Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Eettisiä ohjeita metsästäjille (pitkä)

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Eettisiä ohjeita metsästäjille (pitkä)

  1. 1. EETTISIÄ OHJEITA METSÄSTÄJILLE Metsästyksen juuret juontavat syvällekansamme historiaan. Metsästyskulttuurimme vanhojen ja kunnioitettujen arvojen sekä toimintatapojen vaaliminen kuuluu jokaiselle metsästäjälle. Eettisiä ohjeita tarvitaan rakentamaan ja ylläpitämään metsästyksen yhteistä arvopohjaa. Ohjeilla on tarkoitus auttaa yksittäistä metsästäjää pohtimaan harrastuksensa arvoja ja tavoitteita sekä vahvistaa metsästyksen asemaa yhteiskunnassa.Eettisissä ohjeissa korostetaan riistaeläinten, luonnon ja muiden ihmisten kunnioittamista sekä oikeudenmukaisuutta. Arvostettujametsästäjän ominaisuuksia ovat luotettavuus, vastuuntuntoisuus, osaaminen ja muiden huomioonottaminen. Eettisesti hyväksyttävään metsästykseen kuuluvat seuraavat vaiheet: 1. Riistan etsiminen, löytäminen ja sopivalle pyyntietäisyydelle pääseminen 2. Valitun saalisyksilön mahdollisimman kivuton tappaminen 3. Saaliin kunnioittaminen ja tarkka hyödyntäminen Jos yksikin näistä vaiheista puuttuu, ei enää välttämättä ole kyse eettisesti hyväksyttävästä metsästyksestä. Esimerkiksi luonnonhoidolliset tavoitteet, vahinkoperusteet tai muut yhteiskunnallisetvaatimukset voivat poikkeustapauksissa ollasyy poiketa saaliin tarkasta hyödyntämisestä. Tällaista voi olla esimerkiksi minkin, supikoiran, harmaalokin ja variksen pyydystäminen. 1
  2. 2. Edistä toiminnallasi metsästyksen tavoitteeseen.arvostusta –– Pyri osaltasi huolehtimaan, että riistakannat ja niiden hyödyntäminen–– Kunnioita luontoa ja riistaa. ovat sopusoinnussa muiden–– Vaali metsästystä oleellisena osana luonnonkäyttömuotojen ja elinkeinojensuomalaista kulttuuria ja kunnioita vanhoja kanssa.hyväksyttyjä eränkäyntiperinteitä.–– Edistä harkittua ja rauhallista metsästystä.Suuri saalismäärä ei ole päätavoite. Osoita kunnioitusta riistaeläimille–– Älä jätä jälkiä luontoon. Keräähylsyt ja eväspakkaukset ja pidä huolta –– Muista, että kaikki eläinlajit ja -yksilöt ovatnuotiopaikkojen siisteydestä ja teiden samanarvoisia.kunnosta. –– Käytä sellaisia pyyntimenetelmiä, joissa–– Rajoita metsästyksen ja muun toimintasi valikoiva metsästys on mahdollista jaaiheuttamat häiriöt mahdollisimman vähiin. haavoittamisriski on pieni. Metsästä koiran–– Kasvata, kouluta, hoida ja kohtele koiraasi avulla aina, kun siihen on mahdollisuus.aina hyvin ja asianmukaisesti. –– Älä metsästä ahdingossa olevia–– Ole avoin ja rehellinen metsästyksen riistaeläimiä, esim. sulkasatoisia lintuja taipuolestapuhuja. Opasta ja ohjaa nuoria. jään saartamia hylkeitä. Vältä metsästämästäMuista, että metsästäjänä edustat koko ja kouluttamasta koiraasi leikkaavan hangenmetsästäjäkuntaa. tai muutoin kovien luonnonolosuhteiden aikana. –– Ammu vasta, kun olet varmuudellaHuolehdi kestävän käytön periaatteen tunnistanut kohteen luvalliseksi riistaksi jatoteutumisesta vain silloin, kun sinulla on vapaa tähtäyslinja ja näkökenttä.–– Metsästä aina kestävän käytön –– Ammu vain itsellesi varmoilta etäisyyksiltäperiaatteen mukaisesti. Osallistu ja vain silloin, kun olet varma saaliinriistakantojen arviointeihin ja avusta saamisesta. Pyri tappamaan riistaeläinriistantutkimusta. Selvitä metsästysalueesi harkitusti ensimmäisellä laukauksella.riistatilanne, sovita metsästyksesi riistan Ammu toinen laukaus vain silloin, kuntuottokykyyn ja metsästä valikoiden ja mahdollisuudet osumaan ovat yhtä hyvät kuinharkiten. Pääsääntöisesti metsästyksellä ensimmäisen laukauksen kohdalla olivat. Josvoidaan ottaa talteen enintään se määrä näet, että ensimmäinen laukauksesi haavoittiriistaa, mitä metsästysalue tuottaa. riistaeläintä, älä ammu toista riistaeläintä,–– Tee osuutesi riistanhoitotyöstä. vaan pyri heti etsimään ja lopettamaanPitkäjänteisellä ja suunnitelmallisella haavoittunut.riistanhoito- ja luonnonhoitotyöllä voit –– Vältä haulikolla ampumista yliparantaa paitsi riistan myös muiden eläinten 30 metriin. Pisimmät hyväksyttävätelinmahdollisuuksia ja lisätä luonnon ampumaetäisyydet ovat esimerkiksi:monimuotoisuutta. metsäkauris (kesäkarva) 25 m–– Perusta metsästyksesi saaliin tarkkaan metsäkauris (talvikarva) 20 mhyödyntämiseen tai luonnonhoidolliseen hanhi, kettu ja supikoira 25 m 2
  3. 3. vesilinnut 30 m Kehitä tietojasi ja taitojasi majava 10 m muu riista 30 m –– Pyri koko ajan oppimaan lisää luonnosta, –– Takaapäin ammuttaessa e.m. riistasta ja metsästyksestä. Seuraa maksimietäisyyksiä on lyhennettävä 5 lainsäädännön kehitystä. Jaa tietojasi myös metrillä. Suurikokoisia riistaeläimiä, kuten muille metsästäjille ja luonnonkäyttäjille. metsäkaurista ei tule koskaan ampua –– Ole kiinnostunut metsästysalueestasi takaapäin. ja sen eläimistöstä myös muulloin kuin –– Vältä liian suurten haulien käyttöä. metsästysaikana. Ymmärtämällä riistan Mieti tarvitsetko missään yli 4 mm elinehtoja pystyt toimimaan paremmin hauleja. luonnon hyväksi. –– Vältä kiväärillä ampumista yli 100 –– Kehitä lajintuntemustaitojasi. metriin ilman kunnollista tukea. Älä –– Osallistu metsästykseen liittyviin ammu liikkuvaa riistaa ellet ole hyvällä neuvonta- ja koulutustilaisuuksiin. harjoittelulla hankkinut itsellesi kokemusta –– Kehitä ja ylläpidä ampumataitoasi tällaisesta ampumisesta. Käytä tukea harjoittelemalla. Huolehdi, että aseesi on aina, kun se on mahdollista. sinulle henkilökohtaisesti sopiva ja tunne –– Älä ammu hirvieläintä päähän tai aseesi käynti eri etäisyyksiltä. kaulaan (ei koske armonlaukausta). –– Muista, että metsästäjän taitoa ei mittaa niinkään se, kuinka kaukaa hän Pidä huolta turvallisuudesta pystyy riistan ampumaan, vaan se, kuinka lähelle sitä pääsee tai pystyy sen –– Käsittele aina asetta niin kuin se olisi päästämään tulematta havaituksi. ladattu. Säilytä aseitasi asianmukaisesti.–– Älä aiheuta riistaeläimille tarpeetonta –– Pyri pitämään haulikko taitettunakärsimystä. Lopeta riistaeläin ja luodikon lukko avattuna, kun oletmahdollisimman nopeasti ja kivuttomasti. taukopaikalla, tiellä ja silloin, kun–– Älä ammu riistaa, jos et ole varma, että ampumatilannetta ei ole odotettavissa.saat sen talteen. –– Ole aina selvillä muiden metsästäjien,–– Tee kaikkesi haavoittuneen tai luonnossaliikkujien ja asutuksen sijainnistaloukkaantuneen riistaeläimen löytämiseksi ennen kuin ammut. Turvasektori on vähintäänja talteensaamiseksi. Pidä eläintä silmällä 40 astetta, pidä kimmokevaara mielessäsi.mahdollisimman tarkasti ja paina koko –– Ammu vain turvallista taustaa vasten.tapahtumaketju mieleesi mahdollisia etsintöjä Tiedosta kiväärinluodin pitkä kantomatka,varten. Älä ammu muuta riistaa etsimisen jos päätät ampua esimerkiksi puussa istuvaaaikana. lintua.–– Kunnioita saalistasi, käsittele sitä –– Selvitä koiran sijainti ennen kuin ammut.arvostaen ja käytä se tarkoin hyväksi –– Ota liikenne ja tiestö huomioon, kunruokana, turkiksina tai jollain muulla tapaa. metsästät tai ruokit riistaa.Pelkästään trofeen takia ei koskaan tule –– Älä käytä aseita äläkä osallistumetsästää. Riistan käyttökelvottomat osat on metsästykseen päihtyneenä.käsiteltävä asianmukaisesti. 3
  4. 4. Huolehdi suhteista maanomistajiin pelottaa muita. Pyri järjestämään passipaikat tiealueelta näkymättömiin.–– Neuvottele ja keskustelemaanomistajan kanssa metsästyksestäja riistanhoitotoimenpiteistä, kuten Kunnioita muita metsästäjiäruokintapaikkojen sijoittamisesta. Muista, ettähän päättää alueidensa metsästysoikeuden –– Kunnioita muiden oikeuttakäytöstä. metsästykseen.–– Kysy aina lupa viljelyksillä, tilusteillä –– Ole reilu metsästyskaveri. Äläja aidatuilla alueilla liikkumiseen. Ole silti kehu saaliillasi äläkä ole kateellinenhuomaavainen, kun luvan saatuasi kuljet metsästyskaveriesi saaliista.niillä. –– Tee yhteistyötä lähialueesi metsästäjien–– Kysy lupa nuotion tekemiseen ja ole kanssa ja ole reilu yhteistyökumppani.varovainen tulen kanssa. –– Älä ”syö metsästysnaapurisi kuormasta”.–– Huolehdi, ettei koirasi aiheuta vahinkoa Älä ammu sopimatta riistaa, joka tuleekotieläimille. ajettuna naapurisi puolelta. Älä perusta–– Auta mahdollisuuksiesi mukaan ruokintapaikkoja lähelle naapurisi rajaa.maanomistajia riistavahinkojen torjumisessa, –– Älä käytä ajavaa tai pysäyttävää koiraa,kartoittamisessa ja korjaamisessa. jos on todennäköistä, että suurin osa ajostaSuuntaa metsästys vahinkoja aiheuttaviin tai haukusta tulee tapahtumaan naapurisiriistaeläinyksilöihin ja sellaisille alueille, joilla mailla.vahinkojen estäminen on tarpeellista. Valvo –– Arvosta koiranohjaajaa ja koiraa. Autamaanomistajan etuja ja tarvittaessa tiedota koiran etsimisessä ja kiinnisaamisessahänelle muistakin asioista. sekä huolehdi koiran turvallisuudesta metsästystapahtuman aikana. –– Käyttäydy aina niin kuin toivoisitOta huomioon asutus ja muut luonnossa muidenkin metsästäjien käyttäytyvän sinualiikkujat kohtaan.–– Muista, että metsästäjänä et oleainoa luonnonkäyttäjä, vaikka liikutkinmaanomistajan oikeutuksella. Käytätarvittaessa opasteita tai kylttejä osoittamaanalueet, joilla metsästys on käynnissä.–– Ole ystävällinen muita luonnossa liikkuviakohtaan. Älä määräile muita, mutta selitäystävällisesti, mitä olet tekemässä. Kunnioitamuiden ihmisten mielipiteitä.–– Toimi kaikessa niin, että muut ihmisetvoivat tuntea olonsa turvalliseksi. Muut eivätvälttämättä ole perehtyneitä aseisiin ja niidenvaikutuksiin. Esimerkiksi vaarattomastikinputoavat haulit tai laukausten äänet saattavat 4

×