Rīgas Centrālā bibliotēka    2011.gadā    Rīgas Centrālā bibliotēka    Rīgas Centrālā bibliotēka  1      ...
RCB skaitliskie rādītāji vienotajā RCB lasītāju datubāzē reģistrēto lasītāju skaits – 61 207 (t.sk. bērni un jaunieši l...
RCB skaitliskie rādītāji datoru izmantošana – 262 319 krājums 2011.gada beigās – 766 335 (saņemts – 64 316, izslēgts – ...
Rīgas Centrālās bibliotēkas (RCB)    darba aktualitātes 2011. gadā vienotā bibliotēku tīkla attīstība, infrastruktūr...
Rīgas Centrālās bibliotēkas (RCB)    darba aktualitātes 2011. gadā pakalpojumu attīstība; automatizētās krājuma pārb...
Personāls Darbinieku skaits 2011.gada beigās -          289: no kuriem 210 bija bibliotekārie darbinieki (196 ...
PersonālsRD IKSD gada balva "Baltais zvirbulis" 2010     Mārai Grigorevskai         7
Personāls         Apmācības: RCB tālākizglītības programmas ietvaros; komandējumi (starptautiskas konferences, ...
Personāls        Apmācības: publisko bibliotēku attīstības projektā 3td (vienotais portāls "Latvija", Lursoft "L...
Akreditācija 7.decembrī - četru RCB filiālbibliotēku - Biķernieku, Jaunciema un Imantas filiālbibliotēkas un filiālbibl...
RCB tīkla optimizācija un    attīstība    RCB tīkls 2011.gada beigās: Centrālā bibliotēka 26 filiālbibliotēkas 3 ...
RCB tīkla optimizācija un    attīstība RCB jaunās Biķernieku filiālbibliotēkas  atvēršana 2011. gada 14.janvārī atro...
RCB Biķerniekufiliālbibliotēka          13
RCB tīkla optimizācija un    attīstībaRCB Jaunciema filiālbibliotēkas atvēršana pēc renovācijas 2011.gada 12.februārī...
RCB Jaunciema    filiālbibliotēkaDatorvietas    Pieaugušo literatūras          nodaļa           ...
RCB tīkla optimizācija un    attīstībaRCB Imantas filiālbibliotēkas atvēršana   pēc rekonstrukcijas 2011.gada    ...
RCB Imantas filiālbibliotēka                17
RCB tīkla optimizācija un    attīstība RCB Ziemeļblāzmas filiālbibliotēkas pārvietošana un darbības nodrošināšana uz...
RCB telpu un aprīkojuma    uzlabošana Jaunu mēbeļu iegāde RCB Imantas, Šampētera filiālbibliotēkai un RCB 2.stāvam;...
RCB dokumenti "Rīgas Centrālās bibliotēkas nolikums" (apstiprināts 2011.gada 26.jūlijā); papildināti, laboti un Rīgas ...
RCB dokumenti mūsdienīgoti RCB amatu apraksti; optimizēta lietvedības dokumentu aprite; informācija par personālu apko...
RCB dokumenti rīkojumi par summāro un individuālo uzskaiti un izsnieguma uzskaiti RCB, kas nosaka no 2012.gada: • tiek...
RCB dokumenti rīkojumi par summāro un individuālo uzskaiti un izsnieguma uzskaiti RCB, kas nosaka no 2012.gada: • turp...
Pakalpojumu attīstība patstāvīga bibliotēkas informācijas resursu rezervēšana un lasīšanas termiņa pagarināšana; mašīn...
Darbs ar krājumu Jaunieguvumu skaits - 34 727; Lasītavas un abonementa krājuma apvienošana vai lasītavas daļas samazin...
Darbs ar krājumu darbs ar 2009.gadā reorganizēto struktūrvienību krājumiem: • atlase un nodošana citām RCB  struktūrv...
Darbs ar krājumu RCB elektroniskā kataloga papildināšana – 33 632 eksemplāri (10 261 nosaukumi); izslēgts no RCB elekt...
Uzziņu un informāciju    darbs Individuālas konsultācijas informācijas prasmju apguvei; Bibliotekārās stundas (bibl....
Uzziņu un informāciju    darbs Jaunieguvumu saraksti sadarbības partneru telpās vai nosūtot elektroniski; Jaunieguv...
Uzziņu un informāciju    darbs RD Pilsētas attīstības departamenta informācija; Tematiski tīmekļa vietņu adrešu apk...
SBAPieprasījumu   Izpildītie  skaits   pieprasījumi  739      681               31
Repozitārija izmantošanaPasīvais  Aktīvais  Apmaiņaskrājums  krājums   krājums 213    2 130    754     ...
Lasītāju grupas   Sociāli mazaizsargātie lasītāji informācija par RCB struktūrvienībām sociālajās iestādēs un otrādi;...
Lasītāju grupasCepuru balle RCB Grīziņkalna filiālbibliotēkā un datornodarbības RCB filiālbibliotēkā "Vidzeme"  34
Lasītāju grupas    Sociāli mazaizsargātie lasītāji informācija par darba meklēšanas iespējām (konsultācijas par darba...
Lasītāju grupas    Cilvēki ar īpašām vajadzībām izdevumu piegāde dzīvesvietā; pakalpojuma īstenošana ēku 1.stāvos; R...
Lasītāju grupas       Bērni un jaunieši 22 bērnu nodaļas; papildus: 4 atsevišķas telpas mazuļiem, 2 – pusaudžiem...
Lasītāju grupasRCB Imantas un Jaunciema filiālbibliotēkas bērnu        literatūras nodaļa         38
Lasītāju grupas       Bērni un jaunieši Vairāk nekā citus gadus – pasākumi nevis klašu vai bērnudārzu grupām, bet...
Lasītāju grupas      Bērni un jaunieši RCB un tās 26 filiālbibliotēkas no 126 Rīgas vispārizglītojošām skolām pār...
Lasītāju grupas  Pasākumi bērniem un jauniešiem 1 011 pasākumi bērniem; Pieaudzis to pasākumu skaits, kuri tiek organ...
Lasītāju grupas  Pasākumi bērniem un jauniešiem Dalība LNB lasīšanas veicināšanas programmā "Bērnu žūrija" (19 fil. un...
Lasītāju grupas   Pasākumi bērniem un jauniešiem RCB radošo aktivitāšu programma "Ideju fabrika grāmatā": Trīs vasaras...
Lasītāju grupas  Pasākumi bērniem un jauniešiem RCB akcija "TOP 5": veidota, lai bērnus rosinātu iesaistīties grāmatu...
Lasītāju grupas  Pasākumi bērniem un jauniešiem Metodes un formas: • radošās darbnīcas (RCB ārējais apkalpošanas  pu...
Lasītāju grupas   Pasākumi bērniem un jauniešiem Metodes un formas: • tematiskās viktorīnas "Viss par un ap  kaķiem"...
Lasītāju grupas   Pasākumi bērniem un jauniešiem Metodes un formas: • bērnu radošo darbu izstādes (RCB  Jaunciema, P...
Lasītāju grupas  Pasākumi bērniem un jauniešiem Metodes un formas: • ekskursijas uz bibliotēku (skolēniem,  mazuļiem...
Lasītāju grupas Pasākumi bērniem un jauniešiemBērni lasa: RCB Bišumuižas filiālbibliotēka un mazuļi    RCB Sarkandauga...
Lasītāju grupas  Pasākumi bērniem un jauniešiem Metodes un formas: • tematiski pasākumi; • literatūras izstādes; • p...
Lasītāju grupas   Pasākumi bērniem un jauniešiem Metodes un formas: • Talantu fabrika (RCB Sarkandaugavas  filiālbib...
Lasītāju grupas   Pasākumi bērniem un jauniešiem Metodes un formas: • Vecāku un vecvecāku iesaistīšana  kopīgos pasā...
Lasītāju grupas  Pasākumi bērniem un jauniešiem Metodes un formas pusaudžiem: • literārās stundas (RCB Bērnu literatūr...
Lasītāju grupasPasākumi bērniem ar īpašām vajadzībām: Sadarbība ar specializētajām skolām, dienas centriem; tematiskas ...
Lasītāju grupasPasākumi bērniem ar īpašām vajadzībām: tematiski pasākumi, radošas aktivitātes (krāsošana, līmēšana, orig...
Lasītāju grupasPasākumi bērniem ar īpašām vajadzībām: Atsevišķi pasākumi – radošo darbu izstādes, tematiskas tikšanās, ...
NovadpētniecībaVeltījums RCB 105 gadu jubilejai – fotoalbums  57    "Viena diena bibliotēkas dzīvē"
Novadpētniecība Novadpētniecības datubāzes papildināšana (+2 780 ierakstu), t.sk. no dāvinājumā saņemtā laikraksta "Rī...
Novadpētniecība “RCB gadagrāmatas 2010” izdošana un darbs pie gadagrāmatas 2011; Bibliotēku vēstures prezentāciju izve...
Novadpētniecība Iedzīvotāju atmiņu materiāli (Torņakalna fil.); Objektu izpēte (ielas, kaimiņiestādes: Pļavnieku fil.)...
NovadpētniecībaNovadpētniecības izstāde RCB  Novadpētniecības izstāde un krājumsImantas filiālbibliotēkā    RCB Sarkan...
Projektizstrāde Realizēti 5 projekta pieteikumi: • "Rīgas Centrālās bibliotēkas un Ūmeo  pilsētas bibliotēkas sadarbīb...
Projektizstrāde Realizēti 5 projekta pieteikumi: • "Sharing Experiences of City Public  Library Management" (1 darbini...
ProjektizstrādeUzsākot ieslodzīto apmācības projekta ietvaros  64
Automatizācija Automatizētas inventarizācijas BIS ALISE atbilstoši inventarizācijas instrukcijai un metodiskai vēstulei...
Kopdarbība ar pašvaldību RCB filiālbibliotēku telpu remonti, papildus telpas Brīvības ielā 49/53 2.stāvā; RCB pakalpoj...
Publicitāte 1 564 pasākumi; no tiem 1 011 pasākumi (65%) bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem; 26 096 interesentu apme...
PublicitāteRCB 105 gadu jubilejas pasākumi Starptautiska konference un fotoalbuma    68 "Viena diena bibliotēkas dzīv...
Publicitāte  RCB 105 gadu jubilejas pasākumiCeļojošā fotoizstāde "Viena diena bibliotēkas dzīvē"  69
Publicitāte RCB jaunatvērto un pēc renovācijas atklāto filiālbibliotēku atvēršanas pasākumi; "RCB gadagrāmatas 2010" a...
Publicitāte Dalība Pārdaugavas svētkos (RCB Iļģuciema fil.); Dalība tirdzniecības centra "Galerija Azur" rīkotajās Hob...
Publicitāte Jau tradicionālie RCB grāmatu maiņas punkti Grāmatu svētkos, Rīgas svētkos, Zinību dienā u.c. (7 reizes, RC...
Publicitāte Dalība Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļā (15 struktūrvienības); Dalība UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas p...
RCB sagatavotās izstādesIzstāde "Rīga grāmatās no senatnes līdz mūsdienām"        Latviešu biedrības namā     ...
RCB sagatavotās izstādesRCB izstāde "Latvju raksts daiļamata mākslā"  75   Sanktpēterburgā Rīgas dienu ietvaros
Sadarbības partneru       izstādesSanktpēterburgas M.Ļermontova Centrālās bibliotēkas izstāde  "Tautu pasakas" un ...
Tikšanās ar populāriem  cilvēkiem                       77Nora Ikstena un Inese Zandere viesojas RCB
Mākslas izstādesRCB filiālbibliotēkas "Vidzeme" organizētās izstādes                           ...
"Velobrauciens parbibliotēkām"Pirmā starptautiskā ne-konference                  79
Metodiskie materiāli "Tematisks plāns bibliotekārajām stundām Rīgas Centrālajā bibliotēkā"; "RCB radošo aktivitāšu prog...
Metodiskie materiāli Dalība LNB BAI Bibliotēku konsultatīvā centra vadītajā darba grupā par "Krājumu veidošanas vadlīn...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

RCB 2011.gada darba parskats

843 views

Published on

Slaidrāde par Rīgas Centrālās bibliotēkas darbu 2011. gadā.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
843
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

RCB 2011.gada darba parskats

 1. 1. Rīgas Centrālā bibliotēka 2011.gadā Rīgas Centrālā bibliotēka Rīgas Centrālā bibliotēka 1 www.rcb.lv
 2. 2. RCB skaitliskie rādītāji vienotajā RCB lasītāju datubāzē reģistrēto lasītāju skaits – 61 207 (t.sk. bērni un jaunieši līdz 18 gadiem – 15 289 jeb 25%) apmeklējumu skaits – 961 499 (t.sk. bērni un jaunieši līdz 18 gadiem – 210 490 jeb 22%) izsniegumu skaits – 1 722 346 (t.sk. bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem – 299 038 jeb 17%) 2
 3. 3. RCB skaitliskie rādītāji datoru izmantošana – 262 319 krājums 2011.gada beigās – 766 335 (saņemts – 64 316, izslēgts – 145 231, samazinājums par 80 915 eks.) krājuma apgrozība – 2,2 komplektēšanai izlietotie RCB budžeta līdzekļi:127 880,88 Ls (jaunieguvumi), 29 343 Ls (periodika 2012.gadam) 3
 4. 4. Rīgas Centrālās bibliotēkas (RCB) darba aktualitātes 2011. gadā vienotā bibliotēku tīkla attīstība, infrastruktūras sakārtošana un attīstība; darbs ar personālu un darba samaksas jautājumi; publicitāte (105 gadu jubilejas konference, RCB izdevumi, ceļojošā fotoizstāde); 4
 5. 5. Rīgas Centrālās bibliotēkas (RCB) darba aktualitātes 2011. gadā pakalpojumu attīstība; automatizētās krājuma pārbaudes; četru filiālbibliotēku akreditācijas pārbaude. 5
 6. 6. Personāls Darbinieku skaits 2011.gada beigās - 289: no kuriem 210 bija bibliotekārie darbinieki (196 – pilna laika slodzes darbinieki, 13 strādāja pusslodzi, bet 1 bija cita slodze); 206 bibliotekārie darbinieki RCB strādāja pamatdarbā; Jauna amata vienība – darba aizsardzības speciālists 6
 7. 7. PersonālsRD IKSD gada balva "Baltais zvirbulis" 2010 Mārai Grigorevskai 7
 8. 8. Personāls Apmācības: RCB tālākizglītības programmas ietvaros; komandējumi (starptautiskas konferences, mācību braucieni uz Ūmeo, komandējumi, realizējot projektus, "Velobrauciens par bibliotēkām"); sadarbība ar Latvijas Nacionālo bibliotēku (semināri RCB darbiniekiem, mācības LNB Mācību centrā, konferences, semināri) 8
 9. 9. Personāls Apmācības: publisko bibliotēku attīstības projektā 3td (vienotais portāls "Latvija", Lursoft "Laikrakstu bibliotēka"); teorētiskā un praktiskā nodarbība par ugunsdrošību 9
 10. 10. Akreditācija 7.decembrī - četru RCB filiālbibliotēku - Biķernieku, Jaunciema un Imantas filiālbibliotēkas un filiālbibliotēkas "Rēzna" – akreditācijas pārbaude; Akreditācijas komisijas sastāvs: Latgales Centrālās bibliotēkas direktore Jeļena Šapkova, Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas direktores vietniece Dzintra Punga un Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta Bibliotēku un arhīvu nodaļas vecākā referente Linda Langenfelde. 10
 11. 11. RCB tīkla optimizācija un attīstība RCB tīkls 2011.gada beigās: Centrālā bibliotēka 26 filiālbibliotēkas 3 ārējie apkalpošanas punkti 11
 12. 12. RCB tīkla optimizācija un attīstība RCB jaunās Biķernieku filiālbibliotēkas atvēršana 2011. gada 14.janvārī atrodas Burtnieku ielā 37 (netālu no reorganizētās RCB bērnu bibliotēkas "Burtnieks"); reģ. Nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā - BLB 2036, 08.03.2011. telpu platība – 190 m2 12
 13. 13. RCB Biķerniekufiliālbibliotēka 13
 14. 14. RCB tīkla optimizācija un attīstībaRCB Jaunciema filiālbibliotēkas atvēršana pēc renovācijas 2011.gada 12.februārī atrodas Gaileņu ielā 5; telpu platība – 113 m2 14
 15. 15. RCB Jaunciema filiālbibliotēkaDatorvietas Pieaugušo literatūras nodaļa 15
 16. 16. RCB tīkla optimizācija un attīstībaRCB Imantas filiālbibliotēkas atvēršana pēc rekonstrukcijas 2011.gada 1.decembrī atrodas Slokas ielā 161; telpu platība – ap 1400 m2; Pieaugušo literatūras nodaļa, Bērnu literatūras nodaļa, datorklase, pasākumu telpa, krātuve 16
 17. 17. RCB Imantas filiālbibliotēka 17
 18. 18. RCB tīkla optimizācija un attīstība RCB Ziemeļblāzmas filiālbibliotēkas pārvietošana un darbības nodrošināšana uz laiku, kamēr notiek Ziemeļblāzmas kultūras kompleksa rekonstrukcija; RCB Svešvalodu filiālbibliotēkas un Mākslas un mūzikas filiālbibliotēkas reorganizācija un pievienošana RCB; RCB reorganizācija un papildus telpu (650m2) piešķiršana. 18
 19. 19. RCB telpu un aprīkojuma uzlabošana Jaunu mēbeļu iegāde RCB Imantas, Šampētera filiālbibliotēkai un RCB 2.stāvam; Jauns apmēbelējums RCB Iļģuciema filiālbibliotēkas lasītavai; Mēbeļu nomaiņa RCB Torņakalna filiālbibliotēkai; Remontdarbi RCB, RCB Imantas, Šampētera filiālbibliotēkā un RCB filiālbibliotēkā "Rēzna", "Pārdaugava" 19
 20. 20. RCB dokumenti "Rīgas Centrālās bibliotēkas nolikums" (apstiprināts 2011.gada 26.jūlijā); papildināti, laboti un Rīgas Domes atbildīgajām institūcijām iesniegti RCB lietošanas noteikumi; būtiski uzlabota un sakārtota darba aizsardzības dokumentācija, veicot darba vides un vietas risku novērtēšanu; 20
 21. 21. RCB dokumenti mūsdienīgoti RCB amatu apraksti; optimizēta lietvedības dokumentu aprite; informācija par personālu apkopota elektroniskā veidā vienotajā datubāzē "Kadri"; 21
 22. 22. RCB dokumenti rīkojumi par summāro un individuālo uzskaiti un izsnieguma uzskaiti RCB, kas nosaka no 2012.gada: • tiek apturēta norakstīto svītrkodēto informācijas resursu izslēgšana no individuālās uzskaites grāmatām drukātā formā; • tiek noteikti īsāki glabāšanas termiņi periodikai (tiks glabāti kalendārā gada laikraksti un kalendārā un iepriekšējā gada žurnāli); 22
 23. 23. RCB dokumenti rīkojumi par summāro un individuālo uzskaiti un izsnieguma uzskaiti RCB, kas nosaka no 2012.gada: • turpināt neuzskaitīt laikrakstu izdevumu izsniegumu, bet žurnālu izsniegumā uzskaitīt tikai to iepriekšējā gada žurnālus, kurus lasītājiem izsniedz uz mājām, reģistrējot vienu žurnāla eksemplāru kā vienu izsniegumu; • neuzskaitīt izsniegumu no tematiskajām mapēm; • neuzskaitīt izsniegumu no Repozitārija 23 Pasīvā un Apmaiņas krājuma un SBA
 24. 24. Pakalpojumu attīstība patstāvīga bibliotēkas informācijas resursu rezervēšana un lasīšanas termiņa pagarināšana; mašīntulkošanas rīka iestrādāšana bibliotēkas tīmekļa vietnē); automatizētās krājumu pārbaudes (RCB un 6 filiālbibliotēkās); Pieteikšanās e-parakstam (RCB un 8 filiālbibliotēkās). 24
 25. 25. Darbs ar krājumu Jaunieguvumu skaits - 34 727; Lasītavas un abonementa krājuma apvienošana vai lasītavas daļas samazināšana; Vienota krājuma marķējuma izstrāde; Vienoti principi plaukta indeksa maiņai elektroniskajā katalogā; Jaunu tematiskā kārtojuma sadaļu (Latvijas kultūras vēsture, Bizness, Uzņēmējdarbība, Rīgas novadpētniecība) sagatavošana; 25
 26. 26. Darbs ar krājumu darbs ar 2009.gadā reorganizēto struktūrvienību krājumiem: • atlase un nodošana citām RCB struktūrvienībām, • dāvinājums Latvijas bibliotēkām; 11 RCB Komplektēšanas padomes sēdes 26
 27. 27. Darbs ar krājumu RCB elektroniskā kataloga papildināšana – 33 632 eksemplāri (10 261 nosaukumi); izslēgts no RCB elektroniskā kataloga - 94 042 vienības; no vienas RCB struktūrvienības nodots citai - 29 825 vienības 27
 28. 28. Uzziņu un informāciju darbs Individuālas konsultācijas informācijas prasmju apguvei; Bibliotekārās stundas (bibl. stundu piedāvājums un PowerPoint prezentācijas RCB Sarkandaugavas fil.) +praktiskās nodarbības; Ģeogrāfiskās kartes bērniem (RCB Daugavas fil.); "Bibliotēkas virtuālās iespējas: meklē un atrodi datubāzē Letonika.lv" (RCB Grīziņkalna fil.) u.c.; 28
 29. 29. Uzziņu un informāciju darbs Jaunieguvumu saraksti sadarbības partneru telpās vai nosūtot elektroniski; Jaunieguvumu apskati RCB filiālbibliotēkās un sadarbības iestādēs; Jaunieguvumu PowerPoint prezentācijas (RCB filiālbibliotēka "Vidzeme"); Tematiskas prezentācijas (par alternatīvo teātri Latvijā, RCB); 29
 30. 30. Uzziņu un informāciju darbs RD Pilsētas attīstības departamenta informācija; Tematiski tīmekļa vietņu adrešu apkopojumi; Bibliogrāfiskie saraksti, veltīti rakstniekiem, novadam, uzziņu izdevumiem par dabu, latviešu literatūras zelta fonds un latviešu literatūra tulkojumos 30
 31. 31. SBAPieprasījumu Izpildītie skaits pieprasījumi 739 681 31
 32. 32. Repozitārija izmantošanaPasīvais Aktīvais Apmaiņaskrājums krājums krājums 213 2 130 754 32
 33. 33. Lasītāju grupas Sociāli mazaizsargātie lasītāji informācija par RCB struktūrvienībām sociālajās iestādēs un otrādi; grāmatu piegāde, grāmatu apskati sociālās aprūpes centros; pasākumi, t.sk. interešu klubos; radošo darbu izstādes; datornodarbības senioriem; telefona saruna lasītājiem par veselību, bibliotēkas jaunumiem, 33 apsveikumi u.c. (RCB Juglas fil.)
 34. 34. Lasītāju grupasCepuru balle RCB Grīziņkalna filiālbibliotēkā un datornodarbības RCB filiālbibliotēkā "Vidzeme" 34
 35. 35. Lasītāju grupas Sociāli mazaizsargātie lasītāji informācija par darba meklēšanas iespējām (konsultācijas par darba meklēšanu); informācija par RCB pakalpojumiem RD Labklājības departamenta seminārā sociālajiem darbiniekiem; apkalpošana RCB ārējā apkalpošanas punktā Dienas centrā (grāmatas, prese, pasākumi, datornodarbības, latviešu valodas nodarbības) 35
 36. 36. Lasītāju grupas Cilvēki ar īpašām vajadzībām izdevumu piegāde dzīvesvietā; pakalpojuma īstenošana ēku 1.stāvos; RCB filiālbibliotēku sadarbības partneru – invalīdu biedrību – loka paplašināšana (pasākumi, darbu eksponēšana, konsultācijas un palīdzība biedrības grāmatu krājuma kārtojumā); informācija par RCB pakalpojumiem RD Labklājības departamenta invalīdu biedrību kopsapulcē (24 organizācijas).36
 37. 37. Lasītāju grupas Bērni un jaunieši 22 bērnu nodaļas; papildus: 4 atsevišķas telpas mazuļiem, 2 – pusaudžiem, 3 – spēlēm un rotaļām; filiālbibliotēkās, kurās nelielas telpas, – bērnu zonas. 37
 38. 38. Lasītāju grupasRCB Imantas un Jaunciema filiālbibliotēkas bērnu literatūras nodaļa 38
 39. 39. Lasītāju grupas Bērni un jaunieši Vairāk nekā citus gadus – pasākumi nevis klašu vai bērnudārzu grupām, bet visiem interesentiem; Palielinājies regulāro (t.i., ar noteiktu periodiskumu - reizi nedēļā, mēnesī utt.) aktivitāšu skaits; Līdzīgi kā iepriekš tika akcentēts darbs ar skolēniem vasaras brīvlaika mēnešos. 39
 40. 40. Lasītāju grupas Bērni un jaunieši RCB un tās 26 filiālbibliotēkas no 126 Rīgas vispārizglītojošām skolām pārskata gadā cieši sadarbojās ar 80; Galvenā sadarbības forma - ekskursijas uz tuvāko bibliotēku un dažādi tobrīd aktuāli tematiski pasākumi. 40
 41. 41. Lasītāju grupas Pasākumi bērniem un jauniešiem 1 011 pasākumi bērniem; Pieaudzis to pasākumu skaits, kuri tiek organizēti vairāku struktūrvienību kopdarbībā; Lasītāji – interesentu grupas – apmeklē citu struktūrvienību pasākumus. 41
 42. 42. Lasītāju grupas Pasākumi bērniem un jauniešiem Dalība LNB lasīšanas veicināšanas programmā "Bērnu žūrija" (19 fil. un ārējā apkalpošanas punkta BKUS pieteikumi, pārējie – nodrošinot pakalpojuma pieejamību; saņemtas vairāk nekā 400 anketu); "Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļā" piedalījās 11 RCB filiālbibliotēkas, "Rīta stundas" lasījumi pulcēja gandrīz 200 bērnus. 42
 43. 43. Lasītāju grupas Pasākumi bērniem un jauniešiem RCB radošo aktivitāšu programma "Ideju fabrika grāmatā": Trīs vasaras mēnešus 21 RCB filiālbibliotēkā vienu līdz trīs reizes nedēļā, bet dažās filiālbibliotēkās - katru darba dienu bērni tika rosināti līdzdarboties dažādās aktivitātēs. Nodarbību pamatā bija grāmatu lasīšana un, gūstot iedvesmu no tām, radošu darbu veidošana visdažādākajās tehnikās. Noslēgums – ceļojošā izstāde. 43
 44. 44. Lasītāju grupas Pasākumi bērniem un jauniešiem RCB akcija "TOP 5": veidota, lai bērnus rosinātu iesaistīties grāmatu vērtēšanā bērnu mājaslapā. Akcijā RCB Pļavnieku, Sarkandaugavas filiālbibliotēkas lasītāji noteica labākās grāmatas, lai tās tiktu ieteiktas lasīšanai citiem RCB mājaslapā. Pārējās filiālbibliotēkas varēja iesaistīties, veidojot šo grāmatu izstādes (RCB Jaunciema, Pļavnieku filiālbibliotēka u.c.) 44
 45. 45. Lasītāju grupas Pasākumi bērniem un jauniešiem Metodes un formas: • radošās darbnīcas (RCB ārējais apkalpošanas punkts BKUS, RCB Jaunciema, Ķengaraga, Pļavnieku filiālbibliotēka un RCB filiālbibliotēka "Vidzeme", "Zvirbulis"); • akcijas (RCB Jaunciema filiālbibliotēka un RCB Bērnu literatūras nodaļa); • viktorīnas (RCB Pļavnieku, Jaunciema filiālbibliotēka); 45
 46. 46. Lasītāju grupas Pasākumi bērniem un jauniešiem Metodes un formas: • tematiskās viktorīnas "Viss par un ap kaķiem" (RCB Jaunciema filiālbibliotēka un RCB filiālbibliotēka "Zvirbulis"); • krustvārdu mīklas (RCB Iļģuciema, Jaunciema, Pļavnieku filiālbibliotēka un RCB filiālbibliotēka "Vidzeme"); 46
 47. 47. Lasītāju grupas Pasākumi bērniem un jauniešiem Metodes un formas: • bērnu radošo darbu izstādes (RCB Jaunciema, Pļavnieku filiālbibliotēka), • koncerti (RCB Bišumuižas filiālbibliotēka, RCB Bērnu literatūras nodaļa); 47
 48. 48. Lasītāju grupas Pasākumi bērniem un jauniešiem Metodes un formas: • ekskursijas uz bibliotēku (skolēniem, mazuļiem); • bibliotekāru vizītes sadarbības iestādēs; • priekšā lasīšanas pasākumi, papildināti ar viktorīnām, radošām aktivitātēm, ludziņu iestudēšanu, pasaku spēlēm (RCB Imantas, Jaunciema, Ķengaraga, Sarkandaugavas filiālbibliotēka); 48
 49. 49. Lasītāju grupas Pasākumi bērniem un jauniešiemBērni lasa: RCB Bišumuižas filiālbibliotēka un mazuļi RCB Sarkandaugavas filiālbibliotēkā 49
 50. 50. Lasītāju grupas Pasākumi bērniem un jauniešiem Metodes un formas: • tematiski pasākumi; • literatūras izstādes; • pasākumu organizēšanā un vadīšanā tiek iesaistīti pusaudži; • novadpētnieciski pasākumi (ekskursijas pa apkaimi, Rīgu, Latviju, prezentācijas); • šaha turnīri (RCB Ķengaraga fil.); • vides pulciņš (RCB Iļģuciema fil.); 50
 51. 51. Lasītāju grupas Pasākumi bērniem un jauniešiem Metodes un formas: • Talantu fabrika (RCB Sarkandaugavas filiālbibliotēka); • droša interneta dienas (RCB Ķengaraga filiālbibliotēka un RCB filiālbibliotēka "Vidzeme"); • maskots jampadracis "Raganu dancis spoku pilī" (RCB filiālbibliotēka "Zvirbulis"); 51
 52. 52. Lasītāju grupas Pasākumi bērniem un jauniešiem Metodes un formas: • Vecāku un vecvecāku iesaistīšana kopīgos pasākumos (RCB Sarkandaugavas, Ķengaraga filiālbibliotēka un RCB filiālbibliotēka "Vidzeme") 52
 53. 53. Lasītāju grupas Pasākumi bērniem un jauniešiem Metodes un formas pusaudžiem: • literārās stundas (RCB Bērnu literatūras nodaļa, RCB Čiekurkalna filiālbibliotēka un RCB filiālbibliotēka "Rēzna"), • radoši projekti (RCB Bērnu literatūras nodaļa, RCB Ķengaraga filiālbibliotēka), • tikšanās ar interesantām personām (RCB filiālbibliotēkā "Kurzeme", "Zemgale"); • tiešsaistes konkursi RCB tīmekļa vietnes bērnu lapā 53
 54. 54. Lasītāju grupasPasākumi bērniem ar īpašām vajadzībām: Sadarbība ar specializētajām skolām, dienas centriem; tematiskas tikšanās, grāmatu apskati, dzejas pēcpusdienas, krāsaino smilšu darbnīca, tikšanās ar ceļu policijas pārstāvjiem u.c. (RCB Ķengaraga filiālbibliotēkas, gan filiālbibliotēkas "Rēzna"); 54
 55. 55. Lasītāju grupasPasākumi bērniem ar īpašām vajadzībām: tematiski pasākumi, radošas aktivitātes (krāsošana, līmēšana, origami), tautas dziesmas un rotaļas, svētku koncerts, teatralizēts uzvedums ar uzdevumiem skatītājiem (RCB Sarkandaugavas un Daugavas filiālbibliotēka); grāmatu nomaiņa reizi 2 nedēļās bērniem ar kustību traucējumiem rehabilitācijas centrā "Mēs esam līdzās" (RCB Čiekurkalna filiālbibliotēka); 55
 56. 56. Lasītāju grupasPasākumi bērniem ar īpašām vajadzībām: Atsevišķi pasākumi – radošo darbu izstādes, tematiskas tikšanās, ekskursijas uz bibliotēku – speciālo mācību iestāžu bērniem (RCB Juglas, Torņakalna filiālbibliotēka un RCB filiālbibliotēkas "Zvirbulis", "Vidzeme", "Strazds"). 56
 57. 57. NovadpētniecībaVeltījums RCB 105 gadu jubilejai – fotoalbums 57 "Viena diena bibliotēkas dzīvē"
 58. 58. Novadpētniecība Novadpētniecības datubāzes papildināšana (+2 780 ierakstu), t.sk. no dāvinājumā saņemtā laikraksta "Rīgas Balss" pilnā komplekta; dalība raidījuma "Ielas garumā" tapšanā (Torņakalna fil.); Informācijas par Rīgas kapsētām apkopošana ievietošanai portālā www.nekropole.lv (RCB KAN+4 fil.); RCB struktūrvienību jubilejas (izstādes, pasākumi) 58
 59. 59. Novadpētniecība “RCB gadagrāmatas 2010” izdošana un darbs pie gadagrāmatas 2011; Bibliotēku vēstures prezentāciju izveide/papildināšana; Reālas un virtuālas ekskursijas; Sadarbība ar muzejiem (tikšanās ar darbiniekiem, apmeklējumi novadpētniecības jautājumos); Studentu darbi (par Šampētera dižozoliem, par Bišumuižas attīstību); 59
 60. 60. Novadpētniecība Iedzīvotāju atmiņu materiāli (Torņakalna fil.); Objektu izpēte (ielas, kaimiņiestādes: Pļavnieku fil.); Konkursi, viktorīnas: • “Grib zivis ceļot pa Daugavu” (Daugavas fil.), • “Zini un mini Vārnu ielu” (Grīziņkalna fil.) u.c. ; Novadpētnieciski klubi; Krājuma marķēšana 60
 61. 61. NovadpētniecībaNovadpētniecības izstāde RCB Novadpētniecības izstāde un krājumsImantas filiālbibliotēkā RCB Sarkandaugavas filiālbibliotēkā 61
 62. 62. Projektizstrāde Realizēti 5 projekta pieteikumi: • "Rīgas Centrālās bibliotēkas un Ūmeo pilsētas bibliotēkas sadarbības projekta sagatavošana" (1 darbinieka vizīte Ūmeo pilsētas bibliotēkā Zviedrijā; 910 EUR); • "Bibliotekārie pakalpojumi ieslodzījuma vietās" (2 darbinieku mācību brauciens uz Ūmeo pilsētas bibliotēku Zviedrijā; 3140 EUR); • "Ceļojošā foto izstāde "Viena diena bibliotēkas dzīvē"" (460 Ls); 62
 63. 63. Projektizstrāde Realizēti 5 projekta pieteikumi: • "Sharing Experiences of City Public Library Management" (1 darbinieka mācību brauciens uz Helsinku pilsētas bibliotēku Somijā un Kopenhāgenas bibliotēku Dānijā; 1 400 EUR); • kopīgi ar biedrību "Prison Fellowship Latvia" realizētais projekts "Rīgas Centrālās bibliotēkas ārējā apkalpošanas punkta izveide Brasas cietumā" (grāmatu dāvinājumi, preses abonēšana, 4 ieslodzīto apmācības). 63
 64. 64. ProjektizstrādeUzsākot ieslodzīto apmācības projekta ietvaros 64
 65. 65. Automatizācija Automatizētas inventarizācijas BIS ALISE atbilstoši inventarizācijas instrukcijai un metodiskai vēstulei; Datoru rezervēšanas datubāzes izstrādāšana; Problēmas ar tehniku (datori, monitori, kuri 2005.gadā tika saņemti no v/a KIS, multifunkcionālās iekārtas); Tehniskas problēmas ar BIS ALISE 65
 66. 66. Kopdarbība ar pašvaldību RCB filiālbibliotēku telpu remonti, papildus telpas Brīvības ielā 49/53 2.stāvā; RCB pakalpojumu popularizēšana starptautiskā līmenī (ASV, Somija); IFLA satelītkonferences "Informācija pilsoniskajai izglītībai" (Information for Civic Literacy) organizācija un norise Rīgā 2012.gada augustā (sadarbībā ar LNB); Iekļaušanās vienotajā kultūras telpā 66
 67. 67. Publicitāte 1 564 pasākumi; no tiem 1 011 pasākumi (65%) bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem; 26 096 interesentu apmeklējumi; 2 602 literatūras un mākslas izstādes 67
 68. 68. PublicitāteRCB 105 gadu jubilejas pasākumi Starptautiska konference un fotoalbuma 68 "Viena diena bibliotēkas dzīvē" prezentācija
 69. 69. Publicitāte RCB 105 gadu jubilejas pasākumiCeļojošā fotoizstāde "Viena diena bibliotēkas dzīvē" 69
 70. 70. Publicitāte RCB jaunatvērto un pēc renovācijas atklāto filiālbibliotēku atvēršanas pasākumi; "RCB gadagrāmatas 2010" atvēršanas svētki; Ceļojošā izstāde projekta CADDIES ietvaros vairākās RCB struktūrvienībās; Sabiedriskās apspriešanas (3) RCB Pļavnieku fil. 70
 71. 71. Publicitāte Dalība Pārdaugavas svētkos (RCB Iļģuciema fil.); Dalība tirdzniecības centra "Galerija Azur" rīkotajās Hobiju dienās (RCB Ķengaraga fil., RCB Repozitārijs); Dalība Latvijas Sieviešu invalīdu asociācijas "Aspazija" rīkotajos Vasarsvētkos Grīziņkalnā ar izstādi “Vārds un liktenis" par Vizmas Belševicas dzīvi un literāro mantojumu (RCB Grīziņkalna fil.) 71
 72. 72. Publicitāte Jau tradicionālie RCB grāmatu maiņas punkti Grāmatu svētkos, Rīgas svētkos, Zinību dienā u.c. (7 reizes, RCB Repozitārijs); Dalība kultūras forumā "Baltā nakts": • Programmā "Vārnu ielas kino" (RCB Grīziņkalna fil.), • projektā "Rakstiet vēstules": valsts pasta kantorim Bolderājā – 225 (RCB Bolderājas fil.); 72
 73. 73. Publicitāte Dalība Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļā (15 struktūrvienības); Dalība UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas projektā "Stāstu bibliotēkas" (RCB Bišumuižas un Svešvalodu fil.); Grāmatu prezentācijas un atvēršanas svētki; 73
 74. 74. RCB sagatavotās izstādesIzstāde "Rīga grāmatās no senatnes līdz mūsdienām" Latviešu biedrības namā 74
 75. 75. RCB sagatavotās izstādesRCB izstāde "Latvju raksts daiļamata mākslā" 75 Sanktpēterburgā Rīgas dienu ietvaros
 76. 76. Sadarbības partneru izstādesSanktpēterburgas M.Ļermontova Centrālās bibliotēkas izstāde "Tautu pasakas" un "Grāmatas tēls" RCB filiālbibliotēkā 76 "Vidzeme"
 77. 77. Tikšanās ar populāriem cilvēkiem 77Nora Ikstena un Inese Zandere viesojas RCB
 78. 78. Mākslas izstādesRCB filiālbibliotēkas "Vidzeme" organizētās izstādes 78
 79. 79. "Velobrauciens parbibliotēkām"Pirmā starptautiskā ne-konference 79
 80. 80. Metodiskie materiāli "Tematisks plāns bibliotekārajām stundām Rīgas Centrālajā bibliotēkā"; "RCB radošo aktivitāšu programma "Ideju fabrika grāmatā": idejas pasākumu un aktivitāšu rīkošanai"; "Pasākumi RCB bērnu mājaslapas popularizēšanai"; "RCB bērnu literatūras krājuma atspoguļošana elektroniskajā katalogā un krājuma marķēšana" 80
 81. 81. Metodiskie materiāli Dalība LNB BAI Bibliotēku konsultatīvā centra vadītajā darba grupā par "Krājumu veidošanas vadlīniju Latvijas bibliotēkām" sagatavošanu 81

×