Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Thị trường chứng khoán

Nguyễn Ngọc Phan Văn

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Thị trường chứng khoán

 1. 1. www.themegallery.com Chương 2: Th trư ng sơ c p • Phân lo i nghi p v phát hành • ði u ki n và th tuc phát hành ch ng khoán • Phương th c phát hành ch ng khoán • Nghi p v phát hành ch ng khoán – Nghi p v phát hành c phi u – Nghi p v phát hành trái phi u
 2. 2. www.themegallery.com Nghi p v phát hành ch ng khoán • Theo ñ t phát hành – Phát hành l n ñ u – Phát hành b sung • ð i tư ng mua bán ch ng khoán – Phát hành riêng l – Phát hành ra công chúng • Theo giá phát hành – Phát hành v i giá c ñ nh – Phát hành b ng phương pháp ñ u giá
 3. 3. www.themegallery.com ði u ki n, th t c phát hành • ði u ki n phát hành – V n – K t qu kinh doanh – Phương án phát hành – V.v. • Th t c phát hành – H sơ chào bán ch ng khoán
 4. 4. www.themegallery.com Phương th c phát hành • T phát hành – T ch c phát hành t chào bán ch ng khoán mà không c n thông qua m t t ch c trung gian. • B o lãnh phát hành • ð u giá c ph n (ñ u th u) 3/1/2010
 5. 5. www.themegallery.com B o lãnh phát hành • B o lãnh phát hành là vi c t ch c b o lãnh giúp t ch c phát hành th c hi n các th t c trư c khi chào bán ch ng khoán, phân ph i ch ng khoán và bình n giá ch ng khoán Company Logo
 6. 6. www.themegallery.com B o lãnh phát hành B o lãnh phát hành ch ng khoán là vi c cam k t v i t ch c phát hành th c hi n các th t c trư c khi chào bán ch ng khoán, nh n mua m t ph n hay toàn b ch ng khoán c a t ch c phát hành ñ bán l i ho c mua s ch ng khoán còn l i chưa ñư c phân ph i h t c a t ch c phát hành ho c h tr t ch c phát hành phân ph i ch ng khoán ra công chúng (Lu t CK)
 7. 7. www.themegallery.com Các phương th c b o lãnh
 8. 8. B o lãnh v i cam k t ch c ch n là hình th c b o lãnh theo ñó t ch c b o lãnh cam k t bán h t ch ng khoán phát hành v i giá và s lư ng ch ng khoán ñã xác ñ nh trong h p ñ ng b o lãnh phát hành B o lãnh v i c g ng t i ña là hình th c b o lãnh theo ñó t ch c b o lãnh s c g ng h t m c ñ bán s ch ng khoán phát hành. N u s ch ng khoán phát hành không bán h t thì s ch ng khoán này s ñư c tr l i cho t ch c phát hành. www.themegallery.co m Company Logo
 9. 9. B o lãnh t t c ho c không là hình th c b o lãnh theo ñó t ch c phát hành yêu c u t ch c b o lãnh bán toàn b ch ng khoán phát hành. N u không bán h t ch ng khoán phát hành s h y b ñ t phát hành. Hình th c b o lãnh t i thi u – t i ña là hình th c b o lãnh theo ñó t ch c phát hành yêu c u t ch c b o lãnh bán m t t l t i thi u ch ng khoán phát hành và ñ t m c t i ña n u có th . www.themegallery.co m Company Logo
 10. 10. www.themegallery.com ð u giá • ð u th u ki u Hà Lan – Cơ ch giá th ng nh t • ð u th u ki u M – Cơ ch ña giá K t h p ñ u th u c nh tranh và không c nh tranh: ngư i tham gia ñ u th u không c nh tranh s ñư c gi i quy t t i giá trúng th u duy nh t (n u hình th c ñ u th u theo ki u Hà Lan), ho c giá trúng th u bình quân (n u hình th c ñ u th u theo ki u M )
 11. 11. Nghi p v phát hành c phi u Phát hành c phi u khi thành l p công ty c ph n Phát hành thêm c phi u Chào bán thêm c phi u ñ tăng v n ñi u l Phát hành c phi u t ngu n v n ch s h u Phát hành c phi u ñ tr c t c b ng c phi u Phát hành c phi u theo chương trình l a ch n cho ngư i lao ñ ng Chuy n ñ i trái phi u sang c phi u Phát hành thêm ñ hoán ñ i 3/1/2010
 12. 12. CHÀO BÁN THÊM C PHI U ð TĂNG V N ðI U L Chào bán c phi u cho c ñông hi n h u. Quy n mua c ph n ñư c phát hành trư c khi phát hành c phi u m i 3/1/2010 0 1 Np np p N n + = + 0 1mQ p p= − N : S CP ñã phát hành n : S CP phát hành m i p0 : Giá trư c khi tăng v n p : Giá CP phát hành m i p1 : Giá CP sau khi tăng v n Qm : Giá tr quy n mua
 13. 13. PHÁT HÀNH C PHI U T NGU N V N CH S H U Phát hành c phi u và phân ph i cho c ñông hi n h u Ngu n: Qu ñ u tư phát tri n, Qu th ng dư v n (bao g m c chênh l ch giá mua vào và bán ra c phi u qu ), l i nhu n tích lũy, qu d tr khác (n u có). 3/1/2010
 14. 14. www.themegallery.com PHÁT HÀNH C PHI U T NGU N V N CH S H U 0 1 Np p N n = + 0 1cQ p p= − N : S CP ñã phát hành n : S CP phát hành m i p0 : Giá trư c khi tăng v n p1 : Giá CP sau khi tăng v n Qc : Giá tr quy n c p
 15. 15. www.themegallery.com Phát hành c phi u ñ tr c t c Công ty ñ i chúng phát hành c phi u ñ tr c t c cho c ñông hi n h u ñ tăng v n ñi u l ph i ñư c ð i h i ñ ng c ñông thông qua và có ñ ngu n th c hi n t l i nhu n sau thu trên báo cáo tài chính g n nh t có xác nh n c a ki m toán.
 16. 16. Phát hành c phi u theo chương trình l a ch n cho ngư i lao đ ng • Nh m g n bó ngư i lao ñ ng v i công ty, công ty ñ i chúng có th bán ho c thư ng c ph n cho ngư i lao ñ ng ho c phát hành quy n mua c ph n cho ngư i lao ñ ng. • Công ty ñ i chúng phát hành c phi u theo chương trình l a ch n cho ngư i lao ñ ng trong công ty ph i ñ m b o các ñi u ki n: có chương trình l a ch n và k ho ch phát hành c phi u ñư c ð i h i ñ ng c ñông thông qua; t ng s c phi u phát hành theo chương trình không ñư c vư t quá t l nh t ñ nh v n c ph n ñang lưu hành c a công ty
 17. 17. www.themegallery.com Nghi p v phát hành trái phi u • Ưu và như c ñi m c a phát hành trái phi u • Hoàn tr trái phi u – Thanh toán g c 1 l n khi ñ n h n – Thanh toán g c b ng nhau m i kỳ – Thanh toán g c c ng lãi b ng nhau m i kỳ
 18. 18. www.themegallery.com Thanh toán g c b ng nhau m i kỳ • Ví d : N = 6000 TP, M = 1 tri u ñ ng, n = 3 năm, i = 10%/năm S kỳ S trái phi u ñ u kỳ S TP hoàn tr trong kỳ G c hoàn tr trong kỳ ( tri u) Lãi hoàn tr trong kỳ ( tri u) T ng hoàn tr ( tri u) 1 6000 2000 2000 600 2600 2 4000 2000 2000 400 2400 3 2000 2000 2000 200 2200 T ng 6000 6000 1200 7200
 19. 19. www.themegallery.com Thanh toán g c c ng lãi b ng nhau hàng kỳ 1 (1 ) . . n i N M a i − − + = . . 1 1 (1 )n N M i a i = − + a : S ti n hoàn tr h ng năm N : s lư ng M : M nh giá trái phi u i : Lãi su t theo năm n : S năm
 20. 20. www.themegallery.com G c c ng lãi b ng nhau • G i Nk, Mk, Lk, tương ng là s trái phi u, ti n g c, lãi hoàn tr năm k 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 . . . . ( ). . ( ). . . . . . .(1 ) .(1 ) .(1 ) .(1 ) k k k k k L N M i M a L a N M i M N M L N N M i M a L a N N M i a N M i N M i M M i M M i M i N N i = + + = = − = − = − = − = − − = − + = + = + = + = +
 21. 21. www.themegallery.com Chương 3 : Th trư ng th c p • S giao d ch ch ng khoán – S giao d ch ch ng khoán – Niêm y t ch ng khoán trên SGDCK – Giao d ch ch ng khoán trên SGD • Th trư ng phi t p trung – OTC 3/1/2010
 22. 22. www.themegallery.com S Giao D ch Ch ng Khoán S giao d ch ch ng khoán là nơi mua bán các ch ng khoán ñáp ng ñ ñi u ki n tiêu chu n niêm y t. 3/1/2010
 23. 23. www.themegallery.com M c ñích • T o th trư ng cho giao d ch ch ng khoán di n ra liên t c • Xác ñ nh giá công b ng • Cung c p thông tin : ch ng khoán niêm y t, các thông tin liên quan t i công ty,… • Nhi m v ch y u c a S : t ch c th trư ng giao d ch ch ng khoán cho ch ng khoán c a t ch c phát hành ñ ñi u ki n niêm y t t i SGDCK 3/1/2010
 24. 24. www.themegallery.com Thành viên c a SGDCK • Tiêu chu n thành viên – Năng l c tài chính – Cơ s v t ch t – Năng l c kinh nghi m – Ch p hành các quy ñ nh c a SGDCK ( Quy t ñ nh 03/Qð – SGCKHCM) 3/1/2010
 25. 25. www.themegallery.com Quy n- nghĩa v c a thành viên Quy n • Giao d ch ch ng khoán t i SGD • Nh n thông tin • L a ch n d ch v • Thu phí d ch v t khách hàng • Bi u quy t HðQT( S h u công ty c ph n) Nghĩa v • Thanh toán các kho n phí • Ch u s giám sát c a SGDCK • Báo cáo thông tin • H tr các thành viên khác • Tuân th các quy ñinh khác 3/1/2010
 26. 26. www.themegallery.com Niêm y t ch ng khoán • Niêm y t ch ng khoán là vi c ghi danh các chúng khoán ñ tiêu chu n vào danh m c ñăng ký và giao d ch t i SDGCK • T ch c niêm y t là t ch c phát hành ñư c phép niêm y t ch ng khoán trên SGD 3/1/2010
 27. 27. www.themegallery.com Phân lo i niêm y t • Niêm y t l n ñ u – L n ñ u tiên ti n hành niêm y t c phi u trên th trư ng. • Niêm y t b sung – T ch c phát hành ti n hành niêm y t thêm m t lư ng c phi u trên th trư ng. • Niêm y t chéo – Niêm y t gi a các th trư ng khác nhau. • Niêm y t c a sau – S d ng trong các trư ng h p thâu tóm, sáp nh p. 3/1/2010
 28. 28. www.themegallery.com Tiêu chu n niêm y t Tiêu chu n 01. S lư ng M c ñ v n Th i gian Hð Kh năng sinh l i T l n 02.Ch t lư ng M c ñ l i ích qu c gia V trí c a Cty Tri n v ng CTy 03.ð nh tính Ý ki n c a ki m toán Thông tin Ch ng khoán Yêu c u v s lư ng Tiêu chu n ñ nh tính Yêu c u v ch t lư ng 3/1/2010
 29. 29. www.themegallery.com Th t c niêm y t 3/1/2010
 30. 30. www.themegallery.com Thu n l i – b t l i Thu n l i • Thu hút v n cao • Chi phí huy ñ ng th p • Quan h công chúng r ng • Thanh kho n cao B t l i • Công b thông tin • v.v. 3/1/2010
 31. 31. www.themegallery.com Giao d ch ch ng khoán t i SGD • L nh – ATO – ATC – LO – MP – SO ( Stop order) – ð nh chu n l nh • Kh p l nh – Kh p l nh ñ nh kỳ – Kh p l nh liên t c • Quy ñ nh giao d ch 3/1/2010
 32. 32. www.themegallery.com L nh • L nh là yêu c u mua bán c a nhà ñ u tư g i t i nhân viên môi gi i • M t s lo i l nh ph bi n – L nh gi i h n – LO – L nh ATO – ATC – L nh Th trư ng – MP ( MO) 3/1/2010
 33. 33. www.themegallery.com L nh gi i h n - LO • L nh gi i h n là l nh ñ t mua, ñ t bán ch ng khoán giá ñã ñ nh ho c t t hơn. • ð c ñi m – ðưa ra m c giá c th khi ñ t l nh – Th c hi n giá ñã ñ nh ho c t t hơn – Không ñ m b o ñư c th c hi n ngay 3/1/2010
 34. 34. www.themegallery.com L nh ATO - ATC • L nh ATO – ATC là l nh mua, bán m c giá m c a ( ñóng c a) c a c phi u • ð c ñi m – Có hi u l c trong phiên ñ nh kỳ xác ñ nh giá m c a ( ñóng c a) c a c phi u – Không ñưa ra m c giá c th – Th c hi n m c giá m c a ( ñóng c a) – Ưu tiên th c hi n trư c l nh LO khi so kh p 3/1/2010
 35. 35. www.themegallery.com L nh th trư ng - MP • L nh th trư ng là l nh mua bán m c giá t t nh t hi n có trên th trư ng • ð c ñi m – Có hi u l c trong phiên kh p l nh liên t c – Không ñưa ra m c giá c th – Th c hi n m c giá t t nh t hi n có trên th trư ng – Ưu tiên th c hi n trư c các l nh khác khi so kh p 3/1/2010
 36. 36. www.themegallery.com L nh d ng • L nh d ng mua và l nh d ng bán • M c ñích:Phòng ng a thua l ho c b o v l i nhu n • ð nh chu n l nh: L nh th c hi n ngay ho c h y b , l nh th c hi n t t c ho c không, l nh có giá tr trong ngày…
 37. 37. www.themegallery.com So kh p l nh • ðư c di n ra trên h th ng giao d ch c a SGDCK • Có 2 cách th c so kh p – Kh p l nh ñ nh kỳ – Kh p l nh liên t c 3/1/2010
 38. 38. www.themegallery.com Kh p l nh ñ nh kỳ • Là phương th c giao d ch ñư c th c hi n trên cơ s so kh p các l nh mua và l nh bán trong m t kho ng th i gian nh t ñ nh. • Nguyên t c – ATO ( ATC ) ñư c ưu tiên trư c – Ưu tiên cho ngư i mua giá cao, bán giá th p – Giá kh p l nh là giá có kh i lư ng giao d ch l n nh t 3/1/2010
 39. 39. www.themegallery.com Ví d Tích lũy NðT L nh mua Giá L nh Bán NðT Tích lũy Kh p l nh 5000 A 5,000 105,000 2000 13900 5000 5000 0 102,000 1200 11900 5000 6000 B 1,000 100,000 1,500 E 10700 6000 7500 C 1,500 99,500 700 9200 7500 10000 2,500 99,000 7,500 F,G 8500 8500 18000 D 8,000 98,000 1,000 H 1000 1000
 40. 40. www.themegallery.com Kh p l nh liên t c • Là phương th c giao d ch ñư c th c hi n trên cơ s so kh p cách l nh mua và l nh bán ngay khi các l nh ñư c nh p vào h th ng. • Nguyên t c kh p l nh – Giá mua ph i cao hơn ho c b ng giá bán ( Kh p theo giá c a ngư i ñ t l nh trư c) 3/1/2010
 41. 41. www.themegallery.com Ví d Th i gian Nhà ñ u tư KL mua Giá KL bán Giá 10h1 A 1000 50.5 10h2 B 700 50 10h3 C 500 51 10h4 D 2000 52 10h5 E 3200 MP Th i gian KL mua Giá KL bán 10h1 Không có giao d ch 10h2 A-700 50.5 B-700 10h3 Không có giao d ch 10h4 D-500 51 C-500 10h5 D-1500 52 E-1500 A- 300 50.5 E-300
 42. 42. www.themegallery.com Quy t c giao d ch – TTCK VN • Chu kỳ thanh toán • ðơn v giao d ch • ðơn v y t giá • Biên ñ giao ñ ng • Giao d ch ký qu ( Qð 326/Qð – SGDHN, Qð 124/Qð – SGDHCM) 3/1/2010
 43. 43. www.themegallery.com UPCoM • UPCoM : th trư ng giao d ch ch ng khoán công ty ñ i chúng chưa niêm y t • ðư c t ch c t i SGDCK Hà N i 3/1/2010
 44. 44. www.themegallery.com Tiêu chí UPCoM Tiêu chí UPCoM ðơn v giao d ch Không quy ñ nh Kh i lư ng giao d ch T i thi u 10 cp và không quy ñ nh v i TP ðơn v y t giá CP: 100, không quy ñ nh v i trái phi u Biên ñ giao ñ ng ± 10 % v i c phi u, không quy ñ nh v i trái phi u Phương th c giao d ch Giao d ch th a thu n và kh p l nh Phương th c và th i gian thanh toán - KLGD ≥ 100.000 CP : Thanh toán tr c ti p, T+1 - KLGD ≤ 100.000 CP : Thanh toán bù tr ña phương, T+3 - TP : Thanh toán bù tr ña phương , T+1
 45. 45. www.themegallery.com Th trư ng ch ng khoán phi t p trung - OTC Th trư ng dành cho giao d ch các ch ng khoán không ñư c niêm y t trên SGDCK ( Các ch ng khoán không ñ ñi u ki n giao d ch ho c ñ ñi u ki n nhưng không niêm y t trên SGDCK ) S khác bi t gi a S giao d ch và OTC? 3/1/2010
 46. 46. Th trư ng OTC - Th trư ng OTC truy n th ng là th trư ng áp d ng phương th c giao d ch th a thu n qua ñi n tín, ñi n tho i,… trên cơ s h th ng các nhà t o l p th trư ng. - Th trư ng OTC hi n ñ i là th trư ng s d ng h th ng báo giá trung tâm ho c h th ng nhà t o l p th trư ng d a trên m ng ñi n t di n r ng (ECN) dư i s qu n lý c a trung tâm ñi u hành v i phương th c giao d ch ch y u là thương lư ng, th a thu n ñ ng th i có th k t h p phương th c kh p l nh t p trung. www.themegallery.co m Company Logo
 47. 47. ð c ñi m Hình th c t ch c th trư ng OTC Th trư ng OTC ñư c t ch c theo hình th c phi t p trung, không có ñ a ñi m giao d ch t p trung Các lo i ch ng khoán giao d ch trên th trư ng OTC Các ch ng khoán giao d ch trên th trư ng OTC ch y u là nh ng ch ng khoán chưa ñ tiêu chu n niêm y t trên S giao d ch Cơ ch xác l p giá trên th trư ng OTC xác l p giá trên cơ s thương lư ng, th a thu n Company Logo
 48. 48. H th ng các nhà t o l p th trư ng Xu hư ng chung c a các th trư ng OTC hi n ñ i là thi t l p và phát tri n h th ng các nhà t o l p th trư ng. Cơ ch thanh toán trên th trư ng OTC Cơ ch thanh toán trên th trư ng OTC khá linh ho t, th i h n thanh toán không c ñ nh mà r t ña d ng, có th là T+0, T+1, T+2, T+x Qu n lý, giám sát th trư ng OTC Th trư ng OTC ñư c t ch c qu n lý theo hai c p, ñó là c p qu n lý nhà nư c và c p t qu n (Hi p h i các nhà kinh doanh ch ng khoán). www.themegallery.co m
 49. 49. www.themegallery.com Vai trò c a OTC 1 M r ng ho t ñ ng c a th trư ng th c p 2 H tr ho t ñ ng c a SGDCK 3 H n ch t i thi u m c bi n ñ ng giá CK 3/1/2010
 50. 50. Quy đ nh v giao d ch QUY ð NH V GIAO D CH CH NG KHOÁN HOSE (SGDCK TPHCM) HNX (SGDCK HN) UPCoM (SGDCK HN) 1.Hàng hóa Các lo i c phi u, ch ng ch qu ñ u tư, trái phi u ñã ñư c ñăng ký niêm y t t i SGDCK TP. HCM Các lo i c phi u, ch ng ch qu ñ u tư, trái phi u ñã ñư c ñăng ký niêm y t t i SGDCK TP. HN C phi u, trái phi u chuy n ñ i ñăng ký giao d ch t i sàn UPCoM - SGDCK Hà N i 2.Th i gian T Th Hai ñ n Th Sáu hàng tu n, tr ngày ngh l theo quy ñ nh c a B Lu t Lao ñ ng 8:30-8:45: M c a, kh p l nh ñ nh kỳ. L nh s d ng: ATO, gi i h n (LO) 8:30 – 11:00: Kh p l nh liên t c và giao d ch tho thu n. L nh s d ng: L.O. Sáng : t 10g ñ n 11g30 8:45-10:15: Kh p l nh liên t c. L nh s d ng: L.O Th i gian ngh t 11g30 ñ n 13g30 10:15-10:30: ðóng c a, kh p l nh ñ nh kỳ L nh s d ng: ATC, L.O. Chi u :t 13g30 ñ n 15g 10:30-11:00: Giao d ch tho thu n. * Lưu ý: L nh có giá tr trong su t th i gian giao d ch, không h t hi u l c trong th i gian ngh gi a phiên ð i v i trái phi u: Ch có phương th c giao d ch th a thu n t 8gi 30 ñ n 11gi
 51. 51. QUY ð NH V GIAO D CH CH NG KHOÁN HOSE (SGDCK TPHCM) HNX (SGDCK HN) UPCoM (SGDCK HN) 3.Phương th c giao d ch Giao d ch kh p l nh Giao d ch th a thu n và kh p l nh a. Phương th c kh p l nh ñ nh kỳ so kh p các l nh mua và bán ch ng khoán t i m t th i ñi m xác ñ nh. b.Phương th c kh p l nh liên t c so kh p ngay khi l nh ñư c nh p vào h th ng giao d ch. Ch áp d ng cho giao d ch CP/CCQ. Áp d ng cho c CP và Trái phi u Giao d ch th a thu n : các bên mua bán th a thu n v i nhau v các ñi u ki n giao d ch.Sau ñó, giao d ch s ñư c công ty ch ng khoán thành viên bên mua và bán nh p vào h th ng giao d ch ñ ghi nh n k t qu (Áp d ng cho c CP/ TP) c. Nguyên t c so kh p l nh Các l nh ñư c so kh p theo th t ưu tiên như sau: Ưu tiên v giá: Các l nh mua có m c giá cao hơn ñư c ưu tiên th c hi n trư c; các l nh bán có m c giá th p hơn ñư c ưu tiên th c hi n trư c. Ưu tiên v th i gian: ð i v i các l nh mua (ho c l nh bán) có cùng m c giá thì l nh nh p vào h th ng giao d ch trư c s ñư c ưu tiên th c hi n trư c N u các l nh ñ i ng cùng th a mãn nhau v giá thì giá kh p s là giá c a l nh ñư c nh p vào h th ng trư c. - Kh p l nh liên t c: T+3
 52. 52. QUY ð NH V GIAO D CH CH NG KHOÁN HOSE (SGDCK TPHCM) HNX (SGDCK HN) UPCoM (SGDCK HN) 4. Lo i l nh ATO (ATC): Là l nh ñ t mua /bán ch ng khoán t i m c giá m c a (ñóng c a). * Là l nh không ghi giá c th , ghi ATO/ATC * L nh ñư c ưu tiên trư c l nh L.O trong khi so kh p l nh và t ñ ng h y n u không kh p. L.O (L nh gi i h n) L.O (L nh gi i h n) * Là l nh mua/bán ch ng khoán t i m t m c giá xác ñ nh ho c t t hơn. * Là l nh mua/bán ch ng khoán t i m t m c giá xác ñ nh . * Là l nh có ghi giá c th . * Là l nh có ghi giá c th . * Hi u l c c a l nh: ñ n khi k t thúc ngày giao d ch ho c ñ n khi ñư c h y b . * Hi u l c c a l nh: ñ n khi k t thúc ngày giao d ch ho c ñ n khi ñư c h y b . 5. Giá tham chi u (TC) Giá TC là m c giá ñóng c a c a CP/CCQ trong ngày giao d ch g n nh t trư c ñó. Giá TC là bình quân gia quy n các m c giá th c hi n c a ngày giao d ch g n nh t trư c ñó. Giá TC là bình quân gia quy n giá giao d ch th a thu n ñi n t ngày giao d ch g n nh t
 53. 53. QUY ð NH V GIAO D CH CH NG KHOÁN HOSE (SGDCK TPHCM) HNX (SGDCK HN) UPCoM (SGDCK HN) 6. Biên ñ dao ñ ng giá a. CP/CCQ: ± 5% a. C phi u: ±7% a. C phi u : ±10% Giá tr n = Giá tham chi u + 5% Giá tr n = Giá tham chi u + 7% Giá sàn = Giá tham chi u – 5% Giá sàn = Giá tham chi u – 7% b. Trái phi u: không quy ñ nh. b. Trái phi u: không quy ñ nh. b. Trái phi u : Không quy ñ nh c. CP/CCQ ngày giao d ch ñ u tiên: c. CP ngày giao d ch ñ u tiên: c. Không áp d ng biên ñ ñ i v i ch ng khoán ngày ñ u tiên giao d ch - CP/CCQ ph i có m c giá kh i ñi m do t ch c tư v n xác ñ nh làm giá tham chi u - Giá kh i ñi m: không quy ñ nh. - Biên ñ dao ñ ng giá: không biên ñ . - Biên ñ dao ñ ng giá: ± 20% - Cách th c ñ t l nh CP/CCQ ngày giao d ch ñ u tiên gi ng như CP/CCQ ñang niêm y t. - Không áp d ng giao d ch th a thu n ñ i v i CP/CCQ trong ngày giao d ch ñ u tiên. Cách th c ñ t l nh CP ngày giao d ch ñ u tiên gi ng như CP ñang niêm y t. Cách th c ñ t l nh CP ngày giao d ch ñ u tiên gi ng như CP ñang niêm y t.
 54. 54. QUY ð NH V GIAO D CH CH NG KHOÁN HOSE (SGDCK TPHCM) HNX (SGDCK HN) UPCoM (SGDCK HN) 7. ðơn v giao d ch và kh i lư ng giao d ch a. C phi u/Ch ng ch qu a. C phi u ðơn v giao d ch: không quy ñ nh Áp d ng cho GD kh p l nh. - Kh i lư ng giao d ch t i thi u: 10 c phi u/ trái phi u 1 lô = 10 CP/CCQ 1 lô = 100 CP Lô ch n: b i s c a 10, t 10 – 19.990 Lô ch n: b i s c a 100, t 100 KH ch có th bán cho cty CK. Lô l : 1-9 CP/CCQ Lô l : 1-99 CP Áp d ng cho GD th a thu n. Kh i lư ng ≥ 20.000 ñơn v Kh i lư ng ≥ 5.000 ñơn v b. Trái phi u b. Trái phi u - Không quy ñ nh ñơn v giao d ch - Kh p l nh liên t c: t 10 tri u ñ ng m nh giá. - Không quy ñ nh kh i lư ng giao d ch t i thi u - Giao d ch th a thu n: ≥ 100 tri u ñ ng m nh giá.
 55. 55. QUY ð NH V GIAO D CH CH NG KHOÁN HOSE (SGDCK TPHCM) HNX (SGDCK HN) UPCoM (SGDCK HN) 8. Bư c giá a. C phi u/Ch ng ch qu a. C phi u a. C phi u Giao d ch kh p l nh - Bư c giá: 100 ñ ng . - Th giá ≤ 49.900 ñ ng: 100 ñ ng. Bư c giá: 100 ñ ng . - Th giá t 50.000 – 99.500 ñ ng: 500 ñ ng. - Th giá ≥ 100.000 ñ ng: 1.000 ñ ng. Giao d ch th a thu n: không quy ñ nh b. Trái phi u b. Trái phi u b. Trái phi u Không quy ñ nh. Không quy ñ nh. Không quy ñ nh. 9. Th i h n thanh toán a. C phi u/CCQ : a. C phi u: a. C phi u : T+3. - GD kh p l nh, GD th a thu n có kh i lư ng < 100.000 ñơn v : T+3 - Kh p l nh liên t c: T+3 - Giao d ch th a thu n có kh i lư ng ≥ 100.000 ñơn v : T+1 - Giao d ch th a thu n: * Kh i lư ng < 100.000 CP: T+3 * Kh i lư ng ≥ 100.000 CP: Áp d ng 1 trong 3 phương th c thanh toán: ña phương (T+3), song phương (T+2), tr c ti p (l a ch n t T+1 ñ n T+3) b. Trái phi u: T+1 b. Trái phi u: c. Trái phi u: T+3 - Kh p l nh liên t c: T+3 - Giao d ch th a thu n: * Giá tr theo m nh giá < 10 t ñ ng: T+3 * Giá tr theo m nh giá ≥ 10 t ñ ng: Áp d ng 1 trong 3 phương th c thanh toán: ña phương (T+3), song phương (T+2), tr c ti p (l a ch n t T+1 ñ n T+3)
 56. 56. QUY ð NH V GIAO D CH CH NG KHOÁN HOSE (SGDCK TPHCM) HNX (SGDCK HN) UPCoM (SGDCK HN) 10.Phương th c nh n l nh Giao d ch tr c ti p t i sàn. Giao d ch tr c tuy n 11. Quy ñ nh chung - M i nhà ñ u tư ch có th m 1 tài kho n GDCK duy nh t t i 1 cty ch ng khoán duy nh t. - Nhà ñ u tư không th cùng mua và bán 1 lo i c phi u, ch ng ch qu trong cùng ngày. - Nhà ñ u tư ph i ñ m b o có ñ ch ng khoán khi ñ t l nh bán và ñ ti n khi ñ t l nh mua. - T ch c, cá nhân và ngư i có liên quan n m gi t 5% s c phi u m i khi có giao d ch làm thay ñ i v s lư ng c phi u s h u vư t quá m t ph n trăm (1%) s lư ng c phi u cùng lo i ñang lưu hành so v i l n báo cáo g n nh t ph i báo cáo cho UBCKNN, SGDCK và t ch c niêm y t/t ch c ñăng ký giao d ch trong vòng 07 ngày k t ngày có s thay ñ i. - Thành viên H i ñ ng qu n tr , Ban Giám ñ c, K toán trư ng, thành viên Ban Ki m soát c a t ch c niêm y t có ý ñ nh giao d ch c phi u c a chính t ch c niêm y t/t ch c ñăng ký giao d ch ph i báo cáo b ng văn b n cho UBCKNN, SGDCK và t ch c niêm y t/t ch c ñăng ký giao d ch ít nh t 01 (m t) ngày làm vi c trư c ngày d ki n th c hi n giao d ch và ch ñư c b t ñ u ti n hành giao d ch sau 24 gi k t khi có công b thông tin t phía SGDCK. C ñông n i b ph i báo cáo cho UBCKNN, SGDCK và t ch c niêm y t/t ch c ñăng ký giao d ch v k t qu th c hi n giao d ch trong vòng 03 ngày k t ngày hoàn t t giao d ch ho c k t khi h t th i h n d ki n giao d ch. - Nhà ñ u tư nư c ngoài ch có th mua t i ña là 49% trên t ng s lư ng CP/CCQ ñư c niêm y t/ñăng ký giao d ch, và t i ña 30% trên t ng s lư ng c phi u ngân hàng ñư c niêm y t. Trư ng h p NðTNN mua c phi u ngân hàng trên sàn UPCoM ph i ñư c s ch p thu n c a Ngân hàng Nhà nư c.
 57. 57. Company Logo

×