Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Improve 10

0 views

Published on

Improve is het het magazine Immens Interim Management & Finance. Improve 10 is geheel gewijd aan het Midden en Klein Bedrijf.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Improve 10

  1. 1. September 2012, nummer 10IMprove is een nieuwsbulletin van Immens Directiecolumn Advies en begeleiding in het MKB De mens achter het CV
  2. 2. Directiecolumn Improve 10 Midden- en kleinbedrijf De motor van onze economie verdient. In de media is er veel aandacht Het midden- en kleinbedrijf (MKB) is voor de grote en bekende multinationals goed voor ongeveer 60 % van de omzet waardoor de indruk ontstaat dat onze en werkgelegenheid van onze economie. economie afhankelijk is van deze Daarmee is het MKB met recht de motor ondernemingen. Niets is echter minder van onze economie te noemen. waar. De werkgelegenheid bij veel grote ondernemingen staat momenteel zeer De huidige economische situatie stelt onder druk terwijl het MKB juist alles in het MKB voor de uitdaging om de motor het werk stelt om haar medewerkers draaiende te houden. Veel ondernemers aan zich te binden. en hun medewerkers moeten een extra inspanning leveren om de onderneming Wij zijn dan ook van mening dat alle op koers te houden. Een extra inspanning mensen die werkzaam zijn in het MKB betekent voor hen ’s avonds of in het onze waardering en respect verdienen weekend doorwerken zonder dat je voor de inspanningen die zij leveren om daarvoor extra betaald krijgt. Of een onze economie gaande te houden. nacht wakker liggen omdat je zorgen U ­ iteraard zijn wij als Immens graag hebt over je bedrijf. bereid hen daarbij ter zijde te staan. Waardering en respect Remko Koopman Je kunt je afvragen of het MKB altijd de waardering en het respect krijgt die zeAdvies en begeleiding in het MKBBehoefte aan sparring-partner groeitGeen crisis is hetzelfde en dat gemiddelde MKB-er het ondernemen vooral bepaalde vraagstukken bijvoorbeeld de zelf wil doen. “MKB-ers zijn vaak visionair, accountant ingeschakeld. Dat kan eengeldt ook voor de huidige. Waar eenlingen, die er voor willen gaan, ze doen oplossing zijn. Maar ik denk dat ondernemershet ene bedrijf in zwaar weer zit, het liefste alles zelf. En terecht of onterecht vooral op zoek zijn naar een adviseur denken ze het meestal beter te weten dan waarmee ze over meerdere zaken kunnenfloreert de andere. Feit is dat een ander. Het inschakelen van een specialist sparren en dat mag dan niet te lang duren.talloze MKB-ondernemers behoef- is daarom niet het eerste waar ze aan Kortom, de ondernemer is op zoek naar denken. En dat is jammer, want uit onderzoek praktisch bruikbare adviezen, waarmee hijte hebben aan advies en begelei- blijkt dat ondernemers die zich goed laten of zij vervolgens zelf weer verder kan.”ding, bijvoorbeeld op het gebied adviseren en begeleiden gemiddeld beter presteren dan zij die dat niet doen. Overigens Afsprakenvan financiën, HR of kredieten. zien we nadrukkelijk dat met name ‘nieuwe’ “Bij Immens werken adviseurs van diverseImmens kan daarin een rol spelen. ondernemers veel minder moeite hebben met pluimage”, geeft Remko Koopman van het inschakelen van een specialist.” Immens aan. “Het belangrijkste is om de Daarnaast, zo denkt Siertsema, vinden juiste persoon op de juiste plaats te krijgenHoewel, Riek Siertsema, voorzitter dagelijks ondernemers het moeilijk de juiste en goede en met name binnen het MKB is dat geenbestuur MKB-Nederland Noord, beseft dat de adviseur te vinden. “Regelmatig wordt voor gemakkelijke opgave. Vooral vanwege de
  3. 3. enorme diversiteit. Op terreinen als bijvoor- “Immens heeft een netwerk bij de banken”, opvolgingsprobleem”, gaat Siertsema verder.beeld HR en financiën zijn wij reeds actief in vult Koopman aan. “Je moet de mensen “Talloze ondernemers kunnen geen opvolgerhet MKB. Met de ondernemer maken we kennen, wil je tegenwoordig ergens echt vinden en stoppen dan op een gegevenafspraken hoe vaak en hoe lang we in een binnen komen. Maar ook buiten de banken moment gewoon met hun zaak en dat isbepaalde periode ter beschikking staan. Want zijn er mogelijkheden om te financieren, ontzettend jammer.”dat is een gegeven, MKB-ers willen liever daarmee kunnen wij ondernemers op weggeen specialist die te pas en te onpas binnen helpen.” “Bij Immens werken specialisten die zelf eenloopt.” bedrijf zouden willen hebben”, geeft Koopman Snelle groei aan. “Daarnaast zijn we goed thuis in hetMet name op het gebied van de financiering Dat kan bijvoorbeeld bij bedrijven die snel begeleiden van een overname, waarbij deheeft het MKB momenteel met behoorlijke groeien. Want, weet Siertsema, snelle groei interactie tussen koper, verkoper en bankproblemen te kampen, weet Siertsema. kan nog wel eens tot problemen leiden. voorop staat en ook de emotie vaak een“Ondersteuning bij het eventueel verkrijgen “Starters bijvoorbeeld zijn vaak mensen met vooraanstaande rol speelt.”van een krediet, is in de huidige tijd geen een goed idee. Die beginnen een bedrijf en “Veel van onze adviseurs zijn zelf ondernemeroverbodige luxe. Kijk, een ondernemer heeft zetten een product in de markt. Als dat goed of zijn dat geweest”, besluit Koopman.een passie, een verhaal, een idee. Een gaat en het bedrijf groeit snel, dan komen er “En als Immens staan wij regelmatig voorfinancieel deskundige spreekt de taal van de ook andere zaken om de hoek kijken. En een dezelfde beslissingen als de MKB-er, we zijnbank en onderbouwt waar een ondernemer bedrijf leiden is een ander ding. Dan moeten immers zelf een MKB-bedrijf. Bij ons werknaar toe wil. Dat is belangrijk. Overigens snap er ineens interne processen opgetuigd echter gaat het vooral om de toegevoegdeik niet waarom de banken momenteel zo worden en dat is niet iedereen gegeven. waarde die we kunnen leveren en daarovermoeilijk doen bij het verstrekken van vooral Snelle groeiers kunnen daarbij wel advies en gaan we graag in gesprek met de ondernemer.kleine kredieten, want dat kan toch altijd ondersteuning gebruiken.” Want het invullen van een adviserende rol isuitgroeien tot een grote.” “En er speelt momenteel ook nog een telkens weer maatwerk.”
  4. 4. De mensachter het cv:Roel RobertusInterimmer zijn, heeft in mijn mijn vrije tijd onder andere functie van interim administra-ogen ook iets van (top)sport.Uiteraard neem je je bagage actief ben als penningmeester van de plaatselijke IJs- en teur. Zo zit je voor je het weet van een redelijk afgebakende Laatste(ervaring) mee naar elke nieuweopdracht, maar je start evenweer op nul. Van routine is geen Skeelerclub Nijeveen. Als de tijd het toelaat, probeer ik ook zelf de conditie op peil te houden. opdracht zo maar weer midden in het dagelijkse operationele werk. Dat maakt het werk van de nieuws!sprake, in korte tijd maak je je interimmer ook altijd weer Bij Immens staat kwali-de nieuwe materie eigen, om Als de tijd het toelaat…, want op boeiend. teit hoog in het vaandel.vervolgens een goede prestatie dit moment vervul ik parallel aanneer te zetten. Dat geeft ook elkaar twee interim opdrachten. Elke branche heeft zo zijn Daarom is Immens sindsgelijk de charme aan van De vraag van beide opdrachtgevers (eigen)aardigheden wat altijd 2011 NEN-4400-1 gecer-interimmer zijn: elke keer om flexibiliteit van de inzet, weer nieuwe oplossingen vooropnieuw weer willen presteren al naar gelang de behoefte op nieuwe uitdagingen vraagt. tificeerd. In het tweedein een nieuwe omgeving met dat moment, leidt voor alle Zo ook bij mijn andere opdracht- kwartaal heeft Stichtingnieuwe mensen. Het team, partijen tot een win/win situatie. gever Zodiac Zoos te Laren (gld) Normering Arbeid eende organisatie en jezelf beter De opdrachtgever is verzekerd waar het beheer gevoerd wordtmaken. van capaciteit en kwaliteit op over een viertal dierenparken/ externe audit uitgevoerd. het moment dat het nodig is. kasteeltuinen. Door de aard van De uitkomst is dat ImmensMijn leus bij de uitvoering hierbij de activiteiten een echt seizoens­is vaak “keep it simple”. Hoe vaak Bij een 4PL organisatie in de olie bedrijf waar in een korte periode volledig voldoet aan dezie je niet dat door bepaalde en gas industrie, ben ik sinds het geld verdiend moet worden gestelde eisen voor dekeuzes in het verleden, voor begin dit jaar actief. In eerste terwijl de bedrijfsvoering het normering. Dit resulteertsystemen en werkwijzen, zaken instantie om een achterstand hele jaar door loopt. Kortomonnodig ingewikkeld, ondoor- van de administratie van oudere interimwerk; elke opdracht weer in de verlenging van dezichtig en bewerkelijk zijn. jaren weg te werken inclusief het gaan voor de top. certificering. Dé Norm opstellen van de jaarrekeningDoor de link met sport zal het over 2011. Aansluitend daarop is Roel Robertus voor betrouwbaarheid.ook niet toevallig zijn dat ik in de opdracht verschoven naar de ColofonIM-mens bv Peizerweg 87g (7e etage) 9727 AH Groningen Redactie IM-mens bv Vormgeving Open communicatiebureaut +31(0)50 529 17 38 f +31(0)50 529 17 39 e info@immens.nu Tekst Taal- en Tekstbureau Poker Fotografie Fotobureau Hoge Noorden

×