Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1

Share

Download to read offline

Đề thi công chức chuyên ngành kế hoạch đầu tư De trac nghiem so 19

Download to read offline

Nguyễn Ngọc Phan Văn

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Đề thi công chức chuyên ngành kế hoạch đầu tư De trac nghiem so 19

  1. 1. 1 BỘ ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ Đề số 19: Câu 1. Theo Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014, trừ các trường hợp thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội; Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài đối với các dự án thuộc lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, báo chí, phát thanh, truyền hình, viễn thông có vốn đầu tư ra nước ngoài từ bao nhiêu tỷ đồng trở lên? A. Từ 300 tỷ đồng trở lên. B. Từ 350 tỷ đồng trở lên. C. Từ 400 tỷ đồng trở lên. D. Từ 450 tỷ đồng trở lên. Câu 2. Theo Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014, dự án đầu tư ra nước ngoài chấm dứt hoạt động trong các trường hợp nào? A. Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án. B. Hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư. C. Nhà đầu tư chuyển nhượng toàn bộ vốn đầu tư ở nước ngoài cho nhà đầu tư nước ngoài. D. Cả 3 đáp án trên đều đúng. Câu 3. Theo Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014, đối với dự án đầu tư không thuộc diện Quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ? A. 10 ngày. B. 15 ngày. C. 20 ngày. D. 30 ngày. Câu 4. Theo Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014, trình tự đầu tư xây dựng có bao nhiêu giai đoạn, trừ trường hợp xây dựng nhà ở riêng lẻ ? A. 2 giai đoạn. B. 3 giai đoạn. C. 4 giai đoạn. D. 5 giai đoạn.
  2. 2. 2 Câu 5. Theo Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014, thẩm quyền cấp giấy phép quy hoạch xây dựng cho dự án đầu tư xây dựng trong khu chức năng đặc thù cấp quốc gia là cơ quan hoặc đại diện cơ quan nào? A. Thủ tướng Chính phủ. B. Bộ Xây dựng. C. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. D. Uỷ ban nhân dân cấp huyện. Câu 6. Theo Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014, trước thời điểm giấy phép xây dựng hết hiệu lực khởi công xây dựng, nếu công trình chưa được khởi công thì chủ đầu tư phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng. Mỗi giấy phép xây dựng chỉ được gia hạn tối đa bao nhiêu lần ? A. 1 lần. B. 2 lần. C. 3 lần. D. 4 lần. Câu 7. Theo Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014, thẩm quyền cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt là cơ quan hoặc đại diện cơ quan nào? A. Quốc hội. B. Thủ tướng Chính phủ. C. Bộ Xây dựng. D. Uỷ ban nhân dân tỉnh. Câu 8. Theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015, thời gian thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng của cơ quan chuyên môn về xây dựng tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với công trình cấp II và cấp III là bao nhiêu ngày? A. Không quá 20 ngày. B. Không quá 25 ngày. C. Không quá 30 ngày. D. Không quá 35 ngày. Câu 9. Theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015, điều kiện năng lực đối với Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước có ít người bao nhiêu người có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại dự án chuyên ngành? A. Có ít nhất 10 người. B. Có ít nhất 15 người. C. Có ít nhất 20 người. D. Có ít nhất 25 người.
  3. 3. 3 Câu 10. Theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015, kết thúc xây dựng công trình khi nào? A. Nhà thầu tiến hành bàn giao từng phần công trình, hạng mục công trình đã hoàn thành để chủ đầu tư khai thác sử dụng. B. Nhà thầu đã tiến hành xây dựng công trình hoàn chỉnh theo thiết kế được duyệt, vận hành đúng yêu cầu kỹ thuật và nghiệm thu đạt yêu cầu chất lượng. C. Chủ đầu tư đã nhận bàn giao toàn bộ công trình và công trình đã hết thời gian bảo hành theo quy định. D. Cả 3 đáp án trên đều sai. Câu 11. Theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015, việc quản lý tài sản của dự án đầu tư sau khi Cơ quan đăng ký đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động trong trường hợp dự án đầu tư ngừng hoạt động và Cơ quan đăng ký đầu tư không liên lạc được với nhà đầu tư hoặc đại diện hợp pháp của nhà đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật: A. Dân sự. B. Hình sự. C. Đất đai. D. Đầu tư. Câu 12. Theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015, khi yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư thông báo bao nhiêu lần bằng văn bản cho nhà đầu tư về toàn bộ các nội dung cần phải sửa đổi, bổ sung đối với mỗi một bộ hồ sơ? A. 01 lần. B. 02 lần. C. 03 lần. D. 04 lần. Câu 13. Theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015, trường hợp phát hiện thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký đầu tư không chính xác, Cơ quan đăng ký đầu tư yêu cầu nhà đầu tư làm lại hồ sơ để cấp lại, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong thời hạn bao nhiêu ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của nhà đầu tư? A. 10 ngày. B. 11 ngày. C. 12 ngày. D. Cả 3 đáp án trên đều sai.
  4. 4. 4 Câu 14. Theo Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014, trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành cho nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC ? A. 5 ngày. B. 10 ngày. C. 15 ngày. D. 20 ngày. Câu 15. Theo Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014, trong thời hạn bao nhiêu ngày làm việc kể từ ngày có quyết định chấm dứt hoạt động của văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC, nhà đầu tư nước ngoài gửi hồ sơ thông báo cho cơ quan đăng ký đầu tư nơi đặt văn phòng điều hành? A. 5 ngày. B. 6 ngày. C. 7 ngày. D. 8 ngày. Câu 16: Theo Thông tư số 01/2012/TT-BKHĐT ngày 09/02/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, mức chi phí cho dự án quy hoạch huyện không quá bao nhiêu % mức chi phí tối đa của dự án quy hoạch tỉnh có huyện đó? A. 60%. B. 50%. C. 40%. D. 30%. Câu 17: Theo Thông tư số 01/2012/TT-BKHĐT ngày 09/02/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, mức chi phí cho dự án quy hoạch huyện đảo không quá bao nhiêu % mức chi phí tối đa của dự án quy hoạch tỉnh có huyện đảo đó? A. 60%. B. 50%. C. 40%. D. 30%. Câu 18: Theo Thông tư số 01/2012/TT-BKHĐT ngày 09/02/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, mức chi phí cho dự án quy hoạch thị xã, thành phố thuộc tỉnh không quá bao nhiêu % mức chi phí tối đa của dự án quy hoạch tỉnh có thị xã, thành phố đó? A. 80%.
  5. 5. 5 B. 70%. C. 60%. D. 50%. Câu 19: Theo Thông tư số 01/2012/TT-BKHĐT ngày 09/02/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, mức chi phí cho dự án điều chỉnh quy hoạch đối với quy hoạch đã thực hiện 5 năm trở lên không quá bao nhiều % mức chi phí tối đa của dự án lập mới quy hoạch đó tại thời điểm lập dự toán? A. 65%. B. 60%. C. 55%. D. 50%. Câu 20: Định mức chi phí quy định tại Thông tư số 01/2012/TT-BKHĐT ngày 09/02/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư chưa bao gồm chi phí nào? A. Chi phí lập dự án quy hoạch. B. Chi phí thẩm định dự án quy định. C. Chi phí phê duyệt và công bố dự án quy hoạch. D. Chi phí đánh giá môi trường chiến lược. Câu 21: Theo quy định tại Nghị định số 63/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, mức giá bán một bộ hồ sơ yêu cầu đối với đầu thầu trong nước tối đa bao nhiêu tiền? A. 2.000.000 đồng. B. 1.500.000 đồng. C. 1.000.000 đồng. D. 500.000 đồng. Câu 22: Theo quy định tại Nghị định số 63/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, hạn mức của gói thầu quy mô nhỏ đối với gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá trị gói thầu không quá bao nhiêu? A. 10 tỷ đồng. B. 15 tỷ đồng. C. 20 tỷ đồng. D. 25 tỷ đồng.
  6. 6. 6 Câu 23: Theo quy định tại Nghị định số 63/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, cơ quan nào ở địa phương chịu trách nhiệm giúp UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì, tổ chức kiểm tra hoạt động đấu thầu tại địa phương mình? A. Sở Xây dựng. B. Sở Kế hoạch và Đầu tư. C. Sở Giao thông Vận tải. D. Tất cả các phương án trên đều đúng. Câu 24: Theo quy định tại Nghị định số 63/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, đối với đấu thầu hạn chế, danh sách ngắn gồm tối thiểu bao nhiêu nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm, đáp ứng yêu cầu của gói thầu và có nhu vầu tham dự thầu? A. 6 nhà thầu. B. 5 nhà thầu. C. 4 nhà thầu. D. 3 nhà thầu. Câu 25: Theo quy định tại Nghị định số 63/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, công việc nào sau đây không phải của chủ đầu tư? A. Phê duyệt hồ sơ mời thầu. B. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu sau khi có quyết định phê duyệt dự án hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật. C. Phê duyệt hồ sơ yêu cầu. D.Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.
  • NkcChillis

    May. 11, 2018

Nguyễn Ngọc Phan Văn

Views

Total views

133

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

0

Actions

Downloads

7

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×