subsidiëren activiteiten de toets van Gods Wet moeten kunnen doorstaan. Bij het subsidiebeleid dient het profijtbeginsel toegepast te worden en een subsidie dient in principe een ondersteunend karakter te dragen. Op gesubsidieerde instellingen dient een strikt en adequaat financieel toezicht te zijn aan de hand van transparante en tijdige financiële verslaggeving. Eveneens dient er toezicht te zijn op het naleven van de gemaakte productafspraken. www.sgphuizen.nl 24
 25. 25. Reserves en voorzieningen De vorming en instandhouding van reserves is van belang voor de betaalbaarheid en beheersbaarheid van de lokale lasten. Bestemmingsreserves en andere financiële voorzieningen dienen getoetst te worden op actuele behoeften. De niet meer actuele fondsen dienen te worden toegevoegd aan de algemene reserves. Budgetoverschrijdingen in een lopend boekjaar dienen als regel door de betreffende budgethouders binnen het eigen budget opgevangen te worden. Maatschappelijk rendement De overheid is gericht op maatschappelijk rendement. Overtollige financiële middelen worden ingezet voor geschikte en noodzakelijke maatschappelijke investeringen óf worden teruggegeven aan de burger. Tijdelijk overtollige beschikbare financiële middelen worden onder strikte voorwaarden uitgezet. De SGP kiest voor: Actieve sturing op beleid en geld door een solide begroting. Alleen aanvaardbare buffers voor risico’s. Betere betrouwbaarheid en kredietwaardigheid boven een hogere rente. Geld zoveel mogelijk uitzetten bij de Bank Nederlandse Gemeenten, de Waterschapsbank of het Rijk. Structureel sluitende begroting. Voldoende middelen om gebouwenbeheer, riool, openbare ruimte, speelplaatsen en groen op het door de gemeenteraad bepaalde niveau uit te voeren. Voortdurend de betrouwbaarheid en kredietwaardigheid volgen van partijen waar geld is uitgezet. www.sgphuizen.nl 25
 26. 26. 12 Kandidatenlijst SGP Huizen 1. Rob Bource ( 50, getrouwd, zes kinderen) is al vele jaren intensief bij het werk van de SGP in Huizen betrokken. In verschillende functies binnen het bestuur, zoals: penningmeester, 2de voorzitter en vooral als secretaris. Verder was hij al vele malen betrokken bij het opstellen van het SGP verkiezingsprogramma en maakte hij deel uit van de campagnecommissie. Ook van belang is zijn betrokkenheid bij burgerinitiatieven als het Comité Gokhal-NEE en het Comité Zondagsrust Huizen. Van beroep is Rob teamleider administratie en financiën zijn bij hem dan ook in goede handen. Betrouwbaar en transparant is waar hij van houdt. Ook heeft hij oog voor de zwakkeren in de samenleving en ligt de zorg voor het milieu hem na aan het hart. Hij hoopt zijn kennis en kunde in de gemeenteraad van Huizen in te mogen gaan zetten, omdat hij gelooft in een duurzaam en waarde(n)vol Huizen. Het motto van de SGP verkiezingscampagne is dan ook: ‘Hart voor Huizen’! 2. Henk van Amstel (76) is op dit moment gemeenteraadslid voor de SGP in Huizen. Hij is inmiddels ruim 40 jaar als zodanig actief. 3. Ab Roetman (66) is sinds 2007 lid van de Provinciale Staten van Noord Holland, eerder was hij daarvan duo-commissielid. Verder heeft hij gedurende 7 jaar voor de SGP in de gemeenteraad van Huizen gezeten. 4. Johan Klein 5. Rutger Kooij 6. Martin Korver 7. Henk Lubbers 8. Aart Rebel 9. Wessel Kos 10. Peter Oudenaarden Secretariaat SGP: Karel Doormanlaan 66- 1271 CD Huizen- Tel.035-5252563 www.sgphuizen.nl 26

×