Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Säntti 2012 some kokemuksia metropolia jaettava

801 views

Published on

Esitys Reititin-hankkeen koulutuspäivänä 21.11.2012

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Säntti 2012 some kokemuksia metropolia jaettava

 1. 1. Kokemuksiatoiminnastasosiaalisen medianmaailmassaRisto Säntti21.11.2012
 2. 2. 2IBM-pallokirjoituskone, jossa yhden rivin korjausmuisti Risto Säntti 2012
 3. 3. Tekniikan antamat SOME-TYÖKALUTimpulssit KÄYTTÖÖN ORGANISAATIOISSA Säntti,R. & Säntti,P. (2011) Organisaatio ja sosiaalisen median ajattelutapa. KOLLEKTIIVINEN Teoksessa Silmät auki sosiaaliseen mediaan. SISÄLLÖNTUOTANTO BLOG Eduskunnan tulevaisuusvalikokunnan julkaisu 3/2011. WEB 2.0 INTRANET CHAT Kaupallinen INTERNET WWW IRC ONLINE SÄHKÖPOSTI GAMES INTERNET MATKA- ONLINE RADIO- PUHELIN NETWORKING PUHELIN AMATÖÖRI PC VIRTUAALI- Meucci 1849 Bell 1876 ARPANET TODELLISUUDET 1850 1900 1970 1980 1990 2000 2010 Aika Risto Säntti 2012
 4. 4. 4Murrosvaiheiden läpikäyminen Olemmeko murroksen lopussa vai keskellä? Risto Säntti 2012
 5. 5. 5 Risto Säntti 2012
 6. 6. 6Tulevaisuuden keskustelu:”Älä töki ruutua äiti, vaanajattele itsesi sisälle.” Risto Säntti 2012
 7. 7. 7Sosiaalisen median vaikutus ajatteluunja ajattelun vaikutus tekniikan käyttöön  Säntti, R. & Säntti, P. (2011). Sosiaalisen median ajattelutapa.  ss. 14-45  Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 3/2011 Risto Säntti 2012
 8. 8. 8Organisaatiot avautuvat  Oletus, että sosiaalisen median mahdollistama organisaatioiden avautuminen toteutuu  Henkilökunnan lisäksi myös muut sidosryhmät kytkeytyvät toimintaan: entiset työntekijät, kilpailija/yhteistyökumppanit, asiakkaat, konsultit, tutkijat  Läpinäkyvyys lisääntyy – sekä ulospäin että organisaation sisälle  Joustavampaa tiedon luomista, jakamista ja hyödyntämistä  Päätöksenteon lisääntynyt osallistumisen, vaikuttamisen, edistää sitoutumista Risto Säntti 2012
 9. 9. 9Organisaatiot avautuvat  Verkostuminen lisääntyy, jäsenyyksiä lukuisissa verkostoissa  Siviili- ja työpersoonat limittäisiä  Asiakas on osa verkostoa  Työyhteisä on sekä fyysinen, ajassa ja paikassa että virtuaalinen  Visio, missio, strategia, pelisäännöt ja toimintamallit rakennetaan yhdessä ja ne elävät ajassa, wikiajattelua  Johtamisvastuu jakautuu ja jokainen joutuu kantamaan osansa  Johtamista tarvitaan kun parviäly ei onnistu tuottamaan onnistunutta ratkaisua Risto Säntti 2012
 10. 10. Työvälineet: rauta • Kerroksittaisuus • Tekniikkaa on ”riittävästi” • Rajoitettu toiminnallisuus vs. laaja toiminnallisuus• Laiteriippumattomien ohjelmien tarve• Tiedon löytäminen• Laiteriippumattoman arkistoinnin tarve• Eri keskustelujen/ympäristöjen koordinoinnin tarve Risto Säntti 2012
 11. 11. 11LastPass - helpotusta ja suojaa tunnusten hallintaanhttp://neko.kapsi.fi/ohje/lastpass.html Risto Säntti 2012
 12. 12. 12Tavoitteet somessa Keskustella työstä: henkilöstöjohtamisen tutkiminen ja kehittäminen  Ihmisten ja näiden organisaatioiden vuoropuhelu, dialogi  Reititin-ajattelu: läpinäkyvän yhteistyön edistäminen  Saada tukea omalle työlle (tutkimuksen tekeminen)  Välittää tietoa tutkimushankkeista ja niiden löydöksistä Oppia verkko-oppimisen välineet ja menetelmät  Liikkuva maalitaulu  Tarpeen kehittää omaa sosiaalisen median tuntemusta ja käyttöä Käydä keskustelua ”tärkeistä” asioista  Yhteiskunta, politiikka, harrastukset, liikunta  Oppia itseä kiinnostavia hyödyllisiä asioita Risto Säntti 2012
 13. 13. 13 Mindset? Sosiaalisen median välineille ei välttämättä heti keksi (itselle merkityksellistä) käyttöä Käyttötavan keksimisen jälkeen ei välttämättä heti löydä viiteryhmää eli keskustelukumppaneita Joskus kannattaa hypätä Risto Säntti 2012 ja toivoa, että vesi kantaa
 14. 14. Sosiaalisen median toimintaympäristötYmpäristöt: Facebook Tätä on vaikea välttää, mutta … … käytössä haasteita ja potentiaalisia ongelmia Keskustelun käyminen myyntikatalogin sisällä Risto Säntti 2012
 15. 15. 15Olet luettelossa myytävä tuote. Risto Säntti 2012
 16. 16. Sosiaalisen median toimintaympäristötYmpäristöt: Facebook Tätä on vaikea välttää, mutta … … käytössä haasteita ja potentiaalisia ongelmia Keskustelun käyminen myyntikatalogin sisällä Käyttäjä on tuote ja varsinainen asiakas on toisaalla Jatkuva muutos ja käyttäjän kannalta mahdollisesti haitalliset kehityssuunnat Tietosuoja, tiedon omistajuus, muut turvallisuuskysymykset Maksuttomuudesta maksullisuuteen Risto Säntti 2012
 17. 17. LÄIKE-hankeLÄHIESIMIESTEN KEHITTÄMINEN COACHING-PROSESSIN AVULLARisto Säntti ja Timo-Pekka UotilaVaasan yliopisto, Johtamisen yksikköTyösuojelurahaston rahoittama hanke 110314
 18. 18. LÄIKE Hankkeen päämäärä on tuottaa täsmällistä tietoa ja uusia käytänteitä suomalaisen työelämän lähijohtamisen kehittämiseen. Näiden avulla voidaan entistä tietoisemmin edistää  yksilöiden osaamista,  työhyvinvointia ja  organisaatioiden tuloksellisuutta. Uutta hankkeessa on aikaisempaan tutkimukseen verrattuna rinnakkaisten ja toisiinsa verrattavien lähestymistapojen tuonti mukaan. Lähijohtamista ja sen kehittämistä lähestytään paneutumalla  esimies-alaissuhteisiin (Leader-Member Exchange, LMX) sekä  oppimista sekä kehittymistä tukevan esimiehisyyteen (Coaching leadership) Tarkastelun kohteena ovat eri lähestymistapojen yhteydet koettuun työhyvinvointiin ja toiminnan tuloksellisuuteen. University of Vaasa | Department of Management 18
 19. 19. Kehittämistyöpajat TIETO TEKO TUUMATavoite Esimiehen toiminnan Esimiesten Esimiestyön valmiuksien tiedollisen perustan kehittämisvalmiuksien ja ja esimiehen henkisen vahvistaminen. organisaation kasvun tukeminen. esimiestoiminnan kehittäminen.Prosessi Ennakkotehtävä ja Toiminnallinen oppiminen Työn haasteisiin koulutuspäivä. työpajoissa ja niiden kohdistuvat keskustelut Edustaa ”tavanomaista” välillä. ryhmätapaamisissa koulutusta. Problem Based Learning kolmen viikon välein. (PBL) –lähestymistapa. Työnohjauksellinen lähestymistapa.Pääfokus Kahdenväliset esimies- Yhteisen kehittämisen Esimiestyössä energiaa alaissuhteet, kohteen valinta ja syövien haasteiden valmentava ratkaisujen etsiminen tunnistaminen ja esimiehisyys, siihen. Esimiesten omista käsittely. työhyvinvointi ja lähtökohdista tapahtuvan tuloksellisuus. kehittämisen valmiudet. Vaasan yliopisto | Johtamisen yksikkö 19
 20. 20. 20Läiike-hanke sosiaalisessa mediassa Tavoitteena avoin viestintä Huomioiden luottamuksellisuus  Osallistuvat organisaatiot  Työpajoihin osallistuvat henkilöt Viestintä eri kohderyhmille  Tutkijayhteisö  Osallistuvat organisaatiot  Rahoittaja  Kaikki kiinnostuneet, toimintamallien levittäminen Ei pelkästään sosiaalisessa mediassa … Risto Säntti 2012
 21. 21. 21 Risto Säntti 2012
 22. 22. 22 Risto Säntti 2012https://www.facebook.com/pages/L%C3%A4ike-L%C3%A4hijohtamisen-kehitt%C3%A4misell%C3%A4-ty%C3%B6hyvinvointia-ja-tuloksellisuutta/182456618463850
 23. 23. 23 Risto Säntti 2012
 24. 24. 24 Risto Säntti 2012
 25. 25. 25• Facebookilla ei toistaiseksi ole varteenotettavaa vaihtoehtoa.• Ongelmana yhden oikea-aikaisesti liikkeellä olevan toimijan mahdollisuus vallata monopoliasema?• Ei paras, ei kiinnostavin, ei toimivin – mutta positiossa, josta sitä on vaikea horjuttaa. Risto Säntti 2012
 26. 26. 26 Risto Säntti 2012
 27. 27. 27 Risto Säntti 2012
 28. 28. 3D-oppimisympäristöt• Esim. Second Life• Käyttö vaikeata sekä opettajalle että osallistujalle• Kömpelyyttä• Investoitava paljon aikaa, energiaa ja hermoja liikkeellelähtöön• Laitevaatimukset• Paljon mahdollisuuksia tulevaisuudess osaamisen kehittämisratkaisuna• Käytettävyys paranee (vrt. pelit)• Neuvottelutoiminto parempi kuin esim Adobe Connect Pro’ssa• Simulaatiot, kokemuksellisuus, elämyk ryhmäytyminen …• Voi tehdä kaiken ja Säntti 2012 Risto enemmän kuin luokkahuoneessa
 29. 29. Pelien maailmaWorld of Warcraft Jotakin rakentavampaa? Risto Säntti 2012
 30. 30. Luokka oppimisympäristönä muuttuu jaavautuu uudenlaisellevuorovaikutukselle• Verkko-opetus tulee luokkatilanteeseen• Opettaja ei ole ainoa, joka hallitseescreeniä• Opiskelijat osallistuvat kirjallisinkommentein, kuvin, linkein• Ei-läsnäolevat osallistujat seuraavatja osallistuvat Risto Säntti 2012
 31. 31. Verkossa toteutettava opetus (omia kokemuksia) Vahvuudet Kehittämisalueet• Kytkeytyy opiskelijoiden • Erikielisten ja erikokoisten sekä eri kokemuksiin ja tutkii niitä paikkakunnille sijoittuvien kurssien• Painottuu opiskelijoiden yhdistäminen (mission impossible?) omakohtaiseen tiedonhakuun itse • Opettamisen haasteet: suuri tekemiseen ryhmäkoko, eri kielet, tiivis aikataulu,• Ohjaa arvioimaan suunnatusti erityistoiveet toteutuksen omaa tekemistä (kurssiessee) muunnelmista• Kaikki pohdinnat avoimesti • Osallistujilta edellytettävä varsin näkyvissä (mutta löytävätkö itsenäistä (yksinäinen) työskentely opiskelijat niitä) • Pari/ryhmätyöskentelykumppanien• Hyvä, jos sisältää myös kasvokkaista löytäminen vuorovaikutusta • Osallistuja poisti itsensä kurssilta – kaikki tiedot hävisivät Risto Säntti 2012
 32. 32. 32Avoimuuden kulttuuri Mitä voi ja mitä saa sanoa? Mitä voi tapahtua jos sanoo? Yksilön avoimuus? Ajattelutavan rajoitteet? Organisaation avoimuus? Ylivarovaisuus? Miten puhua eri rooleissa? Puheen eriyttäminen eri foorumeille? Risto Säntti 2012
 33. 33. Sosiaalisen median vaikutuksia• Sosiaalinen media vaikuttaa käyttäjien tottumuksiin ja ajattelutapoihin• Meneillään on merkittäviä muutoksia tavoissa, joilla suhtaudumme mm. kysymyksiin – Mitä on vuorovaikutus? – Miten ryhmät muodostuvat? – Miten rajat muodostuvat? – Mitä tieto on, miten sitä luodaan , ylläpidetään ja jaetaan? – Kuka omistaa ja hallitsee tietoa?• Nämä muutokset vaikuttavat vahvasti myös osaamisen kehittämiseen Risto Säntti 2012
 34. 34. • Sosiaalisen median ympäristöt eivät sinänsä ole pahoja tai hyviä osaamisen kehittämisen näkökulmasta• Niiden hyödyntämiseen sisältyy paljon mahdollisuuksia• Niiden käytöstä tuskin voi sanoutua irti – ”Jos yrityksellä ei ole positiivista online- näkyvyyttä, niin onko se olemassa?” (Katri Luukka 2012) Risto Säntti 2012
 35. 35. 35 Kiitos mielenkiinnosta! Risto Säntti 2012

×