Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

De externe insider

803 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

De externe insider

  1. 1. Sinds 1992 biedt MAN consultants (interim) project-en procesmanagement bij de inrichting van deopenbare ruimte (infrastructuur en gebiedsinrichting).Opdrachtgevers zijn overwegend provinciale, gemeen-telijke en taakstellende overheidsorganisaties.MAN consultants worden ingezet voor hun verbindendebijdragen aan processen, organisatie en de tactischevertaling van beleid.Weena 723 / C7.056 Boslaan 2cPostbus 2704 2132 DX Hoofddorp3000 CS Rotterdam T +31 (0)23 5670066T +31 (0)10 4535747 E info@manconsultants.nlwww.manconsultants.com www.manconsultants.nl Beheerst onderhouden
  2. 2. ‘Wat u op straat ziet,dat is ons werk.’ir. Marten BoschSenior consultant En wat u niet op straat ziet, misschien nog wel meer.
  3. 3. We dragen bij aan Onze expertisebeheerst onderhouden MAN consultants b.v. ondersteunt al sinds 1992 decentrale over- heden bij het “in control” komen én blijven bij het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Hierbij zitten we graag náást onze opdrachtgevers om met kennis van uw interne pro- cedures en met gevoel voor uw bedrijfscultuur de mogelijke antwoorden voor te stellen en deze te (helpen) implementeren. Een wereld van verschil Merkt u ook dat er een wereld van verschil zit; tussen het stra- tegische niveau waarop het onderhoudsbeleid is geformuleerd, en de praktijk van het onderhouden van de openbare ruimte? In de ideale situatie worden deze niveaus op elkaar afgestemd door beheerders. Zij anticiperen effectief op tactisch niveau.
  4. 4. Pragmatisch maatwerk, In control?geen ‘van de plank’ oplossing Heeft u beheerders in huis met voldoende kennis en tijd om de strategie tijdig naar het tactische niveau te vertalen? Of worden zij overspoeld door de waan van de dag? MAN consultants biedt u externe insiders op tijdelijke basis. Zij weten de juiste inhoudelijke en relationele verbindingen te leggen, dragen oplossingen aan en weten deze te implemente- ren. Geheel in lijn met de wens en cultuur van uw organisatie. U krijgt dus maatwerk en geen ´van de plank´ oplossingen. Toekomstbestendig Overigens vinden wij het van wezenlijk belang dat u als op- drachtgever de rol van beheerder grotendeels zelf blijft invullen. Alleen dan bent u in staat om ook in de toekomst ´in control´ te blijven. Kennis overdragen is dan ook een belangrijke eigen- schap van onze medewerkers.
  5. 5. ‘Soms vraagt heteen andere ‘Onderscheidend aan MAN consultants is het vermogen om oplossingen aan te reiken die passen in het proces van de op-manier van drachtgever. We verbinden beleid en tactiek, en zijn ons bewust dat we bijdragen aan voldoende draagvlakvorming.kijken.’ Als consultant van MAN ondersteun ik vaak gemeentelijke over- heden bij het vernieuwen van onderhoudscontracten. Zo ooking. Rex Holtrop bij Europese aanbestedingen die al snel een doorlooptijd ken-Senior adviseurBeheer Infrastructuur nen van 6 tot 9 maanden. Als externe insider bied ik een andere manier van kijken naar het vernieuwen van deze contracten; dat biedt een breder perspectief, dus nieuwe kansen en moge- lijkheden. Bijvoorbeeld door antwoord te geven op vragen als: welke onderdelen van een objectsoort of domein stoppen we in het nieuwe contract; welke stappen van het onderhoudsproces en welke risico’s leggen we bij de aannemer, en kunnen we dat doen op basis van functionele eisen aan de objectkwaliteit? Door het integreren van al deze werkzaamheden in één con- tract bereiken we kostenbesparing en een betere dienstverle- ning naar de burgers met minder inspanning van de opzichters.’ Rex Holtrop is uw externe insider voor contractvernieuwingen, inclu- sief het (Europese) aanbestedingstraject, begeleiding o.a. voor open- bare verlichting, verkeersregelinstallaties, kauwgombeheersing, gas & elektra en ondergrondse afvalcontainers.
  6. 6. ‘Samen zorgen‘Als consultant van MAN zie ik continue maatschappelijke enruimtelijke ontwikkelingen die een grote invloed hebben op de we dat de takentaken van gemeentelijke afdelingen die verantwoordelijk zijnvoor het beheren en onderhouden van de openbare ruimte. helder zijn.’Belangrijk en actueel voor deze afdelingen is de vertaalslag van drs. Pascal Le Brun M.Sc.traditioneel beheer naar integraal beheer. Adviseur Openbare RuimteMAN consultants ondersteunt gemeenten om integraal controlete houden op de functie en de kwaliteit van de openbare ruimte.Met als leidende vragen: ‘hoe weten we wat we willen’ en ‘hoekrijgen we wat we willen?’ Eén belangrijke voorwaarde voor eensuccesvolle implementatie is in ieder geval het nemen van despecifieke verantwoordelijkheid door samen met de opdracht-gever de rollen en taken helder te omschrijven. En daar al spie-gelend ruimte en draagvlak voor te realiseren. Zo kunnen we - aladviserend en implementerend binnen de organisatiestructuur-alle processen draaiend en functioneel houden, terwijl we onsrichten op nadere kostenbeheersing en een kwalitatieve vertaal-slag maken van beleid naar tactiek voor organisatie en burger .’Pascal Le Brun is uw externe insider voor het beheerst beheren enonderhouden bij complexe organisatievraagstukken. Belangrijkestappen: het maken van een analyse, het benoemen van inzet en deverantwoordelijken, het formuleren van doelstellingen, het formulerenvan een werkwijze, en zorgen voor een financiële dekking.
  7. 7. ‘Goede tactischevertaling maken ‘Van Rijksoverheden tot gemeentes: al mijn opdrachtgevers worstelen met de discussie hoe om te gaan met technisch be-van beleid.’ heer (instandhouding) en functioneel beheer. Deze discussies spelen zich voornamelijk af op operationeel niveau, simpelweg omdat er veelal op tactisch niveau geen goede vertaling is ge-ing. Teun Bakker maakt van het beleid of beheer.Specialist Beheer Dankzij onze onafhankelijkheid dragen we dienstverlenend bij aan beheerst onderhouden; op basis van een brede kennis van het gemeentelijke beleid én het ontwikkelen van oplossingen die we pragmatisch verbinden met de processen en de orga- nisatie. Daarbij streven we ernaar om kansen te benutten. Bij- voorbeeld: bij een gemeente had het Team Verkeerskunde van de afdeling Beheer & Onderhoud de taak om op operationeel niveau de openbare ruimte veiliger te maken en de doorstroom te verbeteren. Er was echter geen beleid voor de functionele kwaliteit en van de buitenruimte bij deze gemeente. Dat bleek een uitgemeten kans om het beheer beter te profileren binnen de gemeente en zo te kunnen toewerken naar een optimalisatie van beheer en onderhoud.’ Teun Bakker is als uw externe insider voorstander om te denken van- uit de driehoek: Technische kwaliteit, Functionele kwaliteit en Esthe- tische kwaliteit. Deze drie kwaliteiten op niveau brengen en houden zoals afgesproken in beleidsplannen leidt tot integraal beheer.
  8. 8. ErvaringMAN consultants zit graag naast de opdrachtgever aan tafel om • Gemeente Alphen aan den Rijnmet een positief kritische blik samen naar de verschillende pro- • Gemeente Amsterdamcessen te kijken en waar mogelijk verbeteringen voor te stellen • Gemeente Barendrechten deze te (helpen) implementeren. Dit alles om beheerst te • Gemeente Bergen op Zoomkunnen beheren en onderhouden. • Gemeente Den Haag • Gemeente Dordrecht • Gemeente Gorinchem • Gemeente Haarlemmermeer • Gemeente Lansingerland • Gemeente Leiden • Gemeente Leidschendam-Voorburg • Gemeente Schiedam • Gemeente Tholen • Provincie Noord-Holland • Provincie Zuid-Holland • Havenbedrijf Rotterdam • ProRail • Rijkswaterstaat

×