Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

02 dolezal tomáš

585 views

Published on

Published in: Economy & Finance, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

02 dolezal tomáš

 1. 1. Systém stanovení cen a úhrad - poznámky květen 2010 Tomáš Doležal Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment
 2. 2. Největší očekávání od nového systému CaU – jak dopadla? <ul><li>Dodržování časových lhůt </li></ul><ul><ul><li>výrazně se nedaří se </li></ul></ul><ul><li>Transparentnost a předvídatelnost </li></ul><ul><ul><li>vše je vidět, ale mnohdy nevidíme odůvodnění rozhodnutí, předvídatelnost procesu = nula </li></ul></ul><ul><li>Možnost odvolání </li></ul><ul><ul><li>různý výklad pravidel ze strany účastníků, jak dopadnou správní žaloby? </li></ul></ul><ul><li>Úspory v rámci cenové reference </li></ul><ul><ul><li>nastávají až nyní, zpoždění způsobilo velké ztráty pojišťovnám </li></ul></ul><ul><li>Aplikace nákladové efektivity </li></ul><ul><ul><li>j e požadována, ale nemáme pravidla jak používat, neumíme využit výstupy </li></ul></ul>
 3. 3. Systém ztratil flexibilitu a udržitelnost…. <ul><li>Protahují se řízení a zpožďuje se příchod generik, mají různé úhrady, které jsou dlouhodobě fixovány </li></ul><ul><li>Nedokonalá aplikace farmakoekonomiky prakticky neumožňuje kriticky posoudit nová a nákladná léčiva </li></ul>Systém negeneruje prostředky pro nová léčiva Všechny pouští do systému / i když se zpožděním Dlouhodobě neudržitelné / rezervy budou brzy vyčerpány
 4. 4. Faktický rozpad RS <ul><li>Vlivem posunu v čase (změny kurzů, podílu na trhu, referenčních přípravků) dochází k přidělování různých úhrad nejen v rámci RS, ale také v rámci jednotlivých molekul </li></ul><ul><li>Příklad: - anastrozol, gemcitabin, a další </li></ul><ul><li>Mnohdy se liší dokonce i podmínky preskripce u různých generik se stejnou účinnou látkou </li></ul><ul><li>Je nezbytné provést revizi referenčních skupin a v rámci těchto skupin držet základní úhradu </li></ul>
 5. 5. Pozitivní prvky systému <ul><li>Metodika stanovení maximálních cen </li></ul><ul><li>Otevřenost dokumentace a důkazů (..NICE) </li></ul><ul><li>Možnost odvolání, ale kde jsou lhůty? </li></ul><ul><li>Některé nové principy (ale nedotažené!) </li></ul><ul><ul><li>Možnost druhé zvýšené úhrady pro odlišné podskupiny pacientů </li></ul></ul><ul><ul><li>Vysoce inovativní LP (dále se nerozvíjí) </li></ul></ul><ul><ul><li>Princip dočasné úhrady (není dostatečně využíván, neexistuje komunikace ani pravidla) </li></ul></ul>
 6. 6. Co se změnilo pro farmaceutické firmy? <ul><li>Nejprve je nezbytné připravit veškeré důkazy o účinnosti, bezpečnosti, zaměnitelnosti, komparátorech, nákladové efektivitě a dopadech na rozpočet (hladký průběh SÚKLEM) a zároveň začít vyjednávat s plátci </li></ul><ul><li>Komunikace s klíčovými hráči, dobré vztahy s OS, kontakty </li></ul><ul><li>Nějaké důkazy </li></ul><ul><li>Důkazy a dobře připravená argumentace </li></ul><ul><li>Komunikace s klíčovými hráči (zejm. ZP), dobré vztahy s OS, kontakty </li></ul>
 7. 7. Cíle a smysl lékové politiky ….jsou naplňovány? <ul><li>Zajištění kvalitních, účinných a bezpečných léčiv pro pacienty, kteří budou mít z léčby největší prospěch za rozumnou cenu (ufinancovatelnost)……….. </li></ul><ul><li>REALITA: </li></ul><ul><ul><li>Opoždění vstupu nových léčiv až v nesmyslně omezených indikacích </li></ul></ul><ul><ul><li>Nedokážeme využít úspory (generika, podpůrná a doplňková, inferiorní a málo nákladná léčiva) </li></ul></ul><ul><ul><li>Neaplikuje se nákladová efektivita </li></ul></ul><ul><ul><li>Nejlevnější bez ohledu na hodnotu (value) a existenci alternativ </li></ul></ul><ul><ul><li>Neprobíhá dostatečná diskuse o indikačních omezeních (P) a cílových skupinách </li></ul></ul><ul><ul><li>Rozvolňování referenčních skupin – máme ještě referenční systém? </li></ul></ul>
 8. 8. Hodnocení a rozhodnutí by měla být oddělena Analýza, zhodnocení /assessment/ Appraisal Rozhodnutí /decision/ Jedná se odborný proces na základě pravidel HTA a EBM Nemá žádné jiné ekonomické ani politické vlivy Obvykle ji provádějí nezávislé HTA agentury Do rozhodnutí promlouvají i jiné než farmakoekonomické/vědecké argumenty Účastní se ho zejména plátci, ale také pacienti a poskytovatelé
 9. 9. Nová legislativa pro cenotvorbu a kategorizaci v ČR <ul><li>výhody </li></ul><ul><ul><li>spojení cenotvorby a úhrad </li></ul></ul><ul><ul><li>principy nákladové efektivity </li></ul></ul><ul><ul><li>přezkoumatelnost procesu – Mz, správní soud </li></ul></ul><ul><ul><li>zachování referenčních skupin </li></ul></ul><ul><li>nevýhody </li></ul><ul><ul><li>koncentrace na SÚKL (+ registrace, klinické studie, farmakovigilance) </li></ul></ul><ul><ul><li>slabý vliv odborných společností </li></ul></ul><ul><ul><li>složitost procesu (správní řízení) </li></ul></ul><ul><ul><li>? transparence ? </li></ul></ul>říjen 2007
 10. 10. Co změnit? /přednáška Androsa 2008/ <ul><li>Změnit nejlevnější na jiný mechanismus - průměr 3/6 nebo referenční koš </li></ul><ul><li>Vyjádřit tržní podíl v referenční zemi v % </li></ul><ul><li>Definovat lépe pravidla nákladové efektivity a připravit metodiku – používat je! </li></ul><ul><li>Mechanismus pro dorovnání základní úhrady – fixace základní úhrady RS </li></ul><ul><li>Zjednodušit proceduru pro generika </li></ul><ul><li>Revidovat průběžně referenční skupiny (MZd, OS) </li></ul><ul><li>Vyjasnit pravidla pro vysoce inovativní léky a dočasnou úhradu </li></ul><ul><li>Soustředit se na to podstatné/snížit zátěž systému </li></ul>
 11. 11. Jak kultivovat systém… <ul><li>Důkladná analýza uplynulých 2 let </li></ul><ul><ul><li>Systém ještě nezačal plně fungovat, pokud neskončily revize…. </li></ul></ul><ul><li>Zahájit odbornou diskusi bez politického vlivu (kulatý stůl IHETA) </li></ul><ul><li>Zjednodušit systém správních řízení/vrátit do procesu více odborných prvků (HTA, CER, HEOR, apod.) </li></ul><ul><li>Zachovat pozitivní prvky </li></ul><ul><li>Reforma systému by měla být evoluční – změna – vyhodnocení dopadu, další změna… </li></ul>
 12. 12. Jak dál …. <ul><li>Neprobíhá diskuse o počtu a velikosti RS </li></ul><ul><ul><li>? Kdy jsou léčiva ještě zaměnitelná a kdy mají obdobnou účinnost a bezpečnost? </li></ul></ul><ul><li>Potřebujeme referencování výše úhrady? </li></ul><ul><ul><li>Jsme jediní v Evropě </li></ul></ul><ul><ul><li>Máme rozvinutý systém RS </li></ul></ul><ul><ul><li>Maximální prodejní ceny jsou regulované </li></ul></ul><ul><ul><li>Zahlcení systému, metodika se stále mění </li></ul></ul><ul><li>Kultivovat vnitřní referenční systém a HTA a oslabit vliv dojitého vnějšího referencování </li></ul><ul><ul><li>Pokud bude důkladně hledána zaměnitelná alternativa a aplikována správně a důkladně nákladová efektivita, nepotřebujeme se stále ohlížet po Evropě </li></ul></ul>
 13. 13. Co by se mohlo změnit bez legislativy? <ul><li>Zlepšení komunikace mezi účastníky </li></ul><ul><ul><li>SÚKL vs. ZP, umožnění dohod mezi plátci a výrobci, firmy vs. SÚKL (hearing, scientific advice) </li></ul></ul><ul><li>Zvýšení odborné kvality </li></ul><ul><ul><li>SÚKL, plátci – lépe používat EBM, HTA, HE </li></ul></ul><ul><li>Vytvoření společné metodiky (zvýšení předvídatelnosti) </li></ul><ul><ul><li>Pracovní skupina SÚKL, ZP, MZd </li></ul></ul><ul><li>Práce na referenčních skupinách </li></ul><ul><li>Kvalitnější spolupráce s odbornými společnostmi </li></ul>
 14. 14. Děkuji za pozornost !

×