PNH presentatie 10 juni 2013

500 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

PNH presentatie 10 juni 2013

 1. 1. 10 juni 2013Commissies Ruimte en Milieu (R&M) en Water, Economie en Bestuur (WEB),de woordvoerders duurzaamheid van Den Helder en Alkmaaren overige betrokkenenJaap BondGedeputeerde voor o.a. Duurzame EnergieDuurzame energie in Noord-Holland, een economisch gedreven programmaom duurzame energie-innovatie en bedrijvigheid te stimuleren
 2. 2. Coalitieakkoord 2011-2015 ‘Verantwoord en duidelijk gericht op de toekomst’“Duurzame energie benaderen we vanuit dewisselwerking tusseneconomie, ecologieen de wensen uit de samenleving”
 3. 3. Wat hebben we beloofd:• Minder afhankelijk van fossiele brandstoffen• Verduurzaming gebouwde omgeving• Offshore wind (i.p.v. wind op land uitbreiden)• Innovatieve vormen van energie• Oprichten Energy Board• Verduurzaming provinciaal wagenpark
 4. 4. Wat hebben we gedaan: verbinden, versterken, samenwerken met andere relevante stakeholders• Beleidskader Wind op Land vastgesteld en in uitvoering• Het Koersdocument Duurzame Energie Noord-Holland, vier speerpunten:- Zon- Duurzaam Bouwen- Offshore wind- Biomassavergassing• Samenwerking met Energy Valley• De Energy Board opgericht• Energieafspraken met alle Noord-Hollandse gemeenten• Participatiefonds Duurzame Economie• Zonne-lening in ontwikkeling• Green Deals
 5. 5. Waarom Zonne-energie?• Noord-Holland is de provincie met de meeste uren zon• Noord-Holland is al lang met het onderwerp bezig wat blijkt uit:- Zonnehuis in Castricum (1989) nu al 24 jaar storingsvrij elektriciteit uit zonne-energie- Stad van de Zon (gestart in 1995) in Heerhugowaard• Iedere geïnstalleerd Megawatt aan zonnepanelen levert circa 42 banen op
 6. 6. 10 activiteiten zonne-energie stimuleringsprogramma:1 Onderzoek geschikt dakoppervlakte voor PV2 Vraagbundeling zonnepanelen agrarische sector3 Informeren NH Ondernemers over PV4 Herman: zonnestroomverdeler5 Lokale Duurzame Energie initiatieven Haarlem6 MRA: Zonne-energie op overheidsgebouwen7 MRA: stimulering lokale initiatieven8 UVR Zonne-energie op Publieke Gebouwen9 Zon op Noord-Holland10 Vervolg Zonne-energie op scholen
 7. 7. Waarom Duurzaam Bouwen?• Circa 40 % energieverbruik vindt plaats in de gebouwde omgeving• In de bestaande bouw kan door isolatie minimaal 30 % worden bespaard• Nieuwbouw moet vanaf 2020 energieneutraal• In potentie veel werkgelegenheid voor bouwsector, maar vraagt wel andere werkwijzeGemeentelijk spoor:• Met alle Noord-Hollandse gemeenten is een Energie Akkoord gesloten. Deze gemeenten makenallemaal gebruik van:- Het Servicepunt Duurzame Energie;- Uitvoeringsregeling Duurzame Energiemaatregelen bestaande bouw.Bedrijven spoor:• Project bouwen aan integrale ketensamenwerking (BIK):• Innovatiesnelweg (toelichting projecten door SPDE)
 8. 8. Intern spoor:- Geadviseerd over duurzaamheidsparagraaf Bloemendaler Polder- Geadviseerd over duurzaamheidsparagraaf RAP’sOndersteuning diverse projecten:- Compacte warmteopslag (Icoonwoning, Heerhugowaard)- 17 energie neutrale woningen (Texel, via co-financiering Waddenfonds)- Regeling op Texel voor energiebesparing en duurzame energie woningen (TWIN-H)
 9. 9. Waarom Biomassavergassing en Groen Gas?• Kansrijk cluster in NHN rondom biomassavergassing• Focusgebied Alkmaar, Boekelermeer• Focus ligt op kennisontwikkeling, innovatie en R&D• Stimuleren van keten rondom Groen Gas (ook vergisting) om demarkt voor groen gas te vergroten
 10. 10. Biomassavergassingsinstallatie - Expertisecentrum
 11. 11. Resultaten Biomassavergassingscluster• Twee concrete initiatieven voor een biomassavergasser in Alkmaar. Vergunningen al verleend.• Positief haalbaarheidsonderzoek Expertisecentrum• Ontwikkeling businesscase Expertisecentrum• Vijf partijen geïnteresseerd getoond in vestiging in ExpertisecentrumResultaten Biomassa en Groen Gas buiten het cluster Alkmaar• Agriport A7: Consortium gevormd productie biogas en aanleg biogasleiding  potentie Bio-LNGproductie• Agriport A7: Concrete plannen voor vergister (tevens in Hensbroek)  cross-over Agri-Energy• Vergister Texel• Haalbaarheidonderzoek naar energie uit Cabomba (Wijdemeren)• Biogast
 12. 12. Waarom Offshore-energie?• Havens Amsterdam, IJmuiden en Den Helder• Werkgelegenheid• Groot potentieel voor windparken op zee voor deNoord-Hollandse kust
 13. 13. Offshore-energie
 14. 14. Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee• Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee• Haalbaarheidsstudie NearshorePNH; zienswijze, gastheer conferentie, nauwe contactenmet de ministeries“Fortuin in Windmolens”Nederland gaat zwaar investeren in windmolens op zeeen neemt afscheid van onze kolencentrales.”Bron: Telegraaf, 30 mei 2013.“Fortuin in Windmolens”Nederland gaat zwaar investeren in windmolens op zeeen neemt afscheid van onze kolencentrales.”Bron: Telegraaf, 30 mei 2013.
 15. 15. Dutch Ports United• Bestuursconferentie Wind op Zee• Gezamenlijk bidbook havens• Internationale profilering• Unique Selling Points
 16. 16. Offshore in uitvoering• Holland Paviljoen- EWEA Offshore beurs- 19 - 21 november Offshore windbeurs te Frankfurt• Kenniscentrum Wind op Zee- Greendeal- Koppeling markt & onderwijs- Aantrekkingskracht van de sectorPioneers in international business
 17. 17. www.co2-monitoring.nl1400 projecten
 18. 18. Zonne-energieJaarlijkse duurzame energieproductie: 0,7PJJaarlijkse CO2-reductie: 38.000 ton
 19. 19. Zonne-energieProject:Zonne-stroom op scholenZonnepanelen gerealiseerd op 104 scholenDuurzame energie productie: 2.700 GJ per jaarJaarlijkse vermeden CO2-uitstoot: 147 tonWerkgelegenheid: 11,2 FTELespakket ‘Energieke Scholen’Zonnestroom op basisschool Schoter Duijn te Den Helder
 20. 20. Duurzaam bouwenJaarlijkse duurzame energieproductie: 0,8PJJaarlijkse CO2-reductie: 46.100 ton
 21. 21. Duurzaam bouwenProject:Opdrachtenfonds Gemeente HaarlemJaarlijkse energie besparing: 21.000 GJ (0,02 PJ)Jaarlijkse CO2-reductie: 1063 tonVermeden hoeveelheid aardgas: 597.150 m3 gas
 22. 22. Duurzaam bouwenProject:Opdrachtenfonds Gemeente HaarlemJaarlijkse energie besparing: 21.000 GJ (0,02 PJ)Jaarlijkse CO2-reductie: 1063 tonVermeden hoeveelheid aardgas: 597.150 m3 gas
 23. 23. BiomassavergassingJaarlijkse duurzame energieproductie: 5,9PJJaarlijkse CO2-reductie: 276.800 ton
 24. 24. BiomassavergassingProject:Stortgasinstallatie SchoteroogJaarlijkse duurzame energie productie: 0,02PJJaarlijkse CO2-reductie: 1.231 tonVermeden hoeveelheid aardgas: 681.600 m3 gas
 25. 25. WindenergieWindenergie op land:Jaarlijkse duurzame energieproductie: 5,8PJWindenergie op zee:Jaarlijkse duurzame energieproductie: 8,8PJ
 26. 26. WarmteDuurzame energieproductie: 0,9PJ
 27. 27. Totaalbeeld
 28. 28. Verdeling duurzame energieproductie:Verdeling duurzame energieproductie per categorieper jaar op basis van alle operationele projecten2%84%6%8%2%66%4%28%Verdeling duurzame energieproductie per categorieper jaar op basis van alle gerealiseerde en geplandeprojecten vanaf 2012
 29. 29. Verdeling CO2-reductie per speerpunt:2%29%11%43%16%3%66%3%24%Invloed per categorie op de jaarlijkse co2-reductieop basis van alle operationele projectenInvloed per categorie op de jaarlijkse co2-reductie opbasis van alle gerealiseerde en geplande projectenvanaf 20124%
 30. 30. Provincie Noord-HollandJaarlijkse duurzame energieproductie: 13,3 PJJaarlijkse energiebesparing: 0,08 PJJaarlijkse CO2-reductie: 122.200 tonInclusief geplande projecten: 14,8 PJ- provincie Friesland: 9,0 PJ- provincie Groningen: 13,7 PJ- provincie Drenthe: 18,6 PJ- provincie Flevoland: 10,6 PJ- provincie Utrecht: 0,1 PJ
 31. 31. Koersdocument Duurzame Energie 2012-2015Duurzame energie als kansrijke sector voor economische ontwikkeling in Noord-HollandZonne-energie Duurzaam Bouwen(Vooral duurzaam renoveren)Offshore Windenergie(incl. kennisontwikkeling)Biomassavergassing(Vooral kennisontwikkeling)ParticipatiefondsDuurzame EconomieNoord-HollandProjecten en activiteitenMissieSpeerpuntenPartnersenfinancieringSubsidieregelingDuurzameEnergiepakketNoord-HollandZonne-leningEnergy Valley Energy Board ServicepuntDuurzameEnergie Noord-HollandESCOService Centrum85 mio1=2=4 mio 4 mio
 32. 32. ENERGY VALLEY: Europese energietransitie regio
 33. 33. EU knooppunt energieproductie, -transport en -kennis
 34. 34. • Structurele regionale groei (2000-2010)• +18% directe energiebanen (landelijk 7%)• +80% energie gerelateerde bedrijven• > €25 miljard aan energie-investeringen• > 45.000 manjaren werk in nieuwe projecten• Toenemend aandeel groene energie-investeringenEconomische motor(€ in mld.)Energietransitie DuurzameEnergie EnergiebesparingConventionele energie
 35. 35. (Groen) Gas Rotonde Elektriciteitsproductie &balanceringEnergie uit biomassa Slimme energieSystemenEnergievizier: Europese kracht van de Regio
 36. 36. Koploper in Nederlands en Europees energiebeleid
 37. 37. Bestuurlijk Overleg  Provincies & Gemeentenw.o. Noord-Holland, Alkmaar, Den HelderVoorzitter: Jaap BondRaad van ToezichtBedrijven, Kennisinstellingen, Ministerie EZVoorzitter: Max van den BergUitvoeringsorganisatie (20 fte)Clusterorganisatie Stichting Energy ValleyEnergy Board  
 38. 38. Ruim 200 strategische partners & leden>200
 39. 39. idee/concept R&D demo/pilot implementatie uitrolVaren & Rijden op LNGEnergie uit WaterGroen Gas HubsETP/WarmtenettenEnergy Academy/College Smart GridsVan programma’s naar projecten
 40. 40. Offshore Wind Den Helder
 41. 41. Biomassa Vergassing / Energy Innovation Park Alkmaar
 42. 42. LNG Scheepvaart Den Helder
 43. 43. Energiedijken
 44. 44. Aanjagen, verbinden en versterkenPaul Korting
 45. 45. • Jaap Bond (gedeputeerde Duurzame Energie)                                                     voorzitter• John Braakman (ZON Energie Groep)• Jan Folkerts (Ballast-Nedam)• Jan Willem van Hoogstraten (TAQA Energy)• Paul Korting (ECN)• Wim van Lieshout (HVC)• Peter Molengraaf (Alliander)• Rob Tompot Energy BoardRegionale economie versterken en transitie naar duurzame energie
 46. 46. Energy Board• Wat willen we bereiken   -  Off shore windenergie,    -  Biomassa(vergassing),    -  Gebouwde omgeving (incl. zonne-energie)    -  Arbeidsmarkt & onderwijs    -  Innovatie• Hoe werken we  -  Aanjaagteam  -  Strategische uitvoeringsagenda  -  Samenwerking• Wat doen we concreet  -  Kennis  -  Lobby  -  Zichtbaarheid  -  Advisering  -  Verbinden
 47. 47. Resultaten, de oogst na een jaar Energy Board Koers geeft duidelijkheid Meer kansen benutten Netwerken werkt beter Betere toegang tot financiële fondsen Samenwerking met Energy Valley levert meer op
 48. 48. Resultaten, de oogst na een jaar Energy BoardSamenwerking
 49. 49. Resultaten, de oogst na een jaar Energy BoardKennis
 50. 50. Resultaten, de oogst na een jaar Energy BoardLobby
 51. 51. Resultaten, de oogst na een jaar Energy BoardVerbinden
 52. 52. Servicepunt Duurzame EnergieRené Jansen
 53. 53. • Het Servicepunt Duurzame Energie• 3 voorbeeldprojecten:- Kennis: Duurzaam bouwen- Visie: Warmtenetten MRA- Strategie: ESCO Service CenterInhoud
 54. 54. Servicepunt Duurzame Energie• Kenniscentrum voor gemeenten• Collectieve kennisprojecten• Subsidie- en financieringsadvies• Samenwerking
 55. 55. RegioconsulentenMidden: Jaap NeelemanNoord: Laurens JongepierZuid: René Jansen
 56. 56. Breed en divers netwerk• Provincie, team Duurzame Energie• Maar ook: team Wonen en anderen• Stakeholders zoals woningcorporaties• Grote partijen zoals RUD’s en Milieudiensten• Belanghebbenden zoals HVC, KvK, MKB NL en Bouwend Nederland• Belangenverenigingen zoals Milieufederatie, Klimaatverbond, Agentschap NL, Urgenda, etc• Marktpartijen in bouw- en ontwikkeling
 57. 57. Ondertekening Energieafspraak
 58. 58. Duurzame Energie (DE) MonitorGrafiek realisatieprogramma• Monitoren van projecten in NH• 1.400 projecten ingevoerd• opwek- en besparingsprojecten• www.co2-monitoring.nl
 59. 59. Projecten 2013• Regioconsulent• Subsidie adviseur• CO2 Monitor• Financieringsconstructies• Woningcorporaties• BespaarDaar• Ondersteuningsvragen (Pampus, Waarland, zonneweides, PV Fonds MV)• Coördinatie en netwerk• Communicatie (Impuls, website, publicaties, factsheets, etc.)• Duurzaam bouwen (Dubo Consulent & Innovatiesnelweg)• Warmtenetten MRA• ESCO Service Center
 60. 60. Innovatiesnelweg =energiezuinige starterswoningen
 61. 61. • Uitrol warmtenetten stokt• Gebrek aan vertrouwen• Doelstellingen duurzame energie: 16% in 2020• Wordt niet gehaald door huidige inzet• Aanvullende visie nodig• Servicepunt onafhankelijke partij, begeleidt procesVisie: MRA Warmtenetten
 62. 62. Bestaande situatie
 63. 63. Potentieel
 64. 64. Strategie: ESCO Service Center
 65. 65. ExtraInvesteringBesparingopenergiekostenTechnischerisico’sDuurzame Energie (DE) projectenDrie algemene kenmerken van DE projecten:
 66. 66. Wanneer is een DE project succesvol?…bij een juiste beheersing van technischerisico’s die van invloed zijn op de realisatie vande kostenbesparing.2Wanneer de extra investering wordt terugverdienduit de besparing op energiekosten, én…1ExtraInvesteringBesparingopenergiekostenTechnischerisico’sEen ESCOgeeft hier invulling aan
 67. 67. René Jansen06 – 533 40 898jansen@servicepuntde.nl

×