Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Chương 3 lý thuyết về hành vi của người tiêu dùng

180,288 views

Published on

Nguyễn Ngọc Phan Văn

Published in: Business
 • Login to see the comments

Chương 3 lý thuyết về hành vi của người tiêu dùng

 1. 1. 11 Chương 3 LÝ THUYẾT VỀ HÀNH VI CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG Kinh tế vi mô
 2. 2. KINH TẾ VI MÔ 2 3.1.1. Tổng lợi ích  Lợi ích tiêu dùng là sự hài lòng, thỏa mãn do tiêu dùng hàng hóa hoặc dịch vụ mang lại.  Tổng lợi ích (TU) là toàn bộ lượng thỏa mãn đạt được do tiêu dùng một số lượng hàng hóa hay một tập hợp các hàng hóa, dịch vụ nào đó trong một khoảng thời gian nhất định. 2
 3. 3. KINH TẾ VI MÔ 3 3.1.1. Tổng lợi ích Lượng SP tiêu dùng (X) (1) Tổng lợi ích U(X) (2) Lợi ích biên MU(X) (3) 0 0 - 1 4 4 2 7 3 3 9 2 4 10 1 5 10 0 6 9 -1 7 7 -2 3)()()( 1−−= nnn XTUXTUXMU X Q XTU XMU ∆ ∆ = )( )( =TU’X
 4. 4. KINH TẾ VI MÔ 4 3.1.1. Lợi ích biên  Lợi ích biên là phần thay đổi trong tổng số lợi ích do sử dụng thêm hay bớt một đơn vị sản phẩm hay hàng hóa nào đó.  Ký hiệu: MU 4 XQ XTU XMU ∆ ∆ = )( )(
 5. 5. KINH TẾ VI MÔ 5 3.1.1. Lợi ích biên 5 )()()( 1−−= nnn XTUXTUXMU Nếu hàm lợi ích là một hàm liên tục(hay tổng lợi ích được cho dưới dạng là một hàm số:TU=f(X,Y)) XdQ XdTU XMU )( )( = =TU’X
 6. 6. KINH TẾ VI MÔ 6 3.1.1. Lợi ích biên  Giả sử tổng lợi ích của một người tiêu dùng A do mua 2 hàng hóa X và Y, được xác định bởi hàm sau: TU= +2Y. Hãy tính lợi ích cận biên của việc tiêu dùng hàng hóa X và hàng hóa Y.  Giải: Lợi ích cận biên của việc tiêu dùng hàng hóa X: Lợi ích cận biên của việc tiêu dùng hàng hóa Y 2 X XTUMU XX 2' == 2' == YY TUMU
 7. 7. KINH TẾ VI MÔ 7 3.1.2. Quy luật lợi ích biên giảm dần  Lợi ích biên của một hàng hóa có xu hướng giảm đi khi lượng mặt hàng đó được tiêu dùng nhiều hơn trong một thời kỳ nhất định.  Ý nghĩa: không nên tiêu dùng quá nhiều một mặt hàng nào đó trong ngắn hạn. 7
 8. 8. KINH TẾ VI MÔ 8 3.1.2. Quy luật lợi ích biên giảm dần  Ví dụ: Một người tiêu dùng muốn thỏa mãn cơn khát của mình bằng cách uống nước cam. 8 QQ TUTU MUMU 00 00 -- 11 88 88 22 1414 66 33 1818 44 44 2020 22 55 2020 00 66 1818 -2-2 M i quan hố ệM i quan hố ệ MU > 0,↑Q →↑TUMU > 0,↑Q →↑TU MU = 0, →TUMU = 0, →TUmaxmax MU<0, ↑Q →↓TUMU<0, ↑Q →↓TU
 9. 9. KINH TẾ VI MÔ 9 Lợi ích cận biên giảm dần TU 0 1 2 3 4 5 6 Số ly nước cam MU 0 1 2 3 4 5 6 Số ly nước cam 3.1.2. Quy luật lợi ích biên giảm dần
 10. 10. KINH TẾ VI MÔ 10 MU của hàng hóa dịch vụ tiêu dùng càng lớn thì người tiêu dùng sẵn sàng trả giá cao hơn, còn lợi ích cận biên giảm thì sự sẵn sàng chi trả cũng giảm đi. Do quy luật lợi ích cận biên giảm dần, đường cầu dốc xuống D 0 MU Số ly nước cam MU 1 2 3 4 5 6 8 6 4 2 P(1000 đ) 3.1.2. Quy luật lợi ích biên giảm dần
 11. 11. KINH TẾ VI MÔ 11 Mối quan hệ giữa lợi ích cận biên và đường cầu:  MU càng lớn thì người tiêu dùng sẵn sàng trả P cao hơn cho nó và ngược lại=> dùng P để đo MU của việc tiêu dùng một loại hàng hóa.  Có sự tương tự về dạng của đường cầu và dạng của đường MU (do quy luật lợi ích cận biên giảm dần mà đường cầu nghiêng xuống dưới) 3.1.3. Quy luật lợi ích biên giảm dần
 12. 12. KINH TẾ VI MÔ 12 Điều kiện vận dụng: • Chỉ xét đối với một loại hàng hóa. • Số lượng sản phẩm hay hàng hóa khác được giữ nguyên • Thời gian ngắn Mối quan hệ giữa MU và TU • Khi MU >0 thì TU tăng • Khi MU<0 thì TU giảm • Khi MU=0 thì TU đạt cực đại 3.1.3. Quy luật lợi ích biên giảm dần
 13. 13. KINH TẾ VI MÔ 13 3.1.4. Lựa chọn tiêu dùng tối ưu tiếp cận từ lý thuyết lợi ích Hàng hóa X,YHàng hóa X,Y 11 22 33 44 55 66 77 TUTUXX 6060 110110 150150 180180 200200 206206 211211 TUTUYY 2020 3838 5353 6464 7070 7575 7979 Ví dụ: 1 người có thu nhập 55 ngàn đồng dùng để chi tiêu cho hai loại hàng hóa X( mua sách) và Y( chơi game) với giá của X là PX=10 nghìn/ 1 đơn vị, giá của Y là PY= 5 nghìn/ đơn vị Chọn mua hàng hóa nào? Chỉ quan tâm đến lợi ích Mua hàng hóa X Quan tâm cả giá và lợi ích Mua X hay Y?
 14. 14. KINH TẾ VI MÔ 14 Lợi ích cận biên trên 1 đồng chi tiêu X TUX MUX MUX/PX Y TUY MUY MUY/PY 1 60 60 6 1 20 20 4 2 110 50 5 2 38 18 3,6 3 150 40 4 3 53 15 3 4 180 30 3 4 60 11 2,2 5 200 20 2 5 74 6 1,2 6 206 6 0,6 6 75 5 1 7 211 5 0,5 7 79 4 0,8 Lần mua 1: mua sách vì MUX/PX=6> MUY/PY=4
 15. 15. KINH TẾ VI MÔ 15 Lợi ích cận biên trên 1 đồng chi tiêu X TUX MUX MUX/PX Y TUY MUY MUY/PY 1 60 60 6 1 20 20 4 2 110 50 5 2 38 18 3,6 3 150 40 4 3 53 15 3 4 180 30 3 4 60 11 2,2 5 200 20 2 5 74 6 1,2 6 206 6 0,6 6 75 5 1 7 211 5 0,5 7 79 4 0,8 Lần mua 2: mua sách vì MUX/PX=5> MUY/PY=4
 16. 16. KINH TẾ VI MÔ 16 Lợi ích cận biên trên 1 đồng chi tiêu X TUX MUX MUX/PX Y TUY MUY MUY/PY 1 60 60 6 1 20 20 4 2 110 50 5 2 38 18 3,6 3 150 40 4 3 53 15 3 4 180 30 3 4 60 11 2,2 5 200 20 2 5 74 6 1,2 6 206 6 0,6 6 75 5 1 7 211 5 0,5 7 79 4 0,8 Lần mua 3: mua sách và chơi game vì MUX/PX= MUY/PY=4
 17. 17. KINH TẾ VI MÔ 17 Lợi ích cận biên trên 1 đồng chi tiêu X TUX MUX MUX/PX Y TUY MUY MUY/PY 1 60 60 6 1 20 20 4 2 110 50 5 2 38 18 3,6 3 150 40 4 3 53 15 3 4 180 30 3 4 60 11 2,2 5 200 20 2 5 74 6 1,2 6 206 6 0,6 6 75 5 1 7 211 5 0,5 7 79 4 0,8 Lần mua 4: chơi game vì MUY/PY=3,6> MUX/PX= 3
 18. 18. KINH TẾ VI MÔ 18 Lợi ích cận biên trên 1 đồng chi tiêu X TUX MUX MUX/PX Y TUY MUY MUY/PY 1 60 60 6 1 20 20 4 2 110 50 5 2 38 18 3,6 3 150 40 4 3 53 15 3 4 180 30 3 4 60 11 2,2 5 200 20 2 5 74 6 1,2 6 206 6 0,6 6 75 5 1 7 211 5 0,5 7 79 4 0,8 Lần mua 5: mua sách và chơi game vì MUX/PX= MUY/PY=3 và vừa tiêu hết số tiền là 55 nghìn
 19. 19. KINH TẾ VI MÔ 19 Lựa chọn tiêu dùng Vậy ta thấy lựa chọn sản phẩm tối ưu thỏa mãn điều kiện cân bằng MUY/PY=MUX/PX= 3 và XPX+YPY=55000 TUmax= 180+53=233
 20. 20. KINH TẾ VI MÔ 20 QQX,YX,Y 11 22 33 44 55 66 77 88 99 TUTUXX 6060 110110 150150 180180 200200 206206 211211 215215 218218 TUTUYY 2020 3838 5353 6464 7070 7575 7979 8282 8484 Ví dụ: 1 người có thu nhập 35$ dùng để chi tiêu cho 2 loại hàng hóa X và Y, PX=10$/1 đơn vị, PY= 5$/đơn vị a. Xác đinh MU của việc tiêu dùng 2 hàng hóa này. b. Xác định mức tiêu dùng tối ưu. Khi đó tổng lợi ích =? c. Nếu thu nhập tăng lên 55$, kết hợp tiêu dùng thay đổi như thế nào? d. Nếu thu nhập là 55$, nhưng giá X giảm xuống còn 5$, xác định kết hợp tiêu dùng tối ưu. Vẽ đường cầu của Y.
 21. 21. KINH TẾ VI MÔ 21 Lợi ích cận biên trên 1 đồng chi tiêu X TUX MUX MUX/PX Y TUY MUY MUY/PY 1 60 60 6 1 20 20 4 2 110 50 5 2 38 18 3,6 3 150 40 4 3 53 15 3 4 180 30 3 4 60 11 2,2 5 200 20 2 5 74 6 1,2 6 206 6 0,6 6 75 5 1 7 211 5 0,5 7 79 4 0,8 8 215 4 0,4 8 82 3 0,3 9 218 3 0,3 9 84 2 0,2
 22. 22. KINH TẾ VI MÔ 22 Lợi ích cận biên trên 1 đồng chi tiêu X TUX MUX MUX/PX Y TUY MUY MUY/PY 1 60 60 12 1 20 20 4 2 110 50 10 2 38 18 3,6 3 150 40 8 3 53 15 3 4 180 30 6 4 60 11 2,2 5 200 20 4 5 74 6 1,2 6 206 6 1,2 6 75 5 1 7 211 5 1 7 79 4 0,8 8 215 4 0,8 8 82 3 0,6 9 218 3 22 9 84 2 0,4
 23. 23. KINH TẾ VI MÔ 23 1.Caùc giaû thieát cô baûn veà sôû thích cuûa ngöôøi tieâu duøng  Sôû thích laø hoaøn chænh.  Sôû thích coù tính baéc caàu.  Ngöôøi tieâu duøng luoân thích nhieàu hôn ít.  Caùc loaïi haøng xaáu caøng ít caøng toát. 3.2. Lựa chọn tiêu dùng tối ưu tiếp cận từ đường ngân sách và đường bàng quan
 24. 24. KINH TẾ VI MÔ 24  Đường bàng quan là đường tập hợp các phối hợp khác nhau về mặt số lượng của hai hay nhiều loại hàng hóa, dịch vụ tạo ra một mức lợi ích như nhau cho người tiêu dùng. 24 3.2.2. Định nghĩa đường bàng quang(đường đẳng ích)
 25. 25. KINH TẾ VI MÔ 2525 Tập hợp Số bữa ăn (X) Số lần xem phim (Y) Lợi ích (U) A 1 5 10 B 2 3 10 C 5 5 10 D 5 1 10 Các tập hợp hàng hóa tạo ra cùng một mức lợi ích Các tập hợp số bữa ăn và số lần xem phim có thể tạo ra cùng một mức lợi ích 3.2.2. Định nghĩa đường bàng quang(đường đẳng ích)
 26. 26. KINH TẾ VI MÔ 2626 Ba đường bàng quan thể hiện ba mức lợi ích khác nhau:: U1, U2 và U3 3.2.2. Định nghĩa đường bàng quang Áo quần
 27. 27. KINH TẾ VI MÔ 2727 Tất cả những phối hợp trên cùng một đường cong mang lại một mức lợi ích như nhau Tất cả những phối hợp nằm trên đường bàng quan phía trên (phía dưới) đem lại lợi ích cao hơn (thấp hơn) Các đường bàng quan là đường cong lồi về phía góc tọa độ, dốc xuống Những đường bàng quan không bao giờ cắt nhau 3.2.2. Định nghĩa đường bàng quang
 28. 28. KINH TẾ VI MÔ 28  Là tỷ lệ cho biết cần phải đánh đổi bao nhiêu đơn vị hàng hóa này để có thêm một đơn vị hàng hóa kia mà không làm thay đổi mức lợi ích đạt được.  MRS của hàng hóa X cho hàng hóa Y là số đơn vị hàng hóa Y cần phải từ bỏ khi tăng thêm 1 đơn vị hàng hóa X nhưng không làm thay đổi tổng lợi ích 28 3.2.2. Tỷ lệ thay thế biên (MRS) X Y MRS XY ∆ ∆ −=/
 29. 29. KINH TẾ VI MÔ 29 Bài tập  Độ dốc của đường đẳng ích phản ánh: a. Sự ưa thích có tính bắc cầu b. Sự ưa thích là hoàn chỉnh c. Tỷ lệ thay thế giữa hai hàng hóa d. Tất cả các câu trên đều sai
 30. 30. KINH TẾ VI MÔ 30 Bài tập Tỷ lệ thay thế biên giữa hai sản phẩm X và Y (MRS): a. Tỷ giá giữa hai sản phẩm b. Tỷ lệ đánh đổi giữa hai sản phẩm trong tiêu dùng khi tổng lợi ích không thay đổi c. Tỷ lệ đánh đổi giữa hai sản phẩm trên thị trường d. Tỷ lệ năng suất biên giữa hai sản phẩm
 31. 31. KINH TẾ VI MÔ 31 3.2.2. Mối quan hệ giữa lợi ích biên và tỷ lệ thay thế biên 0=×∆+×∆ YX MUYMUX Y X MU MU X Y ∆ ∆ −= = MRS Mọi điểm nằm trên đường bàng quang đều tạo ra MU bằng nhau (MUX= MUY), nên tổng lợi ích gia tăng do việc tăng tiêu dùng hàng hóa X (TUX = MUX* X ) phải bằng TU mất đi do giảm (-) tiêu dùng hàng hóa Y ( TUY= MUY* Y), biểu diễn bằng công thức: =>
 32. 32. KINH TẾ VI MÔ 32 3.2.2. Mối quan hệ giữa lợi ích biên và tỷ lệ thay thế biên  Một người tiêu dùng có hàm lợi ích được cho bởi: TU(x,y) = 100XY a.Hãy vẽ đường bàng quan cho người này khi mức lợi ích là 600 b.Hãy xác định MRS ở một điểm trên đường bàng quan a. TU=100XY=600 => XY=6 X 1 2 6 Y 6 3 1 b. MRS=MUX/MUY=TUX/TUY=100Y/100X=Y/X Bài giải Tại điểm (x,y)=(1,6) =>MRS=6->ĐBQ rất dốc, thay thế 6spY để lấy 1sp X Tại điểm (6,1) =>MRS=1/6->phẳng hơn, chỉ sẵn sàng thay thế1/6sp Y để lấy 1sp X.
 33. 33. KINH TẾ VI MÔ 33 3.2.2. Đường bàng quan đối với các sở thích khác nhau Quần áo Lương thực Quần áo Lương thực Người thích ăn uống: hi sinh việc sắm nhiều áo quần để có thêm 1 bưa ăn- >MRS cho bữa ăn lớn=> đường bàng quan dốc Người thích làm đẹp: hi sinh nhiều bữa ăn để có thêm 1 đvị quần áo ->MRS cho bữa ăn thấp=> đường bàng quan phẳng
 34. 34. KINH TẾ VI MÔ 34 Đường ngân sách Ví dụ: Những tập hợp hàng hóa có thể mua Tập hợp Số bữa ăn Số tiền chi cho bữa ăn Số lần xem phim Số lần chi cho xem phim Tổng số tiền A 2 10 4 40 50 B 4 20 3 30 50 C 6 30 2 20 50 Giới hạn tiêu dùng Đường ngân sách là đường thể hiện các phối hợp khác nhau giữa hai hay nhiều sản phẩm mà người tiêu dùng có thể mua vào một thời điểm nhất định với mức giá và thu nhập bằng tiền nhất định.
 35. 35. KINH TẾ VI MÔ 35 Phương trình đường ngân sách: YPXPI YX += Trong đó: I : Thu nhập khả dụng Px, Py: Đơn giá của sản phẩm X và Y. YXPP PPPP PPPP YPXPI XY YXYX YXYX YX 105505;10 34503450 841004250 +==>== +==>+= +==>+= += Ví dụ: lập phương trình đường ngân sách của ví dụ trên:
 36. 36. KINH TẾ VI MÔ 36 Đường ngân sách 0 X Y I/PY I/PX Vùng giới hạn ngân sách chi tiêu Vùng quá giới hạn ngân sách Độ dốc của đường giới hạn tiêu dùng là: Y X X Y P P P I P I S −=−=
 37. 37. KINH TẾ VI MÔ 37 Tác động của sự thay đổi về thu nhập và giá cả đối với đường ngân sách Sự thay đổi của thu nhập 10 8 6 4 2 0 5 10 15 20 Số bữa ăn Số lần xem phim I = 30 I = 50 I = 80
 38. 38. KINH TẾ VI MÔ 38 Tác động của sự thay đổi về thu nhập và giá cả đối với đường ngân sách Số lần xem phim 6 4 2 0 5(PB=10) 10 (PB=5) 25(PB=2) F F’ F’ Bữa ăn •PB1=10, PP,I không đổi=> toàn bộ I chi cho bữa ăn. Vậy, PB đường ngân sách quay quanh điểm A, S A Tập hợp Số bữa ăn Số tiền chi cho bữa ăn Số lần xem phim Số lần chi cho xem phim Tổn g số tiền A 2 10 4 40 50 B 4 20 3 30 50 C 6 30 2 20 50 Sự thay đổi của giá cả hàng hóa
 39. 39. KINH TẾ VI MÔ 39 3.2.4. Nguyên tắc tối đa hóa lợi ích 2 1 2 1 P P MU MU X X = 2 2 1 1 P MU P MU XX = Lựa chọn tối ưu của người tiêu dùng đối với hai hàng hóa phải thỏa mãn phương trình sau hay Lợi ích cận biên trên mỗi đồng tiêu dùng tất cả các loại hàng hóa đều phải bằng nhau
 40. 40. KINH TẾ VI MÔ 40 3.2.4. Nguyên tắc tối đa hóa lợi ích Một cá nhân tiêu dùng tối đa hóa lợi ích phải thỏa mãn 2 điều kiện: λ==== n XnXX P MU P MU P MU ... 2 2 1 1 P1 X1 + P2 X2 + ... + Pn Xn = I
 41. 41. KINH TẾ VI MÔ 41 3.2.4. Cân bằng tiêu dùng và đường bàng quan  Điểm tiêu dùng tối ưu: Người tiêu dùng lựa chọn: • điểm nằm trên đường giới hạn ngân sách của mình và • đường bàng quan cao nhất có thể được  Tại điểm này tỷ lệ thay thế cận biên bằng giá tương đối của hai hàng hóa.
 42. 42. KINH TẾ VI MÔ 42 QY . . 0 QXI/PX U2 I/PY . . E A B C D QX* QY* U0 U1 Tại điểm tiêu dùng tối ưu, độ dốc của đường ngân sách bằng độ dốc của đường bằng quan.. 3.2.4. Cân bằng tiêu dùng và đường bàng quan
 43. 43. KINH TẾ VI MÔ 43 3.4.3. Tác động thay thế- tác động thu nhập •Khi giá thấp hơn làm tăng cơ hội mua của người tiêu dùng •Khi giá cả một hàng hóa nào đó giảm xuống thi đường ngân sách quay ra phía ngoài. Những thay đổi trong thu nhập Thay đổi giá cả Ảnh hưởng của các nhân tố đến sự lựa chọn hàng hóa tiêu dùng tối ưu • Hàng hóa thông thường: Khi thu nhập tăng, người tiêu dùng mua hàng hóa này nhiều hơn. • Hàng hóa thứ cấp: Người tiêu dùng mua ít hơn khi thu nhập người tiêu dùng tăng
 44. 44. KINH TẾ VI MÔ 44 Tác động của thu nhập –Y tăng  Đối với hàng hóa thông thường Đối với hàng hóa thứ cấp(Y) (x,y hàng hóa thông thường)Y 0 XI/PX I/PY . . E D QX* QY* U1 U0 0 X E QX* QY* U0 U1 Y D. U1
 45. 45. KINH TẾ VI MÔ 45 0 QX .J A B QY U1 U2 . . 1 2 3 F G 4,5 4 3 2 G* F* Tác động thay thế Tác động thu nhập Tác động tổng hợp 3.4.3. Tác động thay thế- tác động thu nhập Tác động thay thế: khi Px giảm-> thay thế tiêu dùng Y=X=> di chuyển dọc theo đường bàng quanU1 , dịch chuyển từ A đến J Tổng tác động khi P tđổi=tđ t.thế+tđ tnhập
 46. 46. KINH TẾ VI MÔ 46 3.5. Thặng dư tiêu dùng (CS)  Thặng dư tiêu dùng là phần chênh lệch  Giá mà một người tiêu dùng sẵn sàng trả để mua được một hàng hóa, dịch vụ.  Và giá thực tế mà người tiêu dùng phải trả khi mua đơn vị hàng hóa dịch vụ đó
 47. 47. KINH TẾ VI MÔ 47 Q1 2 3 4 5 6 20 19 18 17 16 15 14 13 P Thặng dư tiêu dùng 3.5. Thặng dư tiêu dùng (CS) Thặng dư tiêu dùng = 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 21 đồng 6 Hay = tổng lợi ích thu được từ việc tiêu dùng một sản phẩm trừ đi tổng chi phí phải trả để mua sản phẩm đó.
 48. 48. 1)Khi thu nhaäp taêng leân 10%, khoái löôïng tieâu thuï saûn phaåm X taêng leân 5%, vôùi caùc ñieàu kieän khaùc khoâng ñoåi, thì ta coù theå keát luaän saûn phaåm X laø: a.Saûn phaåm caáp thaáp b. Xa xæ phaåm c. Saûn phaåm thieát yeáu d. Saûn phaåm ñoäc laäp
 49. 49. KINH TẾ VI MÔ 2) Giaù saûn phaåm X taêng leân daãn ñeán phaàn chi tieâu cho saûn phaåm X taêng leân, thì heä soá co giaõn cuûa caàu theo giaù saûn phaåm laø: a.ED > 1 b. ED < 1 c. ED = 0 d. ED = 1
 50. 50. KINH TẾ VI MÔ u 2 saûn phaåm X vaø Y laø 2 saûn phaåm thay theá > 0 < 0 = 0 = 1
 51. 51. KINH TẾ VI MÔ öôøng cung cuûa saûn phaåm X dòch chuyeån do: aù saûn phaåm X thay ñoåi u nhaäp tieâu duøng thay ñoåi ueá thay ñoåi aù saûn phaåm thay theá giaûm
 52. 52. KINH TẾ VI MÔ )Ñöôøng caàu saûn phaåm X dòch chuyeån khi: .Giaù saûn phaåm X thay ñoåi . Chi phí saûn xuaát saûn phaåm X thay ñoåi . Thu nhaäp cuûa ngöôøi tieâu thuï thay ñoåi . Caùc caâu treân ñeàu ñuùng
 53. 53. KINH TẾ VI MÔ 6)Neáu giaù caân baèng saûn phaåm laø P= 15 ñ/SP, chính phuû ñaùnh thueá 3ñ/SP laøm giaù caân baèng taêng leân P= 17ñ/SP, coù theå keát luaän: a.Caàu co giaõn nhieàu hôn so vôùi cung b. Caàu co giaõn ít hôn so vôùi cung c. Caàu co giaõn töông ñöông vôùi cung d. Taát caû ñeàu sai
 54. 54. KINH TẾ VI MÔ 7)Khi giaù haøng Y : PY = 4 thì löôïng caàu haøng X : Qx = 10 vaø khi PY = 6 thì Qx = 12, vôùi caùc yeáu toá khaùc khoâng ñoåi, keát luaän X vaø Y laø 2 saûn phaåm: a.Boå sung nhau b. Thay theá cho nhau c. Vöøa thay theá, vöøa boå sung d. Khoâng lieân quan
 55. 55. KINH TẾ VI MÔ 8)Neáu muïc tieâu cuûa coâng ty laø toái ña hoùa doanh thu, vaø caàu veà saûn phaåm cuûa coâng ty taïi möùc giaù hieän coù laø co giaõn nhieàu, coâng ty seõ: a.Taêng giaù b. Giaûm giaù c. Taêng löôïng baùn d. Giöõ giaù nhö cuõ
 56. 56. KINH TẾ VI MÔ uøng thoâng tin sau traû lôøi caâu 9, 10, 11 = Qs + 5 P = -1/2 QD + 20 Giaù caân baèng vaø saûn löôïng caân baèng laø: Q = 5 vaø P = 10 Q = 10 vaø P = 15 Q = 8 vaø P = 16 Q = 20 vaø P = 10
 57. 57. KINH TẾ VI MÔ 10)Neáu chính phuû aán ñònh möùc giaù P =18 vaø seõ mua heát löôïng saûn phaåm thöøa thì chính phuû caàn chi bao nhieâu tieàn? a.108 b. 162 c. 180 d. Taát caû ñeàu sai
 58. 58. KINH TẾ VI MÔ 11)Muoán giaù caân baèng P = 18, thì haøm cung môùi coù daïng: a.P = Qs + 14 b. P = Qs – 14 c. P = Qs + 13 d. Taát caû ñeàu sai
 59. 59. KINH TẾ VI MÔ 12) Gía traàn (giaù toái ña) luoân daãn tôùi: a.Söï gia nhaäp ngaønh b. Söï dö cung c. Söï caân baèng thò tröôøng d. Söï thieáu huït haøng hoùa
 60. 60. KINH TẾ VI MÔ 13)Ñöôøng caàu theo giaù cuûa boät giaët OMO chuyeån dòch sang phaûi laø do: a.Giaù boät giaët OMO giaûm b. Giaù hoùa chaát nguyeân lieäu giaûm c. Giaù cuûa caùc loïai boät giaët khaùc giaûm d. Giaù caùc loïai boät giaët khaùc taêng
 61. 61. KINH TẾ VI MÔ 14)Trong tröôøng hôïp naøo sau ñaây laøm dòch chuyeån ñöôøng caàu TV SONY veà beân phaûi: 1. Thu nhaäp daân chuùng taêng 2. Giaù TV Panasonic taêng 3. Giaù TV SONY giaûm a. Tröôøng hôïp 1 vaø 3 b. Tröôøng hôïp 1 vaø 2 d. Tröôøng hôïp 2 vaø 3 c. Tröôøng hôïp 1 + 2 + 3
 62. 62. KINH TẾ VI MÔ  So sánh độ co giãn của cung Evà cầu đối với giá ta thấy a. Công thức giống nhau b. Thể hiện mức độ nhạy bén của người sản xuất hoặc của người tiêu dùng đối với giá c. a và b d. Khác nhau hoàn toàn
 63. 63. KINH TẾ VI MÔ  Giá cân bằng tăng 10%. Tại điểm cân bằng ep = - 1,5 ; es = 2. Vậy lượng dư thừa là bao nhiêu %  a. 35  b. 0,5  c. 5  d. Tất cả đều sai
 64. 64. KINH TẾ VI MÔ Thòt heo Qd = 1200 – 7P Qs = 900 + 5P Caâu 1: Xaùc ñònh Pe, Qe ? Caâu 2: Chính phuû ñaùnh thueá, giaù luùc naøy laø 30 * Tính giaù vaø saûn löôïng caân baèng môùi ? * Thueá treân 1 ñ/v saûn phaåm ? * Thueá moãi beân gaùnh chòu treân 1 sp? Caâu 3: Tính thay ñoåi (thaëng dö tieâu
 65. 65. KINH TẾ VI MÔ BaiTập Cửa hàng hoa tươi: Mỗi ngày bán 500 bó với P=10(1000/bó)  Vẽ điểm cân bằng.  Cửa hàng phát hiện 50 bó hỏng. Vậy có thể định giá bao nhiêu nếu EP=0,5 tại P=10.
 66. 66. KINH TẾ VI MÔ  TU=(X-2)Y  M= 200.000 Px= 1000 Py=1000 1. Hàm số trên thể hiện đường gì, dạng gì? tai sao? 2. (X, Y) ? Để TU tối đa 3. Nếu Px = 2000. Tìm lại (X, Y) 4. Nếu Px = 2000, Py = 2000, M = 400000. Tìm lại XY. Cho nhận xét.
 67. 67. KINH TẾ VI MÔ  TU = X.Y  Px = 10 đ/sp Py = 5 đ/sp 1. Nếu người tiêu dùng đạt hữu dụng 450 đvhd cá nhân này cần bao nhiêu tiền. 2. Nếu chỉ cần đạt 200 đvhd. Cá nhân này tiết kiệm được bao nhiêu tiền
 68. 68. KINH TẾ VI MÔ 68 Kiểm tra 1 tiết  Có nhiều nhu cầu sản phẩm gạo của VN từ các nước khác. Tổng cầu là Q=3550-266P. Trong đó cầu nội địa là Qd=1000-46P. Cung nội địa là Q=1800+240P. Giả sử cầu xuất khẩu giảm 40%. Q(tấn), P(ngàn đ/kg) 1. Xác định mức giá và sản lượng gạo cân bằng? Thu nhập của nông dân thay đổi ntn? 2. Giả sử CP bảo đảm mua lượng gạo thừa hằng năm đủ để tăng giá lên 3000/kg thì hằng năm CP phải mua bao nhiêu gạo? Chi ra bao nhiêu tiền? 3. Nếu CP đánh thuế là 0,5 ngàn/kg thì giá cả và sản lượng thay đổi ntn? Ai là người chịu thuế

×