Round table 1.11.2011 sk.r.z.

372 views

Published on

Presenting of the preliminary findings

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Round table 1.11.2011 sk.r.z.

 1. 1. TРКАЛЕЗНА МАСА„ОДЛИВ НА МОЗОЦИ И ПОЛИТИКИ ЗАИНТЕГРАЦИЈА И ВМРЕЖУВАЊЕ НА ВИСОКООБРАЗОВАНИ ПОВРАТНИЦИ“1.11.2011- Културен центар креАКТИВ
 2. 2. За проектот и истражувањето• Име: Застапување за Brain Gain политики насочени кон подобра реинтеграција на високо образованите повратници од Западен Балкан• Регионален проект: Србија, Албанија, Црна Гора, Босна и Херцеговина и Македонија
 3. 3. Регионален контекст• Проблеми при нострификација на диплома• Проблеми при нострифицирање на дипломи стекнати од интердисциплинарни/ напредни студии• Несоодветни работни позиции
 4. 4. Цели на проектот• Идентификува пречки за реинтеграција• Запознавање на клучните чинители со можностите за подобрување на условите за реинтеграција• Развој и поддршка на мерки и политики за подобра реинтеграција на повратниците
 5. 5. За истражувањето• Интернет прашалник• Период од 6 месеци• Испратен прашалник до преку 100 повратници во секоја земја учесник (примерок)• Обработени прашалници од 40 повратници и две фокус групи
 6. 6. Дефиниција на повратник• Лице кое што поминало повеќе од една година во друга држава, и престојува во матичната земја повеќе од една година• Има минимум завршено високо образование, а се препорачува да се има стекнато и со магистерска или докторска титула• Престојувало во некоја од развиените замји од западна Европа, САД, Австралија или Канада
 7. 7. Методологија• Анкетен прашалник• Фокус групи• Интервјуа со претставници на клучните чинители• Анализа на законската рамка
 8. 8. Методолошки проблеми• Непостои официјална и релевантна статистика• Недостаток на механизми при обработка на податоците кои би обезбедиле такви статистики (пр. Евиденција при нострификација на дипломи)
 9. 9. Основни поими• Labor migration (економска/трудова миграција)• Brain drain (одлив на мозоци)• Brain gain (прилив/добивка на мозоци)• Brain circulation (циркулација на мозоци)• Brain waste (залудно трошење на мозоци)
 10. 10. РЕЗУЛТАТИ ОД ИСТРАЖУВАЊЕТО
 11. 11. Главни потешкотии по враќањто: Дали по вашето враќање сте имале потешкотии поврзани со: 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
 12. 12. Потешкотии при барање работаНемале потешкотии 18,9Да, незаинтересираност за мојата диплома и знаење 43,2Да, непочитување на мојата диплома и знаење 5,4Да, негативна селекција 2,7Да, вработување преку врски и познанства 10,8Да, не можев да влезам во клановите кои постојат 2,7Да, побарана ми е партиска припадност 2,7Да, неприфаќање заради мојот пол 0Да, неприфаќање заради мојата возраст 0Да, друго.... 13,5
 13. 13. Моментален статус Каков е моментално вашиот работен статус во вашата матична земја? Вработен 64,9 Невработен 35,1
 14. 14. Насока на образование и вработување Дали вашиот моментален професионален ангажман е во ист смер со профилот на образование со кое сте се стекнале? Да 32,4 Не 67,6
 15. 15. Помош од државата Дали после вашето враќање добивте некаква помош од надлежните институции во домашната држава? Не 91,9 Да 8,1
 16. 16. Интеграција Колку мислите дека сте интегриран, или прифатен од заедницата, во вашата матична земја? Целосно неинтегриран 0 Воглавно неинтегриран 5,4 Средно интегриран 16,2 Воглавно интегриран 54,1 Целосно интегриран 1,2
 17. 17. Одлука да се вратат Како ја проценувате вашата одлука да се вратите во земјата од каде што потекнувате? Многу лоша 10,8 Лоша 27 Добра 51,4 Многу добра 8,1 Одлична 2,7
 18. 18. Причини клучни за враќањеПричина - ~ +Економска криза во странската земја 86,5 10,8 2,7Неможност да се најде работа 81,1 10,8 8,1Недоволно средства/ примања за 81,1 16,2 2,7секојдневен животНе бев прифатен/а во странската земја 94,6 5,4 0Сметав дека полесно ќе најдам работа во 45,9 32,4 21,6матичната земјаИмав понуда за работа во матичната земја 64,9 8,1 27Морав да се вратам заради постојан договор 73,0 8,1 18,9со фирма/ институцијаЗавршив со образованието 21,6 27 51,4
 19. 19. Причини клучни за враќањеПричина - ~ +Морав да се вратам заради договорот за 56,8 10,8 32,4стипендија кој го имав потпишаноПомала е конкуренцијата во земјата од каде 59,5 21,6 18,9што потекнувамПридонес кон развој и промена на 29,7 27 43,2заедницатаДа го споделам и пренесам моето знаење 24,3 29,7 45,9Патриотизам 56,8 29,7 13,5Носталгија 48,6 37,8 13,5Семејни причини 32,4 43,2 24,3Друго 91,9 5,4 2,7
 20. 20. Нострификација• 51,4% од испитаниците отпочнале постапка за нострификација на диплома• Останатиот дел како причини зашто немаат поднесено барање за нострификација ги наведоа следниве:1. Немале потреба: 32,4%2. Дознале дека нема да им ја нострифицираат: 10,8%3. Друго: 5,4%И покрај законските измени и регулираната постапкасеуште се забележуваат исклучоци
 21. 21. Заклучоци• Не постои единствена база на податоци за високо образовани повратници• Враќањето на дел од повратниците од Brain Gain се претвара во Brain Waste• Не постојат никакви владини ниту пак неформални механизми за поддршка на повратниците во нивните матични земји• Иако постапката за нострификација на дипломите е јасна и поедноставена, сепак дел од повратниците немаат интерес да ги нострифицираат својте дипломи• Постои големо разочарување кај повратниците после нивното враќање дома
 22. 22. Препораки• Да се основа единствен центар за поддршка и помош на повратнци• Државата да покрене иницијатива за креирање на база на податоци со повратници• Да се крене свеста помеѓу работодавците (без разлика на секторот) за вештините и знаењето на овие лица• Локалните центри кои обезбедуваат стипендии да креираат алумни клубови за лицата кои ги стипендирале
 23. 23. Следни чекори• Завршување на истражувањето за повратници• Интервјуа со чинители• Консултативен процес врз основа на нацрт студијата• Презентација на регионална конференција• Интернет промоција на единствен регионален портал• Лобирање
 24. 24. ВИ БЛАГОДАРАМ НА ВНИМАНИЕТО!Змејкоски Ристе ЦИКП- Скопјеzmejkoski@crpm.org.mkИм благодариме на придонесот и на нашите партнери:The project Advocating for “Brain Gain” Policies aimed at Reintegration of High-skilledReturnees in the Western Balkans is supported by Balkan Trust for Democracy.

×