Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Reynalyn arendain

1,546 views

Published on

Reynalyn arendain

 1. 1. Glemarie Gajetela Reynalyn Arendain Mayca Malinao Danica Naorbe Joanna Ayop Batasan Hills National Highschool
 2. 2. Ang Pagsiklab ng Rebolusyong Amerikano Mga Kondisyon ng 13 Kolonya sa Britanya Mga patakarang Tinutulan Ang Boston Tea Party Deklarasyon ng Kalayaan Ang Rebolusyong French Mga Salik sa Pagsiklab ng rebolusyong French Ang Rebolusyon sa Latin America Ang pagsisimula 
 3. 3. Rebolusyong Amerikano: Ang Rebolusyonaryong Amerikano ay tumutukoy sa serye ng mga pangyayari, ideya at pagbabago na nagin resulta ng pagdeklara ng kalagayan ng 13 kolonya sa North America mula sa Imperyong British. Humantong ito sa pagkabuo ng United States of America. Matapos matalo ang mga French sa quebec noong 1759, naging makapangyarihan ang mga British sa North America. Ang mga Orihinal na pamayanan na kilala bilang 13 kolonya ay naitatag sa may baybayin ng Atlantic Ocean.  Ang Rebulosyon Amerikano1776-1789Ito ay tumutukoy sa serye ng mga pangyayari ideya atpagbabago ng naging resulta ng pagdedeklara ng kalayaan ng 13kolonya sa North Amerika mula sa imperyong Great Britain.
 4. 4. Rebolusyong Amerikano:
 5. 5. Rebolusyong Amerikano: Relihiyon Ang mga Britain ay sangayon sa Anglicanismo Anglican ang mga ameriano naman ay salungat dito dahil angAnglicanism ay tumutukoy sa simbahan ng England kung saan nagugat ang paghiwalay ni King Henry VIII sa Simbahang katolikonoong panahon ng Repormasyon Ang Limitasyon sa ganap na kapangyarihan ng Britanya at pagkakaroon ng sariling pamahalaan sa 13 kolonya ay resulta ng mga rebolusyonaryong pagunlad ng parlamentong British mula ika 17 hanggang ika 18 siglo.
 6. 6. Rebolusyong Amerikano: Mga Salik sa Pagsiklab ng Rebolusyon: Sugar Act ng 1764  Ipinatupad bilang buwis sa pag angkat ng Asukal. Bagamat ang halaga ay kalahati lamang ng napagkasunduan ang pagpapatupad sa patakarang ito ang pinagugatan ng problema.  Pinalakas ang kapangyarihan ng mga opisyal pandagat na British sa paghihigpit sa ilegal na pag angkat ng asukal. Ang mga kolektor ay pinayagang halughugin ang mga pribadong kabahayan para sa mga Ilegal na produkto. Stamp Act ng 1765 Ipinatupad noong 1765. Lahat ng opisyal ng dokumento artikulokasul atan ,pahayangan, at iba pang dokumento ay sa espesyal nanasel unag papel lamang maarin g isulat o ilimbag TownShend Act ng 1767 ipinatupad noong 1767. Si Charles Townshend na layuning itaasang regular na buwis sa kolonya upang suportahan ang mgagobernador na kolonyal
 7. 7. Rebolusyong Amerikano:  isang pagtitipon bilang protesta kung saan sinalakay at inakyat ng mga taga-Boston ang dumaong na barkong British lulan ang tsaa sa 13 kolonya sa pangunguna niSamuel Adams, itinapon sa daungan ng Boston ang 342 kahon ng tsaa na ikinagalit ng pamahalaan ng Great Britain  ito raw ay isang aksiyong kriminal dahil paninira ito ng pag-aari ng mga mangangalakal na British. Kakompetensiya ng tsaa ng British ang tsaa ng Amerika. Intolerable Acts ng 1774 — isang batas na nagsara sa daungan ng Boston hanggang hindi binabayaran ang itinapong tsaa. Ito ay ipinasa bilang ganti at parusa ng Parlamento ng Great Britain sa Boston, Massachusetts.
 8. 8. Rebolusyong Amerikano:  Ipinahayag noong Hulyo 4, 1776 ang Declaration of Independence sa Continental Congress na binubuo ng mga kinatwan ng 13 kolonya. Ang deklarasyon na ito ay resulta ng mga pangyayari na nauwi sa digmaan. Thomas Jefferson — ang pangunahing may-akda ng deklarasyon ―Ang lahat ng tao ay biniyayaan ng Diyos ng mga karapatang hindi maipagkakait; na ang lehitimasyon ng pamahalaan ay galing sa pagsang-ayon ng mamamayan; na ang mga mamamayan ay may karapatang patalsikin ang mga pinuno ng pamahalaan kung kinakailangan.‖ George Washington — ang pinakaunang Pangulo ng Estado ng Amerika ―No taxation without representation‖ — ipinahayag ni Rev. Jonathan Mayhew, tinuutkoy nito ang representasyon ng 13 kolonya sa Parlamento. Ang Rebolusyong Amerikano ay itinuturing na isang praktikal na aplikasyon ng mga ideya ng Enlightenment. ito nag naghudyat sa pagwawakas ng pagkakailalim ng North America sa kapangyarihan ng hari ng Great Britain. Nagbigay-daan din ito sa pag-usbong ng demokrasya.
 9. 9. Rebolusyong Amerikano: Massachusetts New Hampshire Rhode Island Connecticut New York New Jersey Pennsylvania Delaware – “The First State” Maryland Virginia North Carolina South Carolina Georgia
 10. 10. Rebolusyong French  Noong 1774, umupo sa trono ng France si Haring Louis XVI. Minana niya ang isang kaharian na pinatakbo ng makalumang patakaran, isang sistemang walang ipinagbago sa loob ng mahabang panahon.  Ilan sa mga salik ng pagsiklab ng rebolusyon ay kawalan ng katarungan ng rehimen ,oposisyon ng mga intelekwal sa namamayaning kalagayan, walang hangganang kapngyarihan ng hari ,personal nakahinaan ni Haring Louis XV at Haring Louis XVI bilang mga pinuno, at krisis sa pananalapi na kinakaharap ng pamahalaan
 11. 11. Rebolusyong French  Ang unang antas o First Estate ay binuo ng mga pari na siyang may hawak sa buhay pulitika at panlipunan ng bansa. Sila ang nagmamay-ari ng ikalimang bahagdan ng buong lupain ng France. Karapatan din nilang mangolekta ng buwis sa mga magsasaka at hindi rin sila kasali sa pagbabayad ng buwis.  Ang katangian ng lumang rehimen ay ang magarbong pamumuhay ng hari simula pa kay Haring Louis XVI na siyang dahilan ng pagbagsak ng bansa. Walang paraan upang mapigilan ang pagmamalabis ng hari sa dahilang taglay nito ang lubos ng kapangyarihan. Ang mga tao man ay nahati-hati sa tatlong pangkat.
 12. 12. Rebolusyong French 9  Ang mga maharlika ang bumubuo sa Ikalawang Estado. Nagtaglay din sila ng mga karapatan tulad ng di pagbabayad ng buwis. Sila ang namuno sa kanilang mga lupain gaya ng isang hari at habang ang mga kasama ay namumuhay sa kahirapan at kasalatan, sila naman ay namuhay sa kasaganahan at luho.
 13. 13. Rebolusyong French  Ang Ikatlong antas ay binuo ng mga karaniwang tao, na siyang pinakamarami sa buong populasyon ng bansa. Sila ang mga mangangalakal, propesyonal, manggagawa, at mga magsasaka. Damang-dama ng pangkat na ito ang kawalan ng katarungan. Bukod dito, marami sa kanila ang nakapag-aral kung kayat taglay nila ang mga kaisipang liberal nina Rousseau, Montesquieu, at Voltaire.
 14. 14. Rebolusyong French  Napilitang ipatawag ni Louis XVI ang Estado Heneral o ang Kongreso ng France, na hindi na nagpupulong mula pa noong 1614, na ang layunin ay upang makakuha ng pondo. Nang magpulong ang Estado Heneral sa Versailles noong 1789, binubuo ito ng tatlong kapulungan – ang Unang Estado, ang Pangalawang Estado, at ang Ikatlong Estado.  Noong mga nakaraang panahon, ang bawat Estado ay binubuo ng isang yunit, kung kayat pag nag sanib ang Una at Ikalawang Estado, nalalamangan nila ang Ikatlong Estado. Sa pulong na ito, iminungkahi ng Ikatlong Estado na sila ang mag pupulong bilang isang kapulungan upang makasiguro na makukuha ang nakararamina kailangan sa kanilang mga patakarang ipapasok.
 15. 15. Rebolusyong French  Tinanggihan ito ng mga pari at maharlika. Hindi gumawa ng anumang aksyon ang hari tungkol sa bagay na ito, kung kayat pagkaraan ng mahabang panahon ng pagdedebate, ay ipinroklama ng Ikatlong Estado na sila na ang Pambansang Asamblea.  Ipinasara ng hari ang silid-pulungan nang makita niyang handa nang magpulong ang Ikatlong Estado, kaya’t sila ay lumipat sa may tennis court sa loob ng palasyo at dito sumumpa silang di maghihiwalay hanggat di nakabubuo ng mga maharlika at pari upang sumama sa kanila.
 16. 16. Rebolusyong French  Noong 1792, nagpulong ang Pambansang Kumbensyon at tuluyan nang inalis ang monarkya at ipinalit ang Unang Republika ng France. Nilitis ni Louis XVI at napatunayang nagkasala sa bansa. Pinugutan siya ng ulo noong 1793 sa harap ng maraming tao.  Nagsiklab sa galit ang mga Pranses, ibinilanggo ang pamilya ng hari at nag-utos ang Asamblea na magkaroon ng halalan ng mga kinatawan para sa Pambansang Kumbensyon upang makagawa ng bagong Saligang Batas
 17. 17. Rebolusyong French  Bagamat gusto ng nakararami ang Pamhalaang Panghimagsikan ng France marami pa ring pag-aalsa ang naganap sa bansa. Upang mabigyan ito ng solusyon, binuo ang komite ng Kaligtasang Pambayan (Public Safety) noong 1793, sa ilalim ng pamumuno nina Robespierre, Danton at Marat.  Nais linisin ni Robespierre ang France at ang lahat ng kaaway nito. Dahil dito, libu-libong tao ang namatay sa pamamagitan ng gilotina. Kabilang na rito sina Reyna Marie Antonette, at si Danton, isang kasapi ng komite na pinugutan din ng ulo nang dahil lamang sa pagpapaalala niya na magdahan-dahan si Robespierre.
 18. 18. Rebolusyong Latin America  Pagsasamantala ng Spain sa ekonomiya ng mga kolonya
 19. 19. Rebolusyong Latin America  Sobrang kahigpitan sa pulitikal at sosyal na kalayaan ng mga sakop  mahigpit na pag-uuri ng mga tao sa lipunan
 20. 20. Rebolusyong Latin America Impluwensyang rebolusyon sa France at sa United States 
 21. 21. Rebolusyong Latin America TOUSSANT L’OUVERTURE  Ipinagpatuloy ng kanyang tenyente ang rebelyon  January 1, 1804 – araw ng kalayaan ng Haiti
 22. 22. Rebolusyong Latin America FATHER MANUEL HIDALGO  Isang pari na namuno ng rebelyon sa Mexico  Nagpasiklab sa digmaan ang pagpapatunog niya ng kampana ng simbahan noong hatinggabi ng September 15, 1810.  Hinuli siya at pinatay
 23. 23. Rebolusyong Latin America FRANCISCO MIRANDA  Unang pinuno na nakipaglaban para sa kalayaan ng South America Nabihag siya ng mga Espanyol
 24. 24. Rebolusyong Latin America SIMON BOLIVAR  Napalaya ang Venezuela, Boliv ia, Colombia at Ecuador
 25. 25. Rebolusyong Latin America GEN. JOSE DE MARTIN  Ipinahayag ang kalayaan ng Argentina noong July 9, 1816 at Peru noong July 28, 1821
 26. 26. Rebolusyong Latin America  Pagtatatag ng 15 republika sa Latin America
 27. 27. Rebolusyong Latin America  Pagkasira ng sistema ng komunikasyon at kalakalan sa pagitan ng South at Central America sa pagtatatag ng mga republika.
 28. 28. Rebolusyong Latin America  Paggamit sa mga ―Caudillos‖ (men on horseback) na buong tapang na nakipaglaban bilang simbolo ng pambansang karangalan.
 29. 29.  Aklat ng Kasaysayang ng Daigdig III www.google/images.com www.wikipedia.Com
 30. 30. A. Rebolusyong Amerikano 1. Ano ang Rebolusyong Amerikano? 2. Ano ang naganap matapos matalo ang mga French sa Quebec noong 1765?
 31. 31. 3. Kailan naging malaya ang America? 4. Anong probisyon ng mga ss. na batas? Bakit nagpaliyab ng rebolusyon sa America ang mga ito? a. Sugar Act b. Stamp Act c. Townshend Act
 32. 32. 5. Ano ang Boston Tea Party? Ano ang Kinahinatnan nito? 6. Ibigay ang labintatlong kolonya ng Britanya? 7. Ano ang kondisyon ng 13 kolonya sa Great Britain ?
 33. 33. B. Rebolusyong French 1. Bakit naganap ang rebolusyong pranses? 2. Walang takda o absolute ba ang katungkulan ng mga hari ng pransya? 3. Ano ang mga salik sa pagsiklab ng Rebolusyong french?
 34. 34. 4. Sino ang bumubuo sa First State? 5. Sino ang mga Kasapi ng second State? 6. Ibigay ang mga taong nakauri sa Third State?
 35. 35. C. Rebolusyong sa Latin America 1. Tumagal ba ang rebolusyon sa Latin America laban sa Spain? Ipaliwanag ng sagot. 2. Ibigay ang apat na uri ng mga mamayan sa kolonya. Ilarawan ang bawat isa. 3. Namayani ba sa panahong ito ang kawalan ng katarungan?
 36. 36. 4. Kailan malawakang sumiklab ang rebolusyon sa Latin America? 5. Ano ang naganap mula 1817 hanggang 1822? 6. Sino sina Jose de San Martin at Simon Bolivar? 7. Bakit mas madali para sa Bansang Brazil ang pagkamit ng kalayaan?

×