Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

TTY este mai mult decât o consolă

7,225 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

TTY este mai mult decât o consolă

 1. 1. Mai mult decat o consola!
 2. 2. - un instrument foarte util în folosirea și administrarea unei distribuții Gnu/Linux - aspectul tern displace multor utilizatori - consola poate fi personalizat a , f a cut a atractiv a . TTY - unul din cele 6 terminale (console) in mod text - apelabile prin combinatia ctrl+alt+f1(tty1) , p a n a la Ctrl+Alt+ F6 (tty6). - mutarea i ntre tty-uri se face cu combinația Alt+Fn (Alt+ F3 de exemplu pentru tty3…), iar revenirea i n mediul grafic cu combina t ia de taste Alt+F7 sau Alt+F8; Ce este consola?
 3. 3. Personalizarea TTY-ului GNU Screen:
 4. 4. <ul><li>Screen este un administrator de ferestre care permite folosirea mai multor shell-uri în același terminal. Astfel putem rula mai multe sarcini consecutiv, f a r a s a schimb a m terminalul tty (într-un shell putem asculta muzică cu moc, în alt shell putem viziona videoclipuri, în altul putem actualiza sistemul, etc.). Combinația de taste Ctrl+a pune screen în mod a s teptare comenzi, deci comenzile destinate screen vor fi precedate obligatoriu de aceast a combina ti e. Altfel comenzile date sunt destinate shell-ului curent, cel în care clipește cursorul. </li></ul><ul><li>Ne log a m în tty; </li></ul><ul><li>D a m comanda screen; </li></ul><ul><li>Ctrl+a (acum screen a s teapt a comenzile noastre) și apoi S (Shitf+s): screen va sparge tty în dou a p a r ti , în partea de sus avem shell, în cea de jos nimic; </li></ul><ul><li>Ctrl+a și apoi Tab: a s a ne mut a m i n partea de jos a ferestrei tty; </li></ul><ul><li>Ctrl+a urmat de Ctrl+c: astfel pornim un nou shell în partea de jos a ferestrei, s i avem două shell-uri funcționale (console dac a vre ti ) într-un singur terminal. S i putem repeta procedeul, obținând mai multe shell-uri. Ne putem muta dintr-un shell în altul, putem porni aplica t ii diferite în oricare shell, putem duce unul sau mai multe shell-uri i n background (fundal) sau readuce în foreground (prim-plan). Ca să închidem un shell folosim combinația Ctrl+d, ca în orice consolă. Combinația Ctrl+a X înlătur a / s terge/ i nchide por t iunea de screen (una din por ti unile ferestrei screen) din aranjament. Combina ti a este util a s i în cazul în care dorim ferestre inegale ca dimensiune: deschidem 3 ferestre screen, ne mut a m de exemplu i n cea din mijloc s i cu Ctrl+a X o înl a tur a m. Cum screen nu realoc a spațiul, iar fereastra de sus este ocupat a , aceasta va prelua s i spațiul ocupat anterior de fereastra din mijloc. Astfel fereastra de sus ocup a acum 2/3 din ecran iar cea de jos 1/3… </li></ul>
 5. 5. Instalare Screen: 1- descarcam si compilam: wget http://www.sfr-fresh.com/unix/misc/screen-4.0.3.tar.gz tar zxvf screen-4.0.3.tar.gz cd screen-4.0.3 wget http://vsp4sdl.yuggoth.org/wrp_vertical_split_0.3_4.0.2.diff.bz2 bunzip2 wrp_vertical_split_0.3_4.0.2.diff.bz2 patch -Np1 < wrp_vertical_split_0.3_4.0.2.diff ./configure --prefix=/usr make 2- ca root instalam: make install Screen poate fi setat astfel înc a t la pornirea aplica t iei s a porneasc a direct aplicațiile preferate. Astfel în fișierul de configurare ~/.screenrc, la secțiunea #default windows, putem ad a uga liniile următoare: screen -t mocp 0 mocp screen -t mc 1 mc screen -t htop 2 htop screen -t centerim 3 centerim screen -t lynx 4 lynx
 6. 6. Fbterm Cum sa pui o imagine in fundalul TTY-ului!
 7. 7. - Screen ruleaza in interiorul fbterm - Pentru o imagine clară cu scris lizibil e bine ca imaginea să fie pu t in prelucrat a anterior, redusă preferabil la o scal a de gri s i mic s orat a luminozitatea. Aceasta e varianta optim a . - Exist a posibilitatea modificării culorii fundalului și a textului din fișierul de configurare .fbtermrc. - Se pot modifica fontul folosit (font-names), dimensiunea acestuia (font-size), culoarea textului (color-foreground), culoarea fundalului (color-background).
 8. 8. Instalare/Configurare Fbterm Creati un fisier numit fbterm-bi (touch ~/fbterm-bi) si copiati in el urmatoarele: #!/bin/bash # fbterm-bi: a wrapper script to enable background image with fbterm # usage: fbterm-bi /path/to/image fbterm-options echo -ne &quot;[?25l&quot; # hide cursor fbv -ciuker &quot;$1&quot; << EOF q EOF shift export FBTERM_BACKGROUND_IMAGE=1 exec fbterm &quot;$@&quot;
 9. 9. Instalare wget http://fbterm.googlecode.com/files/fbterm-1.7.tar.gz tar xzf fbterm-1.7.tar.gz cd fbterm-1.7 ./configure --prefix=/usr make Ca root: make install Apoi instalam fbv: wget http://s-tech.elsat.net.pl/fbv/fbv-1.0b.tar.gz tar xzf fbv-1.0b.tar.gz cd fbv-1.0b ./configure --prefix=/usr make Ca root: make install
 10. 10. Ce putem face in TTY? - Vizualizare Imagini - Vizualizare PDF-uri - Screenshot-uri - Trimitere e-mail-uri - Vizionarea filmelor sau a videoclipurilor - Putem asculta posturi radio - Vizionare canale TV - Navigare Web - Creearea CD-urilor sau a DVD-urilor
 11. 11. Vizualizare imagini in TTY - suporta imagini jpeg, png, gif, bmp, etc., folosindu-ne de aplicatia fbi Exemplu: fbi 1.png fbi /home/BGS/.pics/favpic.jpeg fbv ~/Pictures/*.jpg Va ap a rea prima fotografie din director, iar prin ap a sarea tastei Space putem schimba la urm a toarea imagine. Pentru închiderea fbv folosim tasta q. Alternativ a : fim, zgv.
 12. 12. Vizualizare fisiere PDF - folosim fbgs : fbgs fișier.pdf Exemplu: fbgs -c -a ghidmandriva2010.pdf -c se refer a la afi s area documentului i n culori -a inseamnă autozoom/autodimensionare. - op t iunile fbi sunt valabile s i pentru fbgs. - cu +/- mărim/ mic s or a m dimensiunea paginii, cu s a ge ti le sus/jos derul a m pagina curent a , Page Up/ Page Down deruleaz a paginile documentului pdf, ap a s a nd tasta q i nchidem. Alternative: - pdftotext (pdftotext ghid* ghid.txt transform a pdf i n fi s ier text pe care îl putem citi cu mc, vim), - pdftohtml (transform a pdf în html, pe care îl putem citi cu lynx sau elinks).
 13. 13. Screenshot in tty - dori t i s a ¨imortaliza t i¨ momentele respective? - fbgrab ia capturi de ecran i n TTY . Comanda: fbgrab screen.jpg Nota: Pentru folosirea f a r a probleme a utilitarelor fbi, fbgs, fbgrab s i fbterm este necesar a ad a ugarea userului nostru în grupul video ( #gpasswd -a user video ), precum s i setarea permisiunilor pentru framebuffer/ memoria de ecran ( #chmod a+rw /dev/fb0 ).
 14. 14. Playere multimedia in consola - Music on console (MOC) : player în linie de comand a u s or de folosit și intuitiv. - poate fi pornit în konsole sau în una din cele 6 terminale virtuale/ tty deschise cu mocp - n avig a m printre directoare cu s a gețile sus-jos și intr a m în directorul cu melodii cu tasta Enter. Tot cu s a ge t ile sus-jos navig a m în director printre melodii, Enter porne s te redarea melodiei alese. Taste s i combina t ii utile: mocp =pornire moc; p sau Space =pauz a /repornire; q =trimite playerul în background(fundal) l a s a nd consola liberă pentru comenzi; o =redă URL (de exemplu un post de radio online); Q = I nchide moc; s =stop/opre s te redarea; l (L mic) =schimb a aspectul pe una sau dou a coloane (layout); Shift+t =schimbare tem a ; < =mic s orare volum; > =cre s tere volum; l =schimb a între fereastr a cu unu sau dou a panouri; mocp -p =porne s te redarea unui playlist. Alternative: mp3blaster, mpg123. Informatii suplimentare: http://polishlinux.org/apps/cli/moc-audio-player-advanced-tricks/
 15. 16. Videoclipuri sau filme in tty
 16. 17. Putem deschide fi s iere video în formate diverse (.avi, .mpeg, .wma, mp4, etc.) i n linia de comand a , fie c a suntem în interfața grafică/în konsole, fie că suntem într-una din cele șase terminale în mod text deschise prin combina t ia Ctrl+Alt+F1, Ctrl+Alt+F2, p a n a la Ctrl+Alt+F6 (pentru revenirea i n i nterfa ta grafic a folosim Alt+F8 sau Alt+F7), fie c a ne-am logat direct în terminal, nu în GUI. Playerele folosite sunt mplayer s i/sau cvlc. Pentru vizionarea unui fi s ier video comanda este: mplayer -playlist /calea_c a tre_fișier, sau cvlc /calea_ către_fișier. Dacă fișierul se află în /home/user/Music/Videoclipuri comanda va fi : mplayer –playlist /home/user/Music/Videoclipuri/fisierul_dorit sau cvlc home/user/Music/Videoclipuri/fisierul_dorit Pentru vizionarea de filme este bine dar dificult ati le apar dac a vrem s a vizion a m mai multe fi s iere video consecutiv, videoclipuri sau episoadele unui serial. Pentru a face a s a ceva trebui s a facem un playlist. I ntr-o consol a ne mut a m i n directorul cu videoclipuri (cd /home/user/Music/Videoclipuri) s i d a m comenzile urm a toare: find -name *.avi > playlist.m3u sau locate *.avi > playlist.m3u find -name *.mpg » playlist.m3u sau locate *.mpg » playlist.m3u find -name *.wma » playlist.m3u sau locate *.wma » playlist.m3u find -name *.asf » playlist.m3u sau locate *.asf » playlist.m3u Astfel c a ut a m toate fi s ierele .avi, mpg, etc., și form a m o list a de redare numit a playlist.m3u. Mut a m lista de redare în /home/user (cp /home/user/Music/Videoclipuri/playlist.m3u /home/user). Acum putem urm a ri videoclipurile consecutiv cu comanda: mplayer -playlist playlist.m3u (sau cvlc playlist.m3u). Putem seta direct din comand a dimensiunea ferestrei video, fie c a vizion a m un fișier sau o listă de fișiere video: mplayer -zoom -x 640 -y 480 video.avi sau mplayer -zoom -x 640 -y 480 -playlist playlist.m3u V izionare: cvlc stream_video ( de exemplu cvlc http://www.youtube.com/watch?v=tEPB7uzKuh4 va face să ruleze în terminal : Pendulum 'Watercolour'
 17. 18. TV - Mplayer ne ajuta. Da t i în consolă/ tty comanda: mplayer adresă_tv Cateva exemple: mplayer -zoom -x 700 -y 400 mms://86.55.8.134/ant2 pentru canalul Iasi TV mplayer -zoom -x 700 -y 400 http://82.208.151.248:8989/ pentru canalul Alfa Omega Movies mplayer -zoom -x 700 –y 400 mms://ns.alfanet.ro/AlfaOmegaMovies/
 18. 20. Lynx- browser web CLI - putem naviga pe net foarte simplu s i comod din linia de comanda, consol a sau tty. - browserele text lynx, elinks etc pot fi utile daca avem probleme cu interfata grafica sau - în cazul instal a rii unei distribuții cu installer in mod text (Arch, Slackware, etc.), caz i n care i n alt tty putem naviga cu lynx și c a uta documenta t i a necesar a dac a ne-am înpotmolit - putem intra pe google : lynx google.com - un paramtru ce va scoate de batai -accept_all_cookies dup a comand a . Exemplu : lynx -accept_all_cookies mandrivausers.ro . - putem adauga in .bashrc un alias: alias lynx='lynx -accept_all_cookies', - comanda lynx va fi percepută ca fiind lynx -accept_all_cookies .
 19. 21. Utilizarea lynx este simpl a : <ul><li>lynx= pornim lynx </li></ul><ul><li>- lynx mandrivausers.ro = pornire lynx direct i n adresa dat a - cu s a gețile sus-jos navig a m i ntre linkuri, în pagin a </li></ul><ul><li>- cu tasta Enter (sau s a geat a dreapta)intr a m i n link </li></ul><ul><li>- s a geat a st a nga (sau b sau Page Up)= mergem inapoi o pagin a , la cea precedent a </li></ul><ul><li>- Space (sau + sau Page Down)= mergem la urm a toarea pagin a din link </li></ul><ul><li>- o= intr a m în meniul de op t iuni </li></ul><ul><li>- r= ie s im din meniul de op t iuni </li></ul><ul><li>- g= apare bara de adrese unde putem tasta o nou a adres a </li></ul><ul><li>- Backspace= vezi istoricul (History), cu s a ge t ile sus-jos navig a m, cu Enter intr a m </li></ul><ul><li>- a= facem semn de carte (bookmarks) </li></ul><ul><li>- v= acces a m semnele de carte existente </li></ul><ul><li>- m= mergem la pagina de pornire </li></ul><ul><li>- /= căutare în pagina curent a </li></ul><ul><li>- Q sau Ctrl+C sau Ctrl+D= ie s ire din lynx f a r a confirmare </li></ul><ul><li>- q= ie s ire din lynx dup a confirmare. </li></ul><ul><li>Alternative: elinks, w3m, links2 </li></ul>
 20. 22. Pagina de pornire Google
 21. 23. BashBurn - unealta pentru inscrip t ionat cd-uri/ dvd-uri în linia de comand a - are un gen de interfaț a intuitiv a : ni s te liste drop-down din care noi alegem op t iunile/ sarcina dorit a . - putem face link sau copia imaginea ISO i n interfa t a grafic a sau i n CLI : 1- copiere: cp cale_spre_imagine ceva de genul cp ~/Downloads/imagine.iso ~/tmp/burn în cazul c a imaginea se afl a i n directorul /home/user/Downloads ; 2- creere link: ln -s cale_spre_imagine , respectiv: ln -s ~/Downloads/imagine.iso ~/tmp/burn Dar ni se ofer a op t iunea de a copia imaginea i n directorul de unde is i ia bashburn datele s i de c a tre aplica ti e. Set a ri/ Configure BashBurn. I n terminal d a m comanda bashburn și va ap a rea urm a toarea list a drop-down, din care putem selecta ac ti unea dorit a . La prima utilizare trebuie s a configur a m aplica t ia, s a set a m directorul surs a , viteza de scriere, etc., a s a c a ap a s a m tasta 5 apoi tasta Enter.
 22. 24. Imagine 1- Meniul principal:
 23. 25. I n a doua fereastr a ap a rut a lu a m la r a nd fiecare op ti une, s i ap a s a nd 0,1, 2, etc., i n func ti e de num a rul din fa t a op t iunii, urmat de ap a sarea tastei Enter putem modifica set a rile. Dup a cum se vede bashburn este configurat pe sistemul meu, ceva asem a n a tor trebuie s a seta t i s i voi. I n a treia imagine pute t i observa c a am tastat /dev/cdrom conform cu ceea ce I mi apare afi s at de c a tre sistem. I n mod similar trebuie procedat cu fiecare op t iune i n parte, ve ti observa c a sunte t i informa t i cu ceea ce trebuie scris. În cazul i n care nu s ti t i ce anume s a face t i, ap a sa ti Enter, l a s a nd astfel set a rile implicite ale bashburn. Dup a terminarea modific a rii set a rilor ap a s a m 22+ Enter s i ne re i ntoarcem i n meniul principal, de unde putem alege ce anume dorim s a facem.
 24. 26. Imagine 2- Configure BashBurn:
 25. 27. Imagine 3- Setări cd-writter:
 26. 28. In loc de incheiere - sper ca v-am plictisit suficient - se poate si pe computerele fara un mediu grafic - putem realiza toate activitatile de baza - putem fi mai smecheri ca prietenii nostri … . doar cu TTY. Multumiri si Mandriva Wiki.

×