Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
LOGO
LOGO
www.trungtamtinhoc.edu.vn
DỰ TOÁN SẢN XUẤT
KINH DOANH
Nhóm 1
www.trungtamtinhoc.edu.vn
Huỳnh Ngọc Phúc
DANH SÁCH THÀNH VIÊN :
Nguyễn Ngọc Phan Văn
Lê Lộc Đức
Huỳnh Thị Thanh Lộc
Phạm ...
www.trungtamtinhoc.edu.vn
NỘI DUNG
Ý nghĩa, nội dung tác dụng của dự toán SXKD
trong doanh nghiệp
Trình tự, phương pháp lậ...
www.trungtamtinhoc.edu.vn
I. Ý NGHĨA , NỘI DUNG TÁC DỤNG CỦA DỰ TOÁN
1. Ý nghĩa dự toán sản xuất kinh doanh của doanh nghi...
www.trungtamtinhoc.edu.vn
1. Ý NGHĨA DỰ TOÁN SXKD CỦA DN
Là việc dự kiến những chỉ tiêu
của quá trình sản xuất kinh
doanh ...
www.trungtamtinhoc.edu.vn
1. Ý NGHĨA DỰ TOÁN SXKD CỦA DN
Phân loại dự toán
• Liên quan đến hoạt
động sản xuất kinh
doanh t...
www.trungtamtinhoc.edu.vn
1. Ý NGHĨA DỰ TOÁN SXKD CỦA DN
 Cung cấp thông tin về các nguồn lực có thể được sử
dụng để trợ ...
www.trungtamtinhoc.edu.vn
2.NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỰ LẬP DỰ TOÁN SXKD
Hệ thống dự toán SXKD bao gồm các chỉ tiêu sau đây :
1.D...
www.trungtamtinhoc.edu.vn
2.NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỰ LẬP DỰ TOÁN SXKD
Dự toán tiêu thụ sản phẩm
Dự toán hàng
tồn kho
Dự toán
s...
www.trungtamtinhoc.edu.vn
2.NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỰ LẬP DỰ TOÁN SXKD
Ban quản lý cấp cao
Quản lý cấp trung gian
Quản lý cấp c...
www.trungtamtinhoc.edu.vn
II. TRÌNH TỰ , PHƯƠNG PHÁP LẬP DỰ TOÁN
1.Dự toán tiêu thụ sản phẩm
2.Dự toán sản lượng sản phẩm ...
www.trungtamtinhoc.edu.vn
1.DỰ TOÁN TIÊU THỤ SẢN PHẨM
Dự toán tiêu thụ sản phẩm là việc
dự kiến số lượng sản phẩm bán
và d...
www.trungtamtinhoc.edu.vn
1.DỰ TOÁN TIÊU THỤ SẢN PHẨM
Dự toán
SP tiêu
thụ
Đơn giá
bán
theo Dự
Toán
Dự toán
Doanh
thu
Dự to...
www.trungtamtinhoc.edu.vn
1.DỰ TOÁN TIÊU THỤ SẢN PHẨM
Chỉ tiêu QUÝ Cả năm
I II III IV
1. Dự toán sản phẩm tiêu thụ
2. Đơn ...
www.trungtamtinhoc.edu.vn
1.DỰ TOÁN TIÊU THỤ SẢN PHẨM
Chỉ tiêu QUÝ Cả năm
I II III IV
1. Dự toán phải thu ĐK
2. Dự toán do...
www.trungtamtinhoc.edu.vn
1.DỰ TOÁN TIÊU THỤ SẢN PHẨM
Dự toán tiêu thụ sản phẩm quý 1: 15.000sp, quý 2: 20.000sp, quý 3:
2...
www.trungtamtinhoc.edu.vn
1.DỰ TOÁN TIÊU THỤ SẢN PHẨM
Chỉ tiêu QUÝ Cả năm
I II III IV
1. Dự toán phải thu ĐK
2. Dự toán do...
www.trungtamtinhoc.edu.vn
2.DỰ TOÁN SẢN LƯỢNG SẢN PHẨM SẢN XUẤT
Dự toán sản lượng sản phẩm sản
xuất trong kỳ là việc dự ki...
www.trungtamtinhoc.edu.vn
2.DỰ TOÁN SẢN LƯỢNG SẢN PHẨM SẢN XUẤT
Số lượng sản phẩm sản xuất yêu cầu trong kỳ là:
Nhu cầu
sp...
www.trungtamtinhoc.edu.vn
2.DỰ TOÁN SẢN LƯỢNG SẢN PHẨM SẢN XUẤT
Chỉ tiêu QUÝ Cả năm
I II III IV
1. Dự toán SP tiêu thụ
2. ...
www.trungtamtinhoc.edu.vn
2.DỰ TOÁN SẢN LƯỢNG SẢN PHẨM SẢN XUẤT
Chỉ tiêu QUÝ Cả năm
I II III IV
1. Dự toán SP tiêu thụ
2. ...
www.trungtamtinhoc.edu.vn
3.DỰ TOÁN CHI PHÍ NL, VL TRỰC TIẾP
Dự toán chi phí nguyên liệu, vật
liệu trực tiếp là việc dự ki...
www.trungtamtinhoc.edu.vn
3.DỰ TOÁN CHI PHÍ NL, VL TRỰC TIẾP
Định mức
tiêu hao
NVL
Số lượng
SPSX theo
dự toán
Dự toán
lượn...
www.trungtamtinhoc.edu.vn
3.DỰ TOÁN CHI PHÍ NL, VL TRỰC TIẾP
Chỉ tiêu QUÝ Cả năm
I II III IV
1. Dự toán SPSX trong kỳ ( sp...
www.trungtamtinhoc.edu.vn
3.DỰ TOÁN CHI PHÍ NL, VL TRỰC TIẾP
Chỉ tiêu Quý Cả năm
I II III IV
1. Dự toán phải trả đầu kỳ
2....
www.trungtamtinhoc.edu.vn
3.DỰ TOÁN CHI PHÍ NL, VL TRỰC TIẾP
Lượng NLV tiêu hao/1 đơn vị SP bằng 2,5 kg/sp. Nhu cầu
vật li...
www.trungtamtinhoc.edu.vn
3.DỰ TOÁN CHI PHÍ NL, VL TRỰC TIẾP
Chỉ tiêu QUÝ Cả năm
I II III IV
1. Dự toán SPSX trong kỳ ( sp...
www.trungtamtinhoc.edu.vn
3.DỰ TOÁN CHI PHÍ NL, VL TRỰC TIẾP
Chỉ tiêu Quý Cả năm
I II III IV
1. Dự toán phải trả đầu kỳ
2....
www.trungtamtinhoc.edu.vn
4.DỰ TOÁN CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP
Dự toán chi phí nhân công trực tiếp
là việc dự kiến tổng s...
www.trungtamtinhoc.edu.vn
4.DỰ TOÁN CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP
KL SP SX
dự kiến
trong kỳ
Định mức
thời gian
SX 1 đơn
vị S...
www.trungtamtinhoc.edu.vn
4.DỰ TOÁN CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP
Chỉ tiêu Qúy Cả năm
I II III IV
1. Dự toán SP sx trong kỳ ...
www.trungtamtinhoc.edu.vn
4.DỰ TOÁN CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP
Chỉ tiêu Qúy Cả năm
I II III IV
1. Dự toán SP sx trong kỳ ...
www.trungtamtinhoc.edu.vn
5.DỰ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG
Dự toán chi phí sản xuất chung là dự
kiến các chi phí quản lý v...
www.trungtamtinhoc.edu.vn
5.DỰ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG
- Đối với định phí sản xuất chung : Thường ít thay đổi so với t...
www.trungtamtinhoc.edu.vn
5.DỰ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG
Chỉ tiêu Quý Cả năm
I II III IV
1.Tổng biến phí SXC
-Chi phí NV...
www.trungtamtinhoc.edu.vn
5.DỰ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNGĐVT: 1.000đ
Định mức biến phí sản xuất chung được xác định
bằng ...
www.trungtamtinhoc.edu.vn
5.DỰ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG
Chỉ tiêu Quý Cả năm
I II III IV
1.Tổng biến phí SXC
-Chi phí NV...
LOGO
LOGO
www.trungtamtinhoc.edu.vn
www.themegallery.com
Nhóm 1 số dzách
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Dự toán sản xuất kinh doanh

Nguyễn Ngọc Phan Văn

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

Dự toán sản xuất kinh doanh

 1. 1. LOGO LOGO www.trungtamtinhoc.edu.vn DỰ TOÁN SẢN XUẤT KINH DOANH Nhóm 1
 2. 2. www.trungtamtinhoc.edu.vn Huỳnh Ngọc Phúc DANH SÁCH THÀNH VIÊN : Nguyễn Ngọc Phan Văn Lê Lộc Đức Huỳnh Thị Thanh Lộc Phạm Ngọc Sinh
 3. 3. www.trungtamtinhoc.edu.vn NỘI DUNG Ý nghĩa, nội dung tác dụng của dự toán SXKD trong doanh nghiệp Trình tự, phương pháp lập dự toán sản xuất kinh doanh
 4. 4. www.trungtamtinhoc.edu.vn I. Ý NGHĨA , NỘI DUNG TÁC DỤNG CỦA DỰ TOÁN 1. Ý nghĩa dự toán sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 2. Nội dung và trình tự lập dự toán sản cuất kinh doanh của doanh nghiệp
 5. 5. www.trungtamtinhoc.edu.vn 1. Ý NGHĨA DỰ TOÁN SXKD CỦA DN Là việc dự kiến những chỉ tiêu của quá trình sản xuất kinh doanh một cách chi tiết, phù hợp với mục tiêu và yêu cầu quản lý cụ thể của doanh nghiệp
 6. 6. www.trungtamtinhoc.edu.vn 1. Ý NGHĨA DỰ TOÁN SXKD CỦA DN Phân loại dự toán • Liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong niên độ kế tiếp . • Được lập theo từng tháng từng quý hay theo năm • Liên quan đến việc đầu tư của doanh nghiệp. • Có quy mô chiến lược lâu dài. Dự toán ngắn hạn Dự toán dài hạn
 7. 7. www.trungtamtinhoc.edu.vn 1. Ý NGHĨA DỰ TOÁN SXKD CỦA DN  Cung cấp thông tin về các nguồn lực có thể được sử dụng để trợ giúp cho việc ra quyết định.  Là căn cứ để phân tích tình hình thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu đã dự kiến của doanh nghiệp.  Là căn cứ để huy động và khai thác có hiệu quả các nguồn lực tài chính nhằm phục vụ một cách tốt nhất cho việc thực hiện các mục tiêu chung của tổ chức
 8. 8. www.trungtamtinhoc.edu.vn 2.NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỰ LẬP DỰ TOÁN SXKD Hệ thống dự toán SXKD bao gồm các chỉ tiêu sau đây : 1.Dự toán tiêu thụ sản phẩm ( bán hàng ) 2. Dự toán sản lượng sản phẩm sản xuất trong kỳ và tồn kho cuối kỳ 3. Dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 4. Dự toán nhân công trực tiếp 5. Dự toán chi phí sản xuất chung 6. Dự toán thành phẩm tồn kho cuối kỳ 7. Dự toán chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp 8. Dự toán vốn bằng tiền 9. Dự toán Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 10. Dự toán Bảng cân đối kế toán .
 9. 9. www.trungtamtinhoc.edu.vn 2.NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỰ LẬP DỰ TOÁN SXKD Dự toán tiêu thụ sản phẩm Dự toán hàng tồn kho Dự toán sản phẩm Dự toán CPBH và CPQLDN Dự toán CP NVLTT Dự toán CP NCTT Dự toán chi phí SXC Dự toán VBT Dự toán kết quả SXKD Dự toán bảng CĐKT
 10. 10. www.trungtamtinhoc.edu.vn 2.NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỰ LẬP DỰ TOÁN SXKD Ban quản lý cấp cao Quản lý cấp trung gian Quản lý cấp cơ sở Quản lý cấp cơ sở Quản lý cấp cơ sở TRÁCH NHIỆM VÀ TRÌNH TỰ LẬP DỰ TOÁN
 11. 11. www.trungtamtinhoc.edu.vn II. TRÌNH TỰ , PHƯƠNG PHÁP LẬP DỰ TOÁN 1.Dự toán tiêu thụ sản phẩm 2.Dự toán sản lượng sản phẩm sản xuất 3.Dự toán chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp 5.Dự toán chi phí sản xuất chung 4.Dự toán chi phí nhân công trực tiếp
 12. 12. www.trungtamtinhoc.edu.vn 1.DỰ TOÁN TIÊU THỤ SẢN PHẨM Dự toán tiêu thụ sản phẩm là việc dự kiến số lượng sản phẩm bán và doanh thu bán hàng trong kỳ kinh doanh của doanh nghiệp.
 13. 13. www.trungtamtinhoc.edu.vn 1.DỰ TOÁN TIÊU THỤ SẢN PHẨM Dự toán SP tiêu thụ Đơn giá bán theo Dự Toán Dự toán Doanh thu Dự toán số tiền thu nợ ở kỳ trước Dự toán số tiền thu bán hàng trong kỳ Dự toán số tiền thu trong kỳ
 14. 14. www.trungtamtinhoc.edu.vn 1.DỰ TOÁN TIÊU THỤ SẢN PHẨM Chỉ tiêu QUÝ Cả năm I II III IV 1. Dự toán sản phẩm tiêu thụ 2. Đơn giá bán sản phẩm 3. Dự toán doanh thu 4. Dự toán số tiền khách hàng thanh toán DỰ TOÁN TIÊU THỤ SẢN PHẨM Năm N ĐVT : sản phẩm
 15. 15. www.trungtamtinhoc.edu.vn 1.DỰ TOÁN TIÊU THỤ SẢN PHẨM Chỉ tiêu QUÝ Cả năm I II III IV 1. Dự toán phải thu ĐK 2. Dự toán doanh thu trong kỳ (hoặc tổng số tiền bao gồm thuế GTGT) 3. Dự toán thu trong kỳ: + Thu nợ + Thu tiền bán hàng trong kỳ 4. Dự toán phải thu cuối kỳ DỰ TOÁN THU TIỀN BÁN HÀNG Năm: N ĐVT: đồng
 16. 16. www.trungtamtinhoc.edu.vn 1.DỰ TOÁN TIÊU THỤ SẢN PHẨM Dự toán tiêu thụ sản phẩm quý 1: 15.000sp, quý 2: 20.000sp, quý 3: 25.000sp, quý 4: 30.000sp. Đơn giá bán dự kiến: 160.000đ/sp DỰ TOÁN TIÊU THỤ SẢN PHẨM Năm N+1 Chỉ tiêu QUÝ Cả năm I II III IV 1.Dự toán sản phẩm tiếu thụ ( sp) 2.Đơn giá bán sản phẩm(đ/sp) 3.Tổng doanh thu (1.000đ) 90.000 160.000 2.400.000 3.200.000 4.000.000 4.800.000 14.400.000 ĐVT: sản phẩm 15.000 20.000 25.000 30.000 160.000 160.000 160.000 160.000
 17. 17. www.trungtamtinhoc.edu.vn 1.DỰ TOÁN TIÊU THỤ SẢN PHẨM Chỉ tiêu QUÝ Cả năm I II III IV 1. Dự toán phải thu ĐK 2. Dự toán doanh thu 3. Dự toán thu trong kỳ + Thu Nợ + Thu tiền bán hàng trong kỳ 4. Dự toán phải thu cuối kỳ 5. Trong có nợ phải thu khó đòi 728.000 2.400.000 2.408.000 728.000 1.680.000 720.000 48.000 720.000 3.200.000 2.912.000 672.000 2.240.000 1.008.000 112.000 1.008.000 4.000.000 4.480.000 1.120.000 3.360.000 3.696.000 896.000 2.800.000 1.312.000 1.632.000 192.000 288.000 1.312.000 4.800.000 728.000 14.400.000 13.496.000 3.416.000 10.080.000 1.632.000 288.000 DỰ TOÁN THU TIỀN BÁN HÀNG NĂM N+1 Phải thu khách hàng năm N : 728.000, doanh thu bán hàng thu trong quý 70% , thu trong quý tiếp theo 28%,2% dự kiến nợ khó đòi . Số nợ phải thu đầu năm dự kiến sẽ thu trong quý I/N . ĐVT: 1.000đ
 18. 18. www.trungtamtinhoc.edu.vn 2.DỰ TOÁN SẢN LƯỢNG SẢN PHẨM SẢN XUẤT Dự toán sản lượng sản phẩm sản xuất trong kỳ là việc dự kiến số lượng sản phẩm cần sản xuất trong kho và tồn kho cuối kỳ kinh doanh của đơn vị.
 19. 19. www.trungtamtinhoc.edu.vn 2.DỰ TOÁN SẢN LƯỢNG SẢN PHẨM SẢN XUẤT Số lượng sản phẩm sản xuất yêu cầu trong kỳ là: Nhu cầu sp tồn kho cuối kỳ Số sp tiêu thụ trong kỳ Số sp tồn đầu kỳ theo dự toán Số lượng sp cần sản xuất trong kỳ
 20. 20. www.trungtamtinhoc.edu.vn 2.DỰ TOÁN SẢN LƯỢNG SẢN PHẨM SẢN XUẤT Chỉ tiêu QUÝ Cả năm I II III IV 1. Dự toán SP tiêu thụ 2. Dự kiến SP tồn cuối kỳ 3. Dự kiến SP tồn đầu kỳ 4.Dự kiến SP sản xuất trong kỳ DỰ TOÁN SẢN XUẤT Năm N + 1 ĐVT: sản phẩm
 21. 21. www.trungtamtinhoc.edu.vn 2.DỰ TOÁN SẢN LƯỢNG SẢN PHẨM SẢN XUẤT Chỉ tiêu QUÝ Cả năm I II III IV 1. Dự toán SP tiêu thụ 2. Dự kiến SP tồn cuối kỳ 3. Dự kiến SP tồn đầu kỳ 4.Dự kiến SP sản xuất trong kỳ DỰ TOÁN SẢN XUẤT Năm N + 1 ĐVT: sản phẩm 15.000 20.000 25.000 30.000 90.000 4.000 5.000 6.000 3.600 3.600 1.000 4.000 5.000 6.000 1.000 18.000 21.000 26.000 27.600 92.600 Nhu cầu SP tồn kho cuối kỳ bằng 20% nhu cầu tiêu thụ quý tiếp theo. Số lượng tiêu thụ dự kiến quý I năm N+2 : 18.000sp . Thành phẩm tồn kho đầu kỳ 1.000 sp, đơn giá 124.800đ/sp
 22. 22. www.trungtamtinhoc.edu.vn 3.DỰ TOÁN CHI PHÍ NL, VL TRỰC TIẾP Dự toán chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp là việc dự kiến số lượng và giá trị nguyên liệu, vật liệu sử dụng trong kỳ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
 23. 23. www.trungtamtinhoc.edu.vn 3.DỰ TOÁN CHI PHÍ NL, VL TRỰC TIẾP Định mức tiêu hao NVL Số lượng SPSX theo dự toán Dự toán lượng NVL sử dụng Chí phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp dự kiến trong kỳ được xác định như sau: Dự toán lượng NVL sử dụng Đơn giá xuất NVL Dự toán CP NVL trực tiếp
 24. 24. www.trungtamtinhoc.edu.vn 3.DỰ TOÁN CHI PHÍ NL, VL TRỰC TIẾP Chỉ tiêu QUÝ Cả năm I II III IV 1. Dự toán SPSX trong kỳ ( sp) 2. Lượng NVL tiêu hao/1đvsp 3. Dự toán lượng NVL cần cho SX 4. Lượng NVL tồn kho cuối kỳ 5. Lượng NVL tồn kho đầu kỳ 6. Dự toán lượng NVL mua vào TK 7. Đơn giá 8. Dự toán CP NVL trong SX 9. Dự toán giá trị NVL mua TK DỰ TOÁN CHI PHÍ NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU TRỰC TIẾP Năm N+1
 25. 25. www.trungtamtinhoc.edu.vn 3.DỰ TOÁN CHI PHÍ NL, VL TRỰC TIẾP Chỉ tiêu Quý Cả năm I II III IV 1. Dự toán phải trả đầu kỳ 2. Dự kiến mua NVL trong kỳ 3. Dự toán trả trong kỳ: + Trả nợ + Trả 70% tiền hàng trong kỳ 4. Dự toán phải trả cuối kỳ DỰ TOÁN THANH TOÁN TIỀN MUA NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU Năm N+1 ĐVT: 1.000 đ
 26. 26. www.trungtamtinhoc.edu.vn 3.DỰ TOÁN CHI PHÍ NL, VL TRỰC TIẾP Lượng NLV tiêu hao/1 đơn vị SP bằng 2,5 kg/sp. Nhu cầu vật liệu tồn kho cuối kỳ bằng 10% nhu cầu vật liệu dùng cho SX của quý tiếp theo. Nhu cầu sản phẩm sản xuất trong quý I năm N+2 : 20.000 SP . Định mức chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 2,5Kg * 6.000đ/Kg=15.000đ/sp
 27. 27. www.trungtamtinhoc.edu.vn 3.DỰ TOÁN CHI PHÍ NL, VL TRỰC TIẾP Chỉ tiêu QUÝ Cả năm I II III IV 1. Dự toán SPSX trong kỳ ( sp) 2. Lượng NVL tiêu hao/1đvsp 3. Dự toán lượng NVL cần cho SX 4. Lượng NVL tồn kho cuối kỳ 5. Lượng NVL tồn kho đầu kỳ 6. Dự toán lượngNVL mua vào TK 7. Đơn giá 8. Dự toán CP NVL trong SX 9. Dự toán giá trị NVL mua TK 18.000 21.000 26.000 27.000 92.600 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 45.000 52.500 65.000 69.000 231.500 5.250 6.500 6.900 5.000 5.000 4.500 5.250 6.500 6.900 4.500 45.750 53.750 65.400 67.100 232.000 6 6 6 6 6 270.000 315.000 390.000 414.000 1.389.000 274.500 322.500 392.400 402.600 1.392.000 DỰ TOÁN CHI PHÍ NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU TRỰC TIẾP Năm N+1
 28. 28. www.trungtamtinhoc.edu.vn 3.DỰ TOÁN CHI PHÍ NL, VL TRỰC TIẾP Chỉ tiêu Quý Cả năm I II III IV 1. Dự toán phải trả đầu kỳ 2. Dự kiến mua NVL trong kỳ 3. Dự toán trả trong kỳ: + Trả nợ + Trả 70% tiền hàng trong kỳ 4. Dự toán phải trả cuối kỳ 108.000 82.350 96.750 117.720 108.000 274.500 322.500 392.400 402.600 1.392.000 300.150 108.000 192.150 308.100 82.350 225.750 371.430 96.750 274.680 399.540 117.720 281.820 1.379.220 404.820 974.400 82.350 96.750 117.720 120.780 120.780 DỰ TOÁN THANH TOÁN TIỀN MUA NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU Năm N+1 ĐVT: 1.000 đ Phải trả người đầu kỳ là 108.000
 29. 29. www.trungtamtinhoc.edu.vn 4.DỰ TOÁN CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP Dự toán chi phí nhân công trực tiếp là việc dự kiến tổng số lượng thời gian cần thiết để hoàn thành khối lượng sản phẩm sản xuất và đơn giá thời gian lao động trực tiếp.
 30. 30. www.trungtamtinhoc.edu.vn 4.DỰ TOÁN CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP KL SP SX dự kiến trong kỳ Định mức thời gian SX 1 đơn vị SP Đơn giá giờ công lao động trực tiếp Dự kiến chi phí NCTT trong kỳ Dự kiến chi phí nhân công trực tiếp trong kỳ :
 31. 31. www.trungtamtinhoc.edu.vn 4.DỰ TOÁN CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP Chỉ tiêu Qúy Cả năm I II III IV 1. Dự toán SP sx trong kỳ (sp) 2. ĐM thời gian trực tiếp sx 1 sp (giờ/sp) 3. Dự toán tổng giờ công lao động trực tiếp (giờ) 4. Đơn giá giờ công (1.000đ/ giờ) 5. Dự toán chi phí nhân công trực tiếp (1.000đ) DỰ TOÁN CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP Năm N+1
 32. 32. www.trungtamtinhoc.edu.vn 4.DỰ TOÁN CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP Chỉ tiêu Qúy Cả năm I II III IV 1. Dự toán SP sx trong kỳ (sp) 2. ĐM thời gian trực tiếp sx 1 sp (giờ/sp) 3. Dự toán tổng gờ công lao động trực tiếp (giờ) 4. Đơn giá giờ công (1.000đ/ giờ) 5. Dự toán chi phí nhân công trực tiếp (1.000đ) 18.000 21.000 26.000 27.600 92.600 54.000 63.000 78.000 82.800 277.800 972.000 1.134.000 1.404.000 1.490.400 5.000.400 DỰ TOÁN CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP Năm N+1 3 3 3 3 3 18 18 18 18 18 Định mức thời gian trực tiếp là 3h/1sp . Định mức đơn giá lao động là 18.000/1h
 33. 33. www.trungtamtinhoc.edu.vn 5.DỰ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG Dự toán chi phí sản xuất chung là dự kiến các chi phí quản lý và phục vụ sản xuất phát sinh trong phân xưởng, bộ phận sản xuất của doanh nghiệp, bao gồm yếu tố định phí và biến phí.
 34. 34. www.trungtamtinhoc.edu.vn 5.DỰ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG - Đối với định phí sản xuất chung : Thường ít thay đổi so với thực tế nên thường lấy căn cứ vào số thực tế kỳ trước và những thay đổi định phí dự kiến thay đổi trong kỳ tới (nếu có) - Đối với biến phí sản xuất chung ta có : Dự toán SPSX trong kỳ Đơn giá biến phí SXC Dự toán tổng biến SXC
 35. 35. www.trungtamtinhoc.edu.vn 5.DỰ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG Chỉ tiêu Quý Cả năm I II III IV 1.Tổng biến phí SXC -Chi phí NVL -Chi phí NCTT -Tỷ lệ biến phí SXC 2.Biến phí đơn vị 3.Tổng định phí SXC -Tiền lương -CP khác -CP khấu hao 4.Tổng chi phí SXC 5.Trong đó chi phí KH 6.Dự kiến CP SXC bằng tiền
 36. 36. www.trungtamtinhoc.edu.vn 5.DỰ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNGĐVT: 1.000đ Định mức biến phí sản xuất chung được xác định bằng 40% biến phí sản xuất trực tiếp. Dự toán định phí sản xuất chung hàng năm 2.632.000.000 đồng, trong đó chi phí khấu hao TSCĐ 2.080.000.000 đồng, số còn lại là 80% lương quản lý và 20% chi phí khác
 37. 37. www.trungtamtinhoc.edu.vn 5.DỰ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG Chỉ tiêu Quý Cả năm I II III IV 1.Tổng biến phí SXC -Chi phí NVL -Chi phí NCTT -Tỷ lệ biến phí SXC 2.Biến phí đơn vị 3.Tổng định phí SXC -Tiền lương -CP khác -CP khấu hao 4.Tổng chi phí SXC 5.Trong đó chi phí KH 6.Dự kiến CP SXC bằng tiền ĐVT: 1.000đ 496.800 579.600 717.600 761.760 2.555.760 270.000 315.000 390.000 414.000 1.389.000 972.000 1.134.000 1.404.000 1.490.400 5.000.400 40% 40% 40% 40% 40% 27,6 27,6 27,6 27,6 27,6 658.000 658.000 658.000 658.000 2.632.000 110.400 110.400 110.400 441.600 27.600 27.600 27.600 27.600 110.400 520.000 520.000 520.000 520.000 2.080.000 1.154.800 5.187.7601.419.7601.375.6001.237.600 520.000520.000520.000 634.800 520.000 2.080.000 3.107.760899.760855.600717.600 110.400
 38. 38. LOGO LOGO www.trungtamtinhoc.edu.vn www.themegallery.com Nhóm 1 số dzách

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • linhnguyenthithuy5

  Aug. 25, 2016
 • ngaquan

  May. 23, 2017
 • 100007533422868

  Oct. 30, 2017
 • myetenalwind

  Nov. 3, 2017
 • TUyn37

  Jun. 5, 2018
 • NgnNguyn271

  Oct. 17, 2018
 • VVinh5

  Oct. 23, 2018
 • titus98

  Apr. 19, 2019
 • phuonghoangthilan

  Feb. 6, 2020
 • hoanganhdung1481

  Apr. 13, 2020

Nguyễn Ngọc Phan Văn

Views

Total views

16,191

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

15

Actions

Downloads

210

Shares

0

Comments

0

Likes

10

×