Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Manual Identidade Corporativa Gráfica DINOBOOKS

395 views

Published on

Manual de Identidade Corporativa Gráfica de DINOBOOKS, editorial de cómic e libro infantil.
(galego)

Published in: Design
 • Be the first to comment

Manual Identidade Corporativa Gráfica DINOBOOKS

 1. 1. IdentidadeCorporativa GráficaDINO BOOKS
 2. 2. MANUAL DE IMAXE CORPORATIVA INTRODUCCIÓN Este manual contén a definición dos signosidentificativos da Editorial DINO BOOKS e os seustraballadores ante os seus públicos.Debe servir para aplicar correctamente os usos gráfi-cos dos mesmos, homoxeneizando os seus elemen-tos de comunicación. Os elementos gráficos de identificación da em-presa son: -O símbolo. -O logotipo. -A tipografía. -As cores corporativas. O resto do material incluído neste manual es-tablece as pezas de desenvolvemento dos mesmosdefinidas como papelería básica e normas xenéricasde aplicación na sinaléctica, publicidade,etc. As pezas non definidas realizaranse respetan-do os criterios xerais marcados por este. 2
 3. 3. MANUAL DE IMAXE CORPORATIVA ÍNDICE DE CONTIDOS Este manual contén a definición dos signosidentificativos da Editorial DINO BOOKS e os seustraballadores ante os seus públicos. Debe servir paraaplicar correctamente os usos gráficos dos mesmos,homoxeneizando os seus elementos de comunica-ción. Os elementos gráficos de identificación da em-presa son: -O símbolo. -O logotipo. -A tipografía. -As cores corporativas. O resto do material incluído neste manual es-tablece as pezas de desenvolvemento dos mesmosdefinidas como papelería básica e normas xenéricasde aplicación na sinaléctica, publicidade,etc. As pezas non definidas realizaranse respetan-do os criterios xerais marcados por este. 3
 4. 4. MANUAL DE IMAXE CORPORATIVA A MARCA: DINO BOOKS DINO BOOKS é unha editorial adicada ao libroinfantil e xuvenil, en especial ao mundo do cómic enversión orixinal, fundamentalmente en inglés. O nome comercial nace da unión de dous con-ceptos complementarios: DINO pretende representar unha idea de proxi-midade cara o público obxectivo (infantil-xuvenil) me-diante unha figura coñecida, amistosa, franca e noblepero cun punto de picardía, que resulte atractiva parao branco. BOOKS sirve para identificar o sector de acti-vidade da marca. Sen acotala ao ámbito dos cómics,xénero predominante na editorial, sirve para que o es-pectador coñeza a que se adica a marca. Isto resulta especialmente adecuado para uncontexto tan convulso como actual no sector editorial. 5
 5. 5. MANUAL DE IMAXE CORPORATIVA LOGOTIPO Á hora de dotar personalidade gráfica á marca,optouse por unha tipografía grosa, dinámica e infor-mal. Outorga as características axeitadas ao que sequere transmitir: Unhas formas sinxelas e grosas pero con cer-ta irregularidade que transmiten a honestidade, a ex-pontaneidade e a proximidade coas que queremosdotar ao noso dinosauro. A tipografía elixida é a GROBOLD: 6
 6. 6. MANUAL DE IMAXE CORPORATIVA SÍMBOLO I O logotipo verase sempre completado co sím- bolo principal, unha representación do dinosauro re- ferido no anterior apartado. Trátase dunha figura simplificada e estilizada na que destacan o ollo dereito e a sua dentadura afi- lada cun lixeiro sorriso. As letras da primeira palabra do logotipo (DINO) integraranse na parte inferior do dinosauro,PANTONE 1795 C como se comprobará no capítulo referido á “CONS- TRUCCIÓN E APLICACIÓN“.C: 9’56 %M: 98’00 % O dinosauro aparecerá preferentemente enY: 87’76 % color vermello, sen prexuízo do que se poida determi-K: 0’00 % nar nas distintas coleccións que se consideren opor- tunas.R: CCG: 20 O pantone elixido é o 1795 C que outorga unB: 29 tono vivo e enérxico ao conxunto. O trazo do elemen- to nunca se mostrará para conseguir a simplicidade buscada. 7
 7. 7. MANUAL DE IMAXE CORPORATIVA SÍMBOLO II Como se trata de crear unha figura icónica, re-coñecible para o público obxectivo, buscarase a súaaparición en multitude de soportes. Para algúns de-les a aplicación de letras e outras figuras “complexas”resulta dificultosa. Por isto créase un novo símbolo representativoda empresa, máis simple, utilizando os dous elemen-tos máis destacadas da figura, o ollo e os dentes. As dúas figuras deben gardar a proporción res-pecto á imaxe orixinal. Aplicaranse sempre en brancosobre outro fondo, preferentemente o vermello orixi-nal ou calquera outro que non dificulte a súa visibilida-de. 8
 8. 8. 8X X MANUAL DE IMAXE CORPORATIVA CONSTRUCCIÓN: MODULACIÓN A identidade corporativa gráfica da marca constrúese coa distribución aquí esposta. As proporcións son de 8x de ancho por 12x de alto (2x3) no caso da identidade principal. Isto confi- gúraa cunha tendencia vertical que estiliza o conxun-12X to. O valor “x“ establece a unidade de medida. Así, asegúrase a correcta proporción da marca sobre calqueira soporte e medida. O símbolo reducido conta cunhas proporcións equivalentes ás da identidade principal (2x3). Isto fa- 2X cilitará a interoperatividade entre os dous conxuntos, permitindo certos intercambios sen que se altere de- X masiado o conxunto. 3X A área de protección establecerase de 2x no caso da identidade corporativa gráfica e de 1x para o símbolo icónico. 9
 9. 9. MANUAL DE IMAXE CORPORATIVA CONSTRUCCIÓN: FIGURA A primeira palabra do logotipo (DINO) aparecesuxerida no corpo do dinosauro. A silueta da mesmafúndese no corpo do animal quedando suxerida encertos tramos, onde queda por fóra. Isto non perxudi-ca á lexibilidade, senón que crea un conxunto menoscargado. A segunda (BOOKS) posiciónase xusto de-baixo da figura do dinosauro encadrándo cos lími-tes horizontales desta o inicio e o fin para crear unconxunto máis harmónico. 10
 10. 10. MANUAL DE IMAXE CORPORATIVA CONSTRUCCIÓN: PROBA DE TAMAÑO A identidade corporativa gráfica ten un bo com-portamento coa variación de tamaño, xa que esta nonafecta á súa lexibilidade, sempre e cando se respec-ten uns tamaños mínimos e máximos (ao igual quecon calquera tipo de escrito). Compre ter certo coidado cos elementos prin-cipais do dinosauro (ollos e dentes) que cun tamañomoi pequeno ou pouca resolución non aparecen co-rrectamente reflexados. O tamaño mínimo para cum-prir este criterio de exclusión para cada soporte debeconsiderarse como o mínimo para ese soporte. Ao tratarse dunha editorial, cobra especial tras-cendencia a sua aplicación en pequenos formatos,como libros e cómics. Nestes desenvólvese con granresultado, xa que as formas simples e a cor recha-mante e uniforme, sen degradados, fai que non pasedesapercibida nin padeza dificultades na lectura. 11
 11. 11. MANUAL DE IMAXE CORPORATIVA APLICACIÓN: BLANCO E NEGRO Para a aplicación da imaxe corporativa en so- portes en blanco e negro optarase por cambiar o ver-PANTONE mello por negro, mantendo o resto dos elementos daBLACK HC composición.C: 66’08 % Cando sexa posible utilizar Pantones optaraseM: 61’61 % polo Solid Coated Pantone Black C.Y: 62’31 %K: 76’30 %R: 2BG: 26B: 22 12
 12. 12. MANUAL DE IMAXE CORPORATIVA APLICACIÓN: CONTRATIPO PANTONE BLACK C Cando o fondo sobre o que se quere aplicar a identidade gráfica sexa dunha cor vermella optarase C: 66’08 % por un cambio nas cores para conservar a visibilida- M: 61’61 % de. Y: 62’31 % K: 76’30 % O dinosauro pasará a negro (Pantone Black C) e a segunda palabra do logotipo (BOOKS) xunto co R: 2B ollo e os dentes pasarán a branco. G: 26 B: 22 Se nos atopamos ante un soporte branco bas- tará con deixar eses espazos sen tinta e colorear o resto. Se non, será preciso colorear de branco esas zonas, de xeito que quede como na imaxe .BRANCO OPACOC: 00’00 %M: 00’00 %Y: 00’00 %K: 00’00 %R: FFG: FFB: FF 13
 13. 13. MANUAL DE IMAXE CORPORATIVA OUTRAS APLICACIÓNS CROMÁTICAS Sobre fondos distintos dos formulados en páxi-nas anteriores a combinación será a que segue: - Fondos claros: Dinosauro e segunda palabrado logo en Negro. - Fondos escuros: A palabra BOOKS será ensempre en branco. No caso da figura principal, se-gundo a cantidade de maxenta do fondo optarase por: - Gran porcentaxe de maxenta Dinosauro en negro. - Baixa porcentaxe de maxenta Dinosauro en vermello. O amarelo, con saturación alta comportasecomo os fondos escuros, pero coa palabra BOOKSen negro, para facilitar un bo contraste. 14
 14. 14. MANUAL DE IMAXE CORPORATIVA APLICACIÓN EN ESCALA DE GRISES Cando o soporte so poda reproducir en escala de grises optarase por un gris intermedio, co Pantone 434 C. O comportamento será conforme ao que se si- nala nos apartados anteriores: - Fondo negro ou gris escuro:Dinosauro co citado Pantone e BOOKS en branco. - Fondo gris medio: Dinosauro en Negro e BOOKS en branco. -Fondo gris claro: Dinosauro e BOOKS en negro.PANTONE 424 CC: 54’65 %M: 43’13 %Y: 42’59 %K: 27’77 %R: 6DG: 6FB: 6F 15
 15. 15. MANUAL DE IMAXE CORPORATIVA USOS NON ADMITIDOS Non están autorizados os usos non detalladosnos apartados anteriores. Ofrécese a posibilidade de modificar a cor prin-cipal, que agora é o pantone vermello 1795 C por ou-tra cor viva (verde acido, cyan, etc.) para a aplicaciónen coleccións especiais, para a súa diferenciación. Os criteiros derivaranse dos descritos para overmello neste manual. 16
 16. 16. MANUAL DE IMAXE CORPORATIVA PAPELERÍA BÁSICA: 1º FOLIO O primeiro folio, en formato A4, terá unha gra- maxe de 90 g/cm2. Nun fondo vermello co 50% de opacidade apa- rece o símbolo secundario da editorial en branco. No lateral inferior dereito aparecen os datos de interese da empresa.CIF C-63’0294852 Avda. da Concepción Nº 27 3ºF, Vigo, CP 36946 17
 17. 17. MANUAL DE IMAXE CORPORATIVA PAPELERÍA BÁSICA: 2º FOLIO O segundo folio, en formato A4, terá unha gra- maxe de 90 g/cm2. O seu deseño é máis sinxelo que a do primei- ro, consta dunha porción do ollo contrastado na parte superior esquerda e na inferior dereita a identidade corporativa gráfica. No lateral inferior dereito aparecen os datos da empresa.CIF C-63’0294852 Avda. da Concepción Nº 27 3ºF, Vigo, CP 36946 18
 18. 18. MANUAL DE IMAXE CORPORATIVA PAPELERÍA BÁSICA: TARXETAS E TARXETÓN As tarxetas de visita e tarxetón deséñanse nun Director Creatvo mesmo concepto, tendo como base o símbolo icónicoRicardo Bermúdez Piñeiro Tel. 674 454 323 repaoedinobooks.com contrastado pero coas cores invertidas. Terán unha gramaxe de 150 g/cm2. 19
 19. 19. MANUAL DE IMAXE CORPORATIVA PAPELERÍA BÁSICA: SOBRES Os sobres americanos, tanto con hoco comosen el, serán do color vermello corporativo. Sobre elaparece parte do símbolo secundario, facendo singu-lares e facilmente identificables os envíos postais daempresa. A parte traseira será lisa, sen ningún motivo,co mesmo tono vermello. Terán unha gramaxe mínima de 80 g/cm2. 20
 20. 20. MANUAL DE IMAXE CORPORATIVA PAPELERÍA BÁSICA: CARPETAS A carpeta seguirá a liña corporativa, en verme-llo e co símbolo identificativo. 21
 21. 21. DINOBOOKS, S.L. Avda. da Concepción Nº3 3ºF CIF C-908465645-A dinobooks.com dino@dinobooks.com 677234567 MANUAL DE IMAXE CORPORATIVA PAPELERÍA BÁSICA:FACTURAS Para as facturas elaborarase un documento tipo que será adaptado as necesidades que se vaian producindo na empresa. Na factura ha de aparecer na parte superior esquerda a identidade corporativa grafica da empre- sa. A continuación os datos de contacto da empresa. Os cadros nos que aparezan os datos terán un trazo vermello no mesmo tono. Considérase a opción de factura en papel con- tinuo, pero permítese a súa implementación en A4. Non se pretende determinar a orde nin a distri- bución dos elementos da factura, senón os seus com- ponentes estéticos. 22
 22. 22. MANUAL DE IMAXE CORPORATIVA OUTROS USOS Para a aplicación da imaxe corporativa en so-portes de difícil implementación optarase tamén polosímbolo, xa que ao ser máis simple resultará mellor. Á dereita podemos ver un exemplo dalgúndestes casos. 23
 23. 23. MANUAL DE IMAXE CORPORATIVA APLICACIÓN EN VEHÍCULOS Dependendo das formas do vehículo tentarase adaptar a aplicación da identidade corporativa gráfi- ca. Para a representación comercial optarase por automóbiles pequenos que sexan manexables e fáci- les de aparcar. Neste caso, vemos o exemplo de aplicación nun SMART.www.dinobooks.com 24
 24. 24. MANUAL DE IMAXE CORPORATIVA APLICACIÓN EN LIBROS Nos libros da editorial sempre aparecerándúas pequenas illustracións identificativas no libro oucómic en cuestión. Salvo imperativo de deseño, colocaranse nolombo do libro e na parte inferior dereita da portada. 25

×