Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Phan tich-hoat-dong-kinh-doanh vhvl-1

145 views

Published on

Nguyễn Ngọc Phan Văn

Published in: Business
  • Be the first to comment

Phan tich-hoat-dong-kinh-doanh vhvl-1

  1. 1. DAp AN DE THI PHAN rtcn H04 T DQNG KINH DOANH LOP B41 HQC VUA HQC vUA LAM K2 (TRUONG DHTCKT) Cau 1: 5di~ro Phan tich tinh hinh ch~t hrong san xu~t san phAro - Qui d6i cac thir hang pham cApv€ san pham chuan: - San pham A: Sl/ = 7.000 + 3.000 x _2Q_ = 9.700 100 _1Q_ = 9.800 100 Sl/ = 8.000 + 2.000 x - San pham B: SlkB = 6.000 + 4.000 x _4_0_ = 9.200 50 40 50 ShB = 5.000 + 5.000 x = 9.000 - H~ s6 pham cApsan pham ky k~ hoach: H A_ (7.000 x 100) + (3.000 x 90) 970.000 Pk - (7.000 x 100) + (3.000 x 100) 1.000.000 HPkB = (6.000 x 50) + (4.000 x 40) 460.000 (6.000 x 50) + (4.000 x 50) 500.000 - H~ s6 pham cApsan pham ky thuc t~: Hp/ = (8.000 x 100) + (2.000 x 90) 980.000 (8.000 x 100) + (2.000 x 100) 1.000.000 H B_ (5.000 x 50) + (5.000 x 40) 450.000 PI - (5.000 x 50) + (5.000 x 50) 500.000 - Mire bien dQngh~ s6 pham cApsan pham gifra kY thuc t~ so voi k~ hoach: MIp = HpJ - HPk llHpA = 0,98 - 0,97 0,01 - 0,02 = llHpB = 0,9 0,92 - Anh huong cua h~ s6 pham cc1psan pham thay d6i d~n GTSX cua don vi: n Gs (±) = I SI I} x II Hp } x g kEf } = 1 = 0,97 = 0,92 = 0,98 = 0,9 Gs (±) = (10.000 x 0,01 x 100) + (10.000 x (- 0,02) x 50) = .10.000 + (- 10.000) 0 Nh~n xet: Qua k~t qua tren ta thay, trong ky chi co san pham A IIIhoan thanh k~ hoach v€ chc1tIUQ11g san xUc1tsan pham, san pham B khong hoan thanh duoc k~ hoach san xuc1tv€ chc1tIUQ11g. H~ s6 pham cApsan pham A tang IIIdo 1)'trong san pham lo~i I tang, ty tr9ng san phAmlo~i II giam. H~ s6 phAmcc1psan phAmB giam IIIdo ty tr9ng san phAm lo~i I giam, ty tr9ng san phAm lo~i IItang. PT _PTKD _D HVHVL MD: 0104Z015001-TRANGZ/2
  2. 2. Do h¢ s6 phdm cdp scm phdm thay a6i khong lam cho GTSX cua doanh nghiep thay a6i so vai ki hooch. Trong ao, h¢ s6 phdm cdp SP A tang lam cho Gs tang 10. OOOna,h¢ s6 phdm cdp sp B giam lam cho Gs giam 10.OOOna. ~Chdt luang san xudt SP A tang so voi du kien. Nguyen nhdn do DN sit dung ddy chuyen cong ngh¢ mai ad scm xudt san phdm. Ddy la kit qua t6t a071vi cdn phdt huy. SP B khong hoan thanh duoc ki hooch vJ chat luang. Nguyen nhdn chu yiu la do cting nhdn moi, chua thao viec. Dn cdn chu y b6i duiing ruing cao trinh a6 tay nghJ cho a6i ngii cong nhdn nay. Call 2- 5 di~m dvt 1 000 dAong Doanh thu Gia van Chi phi BH &QLDN Loi nhuan San Chenh ph§m Slk.2k SI1.!!:k SIl.!!:1 Slk.avk SI1.2vk SI1.2vl Slk.cpk Sll.cpk SIl.cDI KH TT Iech A 40.700 37.000 36.000 20.900 19.000 20.000 5.280 4.800 4.700 14.520 11.300 -3.220 B 21.000 22.500 24.000 11.480 12.300 13.050 2.800 3.000 3.150 6.720 7.800 1.080 T6ng 61.700 59.500 60.000 32.380 31.300 33.050 8.080 7.800 7.850 21.240 19.100 -2.140 - Chi tieu phan tich: + Loi nhuan ca biet cua cac san pham: San phdm LQi nhu~n ca bi~t K~ hOl}.ch Tlnrc t~ A 6.600 5.650 B 4.800 5.200 + Lqi nhu~n thlJc t€: n n LN[ = l.Slli xlnli = "LS1li(gli -gvli -CP1) = 19.100.000 (d6ng) i=1 i=1 + Lqi nhu~n k€ hO<;lch: n n LN k = L)lki x lnki = I Slki(gki - gv ki - CPk) = 21.240.000 (d6ng) i=1 i=1 - Xac dinh d6i tuqng pMn tich: ~LN = LNJ - LNk = 19.100.000 - 21.240.000 = -2.140.000 (d6ng) - Xac dinh muc d9 anh hu6ng cua tlmg nhan t6 d€n SIJ thay d6i t6ng lqi nh~: + Muc d9 anh hu6ng cua nhan t6 kh6i luqng san phAm, dich Vltieu thl: ~LN (SI) = LN k x --=~-==1 _ ISlki X gki - LNk =21.240.000 x (59.500.000/61.700.000) i=1 - 21.240.000 = -757.341,977 (d6ng) +Muc d9 anh hu6ng cua nhan t6 k€t c~u kh6i luqng san phAm, dich Vl,l tieu thl: n n ISIJj X gki ~LN(kC) = ISIJj xlnki - LNk x ....!:~=::!...l = -82.658,023 (d6ng) ISlki x gkii=l i=! + Muc d9 anh hu6ng cua nhan t6 lqi nhu~n ca bi~t: PT _PTKD _D HVHVL MD: 01042015001-TRANG3/2
  3. 3. n ~LN(ln) = LNI - ISIJj x lnki = -1.300.000 (ngan d6ng) i=l Trong do: · Mtrc dQ anh huang cua nhan t6 gia ban don vi san pham, dich vu: n LN(g) = ISlli(gli -gk)= 500.000 (d6ng) i=l · Mire dQ anh huang cua nhan t6 gia v6n don vi san pharn tieu thu: n LN(gv) = ISlli (gvli - gvkJ = - 1.750.000 (dong) i=l · Mire dQ anh huang cua nhan t6 chi phi ban hang va QLDN don vi: n LN (cb) = -I Slli ( CPli - CPkJ = - 50.000 (d6ng) i=! - T6ng hop mire dQ anh huang cua cac nhan t6 d6n SlJbien dQng cua t6ng mire loi nhuan: ~LN = LN(sl) + L1LN(ldc)+ L1LN(ln)= LN (SI)+ L1LN(lc/c)+ L1ln(g)+ L1ln(gv)+ L1ln(cp) = -757.341,977 - 82.658,023 + 500.000 - 1.750.000 - 50.000 = - 2.140.000 d6ng. NMn xet: Nhir vay doanh nghiep kh6ng hoan thanh k€ hoach v~ loi nhuan, cu th€ loi nhuan thirc t€ giam so voi k€ hoach la 2.140.000 d6ng, do anh huang cua cac nhan t6 sau: - Do san hrong tieu thv thlc t6 giam so vai k€ hO<;lchla 3,57% lam cho lqi nhu~n thlc t6 giam so vai k6 hO<;lchla 757.341,977 d6ng. - Do k€t cftu m~t hang thay d6i lam cho lqi'nhu~n thlJc t6 giam so vai k6 hO<;lchla 82.658 d6ng. ChUng t6 15' tr<;mgcua san ph~m A tang, con 15' tr9ng Clla san ph~m B giam so vai k6 hO<;lch( vi san ph~m A co lqi nhu~n ca bi~t cao hon B) - Do gia ban don vi Clla cac m~t hang thay d6i ( gia ban Clla san ph~m A giam 500 d6ng, gia ban cua san ph~m B tang 1.000 d6ng) lam cho lqi nhu~n thlJc t€ tang so vai k6 hO<;lchla 500.000 d6ng. - Do gia v6n cac san ph~m d~u tang (gia v6n sim ph~m A tang 500 d6ng, gia v6n san ph~m B tang 500 d6ng/ san ph~m) lam cho lqi nhu~n thlJc t6 giam so vai k6 hO<;lchla 1.750.000 d6ng. - Do chi phi ban hang va QLDN don vi Clla cac m~t hang thay d6i( d6i vai san ph~m A chi phi nay thlc t6 giam so vai k6 hO<;lch50 d6ng/ san ph~m, con d6i vai san ph~m B thi tang so vai k6 hO<;lch100 d6ng/san ph~m) lam cho lqi nhu~n thlJc t6 giam so vai k6 hO<;lchla 50.000 d6ng. Doanh nghi~p kh6ng hoan thanh k6 hO<;lchv~ lqi nhu~n, nguyen nhan chu y6u la do: · Chftt luqng san ph~m tieu thv A kh6ng dam bao d~n d6n san luqng tieu thv giam. · Chi phi luong nhan c6ng tfl'Cti6p trung binh tang 2% lam cho chi phi san xuftt tang d~n d6n gia v6n tang. · Doanh nghi~p dang thlJc hi~n chi6n dich khuy6n m~i cho san ph~m B lam cho chi phi ban hang va quan ly doanh nghi~p Clla san ph~m B tang. Do do, doanh nghi~ dn quan tam d6n chftt luqng nguyen v~t li~u d~u vao,chiI y quan ly, ki€m soat cac khoan chi phi khac d€ co th€ ti€t ki~m chiphi d<;ltmvc tieu lqi nhu~n d~ ra. PT_PTKD _DHVHVL MD: 01042015001-TRANG4!2

×