Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

agil software managment by scrunm in tfs

249 views

Published on

مدیریت پروژه های نرم افزاری چابک بر اساس اسکرام با tfs

Published in: Software
 • Be the first to comment

agil software managment by scrunm in tfs

 1. 1. AGILE SOFTWARE MANAGEMENT WITH SCRUM IN TFS ‫رحیمی‬ ‫رضا‬ ‫تابستان‬96 ‫زنجان‬ ‫فناوری‬ ‫و‬ ‫علم‬ ‫پارک‬
 2. 2. AGILE SOFTWARE MANAGEMENT WITH SCRUM IN TFS
 3. 3. AGILE SOFTWARE MANAGEMENT WITH SCRUM IN TFS
 4. 4. AGILE SOFTWARE MANAGEMENT WITH SCRUM IN TFS
 5. 5. AGILE SOFTWARE MANAGEMENT WITH SCRUM IN TFS
 6. 6. Reza Rahimy 16 year Experience rtwo.ir jobfa.com@gmail.com @ZanjanDotNet Agile , Scrum , TDD , DevOps
 7. 7. ” “
 8. 8. WELCOME TO AGILE
 9. 9. ‫چابک‬ ‫مطالب‬ ‫عنوان‬ •‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫شکست‬ ‫اصلی‬ ‫دلیل‬ ‫شش‬ •‫؟‬ ‫چیست‬ ‫متدولوژی‬ •‫متدولوژی‬ ‫تاریخچه‬ •‫متدولوژی‬‫نرم‬ ‫تولید‬ ‫های‬‫افزار‬ •‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫های‬ ‫متدولوژی‬Agile •Agile‫؟‬ ‫چیست‬ •Agile Manifesto •‫نرم‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫مشکالت‬ ‫و‬ ‫چابکی‬‫افزاری‬
 10. 10. ‫تجربه‬ •‫هایی‬ ‫ویژگی‬ ‫ساخت‬ ‫نشانگر‬ ‫ایرانی‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫تجربه‬ ‫سیستم‬ ‫پایین‬ ‫کیفیت‬ ‫و‬ ‫دیرهنگام‬ ‫تحویل‬ ،‫خواهان‬ ‫بدون‬ ‫افزاریست‬ ‫نرم‬ ‫محصوالت‬ ‫و‬ ‫ها‬. •‫یکدیگر‬ ‫به‬ ‫شبیه‬ ‫بیش‬ ‫و‬ ‫کم‬ ‫ایرانی‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫عملکرد‬ ‫می‬ ‫ادامه‬ ‫خود‬ ‫بقای‬ ‫به‬ ‫کماکان‬ ‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫دهند‬. •‫اند‬ ‫نشده‬ ‫رفع‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ، ‫سالها‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫ها‬ ‫شرکت‬ ‫مشکالت‬ ‫مانده‬ ‫الینحل‬ ‫تقریبا‬ ‫و‬ ‫یافته‬ ‫تشدید‬ ‫شدت‬ ‫به‬ ‫بلکه‬ ‫اند‬.
 11. 11. ‫نرم‬ ‫توسعه‬ ‫در‬ ‫کارهایتان‬ ‫نتایج‬ ‫از‬ ‫آیا‬ ‫هستید؟‬ ‫راضی‬ ‫افزار‬ •‫باالست‬ ‫قبولی‬ ‫غیرقابل‬ ‫میزان‬ ‫به‬ ‫خورده‬ ‫شکست‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫درصد‬ •‫شوند‬ ‫می‬ ‫تحویل‬ ‫دیر‬ ‫محصوالت‬ •‫است‬ ‫انتظار‬ ‫از‬ ‫کمتر‬ ‫سرمایه‬ ‫بازگشت‬ ‫غالبا‬ •‫است‬ ‫پائین‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫کیفیت‬ •‫است‬ ‫آور‬ ‫خجالت‬ ‫وری‬ ‫بهره‬ ‫میزان‬ •‫گیرد‬ ‫نمی‬ ‫عهده‬ ‫بر‬ ‫رو‬ ‫نتایج‬ ‫مسئولیت‬ ‫کس‬ ‫هیچ‬ •‫است‬ ‫پایین‬ ‫کارمندان‬ ‫انگیزه‬ •‫به‬ ‫کارمندان‬ ‫خروج‬ ‫و‬ ‫ورود‬ ‫میزان‬/‫است‬ ‫زیاد‬ ‫بسیار‬ ‫شرکت‬ ‫از‬ •‫است‬ ‫شده‬ ‫شرکت‬ ‫عادی‬ ‫روال‬ ، ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫تغییر‬ ‫بود‬ ‫بهتر‬ ‫وضعمان‬ ، ‫داشتیم‬ ‫بقالی‬ ‫اگر‬!
 12. 12. ‫نرم‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫شکست‬ ‫اصلی‬ ‫دلیل‬ ‫شش‬ ‫افزاری‬ 1-‫نشدن‬ ‫درگیر‬‫مشتری‬ 2-‫نیازمندها‬ ‫درست‬ ‫درک‬ ‫عدم‬ 3-‫واقعی‬ ‫غیر‬ ‫بندی‬ ‫زمان‬ 4-‫تغییرات‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫پذیریش‬ ‫عدم‬ 5-‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫تست‬ ‫کمبود‬ 6-‫دار‬ ‫باد‬ ‫و‬ ‫منعطف‬ ‫غیر‬ ‫فرآیندهای‬
 13. 13. Methodology‫؟‬ ‫چیست‬ A methodology is a formalized process or set of practices for creating software • A set of rules you have to follow • A set of conventions the organization decides to follow • A systematical, engineering approach for organizing software projects
 14. 14. ‫تاریخچ‬‫ۀ‬‫متدولوژی‬ ‫دوران‬‫پیش‬‫متدولوژی‬(‫دهه‬‫های‬60‫و‬70) •‫روشهای‬‫موردی‬(Ad hoc)‫برای‬‫توسع‬‫ۀ‬‫نرم‬‫افزار‬(Cowboy coders) •‫بحران‬‫نرم‬‫افزار‬(1969)(Software Crisis) ‫دوران‬‫متدولوژیهای‬‫اولیه‬(‫دهه‬‫های‬70‫و‬80) •‫تأکید‬‫روی‬‫مراحل‬‫توسع‬‫ۀ‬‫نرم‬‫افزار‬ •‫مدل‬‫آبشاری‬(Waterfall Model) ‫دوران‬‫متدولوژیها‬(‫دهه‬‫های‬80‫و‬90) •‫ارائ‬‫ۀ‬‫تعریف‬‫برای‬‫متدولوژی‬ •‫معرفی‬‫چون‬‫متدولوژیهایی‬‫چون‬Structured,Prototyping,OO ‫دوران‬‫پسا‬‫متدولوژی‬(‫اواخر‬‫ده‬‫ۀ‬90) •‫دیدگاه‬‫اول‬:‫بازگشت‬‫به‬‫روشهای‬‫موردی‬‫یا‬‫سعی‬‫و‬‫خطا‬ •‫دیدگاه‬‫دوم‬:‫جستجوی‬‫روشهای‬‫دیگر‬،‫مثل‬‫متدولوژیهای‬‫چابک‬،‫بهبود‬‫روشهای‬‫شیء‬‫گراء‬ ‫یا‬‫انتخاب‬‫یک‬‫متدولوژی‬‫خاص‬‫هر‬‫پروژه‬!
 15. 15. ‫انواع‬‫متدولوژی‬‫نرم‬ ‫تولید‬ ‫های‬‫افزار‬ ‫وزن‬ ‫منظر‬ ‫از‬ ‫وزن‬ ‫سنگین‬ ‫متدولوژیهای‬ ‫چابک‬ ‫های‬ ‫متدلوژی‬ ‫ها‬ ‫نسل‬ ‫منظر‬ ‫از‬ ‫اول‬ ‫نسل‬(‫بر‬ ‫مبتني‬ ‫هاي‬ ‫متدولوژي‬ ‫چرخ‬‫ۀ‬‫عمر‬) ‫دوم‬ ‫نسل‬(‫یافته‬ ‫ساخت‬ ‫هاي‬ ‫متدولوژي‬) ‫سوم‬ ‫نسل‬(‫نمایه‬ ‫هاي‬ ‫متدولوژي‬ ‫ساز‬prototyping) ‫چهارم‬ ‫نسل‬(‫تكنیكي‬ ‫متدولوژي‬/‫اجتماعي‬ ‫مشاركتي‬) ‫پنجم‬ ‫نسل‬(‫مساله‬ ‫حل‬ ‫هاي‬ ‫متدولوژي‬)
 16. 16. ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫های‬ ‫متدولوژی‬Agile • eXtreme Programming (XP) • Pair Programming • Test Driven Development • Continuous Integration • Refactoring, Coding Standards, etc… • Scrum • Crystal family of methodologies • Feature-Driven Development (FDD) • Adaptive Software Development (ASD) • Dynamic System Development Model (DSDM) • Agile Unified Process (AUP)
 17. 17. AGILE DEVELOPMENT
 18. 18. Agile‫؟‬ ‫چیست‬ ‫سال‬ ‫در‬1995Preiss,Nagel,Golman‫کتاب‬ ‫نویسندگان‬Agile Competitors and Virtual Organizations‫پیشنهاد‬ ‫چابکی‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫تعریف‬ ‫کردند‬: ‫بی‬ ‫پذیریش‬ ، ‫شرایط‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ، ‫پویایی‬ ‫از‬ ‫عبارتست‬ ‫چابکی‬ ‫گرایی‬ ‫ترقی‬ ‫و‬ ‫تغییرات‬ ‫باکانه‬. ‫است‬ ‫پیروزی‬ ‫و‬ ‫موفقیت‬ ‫درباره‬ ‫چابکی‬:‫درباره‬ ‫در‬ ‫پیروزی‬ ‫و‬ ‫نوظهور‬ ‫رقابتی‬ ‫های‬ ‫عرصه‬ ‫در‬ ‫موفقیت‬ ‫طوفانهای‬ ‫اوج‬ ‫در‬ ‫مشتریان‬ ‫و‬ ‫بازار‬ ‫سهم‬ ، ‫سود‬ ‫کسب‬ ‫است‬ ‫رقابتی‬ ‫بازارهای‬....
 19. 19. Agile‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫صنعت‬ ‫در‬ •Agile‫از‬ ‫ای‬ ‫مجموعه‬‫ارزش‬ ‫و‬ ‫اصول‬‫ها‬‫می‬ ‫که‬ ‫باشد‬‫توسعه‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫بستن‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫با‬‫نرم‬ ‫محصوالت‬ ‫مانند‬ ‫نتایجی‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫افزاری‬‫کارآمد‬ ‫محصوالت‬ ‫با‬ ‫کار‬ ‫نیروی‬ ، ‫خوشحال‬ ‫مشتری‬ ، ‫انگیزه‬‫دست‬‫یافت‬. •‫ارزش‬‫اصول‬ ‫و‬ ‫ها‬Agile‫در‬‫سال‬2001‫توسط‬17‫نفر‬ ‫طی‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫توسعه‬ ‫صنعت‬ ‫جهانی‬ ‫معتبر‬ ‫اساتید‬ ‫از‬ ‫عنوان‬ ‫با‬ ‫بیانیه‬ ‫یک‬‫چابک‬ ‫توسعه‬ ‫بیانیه‬‫و‬ ‫تنظیم‬ ‫گردید‬ ‫ارائه‬.
 20. 20. AGILE MANIFESTO ‫افراد‬‫تعامالت‬ ‫و‬‫از‬ ‫باالتر‬ ‫ابزارها‬ ‫و‬ ‫فرآیندها‬ ‫نرم‬‫کارکننده‬ ‫افزار‬‫از‬ ‫باالتر‬ ‫مستندات‬‫جامع‬ ‫مشارکت‬‫کار‬ ‫انجام‬ ‫در‬ ‫مشتری‬‫باالتر‬ ‫قرارداد‬ ‫از‬‫کار‬ ‫پاسخگویی‬‫تغییرات‬ ‫به‬‫از‬ ‫باالتر‬ ‫طرح‬ ‫یک‬ ‫پیروی‬ ‫وجود‬ ‫با‬‫نیز‬ ‫چپ‬ ‫سمت‬ ‫موارد‬ ‫اینکه‬ ‫ولی‬ ‫هستند‬ ‫ارزشمند‬ ‫ارزش‬ ‫راست‬ ‫سمت‬ ‫موارد‬ ‫برای‬ ‫ما‬ ‫هستیم‬ ‫قائل‬ ‫بیشتری‬
 21. 21. ‫تکاملی‬ ‫و‬ ‫تدریجی‬ ‫توسعه‬
 22. 22. ‫نرم‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫شکست‬ ‫اصلی‬ ‫دلیل‬ ‫شش‬ ‫افزاری‬ 1-‫نشدن‬ ‫درگیر‬‫مشتری‬ 2-‫نیازمندها‬ ‫درست‬ ‫درک‬ ‫عدم‬ 3-‫واقعی‬ ‫غیر‬ ‫بندی‬ ‫زمان‬ 4-‫تغییرات‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫پذیریش‬ ‫عدم‬ 5-‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫تست‬ ‫کمبود‬ 6-‫دار‬ ‫باد‬ ‫و‬ ‫منعطف‬ ‫غیر‬ ‫فرآیندهای‬
 23. 23. ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫مشکالت‬ ‫و‬ ‫چابکی‬ •‫است‬ ‫پادشاه‬ ‫مشتری‬! •‫ویژگی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫شده‬ ‫کسب‬ ‫نیازمندیهای‬‫هایی‬ ‫قابل‬ ‫مشخصی‬ ‫معیارهای‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫شوند‬ ‫تعریف‬ ‫باشند‬ ‫پذیرش‬. •‫سفارش‬ ‫و‬ ‫توسعه‬ ‫تیم‬ ‫بین‬ ‫مذاکره‬ ‫با‬ ‫زمانبندی‬ ‫تنظیم‬ ‫دهنده‬‫می‬‫شود‬ •‫هیچ‬‫تاریخ‬ ‫مگر‬ ،‫است‬ ‫نشده‬ ‫حک‬ ‫سنگ‬ ‫روی‬ ‫چیزی‬‫تحویل‬ •‫تست‬‫ها‬‫می‬ ‫نوشته‬ ‫کد‬ ‫از‬ ‫قبل‬‫خودکار‬ ‫کامال‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫هستند‬
 24. 24. ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫مشکالت‬ ‫و‬ ‫چابکی‬ •‫نیست‬ ‫جداگانه‬ ‫فعالیت‬ ‫یک‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ •‫توسعه‬ ‫گیری‬ ‫کار‬ ‫به‬‫چابک‬
 25. 25. WHAT IS SCRUM?
 26. 26. ‫اسکرام‬ ‫مطالب‬ ‫عنوان‬ •‫نقش‬‫های‬‫اسکرام‬ •‫اسکرام‬ ‫های‬ ‫آرتیفکت‬ •‫اسکرام‬ ‫رویدادهای‬ •‫های‬ ‫چالش‬‫اسکرام‬ •‫آبکی‬ ‫اسکرام‬ •‫و‬ ‫اسکرام‬XP •‫چابک‬ ‫تیم‬ ‫صحنه‬ ‫پشت‬ •‫وین‬ ‫کانه‬ ‫چهارچوب‬ •‫چابک‬ ‫متدهای‬ ‫و‬ ‫ساده‬ ‫حوزه‬ •‫متدهای‬ ‫و‬ ‫دشوارفهم‬ ‫حوزه‬ ‫چابک‬ •‫متدهای‬ ‫و‬ ‫پیچیده‬ ‫حوزه‬ ‫چابک‬ •‫متدهای‬ ‫و‬ ‫نظم‬ ‫بی‬ ‫حوزه‬ ‫چابک‬ •‫اسکرام‬‫چیست‬‫؟‬ •‫گرا‬ ‫وقفه‬ ‫کار‬ •‫متدهای‬ ‫و‬ ‫وین‬ ‫کانه‬ ‫چارچوب‬ ‫چابک‬
 27. 27. Scrum‫چیست؟‬ ‫اسکرام‬‫که‬ ‫است‬ ‫چابک‬ ‫توسعه‬ ‫برای‬ ‫ورکی‬ ‫فریم‬ ‫نقش‬ ،‫فرآیندها‬ ‫تعریف‬ ‫با‬‫آرتیفکت‬ ‫و‬ ‫ها‬‫های‬ ‫تیم‬ ‫به‬ ‫مشخص‬‫می‬ ‫کمک‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫های‬‫تا‬ ‫کند‬ ‫شوند‬ ‫چابک‬.‫صورت‬ ‫به‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ،‫اسکرام‬ ‫در‬ ‫می‬ ‫پیدا‬ ‫توسعه‬ ‫مرحله‬ ‫به‬ ‫مرحله‬‫کند‬. •‫سبک‬‫است‬ ‫وزن‬. •‫است‬ ‫ساده‬ ‫آن‬ ‫یادگیری‬. •‫است‬ ‫دشوار‬ ‫آن‬ ‫بر‬ ‫تسلط‬.
 28. 28. ‫چارچوب‬‫کانه‬ ‫وین‬ ‫چابک‬ ‫متدهای‬ ‫و‬
 29. 29. ” “ ‫حوز‬ ‫ی‬ ‫همه‬ ‫برای‬ ‫چابک‬ ‫متدهای‬‫های‬ ‫ه‬‫کاری‬ ‫نیست‬ ‫مناسب‬
 30. 30. ‫اسکرام‬:‫ارزش‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫توسعه‬ Constraints Variable Plan Driven Value Driven Features Cost Schedule FeaturesCost Schedule Traditional Scrum
 31. 31. ‫های‬ ‫نقش‬‫اسکرام‬ •‫محصول‬ ‫صاحب‬ •‫اسکرام‬ ‫گر‬ ‫تسهیل‬ •‫توسعه‬ ‫تیم‬
 32. 32. ‫محصول‬ ‫مالک‬ •‫مشتریها‬ ‫یا‬ ‫مشتری‬ ‫نماینده‬ •‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫تعیین‬‫محصول‬ •‫مدیریت‬ ‫خصوص‬ ‫در‬ ‫مسئول‬ ‫فرد‬ ‫تنها‬‫محصول‬ ‫الگ‬ ‫بک‬(‫محصول‬ ‫الگ‬ ‫بک‬ ‫ایجاد‬+‫اولویت‬ ‫مداوم‬ ‫بطور‬ ‫ها‬ ‫داستان‬ ‫تغییر‬ ‫و‬ ‫بندی‬) •‫ها‬ ‫ایده‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ •‫پیشرفت‬ ‫پیگیری‬ •‫نشر‬ ‫زمان‬ ‫درباره‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ •‫محصول‬ ‫آوری‬ ‫سود‬ ‫مسئول‬ •‫کار‬ ‫نتایج‬ ‫رد‬ ‫یا‬ ‫پذیرش‬ •‫سرمایه‬ ‫بازگشت‬ ‫سازی‬ ‫حداکثر‬ ‫مسئول‬
 33. 33. ‫اسکرام‬ ‫گر‬ ‫تسهیل‬(‫اسکرام‬ ‫مربی‬) •‫مستر‬ ‫اسکرام‬‫آن‬ ‫شدن‬ ‫عملیاتی‬ ‫و‬ ‫اسکرام‬ ‫درک‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬ ‫حصول‬ ‫مسئول‬‫است‬ •‫مستر‬ ‫اسکرام‬‫رهبر‬ ‫یک‬‫برای‬ ‫خدمتگزار‬‫میرود‬ ‫شمار‬ ‫به‬ ‫اسکرام‬ ‫تیم‬ •‫خدمات‬‫مستر‬ ‫اسکرام‬‫مالک‬ ‫برای‬‫محصول‬ •‫خدمات‬‫مستر‬ ‫اسکرام‬‫تیم‬ ‫برای‬‫توسعه‬ •‫خدمات‬‫مستر‬ ‫اسکرام‬‫سازمان‬ ‫برای‬
 34. 34. ‫توسعه‬ ‫تیم‬ •‫سازمانده‬ ‫خود‬ ‫اسکرام‬ ‫تیمهای‬‫و‬‫فراوظیفه‬‫ای‬‫هستند‬. •‫تیمهای‬‫بجای‬ ‫میکنند‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫انجام‬ ‫روش‬ ‫بهترین‬ ‫خودشان‬ ‫خودسازمانده‬ ‫شوند‬ ‫مدیریت‬ ‫تیم‬ ‫خارج‬ ‫از‬ ‫دیگری‬ ‫کس‬ ‫توسط‬ ‫اینکه‬. •‫تیمهای‬‫وابستگی‬ ‫بدون‬ ‫را‬ ‫کارها‬ ‫تکمیل‬ ‫جهت‬ ‫الزم‬ ‫توانمندیهای‬ ‫تمام‬ ‫فراوظیفه‬ ‫هستند‬ ‫دارا‬ ‫تیم‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫اجزای‬ ‫به‬. ‫برای‬‫جز‬ ‫به‬ ‫عنوانی‬ ‫تیم‬ ‫اعضای‬ ‫همه‬ «‫دهنده‬ ‫توسعه‬» ‫وجود‬‫ندارد‬
 35. 35. ‫اسکرام‬ ‫های‬ ‫آرتیفکت‬ •‫الگ‬ ‫بک‬‫محصول‬ •‫الگ‬ ‫بک‬‫اسپرینت‬ •Burndown Chart
 36. 36. ‫محصول‬ ‫الگ‬ ‫بک‬ ‫الگ‬ ‫بک‬‫لیست‬ ‫یک‬ ‫محصول‬‫بندی‬ ‫رتبه‬‫است‬ ‫نیاز‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫چیزی‬ ‫آن‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫جهت‬ ‫نیازمندیها‬ ‫منبع‬ ‫تنها‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫گنجانده‬ ‫محصول‬ ‫در‬‫تغییری‬ ‫هر‬‫در‬ ‫است‬ ‫محصول‬. ‫از‬ ‫قلم‬ ‫هر‬‫الگ‬ ‫بک‬‫و‬ ‫برآورد‬ ،‫رتبه‬ ،‫شرح‬ ‫مانند‬ ‫ویژگیهایی‬ ‫دارای‬ ‫محصول‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫ارزش‬. ‫شوند‬ ‫می‬ ‫پاالیش‬ ‫الگ‬ ‫بک‬ ‫های‬ ‫آیتم‬ ‫سازی‬ ‫آشکار‬ ‫جلسات‬ ‫در‬ ‫یک‬‫الگ‬ ‫بک‬‫نیست‬ ‫کامل‬ ‫هیچوقت‬ ‫محصول‬.
 37. 37. As a <user role>, I can <functionality> so that <value>
 38. 38. DOD ‫هنگامیکه‬‫الگ‬ ‫بک‬ ‫قلم‬ ‫یک‬‫یک‬ ‫یا‬ ‫محصول‬‫فرآورده‬«‫شده‬ ‫تکمیل‬»‫همه‬ ،‫میشود‬ ‫توصیف‬ ‫منظور‬ ‫که‬ ‫بدانند‬ ‫باید‬‫از‬«‫شده‬ ‫تکمیل‬»‫چیست‬
 39. 39. ‫اسپرینت‬ ‫الگ‬ ‫بک‬ ‫الگ‬ ‫بک‬‫اقالم‬ ‫از‬ ‫مجموعهای‬ ‫اسپرینت‬‫شده‬ ‫انتخاب‬‫از‬‫الگ‬ ‫بک‬‫به‬ ‫اسپرینت‬ ‫برای‬ ‫محصول‬ ‫همراه‬‫هایی‬ ‫برنامه‬‫اسپرینت‬ ‫هدف‬ ‫تحقق‬ ‫برای‬‫ارائه‬ ‫و‬‫است‬ ‫فرآورده‬
 40. 40. BURNDOWN CHART ‫هدف‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫پیشرفت‬ ‫پایش‬
 41. 41. ‫اسکرام‬ ‫رویدادهای‬ •‫محصول‬ ‫سبد‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ •‫محصول‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ •‫انتشار‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ •‫اسپرینت‬ •‫اسپرینت‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ •‫روزانه‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ •‫اسپرینت‬ ‫بازبینی‬ •‫بازاندیشی‬‫اسپرینت‬ •‫آشکار‬ ‫جلسات‬‫سازی‬
 42. 42. ‫محصول‬ ‫سبد‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ •‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫افق‬:‫بیشتر‬ ‫یا‬ ‫سال‬ ‫یک‬ •‫گنندگان‬ ‫شرکت‬:‫محصول‬ ‫مالکان‬ ‫و‬ ‫ذینعفان‬ •‫تمرکز‬ ‫نقطه‬:‫محصول‬ ‫سبد‬ ‫مدیریت‬ •‫ها‬ ‫دادنی‬ ‫تحویل‬:‫جاری‬ ‫محصوالت‬ ‫و‬ ‫محصول‬ ‫سبد‬ ‫الگ‬ ‫بک‬
 43. 43. ‫محصول‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ •‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫افق‬:‫ماه‬ ‫چندین‬ •‫گنندگان‬ ‫شرکت‬:‫محصول‬ ‫مالکان‬ ‫و‬ ‫ذینعفان‬ •‫تمرکز‬ ‫نقطه‬:‫محصول‬ ‫تکامل‬ ‫مسیر‬ ‫و‬ ‫انداز‬ ‫چشم‬ •‫ها‬ ‫دادنی‬ ‫تحویل‬:‫محصول‬ ‫کالن‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫و‬ ‫راه‬ ‫نقشه‬ ،‫محصول‬ ‫انداز‬ ‫چشم‬
 44. 44. ‫انتشار‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ •‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫افق‬:‫ماه‬ ‫نه‬ ‫تا‬ ‫کمتر‬ ‫یا‬ ‫ماه‬ ‫سه‬ ‫بین‬ •‫گنندگان‬ ‫شرکت‬:‫ذینعفان‬‫اسکرام‬ ‫تیم‬ ‫اعضای‬ ‫همه‬ ‫و‬ •‫تمرکز‬ ‫نقطه‬:‫یک‬ ‫از‬ ‫کیفیت‬ ‫و‬ ‫مشتری‬ ‫به‬ ‫ارائه‬ ‫قابل‬ ‫های‬ ‫ارزش‬ ‫بین‬ ‫توازن‬ ‫حفظ‬ ‫دیگر‬ ‫طرف‬ ‫از‬ ‫بودجه‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ،‫محدود‬ ‫قیدهای‬ ‫و‬ ‫طرف‬ •‫ها‬ ‫دادنی‬ ‫تحویل‬:‫انتشار‬ ‫طرح‬
 45. 45. ‫اسپرینت‬ ‫است‬ ‫اسکرام‬ ‫قلب‬ ‫اسپرینت‬ ‫یک‬ ،‫کمتر‬ ‫یا‬ ‫ماه‬ ‫یک‬ ‫مدت‬ ‫به‬ ‫ثابت‬ ‫زمان‬ ‫بازه‬ ‫یک‬ ‫طی‬ ‫در‬‫تکمیل‬ ‫فرآورده‬ ‫کاربردی‬ ، ‫شده‬‫و‬‫عرضه‬ ‫قابل‬ ‫بالقوه‬‫میشود‬ ‫ساخته‬ ،‫مشتری‬ ‫به‬. ‫هر‬‫و‬ ‫طرح‬ ‫یک‬ ،‫میشود‬ ‫ساخته‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫ازآنچه‬ ‫تعریف‬ ‫یک‬ ‫شامل‬ ‫اسپرینت‬ ‫پذیر‬ ‫انعطاف‬ ‫برنامه‬‫بعالوه‬ ،‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫آن‬ ‫ساختن‬ ‫چگونگی‬ ‫راهنمای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫نهایی‬ ‫محصول‬ ً‫نهایتا‬ ‫و‬ ‫کارها‬ ‫از‬ ‫مجموعهای‬
 46. 46. ‫اسپرینت‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ •‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫افق‬:‫تکرار‬ ‫هر‬ ‫در‬(‫تقویمی‬ ‫ماه‬ ‫یک‬ ‫تا‬ ‫هفته‬ ‫یک‬ ‫بین‬) •‫گنندگان‬ ‫شرکت‬:‫اسکرام‬ ‫تیم‬ ‫اعضای‬ ‫همه‬ •‫تمرکز‬ ‫نقطه‬:‫شوند‬ ‫داده‬ ‫تحویل‬ ‫جاری‬ ‫اسپرینت‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫ویژگی‬ •‫ها‬ ‫دادنی‬ ‫تحویل‬:‫اسپرینت‬ ‫هدف‬‫و‬‫اسپرینت‬ ‫الگ‬ ‫بک‬
 47. 47. ‫روزانه‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫جلسات‬ •‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫افق‬:‫روز‬ ‫هر‬ •‫گنندگان‬ ‫شرکت‬:‫توسعه‬ ‫تیم‬ ‫و‬ ‫اسکرام‬ ‫استاد‬ •‫تمرکز‬ ‫نقطه‬:‫شده‬ ‫تعهد‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫تکمیل‬ ‫روش‬ •‫ها‬ ‫دادنی‬ ‫تحویل‬:‫دهی‬ ‫سازمان‬ ‫ی‬ ‫شیوه‬ ‫بهترین‬ ‫با‬ ‫تطبیق‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫پیشرفت‬ ‫بررسی‬ ‫روزانه‬ ‫کارهای‬
 48. 48. ‫روزانه‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫جلسات‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫توضیح‬ ‫تیم‬ ‫اعضای‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ : •‫چه‬ ‫حاال‬ ‫تا‬ ‫قبلی‬ ‫روزانه‬ ‫اسکرام‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫داده‬ ‫انجام‬ ‫کارهایی‬. •‫برنامه‬ ‫امروز‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫کارهایی‬ ‫چه‬ ‫است‬ ‫کرده‬ ‫ریزی‬. •‫رو‬ ‫روبه‬ ‫موانعی‬ ‫و‬ ‫مشکالت‬ ‫چه‬ ‫با‬
 49. 49. ‫اسپرینت‬ ‫بازبینی‬ ‫بازبینی‬ ‫طی‬،‫اسپرینت‬‫کاری‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫اسکرام‬ ‫تیم‬ ‫و‬ ‫ذینفعان‬ ‫که‬‫طی‬ ‫در‬‫اسپرینت‬‫شده‬ ‫انجام‬‫تعامل‬ ،‫است‬‫میکنند‬‫یک‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫هدف‬ ‫و‬ ‫سنجی‬ ‫وضعیت‬ ‫جلسه‬ ‫نه‬ ،‫است‬ ‫غیررسمی‬ ‫جلسه‬‫و‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫بازخورد‬ ‫دریافت‬ ،‫آن‬ ‫در‬ ‫فرآورده‬ ‫نمایش‬‫تعامل‬ ‫برانگیختن‬ ‫است‬ «‫مواردی‬ ‫چه‬ ‫که‬ ‫میدهد‬ ‫توضیح‬ ‫همه‬ ‫به‬ ‫محصول‬ ‫مالک‬‫مواردی‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫تکمیل‬ ‫است‬ ‫نشده‬ ‫تکمیل‬. ‫مشکالت‬ ،‫است‬ ‫رفته‬ ‫پیش‬ ‫خوب‬ ‫اسپرینت‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫مواردی‬ ‫خصوص‬ ‫در‬ ‫توسعه‬ ‫تیم‬‫پیش‬ ‫آمده‬‫میکند‬ ‫بحث‬ ‫آنها‬ ‫حل‬ ‫چگونه‬ ‫و‬
 50. 50. ‫اسپرینت‬ ‫بازاندیشی‬ •‫به‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫اسکرام‬ ‫تیم‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫مجال‬ ‫یک‬ ‫اسپرینت‬ ‫بازاندیشی‬ ‫اسپرینت‬ ‫در‬ ‫اجرا‬ ‫جهت‬ ‫بهبود‬ ‫طرح‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫پرداخته‬ ‫خود‬ ‫بازرسی‬‫بعدی‬ ‫آماده‬‫کند‬. •‫و‬ ‫فرآیند‬ ،‫آنها‬ ‫روابط‬ ،‫افراد‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫قبل‬ ‫اسپرینت‬ ،‫اینکه‬ ‫بررسی‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫طی‬ ‫چگونه‬ ‫ابزارها‬. •‫شناسایی‬‫و‬‫بندی‬ ‫طبقه‬‫خوب‬ ‫که‬ ‫مواردی‬ ‫و‬ ‫بالقوه‬ ‫اصالحات‬‫اند‬ ‫پیشرفته‬. •‫برای‬ ‫طرح‬ ‫یک‬ ‫ایجاد‬‫سازی‬ ‫پیاده‬‫در‬ ‫اسکرام‬ ‫تیم‬ ‫که‬ ‫شکلی‬ ‫به‬ ‫اصالحات‬ ‫کند‬ ‫عملیاتی‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫کارهایش‬ ‫انجام‬ ‫مسیر‬.
 51. 51. ” “ ،‫سریع‬ ‫یادگیری‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫تغییر‬ ‫را‬ ‫مسیر‬ ‫لزوم‬ ‫صورت‬ ‫دهید‬
 52. 52. ‫سازی‬ ‫آشکار‬ ‫جلسات‬ ‫جلسه‬ ‫این‬ ‫طی‬ •‫الگ‬ ‫بک‬ ‫های‬ ‫آیتم‬ ‫به‬ ‫جزئیات‬ ‫افزودن‬ •‫برآورد‬‫و‬‫بندی‬ ‫رتبه‬‫درون‬ ‫اقالم‬‫الگ‬ ‫بک‬‫محصول‬ ‫میشود‬ ‫انجام‬. ‫فرآیندی‬ ،‫فعالیت‬ ‫این‬‫بر‬ ‫توسعه‬ ‫تیم‬ ‫و‬ ‫محصول‬ ‫مالک‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مداوم‬ ‫اقالم‬ ‫جزئیات‬ ‫روی‬‫الگ‬ ‫بک‬‫میپردازند‬ ‫تعامل‬ ‫به‬ ‫محصول‬.‫طی‬‫الگ‬ ‫بک‬ ‫پاالیش‬ ‫میشوند‬ ‫اصالح‬ ‫و‬ ‫مرور‬ ‫اقالم‬ ،‫محصول‬.‫میگیرد‬ ‫تصمیم‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫اسکرام‬ ‫تیم‬ ‫بپذیرد‬ ‫انجام‬ ‫چگونه‬ ‫و‬ ‫زمانی‬ ‫چه‬ ‫در‬ ‫پاالیش‬.‫فرآیند‬ ‫پاالیش‬‫از‬ ‫بیش‬ ً‫معموال‬10%‫تیم‬ ‫منابع‬ ‫و‬ ‫توان‬ ‫از‬ ‫نمیدهد‬ ‫اختصاص‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫توسعه‬.
 53. 53. INVEST • Independent • Negotiable • Valuable • Estimable • Small • Testable
 54. 54. ‫اسکرام‬ ‫های‬ ‫چالش‬ •‫مشتری‬ ‫همکاری‬–‫اسکرام‬ ‫فرض‬ ‫پیش‬:‫همه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫توسعه‬ ‫تیم‬ ‫از‬ ‫عضوی‬ ‫مشتری‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫تیم‬ ‫به‬ ‫کار‬ ‫مراحل‬ •‫چابکی‬ ‫فرهنگ‬ ‫نداشتن‬‫تیم‬ ‫و‬ ‫شرکت‬ ‫در‬ •‫جابکی‬ ‫راستای‬ ‫در‬ ‫فنی‬ ‫های‬ ‫تکنیک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ •‫ضعیف‬ ‫سازی‬ ‫مستند‬ •‫چابکی‬ ‫برای‬ ‫فنی‬ ‫ابزارهای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
 55. 55. ” “ ‫یاد‬ ‫کارتان‬ ‫از‬ ‫بگیرید‬ ‫بتونید‬ ‫بهتر‬ ‫تا‬ ‫اجرا‬‫کنید‬
 56. 56. ” “ ،‫نیست‬ ‫کافی‬ ‫اسکرام‬ ‫باشید‬ ‫چابک‬!
 57. 57. ” “ ‫اسکرام‬‫مسائل‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫گوید‬ ‫نمی‬ ‫سخنی‬ ‫فنی‬
 58. 58. ‫و‬ ‫اسکرام‬XP •‫جفتی‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ •‫سازی‬ ‫یکپارچه‬‫مداوم‬ •‫محور‬ ‫تست‬ ‫توسعه‬ •‫کد‬ ‫جمعی‬ ‫مالکیت‬
 59. 59. ‫جفتی‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫ه‬‫ر‬‫از‬ ‫باید‬ ‫میاد‬ ‫بیرون‬ ‫نفر‬ ‫یک‬ ‫ذهن‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫فکری‬ ‫شود‬ ‫منتقل‬ ‫کامپیوتر‬ ‫به‬ ‫دیگری‬ ‫فردی‬ ‫طریق‬ ‫خوان‬ ‫نقشه‬ ً‫اصطالحا‬ ‫نفر‬ ‫یک‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫در‬(navigator)‫به‬ ‫و‬ ‫میشود‬ ‫راننده‬(driver)‫کند‬ ‫چکار‬ ‫که‬ ‫میگوید‬ ،‫نشسته‬ ‫کامپیوتر‬ ‫پشت‬ ‫که‬. ‫مشخص‬ ‫زمانی‬ ‫مدت‬ ‫تا‬ ‫کار‬ ‫این‬(‫حدود‬15‫دقیقه‬)‫دارد‬ ‫ادامه‬ ‫شود‬ ‫عوض‬ ‫جاها‬ ‫اینکه‬ ‫تا‬.‫مقدار‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫نفر‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫اینکار‬ ‫با‬ ‫آموختن‬ ‫فرصت‬ ‫تجربه‬ ‫کم‬ ‫فرد‬ ،‫میشوند‬ ‫شریک‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫در‬ ‫دارد‬ ‫فرصتی‬ ‫نیز‬ ‫تجربه‬ ‫با‬ ‫فرد‬ ‫و‬ ‫میکند‬ ‫پیدا‬ ‫عملی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫نگاه‬ ‫متفاوت‬ ‫دید‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫تا‬‫کند‬.
 60. 60. ‫مداوم‬ ‫سازی‬ ‫یکپارچه‬ ‫سرور‬build‫نقطه‬ ‫یا‬ ‫داور‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫خودکار‬ ‫می‬ ‫عمل‬ ‫مرجع‬‫و‬ ‫کند‬‫می‬ ‫تشخیص‬ ‫را‬ ‫کد‬ ‫سالمت‬- ‫دهد‬. ‫ایجاد‬ ‫کدی‬ ‫در‬ ‫تغییری‬ ‫که‬ ‫بار‬ ‫هر‬‫شود‬‫سرور‬ build‫خودکار‬‫می‬ ‫بیدار‬‫از‬ ‫را‬ ‫چیز‬ ‫همه‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫ابتدا‬build‫می‬‫کند‬‫تست‬ ‫همه‬ ‫سپس‬ ‫و‬‫را‬ ‫ها‬ ‫می‬ ‫انجام‬‫دهد‬.‫اگر‬‫کل‬ ‫به‬ ،‫گردد‬ ‫ظاهر‬ ‫خطایی‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫اطالع‬ ‫ایمیل‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫تیم‬‫شود‬. ‫دالیل‬ ‫و‬ ‫خطا‬ ‫کامل‬ ‫مشخصات‬ ‫شامل‬ ‫ایمیل‬ ‫محتوای‬
 61. 61. ‫محور‬ ‫تست‬ ‫توسعه‬ • Red •‫مشتری‬ ‫داستان‬ ‫های‬ ‫خواسته‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫ها‬ ‫تست‬ ‫نوشتن‬ • Green •‫ها‬ ‫تست‬ ‫شدن‬ ‫پاس‬ ‫برای‬ ‫کد‬ ‫حداقل‬ ‫نوشتن‬ • Refactor •‫کدها‬ ‫اصالح‬ ‫و‬ ‫بازبینی‬
 62. 62. ‫نظر‬ ‫یک‬ ‫متد‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫مهمتر‬ ‫من‬ ‫برای‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫اسکرام‬xp‫باشد‬ ‫می‬.‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ، ‫بگیرید‬ ‫را‬ ‫من‬ ‫سگ‬ ، ‫تلویزیون‬ ، ‫خانه‬ ‫انجام‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫من‬ ‫نکنید‬ ‫سعی‬ ‫اما‬TDD ‫کنید‬ ‫منصرف‬.‫به‬ ‫شما‬ ‫اگر‬TDD‫عالقه‬ ‫محول‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫محصولتان‬ ‫ساخت‬ ‫ندارید‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫دزدکی‬ ‫من‬ ‫زیرا‬ ‫نکنید‬ ‫کرد‬ ‫خواهم‬ ‫استفاده‬...
 63. 63. ‫کد‬ ‫جمعی‬ ‫مالکیت‬ feature team component team single-function
 64. 64. ‫چابک‬ ‫تیم‬ ‫صحنه‬ ‫پشت‬ •‫بود‬ ‫کرده‬ ‫هزینه‬ ‫تیم‬ ‫ساخت‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫سازمانی‬ •‫سازمانی‬‫منجر‬ ‫تعامل‬ ‫از‬ ‫شکلی‬ ‫به‬ ‫بود‬ ‫توانسته‬ ‫که‬ ‫برسد‬ ‫فرما‬ ‫کار‬ ‫با‬ ،‫شدن‬ ‫موفق‬ ‫به‬ •‫سازمانی‬‫مشتری‬ ‫موفقیت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خودش‬ ‫پیروزی‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫کرده‬ ‫تعریف‬ •‫سازمانی‬‫و‬ ‫کمتر‬ ‫چیزی‬ ‫نه‬ ،‫بود‬ ‫اتالف‬ ‫عدم‬ ‫هدفش‬ ‫که‬ ‫تولید‬ ‫در‬ ‫بیشتر‬ ‫چیزی‬ ‫نه‬ •‫سازمانی‬‫کارش‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫چرخه‬ ‫تمام‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫چابکی‬ ‫که‬ ‫های‬ ‫تیم‬ ‫از‬ ،‫بود‬ ‫داده‬ ‫تعمیم‬‫مشتری‬ ‫تا‬ ‫اش‬ ‫تولید‬ ‫اش‬
 65. 65. TEAM FOUNDATION SERVICE
 66. 66. ‫مطالب‬ ‫عنوان‬TFS •TFS‫؟‬ ‫چیست‬ •Demo
 67. 67. TFS‫چیست؟‬
 68. 68. ” “ Demo •‫کنترل‬ ‫سورس‬ •‫کارها‬ ‫مدیریت‬(‫انتشار‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬–‫محصول‬ ‫الگ‬ ‫بک‬–‫اسپرینت‬ ‫الگ‬ ‫بک‬–‫کار‬ ‫چرخه‬ ‫اسکرام‬( •Build •‫تست‬ •‫فیدبک‬ •‫داشبورد‬
 69. 69. ‫منابع‬ •‫اس‬ ‫کنی‬.‫روبین‬-Essential Scrum–‫علیرضا‬ ،‫باالن‬ ‫بی‬ ‫مهرداد‬ ‫یوسف‬ ‫مهندس‬ ‫ترجمه‬ ‫راد‬ ‫معصومی‬ ‫مریم‬ ،‫اسماعیلی‬ http://manifesto.softwarecraftsmanship.org/ http://scrumguides.org/ http://scrum.ir https://www.visualstudio.com/docs/vsts-tfs-overview
 70. 70. ‫شما‬ ‫توجه‬ ‫از‬ ‫تشکر‬ ‫با‬ ‫چابک‬‫موفق‬ ‫و‬ ‫بمانید‬

×