Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

7.kl uus töökava

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

7.kl uus töökava

 1. 1. Õpetaja töökava Õppeaine / kursus Inglise keel Klass 7. Tundide arv nädalas Põhiõpik (autor, kirjastus, väljaandmise aasta) I Love English Student`s book 6 Mare Jõu Aineõpetaja Rita Püümann Õpetaja ametijärk pedagoogKlassi iseärasused: Gümnaasiumis humanitaarharu, reaalharu, Algklassides tavaklass, tasandusklass, Põhikoolis tugev, k(Jooni alla) Kalenderplaan …I… poolaasta / …… kursus 2011/2012 I II III IV Käsitleta- Õppe- vad nädal teemad, Õppe- Põhimõisted kirjandus,(kuupäeva lisa- d) alateemad materjalid Lugemine Kuulamine Kirjutamine Rääkimineweek 1, 2 Unit 1 St b, wb, Holidays in Ex 1 St b, ex A summary of Summer Summer CD Britain and 2 St b, Wb ex a story - My holidays, on America, A 9 summer the beach, snny day on holidays, wb summer the beach ex 10 U 1 activities vocabularyweek 2, 3 Unit 2 St b, wb, At a new ex1 St b A new school School School CD school I School again, year ex 10 again, ex10, wb, U 2 School and vocabulary class
 2. 2. week 4, 5 Unit 3 st b wb, cd , At a new St b ex 2, 12, Timetable and What time Timetable internet school II wb ex 9 scholdays; … ? ;How U3 long ….? ; Vocabulary Schoolday; Subjects Kella tundmise kordamineweek 6, 7 Unit 4 A bully I St b ex 9wb U 4 How to stop Bullying ex 9 Bully II Vocabulary bullying, Don`t .. / Stop ….week 8, 9 Unit 5 st b wb, cd , Walt Disney St b ex 1, 2 U 5 voca- Legoland Round up internet World bulary theme parksweek 9, Unit 6 st b, wb, Meals in St b ex 2, 7, My favourite In a pub,10 Food and CD Britain wb ex 10 food wb ex 11 Ordering a meals meal, Food, Saying pricesweek 11, Unit 7 Shopping st b ex 3, 10, U 7 In a12 Shopping incidents wb ex 8 vocabulary department store, Shopping phrases
 3. 3. week 12, Unit 8 st b wb, cd , Netiquette st b ex 3, 9, Using a Using13, 14 Keeping in internet 10, wb ex 8 mobile phone mobiles, touch or a computer Computers, Telephoning phrasesweek 14 Christmas st b wb, cd , Christmas Songs15 joy internet traditions; Christmas pantomimesTunniväline ainealane töö (ainenädalad, ainepäevad, konkursid, olümpiaadid, näitused jm) ................................................................................................................................................................................................................................................Integratsioon õppekava läbivate teemadega (keskkond ja säästev areng, tööalane karjäär, infotehnoloogia, meedia, turval
 4. 4. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Nõuded õpetaja töökavaleÕpetajad koostavad oma töö paremaks planeerimiseks töökavad.1. Töökava on dokument, mille alusel toimub õppetöö klassis. Selle koostamine ja arendamine kuulub klassiõpetaja ja aineõpe2. Klassiõpetaja ja aineõpetaja kujundavad kooli õppekava alusel välja töökava, mis arvestab klassi omapära, õpilaste vaimseidmateriaalseid ressursse.3. Töökava koostamise ning rakendamisega saavad klassi- ja aineõpetaja endale suuremad õigused, aga ka suurema vastutuse õteadvustamise protsess.4. Aineõpetaja töökavad konkretiseerivad kooli õppekava üldosa ja ainekavasid ainete lõikes lähtuvalt õppeaasta tööplaanist, k5. Töökavad on vormistatud korrektselt (täidetud on kõik antud õppeainet, klassi ja õpetajat puudutavad väljad) nädalaplaanina6. Õppesisu on liigendatud ulatuslikumate õppeteemade järgi. Näidatud on olulisemad alateemad, käsitletavad põhimõisted, kakasutamine, puutetahvli kasutamine, videomaterjalid, õuesõpe, õppereisid jm.), õppekirjandus jm. õppematerjal. Keelte puhul n7. Töökavas on märkuste lahter jooksvate hinnangute andmiseks ja tähelepanekud õpilaste kohta, mida täidetakse vajadusel.8. Õpetaja töökava õppesisu osas kavandatakse täpselt eesmärgistatud õppeülesanded õpilaste igakülgseks arendamiseks.9. Hindamise lahtris näidatakse ära kontrolli ja hindamise meetodid, eraldi tuuakse välja kontrolltööd.Õpetaja töökava esitatakse direktorile õppeaasta esimesel nädalal ja kolmanda õppeveerandi esimesel töönädalal.Põhikooli riiklik õppekavaVabariigi Valitsuse 28. jaanuari 2010. a määrus nr 14 paragr. 24 lg.5
 5. 5. I Love English Student`s book 6 Mare Jõul, ÜlleÜlle Kurm 5, Mare Jõul Kurm Studium, 2009 2008avaklass, tasandusklass, Põhikoolis tugev, keskmine, nõrk rühm V VI VII VIII IX Kontrollisted vorm, Eeldatavad Märkused, Õppe- õpitulemus Tähele- Keeleõpetus meetodid hindamine IÕK ed panekud is / was paaristöö My oskus playing, play/ summer rääkida, played / he / holiday - kirjutada his / him / in / hinne suvestvahe- on / at / behind ajast , … kasutada eessõnu ja ajavorme will play /has frontaalne Summary - oskus played; every töö hinne kirjutada day / yesterday kooli / this ….; algusest, boring / bored muudatus- test, oskus kasutada ajavorme
 6. 6. played / was dialogues. Writing - oskusplaying;sit / Paaristöö hinneKella kirjutadasitting, make a tundmine - omamess / a test - hinne tunniplaanismistake t ja…;and / but / koolipäevadbecause /so est, teab õppeaineid, oskus kasutada sidesõni, ajavormide kasutusos- kusPast perfect - grupitöö oskushad played; moodustadamine /yours / enneminevi…; She says kkuthat …..Revision all frontaalne Presenta- oskusskills U 1 - 4, töö, tion/ report kasutadaAll tenses presesnta- - hinnne , ajavorme ja tion Irregular asesõnu verbs Wb page 31 - testPlayed / had paaristöö, Summary - oskusplayed, some dialoogid hinne rääkida/kirj/any; Anne utadatells her mum söömisest ,that … (lemmik )toidust , oskus tellida toitu ja rääkida hindadestUncountable paaristöö, Test paper oskusnouns. dialoogid (U, C eristadasugar, scissors; nouns ) - (mitte )She tells Ann hinne oendamatuishe knows …; d nimisõnu,She adds that oskus... kasutada poes vajalikke fraase
 7. 7. A letter to frontaalne Summary - oskus granny - using töö hinne kasutada articles a / an / määravat ja the; bottle umbmäärast /bottles, honey artiklit, oskus kasutada ingl.k neti , arvutisõnav ara games, C teab Briti activities jõulutradit- sioone, näitused jm) ............................................................................... .....................................................................................................ane karjäär, infotehnoloogia, meedia, turvalisus) ......................…………………………………………………………………………………
 8. 8. ..................................................................................................... .........................................................................a arendamine kuulub klassiõpetaja ja aineõpetaja pädevusse ning on seotud õpilase IÕK-ga.mis arvestab klassi omapära, õpilaste vaimseid ja füüsilisi võimeid, kooli arengusuunda jasuuremad õigused, aga ka suurema vastutuse õpilaste ja nende vanemate ees. See on koolikultuuriinete lõikes lähtuvalt õppeaasta tööplaanist, klassi õpilaskonnast.ja õpetajat puudutavad väljad) nädalaplaanina.semad alateemad, käsitletavad põhimõisted, kasutatavad meetodid (rühma- ja paaritöö, arvutiklassippekirjandus jm. õppematerjal. Keelte puhul näidatakse teemad ja õppemeetodid eraldi osaoskustena.d õpilaste kohta, mida täidetakse vajadusel.nded õpilaste igakülgseks arendamiseks.se välja kontrolltööd.da õppeveerandi esimesel töönädalal.
 9. 9. …………………………………………………………………….………………………..
 10. 10. Õpetaja töökava Õppeaine / kursus Klass Tundide arv nädalas Põhiõpik (autor, kirjastus, väljaandmise aasta) Aineõpetaja Õpetaja ametijärkKlassi iseärasused: Gümnaasiumis humanitaarharu, reaalharu, Algklassides tavaklass, tasandusklass, Põhikoolis tugev, k(Jooni alla) Kalenderplaan …… poolaasta / …… kursus 2010/2011 I II III IV V Käsitletavad Õppe- Õppe-nädal teemad, kirjandus, lisa- Õppe- (kuupäevad) alateemad materjalid Põhimõisted meetodid
 11. 11. Tunniväline ainealane töö (ainenädalad, ainepäevad, konkursid, olümpiaadid, näitused jm) ................................................................................................................................................................................................................................................Integratsioon õppekava läbivate teemadega (keskkond ja säästev areng, tööalane karjäär, infotehnoloogia, meedia, turval.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Nõuded õpetaja töökavaleÕpetajad koostavad oma töö paremaks planeerimiseks töökavad.1. Töökava on dokument, mille alusel toimub õppetöö klassis. Selle koostamine ja arendamine kuulub klassiõpetaja ja aineõpe2. Klassiõpetaja ja aineõpetaja kujundavad kooli õppekava alusel välja töökava, mis arvestab klassi omapära, õpilaste vaimseidarengusuunda ja materiaalseid ressursse.3. Töökava koostamise ning rakendamisega saavad klassi- ja aineõpetaja endale suuremad õigused, aga ka suurema vastutuse õSee on koolikultuuri teadvustamise protsess.4. Aineõpetaja töökavad konkretiseerivad kooli õppekava üldosa ja ainekavasid ainete lõikes lähtuvalt õppeaasta tööplaanist, k5. Töökavad on vormistatud korrektselt (täidetud on kõik antud õppeainet, klassi ja õpetajat puudutavad väljad) nädalaplaanina6. Õppesisu on liigendatud ulatuslikumate õppeteemade järgi. Näidatud on olulisemad alateemad, käsitletavad põhimõisted, kapaaritöö, arvutiklassi kasutamine, puutetahvli kasutamine, videomaterjalid, õuesõpe, õppereisid jm.), õppekirjandus jm. õppemteemad ja õppemeetodid eraldi osaoskustena.7. Töökavas on märkuste lahter jooksvate hinnangute andmiseks ja tähelepanekud õpilaste kohta, mida täidetakse vajadusel.8. Õpetaja töökava õppesisu osas kavandatakse täpselt eesmärgistatud õppeülesanded õpilaste igakülgseks arendamiseks.9. Hindamise lahtris näidatakse ära kontrolli ja hindamise meetodid, eraldi tuuakse välja kontrolltööd.Õpetaja töökava esitatakse direktorile õppeaasta esimesel nädalal ja kolmanda õppeveerandi esimesel töönädalal.Põhikooli riiklik õppekavaVabariigi Valitsuse 28. jaanuari 2010. a määrus nr 14 paragr. 24 lg.5
 12. 12. lass, tasandusklass, Põhikoolis tugev, keskmine, nõrk rühm VI VII VIII IX Kontrolli vorm, Eeldatavad Märkused, õpitulemuse Tähele- hindamine IÕK d panekud
 13. 13. used jm) ............................................................................................................................................................................arjäär, infotehnoloogia, meedia, turvalisus) ......................………………………………………………………………………………………..............................................................................................................................................................ndamine kuulub klassiõpetaja ja aineõpetaja pädevusse ning on seotud õpilase IÕK-ga.vestab klassi omapära, õpilaste vaimseid ja füüsilisi võimeid, koolimad õigused, aga ka suurema vastutuse õpilaste ja nende vanemate ees. lõikes lähtuvalt õppeaasta tööplaanist, klassi õpilaskonnast.etajat puudutavad väljad) nädalaplaanina. alateemad, käsitletavad põhimõisted, kasutatavad meetodid (rühma- jappereisid jm.), õppekirjandus jm. õppematerjal. Keelte puhul näidatakseaste kohta, mida täidetakse vajadusel.õpilaste igakülgseks arendamiseks.peveerandi esimesel töönädalal.
 14. 14. …………………………………………………………………….………………………..

×