Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pirkanmaan toisen asteen tvt suunnitelma 2013-2016

3,358 views

Published on

Pirkanmaan toisen asteen tvt-suunnitelma 2013-2016, esittelydiat. Suunnitelma on kokonaisuudessaan saatavilla http://tvt.tampereenseutu.fi/suunnitelmat/maakunnallinen-tvt-suunnitelma/

Published in: Education
 • Be the first to comment

Pirkanmaan toisen asteen tvt suunnitelma 2013-2016

 1. 1. Pirkanmaan toisen asteen tvt-suunnitelma 2013-2016 Riikka Vanninen riikka.vanninen@tampere.fi www.slideshare.net/RiikkaVanninen twitter.com/riikkavanninen PAOK paokhanke.ning.com #paokhanke (Twitter) facebook.com/PAOK-verkosto
 2. 2. Pirkanmaan toisen asteen tvt-suunnitelma • Suunnitelma on tehty PAOK-verkoston koordinoimana Pirkanmaan toisen asteen koulutuksen toimijoiden ja Pirkanmaan liiton yhteistyönä • Tässä diasarjassa on kuvattu suunnitelman ja siihen sisältyvien toimenpide-ehdotusten ydinkohdat. Suunnitelma on kokonaisuudessaan saatavilla tvt.tampereenseutu.fi/suunnitelmat/maakunnallinen-tvt-suunnitelma/ • PAOK tukee maakunnalliseen suunnitelmaan pohjautuvien koulutuksen järjestäjä-/oppilaitoskohtaisten tvt-suunnitelmien tekemistä/päivittämistä vuoden 2013 aikana
 3. 3. Työryhmä • Miia Collanus, suunnittelija, Tampereen kaupungin toisen asteen koulutus • Elisa Helminen, tietotuotantopäällikkö, Tredu • Juuso Hyvärinen, kehitysjohtaja, VAAO • Marko Koskinen, kehityspäällikkö, Pirkanmaan liitto • Nina Lehtinen, sivistysjohtaja, Lempäälä • Kimmo Levänen, apulaisrehtori, LPKKY/Pirkanmaan aikuislukio • Ville Raatikainen, opetuspäällikkö, Pirkkala • Tuovi Ronkainen, rehtori, Akaan lukio • Riikka Vanninen, projektipäällikkö, PAOK (työryhmän pj.)
 4. 4. Suunnitelman lähtökohdat Taustalla mm. •Koulutuksen tietoyhteiskuntakehittäminen 2020 (OKM 2010) •Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma (Arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunta 2010) •Lukion tulevaisuus 2030 (OPH/Linturi, Rubin, Airaksinen 2011) •Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma (SADeohjelma) •KOHVI - Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri •Tampereen seudun perusopetuksen TVT-suunnitelma 2012-2015 •Pirkanmaan toisen asteen sähköisen toimintakulttuurin strategia 2008 •Suomen Lukiolaisten Liiton toteuttama Lukio 2.0 -tutkimus •Suomen Lukiolaisten Liiton kannanotto “Alkavan lukiouudistuksen kirkastettava lukion roolia” 21.1.2013 •Toisen asteen opiskelijaryhmien haastattelut
 5. 5. Tvt:n opetuskäytön visio ”Pirkanmaan toisen asteen koulutuksessa tvt:n pedagoginen käyttö on luonteva osa oppilaitosten oppimis- ja toimintakulttuuria. Oppilaitosten toimintakulttuuri tukee ja kannustaa yhteisölliseen kehittämiseen, avoimuuteen ja osaamisen jakamiseen . Opetus- ja muu henkilöstö kehittää osaamistaan oppilaitoksen strategioiden ja toimintasuunnitelmien mukaisesti ja hyödyntää tvt:n pedagogisia mahdollisuuksia opiskelijoiden oppimista tukevalla tavalla. Tvt-taidot ovat opettajilla luonteva ja arkinen osa ammattitaitoa , eikä tvt:n opetuskäyttöä nähdä pedagogisesta osaamisesta erillisenä taitona. Opettajien tueksi on luotu tvt-pedagogisen tuen verkostomainen toimintamalli ja tvt-pedagogiseen tukeen on varattu riittävät asiantuntijaresurssit.”
 6. 6. Tvt:n opetuskäytön tavoitteet ja kehittämisen painopisteet • • • • • Pedagogisen johtamisen vahvistaminen Tvt-suunnitteluprosessien systematisointi Sähköisen toimintakulttuurin vahvistaminen Oppimisprosessien kehittäminen ja tukeminen tvt:n avulla Opettajien tvt-pedagogisen osaamisen kehittäminen
 7. 7. Pedagogisen johtamisen vahvistaminen • • • Pedagoginen johtaminen on oppilaitoksissa tapahtuvaa arjen toimintaa, jolla pyritään tukemaan laadukasta ja osaavaa opetustoimintaa sekä työyhteisön hyvinvointia Oppilaitosjohto vastaa siitä, että oppilaitoksen tvt-suunnitelma on oppilaitoksen strategian ja toimintasuunnitelman mukainen ja laiteja ohjelmistohankinnat noudattavat esim. kunnan kokonaisarkkitehtuurisuunnitelmaa Oppilaitosjohto vastaa siitä, että tvt:n käyttö on suunnitelmallista ja käytettävät laitteet ajanmukaisia
 8. 8. Pedagogisen johtamisen vahvistaminen Toimenpide-ehdotuksia •Tvt-suunnittelu osaksi oppilaitoksen strategian ja toiminnan suunnittelua •Oppilaitosjohdon ja tietohallinnon yhteistyö •Oppilaitosten laite- ja ohjelmistohankinnoissa otetaan huomioon koulutuksen järjestäjän kokonaisarkkitehtuurisuunnitelma ja tehdään yhteistyötä tietohallinnon kanssa •Suunnitellaan infrastruktuuri siten, että se tukee opiskelijoiden omien laitteiden käyttöä opiskelussa oppilaitoksen laitteiden lisäksi •Varmistetaan tietoliikenneyhteyksien, erityisesti langattomien verkkojen ja teknisen infrastruktuurin toimivuus - lukiokoulutuksessa ylioppilaskoetilojen varustaminen sähköisten yo-kokeiden vaatimusten mukaisiksi on tärkeä hoitaa kuntoon hyvissä ajoin ennen kuin sähköisten ylioppilaskirjoitusten toteutus alkaa
 9. 9. Tvt-suunnitteluprosessien systematisointi • Tvt-suunnittelutyötä tehdään vähintään maakunnallisella ja oppilaitostasolla • Tvt-suunnitelman liitteeksi vuosittainen toteutussuunnitelma
 10. 10. Tvt-suunnitteluprosessien systematisointi Toimenpide-ehdotuksia •Oppilaitostason tvt-suunnitelma – Pohjautuu Pirkanmaan toisen asteen tvt-suunnitelmaan ja mahdolliseen seudulliseen/koulutuksen järjestäjän tvt-suunnitelmaan – Oppilaitoskohtaiset painopisteet ja tavoitteet – Konkretisointi: miten oppilaitoksessa konkreettisesti toteutetaan maakunnallisessa suunnitelmassa esitettyjä toimepide-ehdotuksia – Tvt:n opetuskäytön linjaukset => tarkennetaan ja konkretisoidaan vuosittaisissa toteutussuunnitelmissa •Tvt-suunnitelmatyön taustalla oppilaitoksen e-valmiustason ja opettajien tvt-osaamisen tason kartoitukset •Maakunnallisen tvt-suunnitelman päivittää maakunnan toisen asteen koulutuksen toimijoista ja muista asiantuntijoista koostuva työryhmä
 11. 11. • Sähköisen toimintakulttuurin vahvistaminen Sähköinen toimintakulttuuri – – – – • Tvt:n käyttö ja kehittäminen on osa oppilaitoksen arkea Edellyttää systemaattista tvt-suunnittelua Suositaan tvt:n käyttöä opetuksen ja oppimisprosessin tukena Lisätään omien laitteiden hyödyntämisen mahdollisuuksia Osaamisen jakamiseen ja yhteisopettajuuteen kannustavaa jaetun asiantuntijuuden toimintakulttuuria tuetaan – Lisäämällä oppilaitosten välistä yhteistyötä – Suunnittelemalla oppilaitosten opetussuunnitelmiin yhteisopettajuuden toteuttamisen mahdollisuuksia Kuva: Riikka Vanninen, CC BY
 12. 12. Sähköisen toimintakulttuurin vahvistaminen Toimenpide-ehdotuksia: •Tvt:n opetuskäyttö osaksi oppilaitosten opetussuunnitelmatyötä •Suunnitellaan oppilaitoksen toimintakulttuuri tukemaan myös omien laitteiden käyttöä •Kannustetaan toimintakäytäntöjen kehittämiseen ja tvt:n käyttöön •Tehdään oppilaitosten välistä yhteistyötä •Varmistetaan opiskelijoiden erilaisissa verkko-oppimisympäristöissä tekemien oppimistehtävien ja materiaalien käytettävissä olo arviointia/ arvioinnin oikaisua varten •Tehdään sosiaalisen median opetuskäytön ohjeistus, joka kannustaa sosiaalisen median opetuskäyttöön •Tuetaan opiskelijoiden tasa-arvoisia mahdollisuuksia tvt:n käyttöön: tvt-hankinnat •Lisätään opettajien tvt-pedagogista osaamista täydennyskoulutusten lisäksi myös muilla osaamisen kehittämisen tavoilla
 13. 13. Oppimisprosessien kehittäminen ja tukeminen tvt:n avulla • Tvt:n avulla tuetaan – – – – • • • • • opiskelijoiden aktiivista roolia oppimisprosessissa yksilöllisiä ja yhteisöllisiä oppimisen tapoja omia opiskelupolkuja (eriyttäminen) opiskelun joustavuutta Oppimisprosessien suunnittelu esim. tutkivan oppimisen, projektioppimisen tai tekemällä oppimisen periaatteiden mukainen Tvt:n mahdollisuudet oppimisprosessin aikaisessa arvioinnissa, opiskelijan itsearviointitaitojen vahvistamisessa ja vertaisarvioinnissa Lukiokoulutuksessa valmistautuminen sähköisiin ylioppilaskokeisiin Huomio siihen, että opiskelijoilla on toisen asteen koulutuksen jälkeen jatko-opiskelussa ja työelämässä tarvittavat tvt-perustaidot sekä tiedonhaku- ja tiedonhallintataidot Verkko-opiskelutaitojen kehittymisen tukeminen
 14. 14. Oppimisprosessien kehittäminen ja tukeminen tvt:n avulla Toimenpide-ehdotuksia: •Oppimisprosessien suunnitteleminen kannustamaan opiskelijoiden aktiivisuutta, osaamisen jakamista ja yhteistä tiedontuottamista •Opetuksen eriyttäminen tvt:n avulla •Oppimisprosessin aikaisen palautteen lisääminen, myös vertais- ja itsearviointi •Verkkotyöskentelyn yhdistäminen lähiopiskeluun, opiskelijoiden ohjaaminen verkkokursseille •Maakunnallisen verkkokurssitarjottimen ylläpito ja kehittäminen osaksi maakunnan toisen asteen oppilaitosten verkostomaista yhteistyötä •Oppilaitoskohtaisissa opetus- ja tvt-suunnitelmissa varmistetaan, että opiskelijat saavat jatko-opiskelussa ja työelämässä tarvittavat tvt-perustaidot sekä yleiset tietoyhteiskuntataidot •Opiskelijoiden tiedonhaku- ja tiedonhallintataitojen kehittäminen
 15. 15. Opettajien tvt-pedagogisen osaamisen kehittäminen • • • • Tavoitteena on, että tvt-taidot ovat opettajilla luonteva ja arkinen osa ammattitaitoa: tvt:n opetuskäyttöä ei nähdä pedagogisesta osaamisesta erillisenä taitona Täydennyskoulutukset tukevat oppilaitoksen toiminta- ja tvtsuunnitelmien toteutumista Opettajien tvt-osaamisen tasoa ja osaamisen kehittämisen tarvetta arvioidaan sekä yksilö- että oppilaitostasolla: kaikki eivät tarvitse samoja tvt-taitoja Opettajien tvt-pedagogisen ja -teknisen tuen uudenlaiselle organisoimiselle sekä oppilaitos- että maakunnallisella tasolla on tarve ⇒ Verkostomainen tukimalli Kuva: Riikka Vanninen, CC BY
 16. 16. Opettajien tvt-pedagogisen osaamisen kehittäminen Toimenpide-ehdotuksia: •Opettajien tvt-osaamisen tason säännöllinen arvioiminen •Määritellään konkreettiset tvt-osaamisen kehittämisen tavat vuosittaisissa toimintasuunnitelmissa ja toteutetaan sekä yksittäisten opettajien että koko henkilöstön täydennyskoulutukset oppilaitoksen toiminta- ja tvt-suunnitelmien linjausten mukaisesti •Kehitetään opettajien osaamista täydennyskoulutusten lisäksi myös muilla osaamisen kehittämisen tavoilla •Seurataan opettajien osallistumista tvt-koulutuksiin sekä oppilaitos- että koulutuksen järjestäjän tasolla •Määritellään tarjottavat tvt-tukipalvelut koulutuksen järjestäjä-/ oppilaitostasolla: vertaistukeen perustuva toimintamalli •Arvioidaan tarvelähtöisesti maakunnallinen tvt-tuen vertaisverkoston koordinoinnin tarve ja varataan siihen tarvittavat resurssit
 17. 17. Oppilaitosviestinnän tavoitteet ja kehittämisen painopisteet • • • • Oppilaitosten sisäisen ja ulkoisen viestinnän suunnittelun tulisi olla osa toiminnan suunnittelua Suunnittelun taustalla kartoitus käytössä olevista sähköisistä viestintäkanavista ja niiden käyttötavoista Viestinnän suunnittelussa otetaan kantaa siihen, minkälaiseen toimintatapaan pyritään ja miten sen toteutumista tuetaan Toisen asteen koulutuksessa oppilaitosten tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat opiskelijoiden huoltajat, ammatillisessa koulutuksessa myös työelämän yhteistyötahot Kuva: Matleena Laakso, CC BY
 18. 18. Oppilaitosviestinnän tavoitteet ja kehittämisen painopisteet Toimenpide-ehdotuksia: •Tehdään yhteistyötä tietohallinnon kanssa tietojärjestelmä- ja ohjelmistohankinnoissa ja niiden suunnittelussa •Sisäisen ja ulkoisen viestinnän suunnittelussa määritellään eri viestintäkanavien roolit, eri kanavista vastaavat ja niiden käytön periaatteet •Eri kanavia käytettäessä huolehditaan siitä, että niitä päivitetään säännöllisesti •Tuetaan sähköisen toimintakulttuurin vahvistumista käyttämällä tieto- ja viestintätekniikkaa aktiivisesti niin sisäisessä kuin ulkoisessakin viestinnässä •Vähennetään sähköpostiliikenteen määrää esim. hyödyntämällä oppilaitoksen kotisivuja, sosiaalista mediaa, opiskelijahallintojärjestelmiä jne. •Sähköistä viestintää suunnitellaan myös markkinoinnin näkökulmasta
 19. 19. Tämä diasarja on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä CC BY-SA Sinä saat • Jakaa ja muokata tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu Kahdella ehdolla • Viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lähteeseen, tämän diasarjan osalta: Riikka Vanninen, www.slideshare.net/RiikkaVanninen • Jos muokkaat tätä diasarjaa tai käytät tätä osana laajempaa teosta, tulee sinun jakaa muokattu teos tällä samalla lisenssillä   Lisätietoja • CC-lisenssit: creativecommons.fi • CC BY-SA -lisenssi: creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.fi • Diasarjan taloudelliset tekijänoikeudet kuuluvat Pirkanmaan ELY-keskukselle

×