Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Statisticki kalendar 2011

3,448 views

Published on

Statisticki kalendar

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Statisticki kalendar 2011

 1. 1. РЕПУБЛИКА СРБИЈА - РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУSTATISTICAL OFFICE OF THE REPUBLIC OF SERBIA ISSN 1820-6794 Исправљено издање / Revised edition Београд / Belgrade 2011.
 2. 2. Statistical Pocketbook of Serbia 2011Издавач: Републички завод за статистикуPublished by: Statistical Office of the Republic of SerbiaЗа издавача: проф. др Драган Вукмировић, директорFor publisher: Professor Dragan Vukmirović, PhD, Director Приликом коришћења података објављених у овој публикацији Приликом коришћења података објављених у овој обавезно је навођење извора. Usingпубликацијиpublication је навођењеquoting source. data of this обавезно is subject to извора. Using data of this publication is subject to quoting source. 2 Statistical Office of the Republic of Serbia
 3. 3. Статистички календар Србије 2011. ПРЕДГОВОР Статистички календар садржи најзначајније статистичке податке о друштвеноми економском развоју земље, али и сажете податке из историје Србије. Приликомизбора података водило се рачуна о потребама и интересовању најширег кругакорисника, од ученика основних школа до најстаријих слојева становништва. Републички завод за статистику настојао је да пружи корисницима најновијеподатке према периодици завршених истраживања. Ова публикација представљарезултат свих статистичких истраживања која се врше на основу јединственогпрограма. Имајући то у виду можемо рећи да је ово заједничка публикација целогстатистичког информационог система. Поред статистичке грађе РЗС-а, Календарсадржи податке преузете од Народне банке Србије, МУП-а Србије, Министарстваправде, Министарства рада и социјалне политике, Института за јавно здрављеРепублике Србије „Др Милан Јовановић Батут“, Републичког фонда за пензијско иинвалидско осигурање, Националне службе за запошљавање, Хидрометеоролошкогзавода Србије и других институција. Републички завод за статистику од 1999. године не располаже појединимподацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату податаказа Републику Србију (укупно).Београд, април 2011. Директор Проф. др Драган Вукмировић Републички завод за статистику 3
 4. 4. Statistical Pocketbook of Serbia 2011 PREFACE The Statistical Pocketbook is an edition of the Statistical Office of the Republic ofSerbia that offers the principal statistical data on the national social and economic devel-opment, and the Serbian history in brief as well. The selection of data was made in com-pliance with the requirements and interest of the wide circle of users, from the primaryschool pupils to the old people category. The Statistical Office of the Republic of Serbia took efforts to provide the latest dataaccording to the accomplished surveys. The publication is an outcome of all statisticalsurveys conducted pursuant to the unified program. With this regard we are free to see thispublication as a joint venture of the overall statistical information system. Apart from theSORS statistics, this pocketbook contains the data taken from the National Bank of Serbia,the Ministry of interior, the Ministry of justice, the Ministry of labor and social policy of theRepublic of Serbia, the Public health institute of the Republic of Serbia “Dr Milan JovanovićBatut”, the Fund for pension and disablement insurance of the RS, the National employ-ment service, the Hydro-meteorological service of Serbia and other institutions. Starting from 1999 the Statistical Office of the Republic of Serbia has not at disposaland may not provide available certain data relative to AP Kosovo and Metohia and there-fore these data are not included in the coverage for the Republic of Serbia (total).Belgrade, April 2011 Director Prof. Dragan Vukmirović, PhD 4 Statistical Office of the Republic of Serbia
 5. 5. Статистички календар Србије 2011. САДРЖАЈ CONTENTSПредговор ........................................................................................................................... 3Preface ................................................................................................................................. 4СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД / STATISTICAL REVIEW ..................................................................... 7 Географски преглед / Geographical review ............................................................... 9 Клима, животна средина и културна баштина Climate, environment and culture ............................................................................. 16 Избори / Elections ..................................................................................................... 30 Становништво / Population ...................................................................................... 31 Запосленост и зараде / Employment and salaries and wages................................ 36 Потрошња становништва / Consumption ............................................................... 45 Цене / Prices.............................................................................................................. 46 Пољопривреда / Agriculture ..................................................................................... 47 Шумарство / Forestry ............................................................................................... 52 Индустрија и енергетика / Industry and Energy ...................................................... 53 Грађевинарство / Construction................................................................................. 55 Спољна трговина / External trade ............................................................................ 58 Унутрашња трговина / Domestic trade .................................................................... 63 Угоститељство и туризам / Catering and tourism.................................................... 64 Саобраћај / Transport ............................................................................................... 66 Образовање / Education .......................................................................................... 74 Наука / Science ......................................................................................................... 82 Култура / Culture ....................................................................................................... 83 Здравство / Public health ......................................................................................... 89 Социјално осигурање / Social insurance ................................................................ 91 Социјална заштита / Social work ............................................................................ 92 Правосуђе / Justice ................................................................................................. 94 Међународни преглед / International review ........................................................... 95РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ОПШТИ ПРЕГЛЕДREPUBLIC OF SERBIA – GENERAL REVIEW ......................................................................... 111 Химна и грб / National anthem and coat of arms.................................................... 113 Кратка историја Србије / Serbian history in brief .................................................. 115 Национални брендови / National brands .............................................................. 158 Спорт / Sport............................................................................................................ 161 Социјално / Social work .......................................................................................... 165 Републички завод за статистику 5
 6. 6. Statistical Pocketbook of Serbia 2011ОПШТИ ДЕОGENERAL REVIEW .............................................................................................................. 167 Општи подаци о Земљи / Earth: general data ...................................................... 168 Позивни бројеви у међународном телефонском саобраћају Call numbers in International pnone traffic .............................................................. 175 Временске зоне / Time zones................................................................................. 180 Време у појединим земљама − Србија 12 часова / Time, Serbia 12.00............. 181 Aзбука, абецеда и грчки алфабет Serbian Cyrillic and Latin and Greek alphabet......................................................... 181 Називи за месеце / Months ................................................................................... 182 Римски бројеви / Roman numerals......................................................................... 182 Мерне јединице / Measurements ........................................................................... 183 Математика / Mathematics ..................................................................................... 194 Статистикa / Basic principles of statistics .............................................................. 199 Физика / Physics ..................................................................................................... 210 Хемија / Chemistry .................................................................................................. 212 Астрономија / Astronomy ....................................................................................... 217 Информатика / Information science ....................................................................... 222 Медицина / Medicine............................................................................................... 225 Исхрана / Nutrition .................................................................................................. 227 Додатак / Annex....................................................................................................... 230 Занимљивости / Miscellaneous ............................................................................. 2686 Statistical Office of the Republic of Serbia
 7. 7. Статистички календар Србије 2011.СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД STATISTICAL REVIEW Републички завод за статистику 7
 8. 8. Statistical Pocketbook of Serbia 20118 Statistical Office of the Republic of Serbia
 9. 9. ГЕОГРАФСКИ ПРЕГЛЕД Статистички календарREVIEW GEOGRAPHICAL Србије 2011. РЕПУБЛИКА СРБИЈА / REPUBLIC OF SERBIA Мађарска / Hungary Румунија / RomaniaХрватска CroatiaBosnia and Herzegovina Босна и Херцеговина Бугарска / Bulgaria Црна Гора Montenegro Албанија / Albania Македонија / Macedonia Републички завод за статистику 9
 10. 10. Statistical Pocketbook of Serbia 2011ГЕОГРАФСКЕ КООРДИНАТЕ GEOGRAPHICAL COORDINATES OFКРАЈЊИХ ТАЧАКА РЕПУБЛИКЕ THE EXTREME POINTS OF THEСРБИЈЕ REPUBLIC OF SERBIA Северна Источна географска географска Општина Место ширина дужина1) Municipality Place North East latitude longitude1) 10 km северно одСевер 46011 19040 Суботица / Subotica Суботице North 10 km north of SuboticaЈуг 41053 20036 Гора / Gora Рестелица / Restelica South Стара планина, врх Димитровград Сребрна главаИсток 43011 23000 East Dimitrovgrad Stara planina, Srebrna Glava peakЗапад 45055 18049 Сомбор / Sombor Бачки Брег / Bački Breg WestИзвор: Војногеографски институт, Београд. Source: Military-geographic Institute, Belgrade.1) По Гриничу. 1) By Greenwich.ДУЖИНА ГРАНИЦА РЕПУБЛИКЕ LENGTH OF BOUNDARIES OF THEСРБИЈЕ (01.06.2010.) REPUBLIC OF SERBIA (01/06/2010)km km Врста границе (дужина у km) Укупна Type of border (length in km) дужина у km % сувозе- Тotal речна језерска мна length in rivers lakes lands kmУкупно (km) 1 569,7 751,1 43,3 2 364,1 100,0 Total (km)% 66,4 31,8 1,8 100,0 - %Мађарска 156,4 18,0 - 174,4 7,4 HungaryРумунија 257,2 289,3 - 546,5 23,1 RomaniaБугарска 340,1 27,0 - 367,1 15,5 BulgariaМакедонија 247,4 35,5 - 282,9 12,0 MacedoniaАлбанија 108,1 3,0 - 111,1 4,7 AlbaniaБосна и Bosnia and 109,9 217,7 43,3 370,9 15,7Херцеговина HerzegovinaХрватска 111,1 150,6 - 261,7 11,1 CroatiaЦрна Гора 239,5 10,0 - 249,5 10,5 MontenegroИзвор: Републички геодетски завод (Подаци о Source: Republic Geodetic Authority (Data on established утврђеним државним границама из граничне state borders from the border documentation документације коју поседује Служба за possessed by the Borders Service of the Ministry границе Министарства спољних послова of Foreign Affairs of the Republic of Serbia). Републике Србије). 10 Statistical Office of the Republic of Serbia
 11. 11. Статистички календар Србије 2011.ПОВРШИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И AREA OF THE REPUBLIC OF SERBIA,АУТОНОМНИХ ПОКРАЈИНА AND AUTONOMOUS PROVINCESkm2 km2 Површина Површина Area Area учешће, % учешће, % km2 km2 share, % share, %Република Србија Војводина 88 361 100,0 21 506 24,3Republic of Serbia VojvodinaЦентрална Србија Косово и Метохија 55 968 63,3 10 887 12,3Central Serbia Kosovo and MetohiaИзвор: Републички геодетски завод Source: Federal Geodetic Administration (1953).ТЕРИТОРИЈАЛНА ПОДЕЛА TERRITORIAL DISTRIBUTION OFРЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (01.01.2010) SERBIA (1 January 2010) Република Србија / Republic of Serbia центра- Косово и лна Војво- Метохија укупно Србија дина Kosovo Total Central Vojvodina and Serbia MetohiaУправни oкрузи 29 17 7 5 Administrative districtsГрадови 24 17 6 1 By cities Градске општине 22 22 - - City municipalitiesОпштине 150 83 39 28 MunicipalitiesНасеља 6157 4241 467 1449 Settlements Градска насеља 195 117 52 26 Urban settlements Републички завод за статистику 11
 12. 12. Statistical Pocketbook of Serbia 2011ЈЕЗЕРА LAKESпреко 4 km2 over 4 km2 Највећа Запремина Површина, Надморска Језеро дубина, m воде, мил. m3 km2 висина, m Lake Maximum Water vol- Area, km 2 Altitude, m depth, m ume, mill. m 3Ђердапско1) 253 69,5 92 5000Lake of Đerdap1) (on the Danube river)Власинско 16,0 1 213 22 165Lake of Vlasina (on the Vlasina river)Перућачко (на Дрини) 12,4 290 70 340Lake of Perućac (on the Drina river)Газиводе / Gazivode 11,9 692,7 105 370Зворничко (на Дрини) 8,1 140 28 42Lake of Zvornik (on the Drina river)Златарско (на Увцу) 7,2 880 75 250Lake of Zlatar (on the Uvac river)Потпећко (на Лиму) 7,0 437 40 43Lake of Potpeć (on the Lim river)Палићко / Lake of Palić 5,6 101 3,5 11Бело / Belo Lake 4,8 75 2,5 7Извор: Географски факултет, Београд. Source: Faculty of geography, Belgrade. Румунији припада 75 km2.1) 1) 75 km2 belong to the territory of Romania.ПЛАНИНСКИ ВРХОВИ1) MOUNTAIN PEAKS 1)преко 2000 m over 2000 m Надморска висина, m Врх Планина Height Peak Mountain above sea level, mЂеравица / Đeravica Проклетије / Prokletije 2 656Пескови / Peskovi Шар-планина / Šar-planina 2 651Бистра / Bistra Шар-планина / Šar-planina 2 609Црни врх / Crni vrh Шар-планина / Šar-planina 2 585Вртоп / Vrtop Шар-планина / Šar-planina 2 555Гусан / Gusan Проклетије / Prokletije 2 539Богдаш / Bogdaš Проклетије / Prokletije 2 533Жути камен / Žuti kamen Проклетије / Prokletije 2 522Извор: Војногеографски институт, Београд. Source: Military Geographical Institute, Belgrade.1) Обухваћени су значајнији планински врхови преко 1) Major mountain peaks of above 2000 m altitude are 2000 m. included. 12 Statistical Office of the Republic of Serbia
 13. 13. Статистички календар Србије 2011.ПЛАНИНСКИ ВРХОВИ1) (наставак) MOUNTAIN PEAKS 1) (continued)преко 2000 m over 2000 m Надморска Врх Планина висина, m Peak Mountain Altitude, mМаја е Ропс / Maja e Rops Богићевица / Bogićevica 2 501Љуботен / Ljuboten Шар-планина / Šar-planina 2 498Маја / Maja Шар-планина / Šar-planina 2 493Ветерник / Veternik Копривник / Koprivnik 2 461Хајла / Hajla Хајла / Hajla 2 403Коритник / Koritnik Коритник / Koritnik 2 393Русулија / Rusulija Жљеб / Žljeb 2 381 Стреочка планинаСтреоц / Streoc 2 377 Streočka planinaТромеђа / Tromeđa Проклетије / Prokletije 2 366Жљеб / Žljeb Жљеб / Žljeb 2 365 Јуничка планинаРaса е Жогит / Rаsa e Žogit 2 305 Junička planinaОшљак / Ošljak Ошљак / Ošljak 2 212Качина глава / Kačina glava Шар-планина / Šar-planina 2 207Овчинец / Ovčinec Шар-планина / Šar-planina 2 177Миџор / Midžor Стара планина / Stara planina 2 168Поглед / Pogled Мокра гора / Mokra gora 2 154 Сува планина (Пећка)Бандера / Bandera 2 098 Suva planina (Peć’s)Острвица / Ostrvica Острвица / Ostrvica 2 092Маљи Ксула е Прифтит / Malji Ksula e Priftit Шар-планина / Šar-planina 2 092Дупљак / Dupljak Стара планина / Stara planina 2 032Мурга / Murga Шар-планина / Šar-planina 2 025Панчићев врх / Pančićev vrh Копаоник / Kopaonik 2 017Маја е Вјељакут / Maja e Vjeljakut Паклен (Пећки) / Paklen (of Peć) 2 014Извор: Војногеографски институт, Београд. Source: Military Geographical Institute, Belgrade.1) Обухваћени су значајнији планински врхови преко 1) Significant mountain peaks with height above 2000 m are 2000 m. included. Републички завод за статистику 13
 14. 14. Statistical Pocketbook of Serbia 2011ВАЖНИЈЕ РЕКЕ MAJOR RIVERSkm km Дужина Length Пловност у Река у Републици Улива се у River Републици Србији Discharges into укупно Србији Navigability Total In the in Republic of Republic of Serbia SerbiaДунав / Danube 2 783 588 588 Црно море / Black SeaТиса / Tisa 966 168 168 Дунав / DanubeСава / Sava 945 206 206 Дунав / DanubeТамиш / Tamiš 359 118 3 Дунав / DanubeДрина / Drina 346 220 - Саву / SavaЗападна Морава1) Велику Мораву 308 308 -Zapadna Morava1) Velika MoravaЈужна Морава Велику Мораву 295 295 -Južna Morava2) Velika Morava Западну МоравуИбар / Ibar 272 272 - Zapadna MoravaБегеј (пловни) 244 75 75 Тису / TisaBegej (navigable) Јужну МоравуНишава / Nišava 218 151 - Južna MoravaТимок3) / Timok3) 202 202 - Дунав / DanubeВелика Морава 185 185 3 Дунав / DanubeVelika Morava Јужну МоравуТоплица / Toplica 130 130 - Južna MoravaПек4) / Pek4) 129 129 - Дунав / DanubeБели Дрим / Beli Drim 125 108 - Дрим / DrimЋехотина / Ćehotina 125 100 - Дрину / Drina Западну МоравуРасина / Rasina 92 92 - Zapadna MoravaСитница / Sitnica 90 90 - Ибар / Ibar 14 Statistical Office of the Republic of Serbia
 15. 15. Статистички календар Србије 2011.ВАЖНИЈЕ РЕКЕ (наставак) MAJOR RIVERS (continued)km km Дужина Length Пловност у Река у Републици Улива се у River Републици Србији Discharges into укупно Србији Navigability Total In the in the Republic of Republic of Serbia Serbia Јужну МоравуЈабланица / Jablanica 85 85 - Južna MoravaЦрни Тимок / Crni Timok 84 84 - Тимок / TimokКолубара / Kolubara 82 82 Саву / SavaЈадар / Jadar 79 79 - Дрину / Drina Велику МоравуЈасеница / Jasenica 79 79 - Velika MoravaМлава / Mlava 78 78 - Дунав / Danube Западну МоравуЂетиња / Đetinja 75 75 - Zapadna Morava Јужну МоравуВетерница / Veternica 75 75 - Južna Morava Јужну МоравуПуста / Pusta 71 71 - Južna Morava Јужну МоравуВласина / Vlasina 70 70 - Južna Morava Велику МоравуРесава / Resava 65 65 - Velika Morava Западну МоравуГружа / Gruža 62 62 - Zapadna Morava Извор: Географски факултет, Београд. Source: Faculty of geography, Belgrade.1) С Голијском Моравицом. 1) With Golijska Moravica.2) С Биначком Моравом. 2) With Binačka Morava.3) С Белим Тимоком и Трговишким Тимоком. 3) With Beli Timok and Timok Trgoviški.4) С Липом. 4) With Lipa. Републички завод за статистику 15
 16. 16. КЛИМА, ЖИВОТНА СРЕДИНА И КУЛТУРНА БАШТИНА CLIMATE, ENVIRONMENT AND of Serbia 2011 HERITAGE Statistical Pocketbook CULTURAL Хидролошке станице у Pепублици Cрбији Hydrological stations in the Republic of SerbiaИзвор: Хидрометеоролошки завод Републике Србије / Source: Hydro-meteorological Institute of RS 16 Statistical Office of the Republic of Serbia
 17. 17. Статистички календар Србије 2011.КОРИШЋЕЊЕ И ЗАШТИТА ВОДА WATER USAGE AND PROTECTIONмил. m3 mill. m3 2007 2008 2009Коришћење вода Water use У насељима1) 507 476 483 In settlements1) У индустрији2) 3 171 3 266 3 387 In industry2) За наводњавање 92 48 43 For irrigationОтпадне воде Wastewater Из насеља3) 380 376 365 In settlements 3) Из индустрије 3 147 3 207 3 356 In industryПречишћене воде Water treatment Из насеља 55 48 51 In settlements Из индустрије 201 173 178 In industry1) Укључене су воде за сопствену потрошњу. Water for own consumption are included. 1)2) Искључене су проточне воде у хидроелектранама. Flowing water in hydropower plants are excluded. 2)3) Укупне отпадне воде из општина са јавном 3) Total wastewater from municipalities with or without канализациојом и без ње. Атомосферске воде нису watewater collecting system. Atmospheric water are укључене. excluded.КОРИШЋЕЊЕ ВОДА У WATER USE IN AGRICULTURE ANDПОЉОПРИВРЕДИ И НАНЕТЕ ШТЕТЕ DAMAGES CAUSED 2005 2008 2009Наводњавање Irrigation Наводњаване површине, хиљ. ha 21 26 31 Irrigated area, thous. haПоплаве Floods Укупно поплављена коришћена Total flooded utilized пољопривредна површина, 438 60 31 agricultural area, хиљ. ha thous. ha Одвоњаване површине, хиљ. ha 2 033 2 236 1 917 Drained area, thous. ha Number of flooded Број поплављених насеља 227 112 96 settlements Еродирано земљиште, km2 1 635 1 221 3 201 Eroded land, km2 Републички завод за статистику 17
 18. 18. Statistical Pocketbook of Serbia 2011КОРИШЋЕЊЕ ВОДЕ ЗА IRRIGATION WATERS, BYНАВОДЊАВАЊЕ WATERCOURSES Захваћене воде, хиљ. m3 Captured water, thous. m3 из подземних из акумула- укупно вода из водотока ција и језера Total Underground Waterways Accumulations waters and ponds2008 48 409 2 045 43 333 3 031 20082009 43 477 1 280 38 602 3 595 2009Дунав 31 041 622 29 515 904 DanubeСава 1 602 48 1 554 - SavaТиса 8 322 210 7 517 595 TisaТимок 308 300 - 8 TimokВелика Морава 40 32 8 - Velika MoravaЈужна Морава 2 108 12 8 2 088 Južna MoravaЗападна ZapadnaМорава 3 3 - - MoravaДрина 53 53 - - DrinaЛинкови институција које се баве индикаторима животне средине: www.sepa.gov.rs – Агенција за заштиту животне средине; www.ekoplan.gov.rs – Министарство заштите животне средине; www.hidmet.gov.rs – Републички хидрометеоролошки завод; www.minpolj.gov.rs – Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде / Useful links: Serbian environmental protection agency – www.sepa.gov.rs; Ministry of environment and spatial planning – www.ekoplan.gov.rs; Hydro-meteorological service of Serbia –www.hidmet.gov.rs; Ministry of agriculture, forestry and water management – www.minpolj.gov.rs.КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА AIR QUALITY Пондерисана вредност у μg/m3/24 часа 2007 2008 2009 Weighted value, μg/m3/24 hoursБеоград - Врачар / Belgrade - Vračar Сумпор-диоксид / sulfur dioxide 47 46 49 Азот-диоксид / nitrogen dioxide 20 19 26 Дим / smoke 26 24 26Златибор / Zlatibor Сумпор-диоксид / sulfur dioxide 17 14 12 Азот-диоксид / nitrogen dioxide 5 5 6 Дим / smoke 5 4 2Извор: Републички хидрометеоролошки завод Source: Hydro-meteorological service of Serbia (www.hidmet.gov.rs). (www.hidmet.gov.rs). Квалитет ваздуха, 2009. / Air quality, 2009 18 Statistical Office of the Republic of Serbia
 19. 19. Статистички календар Србије 2011. Хемизам падавина, 2009. Chemical composition of precipitation, 2009ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА, PROTECTED NATURAL AREAS,2009. 2009 Република Србија Republic of Serbia центра- Косово и Војво- лна Метохија укупно дина Србија Kosovo Total Vojvo- Central and dina Serbia MetohiaЗаштићена природна Protected natural 462 282 133 47добра1) heritage1) Национални паркови 5 3 1 1 National parks Паркови природе 16 5 10 1 Natural parks Предели 16 13 2 1 Landscapes Резервати 67 39 22 6 Reservations Споменици природе 316 191 91 34 Nature monuments Културно-историјски Cultural and historical 42 31 7 4 предели areasИзвор: Завод за заштиту природе Србије Source: Institute for Nature Conservation of Serbia(www.zzps.rs) (www.zzps.rs) 1) Low on the Protection of nature (Official Gazette of RS,1) Закон о заштити природе („Сл. гл. РС“, бр. 36/09) No. 36/09) Републички завод за статистику 19
 20. 20. Statistical Pocketbook of Serbia 2011ЗАШТИЋЕНE БИЉНЕ И PROTECTED PLANT ANDЖИВОТИЊСКЕ ВРСТЕ, 2009. ANIMAL SPECIES, 2009 Укупно TotalСтрого заштићене и заштићене Strictly protected and pretected wildдивље врсте биљака, животиња и 2 628 species of plants, animals and fungi 1)гљива1) Строго заштићене дивље врсте 1 760 Strictly protected wild species Заштићене дивље врсте 868 Protected wild species Дивље врсте флоре и фауне Wild flora and fauna under the стављене под контролу коришћења и 111 regulation of use and промета2) marketing 2)Извор: Завод за заштиту природе Србије Source: Institute for Nature Conservation of Serbia (www.zzps.rs). (www. zzps.rs).1) Правилник о проглашењу и заштити строго 1) Promulgation of Regulation on the Protection on strictly заштићених и заштићених дивљих врста биљака, protected and protected wild plants, animals and fungi животиња и гљива („Сл. гл. РС“, бр. 5/10). (Official Gazette of RS, No. 5/10).2) Уредба о стављању под контролу коришћења и 2) Decree on putting under control the use and trade of wild промета дивље флоре и фауне („Сл. гл. РС“, бр. flora and fauna (Official Gazette of RS, No. 31/05, 45/05, 31/05, 45/05, 22/07, 38/08, 9/09, 17/10). 22/07, 38/08, 9/09, 17/10).НАЦИОНАЛНИ ПАРКОВИ1) NATIONAL PARKS 1) Година Надморска проглашења Површина, ha висина, m Year of Area, ha Altitude, m proclamationЂердап / Đerdap 1974 63 608 70 – 806Тара / Tara 1981 19 175 1 000 – 1 591Копаоник / Kopaonik 1981 11 810 640 – 2 017Фрушка Гора / Fruška Gora 1960 25 393 100 - 539Шар-планина / Šar-planina 1986 39 000 1 220 – 2 640 Извор: Завод за заштиту природе Србије. Source: Institute for Nature Conservation of Serbia. 1) Закон о националним парковима 1) Law on National Parks (Official Gazette of RS, No. („Сл. гл. РС“, бр. 39/1993). 39/1993). 20 Statistical Office of the Republic of Serbia
 21. 21. Статистички календар Србије 2011.ПРИРОДНА И КУЛТУРНА ДОБРА NATURAL AND CULTURAL HERITAGEПОД МЕЂУНАРОДНОМ UNDER INTERNATIONALЗАШТИТОМ PROTECTION Природна и културна добра под заштитом UNESCO World Heritage List UNESCO-а (whc.unesco.org.) Културна Culture Стари Рас – Сопоћани (1979) Stari Ras – Monastery of Sopoćani (1979) Манaстир Студеница (1986) Studenica Monastery (1986) Средњевековни споменици на Косову: Medieval Monuments in Kosovo (Дечани – 2004) (Monastery of Dečani – 2004) Пећка патријаршија – 2006. Peć Patriarchate – 2006 Грачаница – 2006. Gračanica Monastery – 2006 Црква Богородице Љевишке – 2006. The Church of the Holy Virgin of Ljeviš – 2006 Царска палата Феликс Ромулијана код Royal palace Felix Romuliana near Гамзиграда – 2007. Gamzigrad, 2007 Резервати биосфере Biosphere reservations Голија – Студеница (2005)2) Golija – Studenica Monastery (2005)2) Рамсарска подручјa3) Ramsar sites3)(www.ramsar.wetlands.org) Обедска бара (1977) Obedska bara (1977) Лудошко језеро (1977) Ludoško jezero (1977) Стари Бегеј – Царска бара (1996) Stari Begej – Carska bara (1996) Слано Копово (2004) Slano Kopovo (2004) Лабудово окно (2006) Labudovo okno (2006) Пештерско поље (2006) Peštersko polje (2006) Горње Подунавље (2007) Gornje Podunavlje (2007) Власина (2007) Vlasina (2007) Засавица (2008) Zasavica (2008) 42 IBA подручја 4) 42 IBA sites – Important Bird Areas4) 61 IPA подручја5) 61 IPA sites – Important Plant Areas5) 40 PBA подручја6) 40 PBA sites – Prime Butterfly Areas6) 61 потенцијално EMERALD подручје7)8) 61 potential EMERALD sities7)8) Извор: Завод за заштиту природе Србије. Source: Institute for Nature Conservation of Serbia.1) Законо ратификацији Конвенције о заштити светске 1) Law on Ratification on the Convention on the културне и природне баштине („Службени лист Protection of the World Cultural and Natural СФРЈ 56/1974“). Heritage (Official Journal of SFRY, 56/1974“).2) UNESCO програм – MAB (Човек и биосфера). 2) UNESCO – MAB program (Man and the Biosphere). (www.unesco.org/mab).3) Уредба о ратификацији Конвенције о мочварама 3) Decree on the Ratification on the Convetion on које су од међународног значаја, нарочито као wetlands of the International Importance, especially станишта птица мочварица („Службени лист СФРЈ as a wading bird habitat (Official Journal of SFRY, 9/1977“). 9/1977).4) Међународно значајна подручја за птице 4) IBAs sites - Important Bird Areas.(www.birdlife.org)5) Међународно значајна подручја за биљке 5) IPAs sites - Important Plant Areas. (www.plantlifeipa.org)6) Одабрана подручја за дневне лептире. 6) PBAs sites - Prime Butterfly Areas. (www.butterfly-conservation.org)7) Међународна еколошка мрежа EMERALD. 7) EMERALD Network.8) Закон о потврђивању Конвенције о очувању 8) Law on ratification of the Convention of the Conser- европске дивље флоре и фауне и природних vation of European wild flora and fauna and nautral станишта („Службени гласник РС 102/2007“). habitats (Official Gazette of RS, 102/2007“). Републички завод за статистику 21
 22. 22. Statistical Pocketbook of Serbia 2011IBA ПОДРУЧЈА У РЕПУБЛИЦИ INTERNATIONALLY RECOGNIZEDСРБИЈИ ОД МЕЂУНАРОДНОГ SERBIAN IBA SITESЗНАЧАЈА IBA код Национално име / National name IBA code 1 Горње подунавље / Gornje Podunavlje 2 Језеро Суботица и пешчано земљиште / Subotica lake and sand bank 3 Бечеј – рибњак / Bečej fish farm 4 Јегричка / Jegrička 5 Ковиљски рит / Koviljski cape 6 Фрушка Гора / Fruška Gora 7 Босутска шума / Bosutska forest 8 Засавица / Zasavica 9 Обедска бара / Obedska bara (pond) 10 Дунавска кречњачка литица / Dunavska krečnjačka litica – Dunav reef 11 Јазово – Мокрин / Jazovo – Mokrin 12 Слано Копово / Slano Kopovo 13 Царска бара / Carska bara (Royal pond) 14 Уздин – рибњак / Uzdin fish farm 15 Вршачки брег / Vršački breg 16 Делиблатска пешчара / Deliblatska peščara 17 Цер-планина / Cer mountain 18 Ваљевске планине / Valjevske mountains 19 Тара – планина / Tara mountain 20 Овчарско-кабларска клисура / Ovčarsko-kablarska klisura, canyon 21 Увац – Милешевка / Uvac – Mileševka 22 Копаоник / Kopaonik 23 Проклетије / Prokletije 24 Шар-планина / Šar-planina 25 Пчиња / Pčinja 26 Власина / Vlasina 27 Јерма / Jerma 28 Сува планина / Suva planina 29 Стара планина – Видиц / Stara planina – Vidic 30 Сићевачка клисура / Sićevačka klisura, canyon 31 Злотска клисура – Дубачница / Zlotska klisura – Dubačnica, canyon 32 Ресавска клисура / Resavska klisura, canyon 33 Дубовац – Рам / Dubovac – Ram 34 Ђердапска клисура / Đerdapska klisura, canyon 35 Mала Врбица / Mala VrbicaИзвор: Завод за заштиту природе Србије. Source: Institute for Nature Conservation of Serbia.22 Statistical Office of the Republic of Serbia
 23. 23. Статистички календар Србије 2011. АРХЕОЛОШКА НАЛАЗИШТА И СПОМЕНИЦИ КУЛТУРЕ ARCHEOLOGICAL SITES AND CULTURAL MONUMENTS Најпознатија мезолитска нала- The best known Mesolithic sites on зишта на територији Србије jeсу Власац the territory of Serbia are Vlasac and и Лепенски вир не десној обали Дунава, Lepenski Vir on the right riverbank of the у Ђердапу. Након овог периода наступа Danube, in the place of Đerdap. Thereaf- период неолита. ter, Neolithic Age followed. Археолошки налази1) омогућују да Archeological sites 1) provides for се култура земљорадничко-сточарских possible division of the culture of agricul- заједница на територији Србије подели tural and cattle breeding communities on на четири развојне етапе, и то на: the territory of Serbia into four develop- • старији неолит (култура Прото- ment stages: • Early Neolithic Age (Protostarčevo старчево, око 5300-4800. гoд. п. н. е.), culture, about 5300-4800 BC), • средњи неолит (култура Старчево, • Middle Neolithic Age (Starčevo culture, око 4800-4400. год. п. н. е.), about 4800-4400 BC), • млађи неолит (култура Винча- • Late Neolithic Age (Vinča-Tordoš cul- Тордош, око 4440-3800. год. п. н. е.), ture, about 4440-3800 BC), • финални неолит (култура Винча- • Final Neolithic Age (Vinča-Pločnik Плочник, око 3800-3200. год. п. н. е.) culture, about 3800-3200 BC). Винча Лепенски вир – Прародитељка Лепенски вир – Адам Vinča Lepenski vir – Para-parent, female Lepenski vir – Adam1) „Културе млађег каменог доба на тлу Србије“ ― Драгослав Срејовић (преузето са веб сајта www.rastko.rs).1) “Culture of Neolithic Age in Serbia“– Dragoslav Srejović, see website www.rastko.rs. Републички завод за статистику 23
 24. 24. Statistical Pocketbook of Serbia 2011Распрострањеност неолитских налазишта антрополошког материјала на тлуРепублике Србије2)Neolithic sites of anthropological material on the territory of RS 2) 1. Лепенски Вир III-a / Lepenski vir III-a 2. Ајмана / Ajmana 3. Велесница / Velesnica 4. Дивостин / Divostin 5. Камењар – Ниш / Kamenjar – Niš 6. Рудник Косовски / Rudnik Kosovski 7. Лепенски Вир III-б / Lepenski Vir III-b 8. Падина б-III / Padina b-III 9. Златара – Рума / Zlatara – Ruma 10. Старчево / Starčevo 11. Течић / Tečić 12. Винча / Vinča 13. Обреж / Obrež 14. Ушће Каменичког потока Ušće Kameničkog potoka 15. Визић – Голокут / Vizić – Golokut 16. Доња Брањевина / Donja Branjevina 17. Гомолава / Gomolava 18. Мостонга – Моштаница Mostonga – Moštanica 19. Богојево – Банцелапас Bogojevo – BancelapasУ централном регистру тренутно су упи- The Central Registry presently lists 2283сана 2283 непокретна културна добра, cultural realties, of which 2003 are culturalод тога 2003 споменика културе, 65 про- monuments, 65 spatial cultural and histori-сторно културно-историјских целина, cal wholes, 149 archeological sites and 66149 археолошких налазишта и 66 зна- sites of special prominence.менитих места.2) Живко Микић, Филозофски факултет, Београд: Прилог антрополошком упознавању неолита у Србији (преузе- то с веб сајта www.rastko.rs).2) Živko Mikić, Faculty of Philosophy, Belgrade: Introduction to anthropology of Neolithic Age in Serbia (see website above). 24 Statistical Office of the Republic of Serbia
 25. 25. Статистички календар Србије 2011. Ред. бр.3) Назив Општина Registry Title Municipality no.3) Списак археолошких налазишта од изузетног значаја / Mayor archeological sites 1. Винча – локалитет Бели брег / Vinča – Beli breg site Гроцка / Grocka 2. Виминацијум / Viminacijum Пожаревац / Požarevac 3. Гамзиград / Gamzigrad Зајечар / Zaječar 4. Царичин град / Caričin grad Лебане / Lebane Медиана, локалитет Брзи Брод 5. Ниш / Niš Mediana, Brzi Brod site 6. Понтес / Pontes Кладово / Kladovo 7. Караташ / Karataš Кладово / Kladovo 8. Краку Лу Јордан / Kraku lu Jordan Кучево / Kučevo 9. Рудна Глава / Rudna Glava Мајданпек / Majdanpek 10. Велика хумка / Velika humka Пожега / Požega 11. Жидовар / Židovar Орашац / Orašac 12. Град-Старчево / Town-Starčevo Панчево / Pančevo 13. Басијана / Basijana Рума / Ruma 14. Гомолава / Gomolava Рума / Ruma Сремска Митровица 15. Сирмијум / Sirmijum Sremska Mitrovica 16. Тителски плато / Titelski plato/plateau Тител / Titel Бачка Паланка 17. Челарево / Čelarevo Bačka Palanka Улпијана, римски муниципијум и ранохришћанско 18. епископско седиште / Ulpijana, Roman municipium and Липљан / Lipljan early Christian episcopal seat Списак археолошких налазишта од великог значаја / Main archeological sites 1. Градац / Gradac Баточина / Batočina 2. Равна – Timacum Minus / Ravna – Timacum Minus Књажевац / Knjaževac 3. Хумска чука / Humska čuka Ниш / Niš Аранђеловац 4. Пећина Рисовача / Risovača Cave Aranđelovac 5. Кулина (Балајнац) / Kulina (Balajnac) Мерошина / Merošina 6. Римска некропола / Rimska nekropola Пријепоље / Prijepolje Висибаба, археолошки локалитети: Блашковина, Болница, Варошиште, Весовина и Крчевина, Савинац 7. Пожега / Požega Visibaba, archeological sites: Blaškovina, Bolnica, Varošište, Vesovina i Krčevina, Savinac Бела Паланка 8. Ремесиана / Remesiana Bela Palanka 9. Дренград / Drengrad Прокупље / Prokuplje3) Редни број у централном регистру Завода за заштиту споменика културе Републике Србије.3) Listed as in the central registry of the Institute for protection of cultural monuments of Serbia. Републички завод за статистику 25
 26. 26. Statistical Pocketbook of Serbia 2011 Ред. бр.3) Назив Општина Registry Title Municipality no.3) Велико Градиште 10. Римско утврђење Ледерата / Roman Lederate fortification Veliko Gradište 555. Tурски Шанац / Turski šanac Б. Паланка / B. Palanka 556. Градина / Gradina Беочин / Beočin 557. Град / Grad Вршац / Vršac 558. Калакача / Kalakača Инђија / Inđija 559. Акуминкум / Akuminkum Инђија / Inđija 560. Михаљевачка шума / Mihaljevačka forest Инђија / Inđija 561. Црквине / Crkvine Кањижа / Kanjiža 562. Градиште / Gradište Кикинда / Kikinda 563. Матејски брод / Matejski brod Нови Бечеј / Novi Bečej 564. Кастелум Онагринум / Kastelum Onagrinum Нови Сад / Novi Sad Сремска Митровица 565. Локалитет у Гргуревцима / Grgurevci locality Sremska Mitrovica Хумка код Варцалове воденице 566. Рума / Ruma Humka near Varcalove vodenice/mill 567. Чапхор / Čaphor Врбас / Vrbas 568. Перес / Peres Суботица / Subotica 569. Градина на Босуту / Gradina on the Bosut river Шид / Šid3) Редни број у централном регистру Завода за заштиту споменика културе Републике Србије.3) Listed as in the central registry of the Institute for protection of cultural monuments of Serbia.ВЕРСКИ ОБЈЕКТИ ПОД ЗАШТИТОМ PRESERVED RELIGIOUS OBJECTS Назив културног добра / Cultural object Број / NumberМанастири / Monastery 132Православне цркве1) / Orthodox church 1) 478Римокатоличке цркве / Roman Catholic 32Самостани / Convent 3Евангелистичке цркве / Evangelist church 4Џамије / Mosque 12Синагоге / Synagogue 1Остали верски објекти2) / Other religious objects 2) 11Извор: Завод за заштиту споменика културе Републике Source: Inst. for protection of cultural monuments of Србије (www.heritage.org). Serbia (www.heritage.org).1) Поред српских православних цркава, у овај број улазе 1) Russian and Romanian Orthodox churches included руске и румунске православне цркве. here.2) Овде су убројане реформаторске, алмашке, русинска 2) Included here: Reformed, Alma, Ruthenia, гркокатоличка, латинска и друге цркве. Greek-Catholic, Latin and other churches. 26 Statistical Office of the Republic of Serbia
 27. 27. Статистички календар Србије 2011.МАНАСТИРИ У СРБИЈИ ПО SERBIAN EPARCHIES ANDЕПАРХИЈАМА4) MONASTERIES 4) Назив епархије Број манастира Eparchy Number of monasteries Укупно / Total 159 Банатска / Banatska 7 Бачка / Bačka 3 Београдска / Beogradska 5 Браничевска / Braničevska 19 Ваљевска / Valjevska 7 Врањска / Vranjska 8 Жичка / Žička 27 Милешевска / Mileševska 3 Нишка / Niška 16 Рашко-призренска / Raško-prizrenska 14 Сремска / Sremska 17 Тимочка / Timočka 7 Шабачка / Šabačka 9 Шумадијска / Šumadijska 17 Сопоћани / Sopoćani Дечани / Dečani4) Извор / Source: www.spc.rs Републички завод за статистику 27
 28. 28. Statistical Pocketbook of Serbia 2011Пећка патријаршија / Pećka patrijaršija Грачаница / Gračanica Црква Богородице Љевишке / Church Bogorodica Ljeviška Милешева – Бели анђео / Mileševa – Beli anđeo (White angel)28 Statistical Office of the Republic of Serbia
 29. 29. Статистички календар Србије 2011.Значајнији манастири и цркве на територији АП Косово и Метохија Mayor monasteries and churches on АР Kosovo and Metohia Републички завод за статистику 29
 30. 30. ИЗБОРИ Statistical Pocketbook of Serbia 2011 ELECTIONS Састав народне скупштине Републике Србије, 2008. National Assembly of the Republic of Serbia, 200830 Statistical Office of the Republic of Serbia
 31. 31. СТАНОВНИШТВО Статистички календар Србије 2011. POPULATIONСТАНОВНИШТВО И ДОМАЋИНСТВА POPULATION AND HOUSEHOLDS BYПРЕМА ПОПИСИМА CENSUSESРепублика Србија Republic of Serbia 1921 1931 1948 1953 1961Становништво 4 819 430 5 725 912 6 527 966 6 979 154 7 642 227 Population Мушко 2 339 348 2 828 106 3 171 201 3 411 534 3 757 437 Male Женско 2 480 082 2 897 806 3 356 765 3 567 620 3 884 790 FemaleСтановника на 1 km2 54,5 64,8 73,9 79,0 86,5 Population per 1 km2Домаћинства 985 219 1 157 254 1 485 737 1 616 671 1 929 234 No of householdsЛица на 1 Members per 4,9 5,0 4,4 4,3 4,0домаћинство householdСТАНОВНИШТВО И ДОМАЋИНСТВА POPULATION AND HOUSEHOLDS BYПРЕМА ПОПИСИМА (наставак) CENSUSES (continued)Република Србија Republic of Serbia 1971 1981 19911) 2002 2)Становништво 8 446 591 9 313 676 9 778 991 7 498 001 Population Мушко 4 173 735 4 629 327 4 851 189 3 645 930 Male Женско 4 272 856 4 684 349 4 927 802 3 852 071 FemaleСтановника на 1 km2 95,6 105,4 110,7 ... Population per 1 km2Домаћинства 2 248 038 2 568 761 2 707 402 2 521 190 No of householdsЛица на 1 Members per 3,8 3,6 3,6 3,0домаћинство household1) Процењен број за АП Косово и Метохија. 1) Estimated data for АР Kosovo and Metohia.2) Без података за АП Косово и Метохија. 2) Data for АР Kosovo and Metohia not available. Становништво Републике Србије, по полу и старости, попис 2002. RS population, by age and sex, 2002 Census Мушко / Male Женско/Female 100+ 95-99 90-94 85-89 80-84 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 400000 200000 200000 400000 Републички завод за статистику 31
 32. 32. Statistical Pocketbook of Serbia 2011НАСЕЉА ПРЕМА ВЕЛИЧИНИ И SETTLEMENTS BY SIZE ANDБРОЈУ СТАНОВНИКА, ПО ПОПИСУ NUMBER OF INHABITANTS, CENSUS2002.1) 2002 1)Република Србија Republic of Serbia Насеља Становништво Settlements Population свега свега % % All AllУкупно 4 706 100,0 7 498 001 100,0 TotalМање од 200 становника 1 387 29,5 136 074 1,9 Less than 200200-499 1 335 28,4 449 165 6,0 200-499500-999 951 20,2 676 843 9,0 500-9991000-1999 544 11,6 750 303 10,0 1000-19992000-4999 309 6,6 930 159 12,4 2000-49995000-9999 95 2,0 657 269 8,8 5000-999910000-19999 42 0,9 615 941 8,2 10000-1999920000-49999 25 0,5 748 255 10,0 20000-4999950000-99999 14 0,3 902 848 12,0 50000-99999100000-499999 3 0,1 511 502 6,8 100000-499999500000-999999 - - - - 500000-9999991000000 и више 1 0,0 1 119 642 14,9 1000000 and overстановника1) Без података за АП Косово и Метохија. 1) Data for АР Kosovo and Metohia not available.НАСЕЉА ПРЕМА ТИПУ, БРОЈУ SETTLEMENTS BY TYPE, NUMBER OFСТАНОВНИКА И ПОРАСТУ / ПАДУ INHABITANTS AND INCREASE/DEC-БРОЈА СТАНОВНИКА, ПО REASE OF INHABITANTS,ПОПИСИМА 1991−2002.1) CENSUSES 1991−2002 1) Укупно Градска Остала Total Urban OtherБрој насеља 4 706 169 4 537 Number of settlements % 100,0 3,6 96,4 %Број становника 7 498 001 4 225 896 3 272 105 Number of inhabitants % 100,0 56,4 43,6 % Насеља према порасту/паду броја становника, 1991−2002 Settlements by increase/decrease of inhabitants, 19991−2002Пораст броја становника 834 112 722 Increase of inhabitants % 17,7 66,3 15,9 %Пад броја становника 3847 57 3 790 Decrease of inhabitants % 81,8 33,7 83,5 %Без промена у броју 25 - 25 No changesстановника % 0,5 - 0,5 %1) Без података за АП Косово и Метохија. 1) Data for АР Kosovo and Metohia not available. 32 Statistical Office of the Republic of Serbia

×