Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ang republic ng rome at ang imperyong roman

46,804 views

Published on

Published in: Education, Travel, Technology

Ang republic ng rome at ang imperyong roman

 1. 1. Ang Republic ngRome at angImperyongRoman Iniulat ni: Rendell Apalin Bernard Austria
 2. 2. Heograpiya Ang Italy ay parang isang bota sa gitna ng Mediterranean Sea. Napalilibutan ito ng Ionian Sea sa Timog at Tyrrhenia Sea sa Kanluran. Ang kabundukan ng Alps sa Hilaga at Apennines ang nagsisilbing hadlang sa kaaway. Nahahati ang Italy sa lupaing coastal sa silangan at kanluran dahil sa Apennines. Mataba ang lupa sa bahaging ito ng bansa kaya angkop sa agrikultura at masagani ang ani sa mga lambak at kapatagan. Araling Panlipunan 2
 3. 3. Araling Panlipunan 3
 4. 4. Italy ITALYA – tangway na nagmumula sa Timog Europa patungo sa Dagat Mediterranean. Italya – salitang Latin na “italus” – “bota” Maburol at bulubundukin Nasasakop ng Kabundukang Appenine ang tangaway ng Italya Mainam taniman ang kapatagan Araling Panlipunan 4
 5. 5. Ang Pasimulang Roma Araling Panlipunan 5
 6. 6. Alamat ng RomaNagsimula sa pagsilang ng kambal nasi Remus at RomulusKambal na anak ni Mars at angkadalisayan Rhea SiliviaItinatag sa pitong burol sa may IlogTiberItinatag ito ni Romulus Araling Panlipunan 6
 7. 7. Araling Panlipunan 7
 8. 8. Araling Panlipunan 8
 9. 9. Araling Panlipunan 9
 10. 10. Araling Panlipunan 10
 11. 11. Araling Panlipunan 11
 12. 12. Nanirahan sa “Latium” Unang nanirahan sa Roma, sa gawing hilaga ng Ilog TiberMga katutubo sa Roma Mga magsasaka at taga pag- alaga ng mga hayop Araling Panlipunan 12
 13. 13. Araling Panlipunan 13
 14. 14. Araling Panlipunan 14
 15. 15. Nanirahan sa hilaga at kanluran Mga barbaryong mayayaman May kapagyarihang pangmilitar Pamahalaang Monarkiya Naghari sa Roma sa loob ng Lumawak ang kapangyarihan 100 taon Araling Panlipunan 15
 16. 16. •Senate - Isang lupon ng tagapayo sa hari•Patrician - mayayamang tao - mahahalagang tao sa lipunan - karamihan ay may-ari ng malalaking lupain•Plebeian - karaniwang taong malaya - magsasaka at mangangalakal Araling Panlipunan 16
 17. 17. AngRepublikang Romano(509 B.C.E-287 B.C.E)
 18. 18. Ipinatalsik ang hari noong 509 B.C.E The Senate 300 men, binubuo ng patricians (landowners) Magistrates 2 consuls (highest position)control army, 1 yr term The Assembly Made of common people called plebeians Araling Panlipunan 18
 19. 19. SenateBinubuo ng 300 tao galing sa pinakamayayamang pamilyaNaghalal sila ng dalawang konsul na puno ng hukbo upangmagsilbi bilang punong mahistrado sa loob ng isang taonAng dalawang consuls ay pinipili ng Assembly(plebeians)Ang consuls ay dapat miyembro ng senateHabang buhay ang termino ng mga senadorSa mga panahon ng kagipitan, ang senado na binubuo ngmga patrician na nanunungkulan habang buhay, ay patuloyna humahawak ng ibat-ibang pwesto. Araling Panlipunan 19
 20. 20. Senate Araling Panlipunan 20
 21. 21. Binubuo ng lahat ng mamamayanMay maliit na kapangyarihanBagamat silay nakaboto, ang bilang ng kanilang boto ayhindi gaanong pinahahalagahan kaysa sa mga patriciannilikha upang pangalagaan ang karapatan ng mga plebeianlaban sa mga mapang-abusong opisyal.Ang unang batas sa Roma na nakasulatIsinulat sa 12 bronze tablets na naka post sa Roman Forumat pampublikong lugar Araling Panlipunan 21
 22. 22. Araling Panlipunan 22
 23. 23. Latin League Ipagtanggol ang mga estado nito Makakuha ng karagdagang lupa na maaaring sakahinMga sagabal Pagsalakay ng Gaul Pagbaklas ng mga kaalyansa ng roma Pakikipag-agawan sa Griyego (Magna Graecia)Pagsapit ng 270 B.C.E, ang Roma ay naging pangunahinglungsod sa gitna at timog Italy. Araling Panlipunan 23
 24. 24. Araling Panlipunan 24
 25. 25. Itinatag ng mga Phoenician noong 814 B.C.EMayroong malakas na plota na siyang naging balakid sahangarin ng Rome na mangingibabaw sa MediterraneanSea.Mula 264 hanggang 146 B.C.E, sumabak ang Rome atang Carthage sa tatlong digmaan na tinatawag naDigmaang Punic. Araling Panlipunan 25
 26. 26. Ang digmaan ay naganap para sa pag-kontrol ng Sicily atcontrol ng Western Mediterranean SeaNaganap sa SicilyTumagal ng 23 yearsWalang nanalo pagkatapos ng 20 yrs.Natalo ng mga Romano ang mga Carthaginian at ito’y pinilitna magbayad ng malaking bayad-pinsala at isuko ang Sicilysa Rome.Corvus- ginamit ng mga Romano sa pakikidigma, “rotating bridge w/ a spike on the end” Araling Panlipunan 26
 27. 27. Araling Panlipunan 27
 28. 28. Araling Panlipunan 28
 29. 29. Ikalawang digmaang punic Araling Panlipunan 29
 30. 30. Si Hannibal ang pinakamagiting na heneral naCarthaginian, ay bumuo ng isang makapangyarihang hukbo.50,000 infantry, 9000 cavalry, and 60 elephants.Dumaan ng Spain & France to cross Alps & invade RomeSa tatlong pagkakataon, natalo nina Hannibal ang mgapwersang Romano na sumalubong sa kanila sa Trebbia, IlogTrasimene at Cannae.Nahuli niya ang buong Italy ngunit hindi ang RomaAng mga Roman ay nagulantang at sa loob ng 15 taon aynapanatili ni Hannibal ang kanyang hukbo sa lupain ng mgaRomano na hindi nadaig kahit na sa isang digmaan.Ang mga Roman ay nagulantang at sa loob ng 15 taon aynapanatili ni Hannibal ang kanyang hukbo sa lupain ng mgaRomano na hindi nadaig kahit na sa isang digmaan. Araling Panlipunan 30
 31. 31. Araling Panlipunan 31
 32. 32. Hannibal Scipio Africanus Araling Panlipunan 32
 33. 33. Sinalakay ng carthage ang isangalyado ng Rome.Sinalakay ng Rome ang CarthageSinunog nila ang lungsod at ipinagbiliang mga mamamayan bilang mgaalipinKinuha ng Rome lahat ng pag-aari ngCarthage Araling Panlipunan 33
 34. 34. Pagkatapos ng Ikalawang Digmaang Punic, ang mga hukbong Rome ay pumunta sa Silangan.Tinalo ng Roma ang Macedonia.Nagsimulang mapasakamay ng Rome ang marami panglupainSa pagsapit ng 100 B.C.E, lahat ng lupain sa baybayin ngMediterranean Sea ay napasakamay na ng RomeTinawag nila ang Mediterranean Sea na Mare Nostrum oAming DagatAnatolia to Spain Araling Panlipunan 34
 35. 35. Senate – dinagdagan ang kanilang kapangyarihanAssembly – tagapagpatibay ng mga nais ng senateWar Booty – yumaman ang RomaLumaki ang gap between rich at poorAgrikultura – nasira ang timog na bahagi ng Italy dahil sapamiminsala ni HannibalNaniwala sila sa imperialism Araling Panlipunan 35
 36. 36. Araling Panlipunan 36
 37. 37. mga unang pinuno na nagtangkanglumutas sa problema ng RepublikaAng kanilang ina ay ang anak niScipio AfricanusSila ay mula sa pangkat ng mgaplebeian sa Rome. Araling Panlipunan 37
 38. 38. Naging tribune si Tiberius noong 133 B.C.E.Sa kanyang panunungkulan, ipinasa niya angbatas na nagbibigay ng limitasyon sa pag-angkinng mga lupain at sa paghahati ng malalawak nalupain sa mga walang lupa.Nakaaway niya ang maraming myembro ngSenado na kanyang nasaktan dahil sa mga batasna kanyang ipinasa.Napatay si Tiberius sa gitna ng kaguluhan. Araling Panlipunan 38
 39. 39. Naging tribune si Gaius noong 123 B.C.E.Tulad ni Teberius, nagsagawa siya ng mga reporma gaya ngpanunumbalik ng kapangyarihan ng Asamblea ng mgaTribune.Sa pangunguna ni Gaius, nagamit ng mga tribune angpampulitikong pondo sa pagbili ng mga butil na itinitinda samahihirap sa mas mababang halaga.Ang pagbibigay ng lupa sa mga magsasaka at pagpapatatagsa kalagayan ng mga equities ang iba pang reporma niGaius.Ang kamatayan ni Gaius noong 121 B.C.E, ay tulad ngnaging kamatayan ni Tiberius. Araling Panlipunan 39
 40. 40. Gaius Gracchus, Tribune of thePeople Araling Panlipunan 40
 41. 41. Araling Panlipunan 41
 42. 42. Araling Panlipunan 42
 43. 43. Nagmula sa pamilyang patricianRoman soldier and political leaderNamuno noong Oktubre 49 BC–Marso 15, 44 BCFirst Triumvirate – isang unyon namangangasiwa ng pamahalaan - binuo ni Julius Caesar, Pompey atCrassus noong 60 BCE.Naging gobernador ng GaulNapalawak ang mga hangganan ngRoma Araling Panlipunan 43
 44. 44. Naging tanyag dahil sa kanyang mgatagumpay.Pinabalik siya ng Senate na hindi kasamaang hukbo ngunit sinalungat niya ito. Satakot ng Senate sa kapangyarihan niCaesar, tumakas sila sa Greece kasama siPompey ngunit hinabol parin sila atpinatay.Ginawang diktador sa kanyang pagbabaliksa Roma.Binawasan niya ang kapangyarihan ngSenate ngunit ginawa namang 900 angmiyembro. Araling Panlipunan 44
 45. 45. Binigyan niya ng Roman Citizenship angmga nakatira sa Italy.Inayos ang pagbabayad ng buwis sa mgalalawigan at pinagbuti ang pamamahala.Pinasuweldo ng mataas ang mga sundaloInalis ang pagkakautang ng mgamagsasakaMarso 15, 44 BCE – sinaksak si Caesarhabang nasa Senate at namatay.Marcus Brutus – matalik na kaibigan niCaesar - kasali sa sabwatang pagpatay ngSenate kay Julius Caesar.Tuluyan ng nagwakasang Republika ng Roma Araling Panlipunan 45
 46. 46. The First Triumvirate Binubuo nina Pompey, Crassus, at Julius Caesar. Nahirang na konsul si Julius Caesar. Pinaghatian nila ang Roma: Crassus - Rome at Kanluran Julius Caesar -Gaul(France at Belgium) Pompey -Asia(Silangan) Araling Panlipunan 46
 47. 47. Araling Panlipunan 47
 48. 48. Araling Panlipunan 48
 49. 49. Araling Panlipunan 49

×