Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Haaskanpidon eettiset ohjeet

24,808 views

Published on

Haaskanpidon eettiset ohjeet

Published in: Environment
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Haaskanpidon eettiset ohjeet

  1. 1. Haaskanpitoon liittyvät EETTISET OHJEET METSÄSTÄJILLE
  2. 2. Suomen riistakeskus antaa metsäs- täjille eettiset ohjeet haaskanpidos- ta. Ohjeiden avulla pyritään ehkäi- semään eläintautien leviämistä sekä ennaltaehkäisemään haaskanpidos- ta aiheutuvia ristiriitoja ja suur- pedoista aiheutuvia konflikteja. Eläimistä saatavia sivutuotteita ja niistä johdettuja tuotteita säätelee EU:n sivutuoteasetus. Sivutuote- asetuksen tavoitteena on suojata kansanterveyttä ja eläinten terveyt- tä. Eläimistä saatavissa sivutuotteis- sa voi olla taudinaiheuttajia, jotka saattavat aiheuttaa vaaraa ihmisille tai eläimille. Perusasiat kuntoon Hanki haaskanpitoon maan- omistajan lupa. Metsästys- vuokrasopimus ei anna oikeutta haaskanpitoon Ilmoita haaskanpidosta viran- omaisille säädösten mukaisesti Metsästä haaskalla käyviä pienpetoja. Näin alueelle ei synny pienpetoreservaattia Älä käytä haaskaa hyväksi karhunmetsästyksessä Haaskan sijoittaminen Sijoita haaska kuivalle maalle siten, että haaskasta ei kul- keudu mitään sulamisvesien mukana ympäristöön Sijoita haaska riittävän kauas asutuksesta, etteivät suur- pedot hakeudu haaskojen vuoksi lähelle asutusta Sijoita haaska riittävän kauas asutuksesta, ettei haaskasta aiheudu hajuhaittaa asukkaille Ennaltaehkäise suurpetojen aiheuttamia kotieläinvahin- koja huomioimalla erityisesti karja- ja lammastilojen sijainti haaskaa perustettaessa Älä sijoita haaskaa lähelle retkeilyreittejä. Näin ennalta- ehkäiset ihmisen ja suurpedon kohtaamisriskiä Älä sijoita haaskaa vilkasliiken- teisten teiden lähelle eläinkola- rivaaran vuoksi Suunnitelkaa metsästysseu- rassa haaskapaikat yhdessä. Alueellisesti kattavalla haaska- pyyntiverkostolla tehostetaan pienpetopyyntiä 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7
  3. 3. Sijoita haaska selkeästi omalle metsästysoikeusalueelle, ei naapurialueen rajalle, eikä ns. sirpalealueelle toisen seuran maiden sisälle Haaskalla tarjottava materiaali Huomioi säädösten asettamat rajoitteet kuolleiden eläinten haaskakäytöstä Linkki Mitoita tarjottava määrä kulu- tuksen mukaan. Näin ei synny jätevuoria Älä käytä kuolleita lemmikkejä haaskana Älä käytä saaliiksi saatujen pienpetojen ruhoja haaska- materiaalina. Näin estetään trikiinin leviämistä Älä käytä haaskan sitomiseen ja peittämiseen sellaista ma- teriaalia, johon eläimet voivat sotkeentua tai rikkoa ham- paansa Kuljeta haaskamateriaalia ylei- sillä teillä kuorma peitettynä Haaskapaikan siivoaminen Tyhjennä haaskapaikka sää- döksissä määrättynä aikana Siivoa haaskapaikka siten, että ei jää tulkinnanvaraisuutta sii- tä, onko haaska olemassa vai ei Älä vie haaskapaikalle muo- via tai muuta maatumatonta materiaalia Haaskanpidosta tiedottaminen Tiedota haaskanpidosta met- sästysseuran muille jäsenille Ilmoita viranomaisille haas- kalla tavatuista poikkeavasti käyttäytyvistä tai loukkaantu- neista suurpedoista Haaskalla käytettävästä riista- kamerasta ei tarvitse ilmoittaa kyltillä 8 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3
  4. 4. © Suomen riistakeskus 2015 www.riista.fi Kuva: Hannu Huttu Ulkoasu: Viestintätoimisto Konttuuri

×